برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

طبیعت

/tabi'at/

مترادف طبیعت: آفرینش، اصل، حالت، خاصه، خلق، خلقت، خمیره، خوی، ذات، سرشت، طبع، عادت، غریزه، فطرت، مزاج، منش، نهاد، جهان، عالم، دنیا، روزگار، دهر

برابر پارسی: سرشت، نهاد، خوی، خیم، زیستگاه، کیاناد، نیاد
طبیعت
کیان, کیانا, ناتور
طبیعت چیزی
ماهیت
طبیعت گرایی
ناتورالیسم
طبیعت و اصل هر چیز
کیانا
اشک طبیعت بر گونه گل
شبنم
این کشور رتبه 175را در جهان به لحاظ فرهنگ و طبیعت دارد
سنگاپور
چیزهایی که در طبیعت بصورت جامد و مایع و گاز یافت می شود
مواد
حقیقت و طبیعت چیزی
ماهیت
خوراک این جانور در طبیعت گردو | فندق و بلوط است
سنجاب
دانشی که به مطالعه طبیعت و بررسی تنوع زیستی زمین بمنظور حفاظت از اکوسیستم ها | زیستگاه ها و گونه های زیستی میپردازد
زیست شناسی بقا
دانشی که به مطالعه طبیعت و بررسی تنوع زیستی زمین به منظور حفاظت از اکو سیستم ها زیستگاهها و گونه های زیستی میپردازد
زیست شناسی بقا
روز آشتی با طبیعت است و با آن به بدرقه عید نخستین سال می روند
سیزده بهدر
روش و حرفه کاربرد علوم فنی که با استفاده از قوانین طبیعت و منابع فیزیکی به ساخت و طراحی مواد | ساختارها | ماشین ها | ابزار و سیستم ها و یا پردازش ها می انجامد
ایدز
سبک طبیعت گرایی
ناتورالیسم
سبک طبیعت گرایی در طبیعت
ناتورالیسم
سرشت و طبیعت چیزی
ماهیت
فلسفه و آیینی که پیروان آن مدعی بودند معرفت عالی به طبیعت و صفات الهی دارند
گیوسی
فیلسوف اسکاتلندی خالق طبیعت انسانی
هیوم
نیروی طبیعت و فطرت
ناتور
از مظاهر زیبایی طبیعت
ابشار
جانوران بیابان و طبیعت
وحش
رنگ طبیعت
سبز
روز آشتی با طبیعت
سیزده بدر
سرشت و طبیعت
غریزه, فطرت
علم الگو گیری از طبیعت
بیونیک
عناصر اربعه طبیعت
کیانا
فصل شکوفایی طبیعت
بهار
گودی عمیق در طبیعت
دره
مظهر زیبایی طبیعت
گل
نماد زیبایی طبیعــت
گل
نیروی طبیعت
ناتور
هم خو و هم طبیعت
اخت
از عناصر چهرگانه طبیعت
اتش
طاها
(= منش، خوی) این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
مانوش (سنسکریت: مانوشَ)
سَمسان (سنسکریت: سَمستْهانَ)
تَتوا (سنسکریت)
آیناز
این واژه تازى (اربى) ست و برابرهاى پارسى آن چنینند: دوم در معناى ذات و اخلاق و فطرت : جَنَم Janam (پارسى: طبیعت ، سرشت ، توانایى ، شایستگى) ، بْرِه Breh (پهلوى: طبیعت ، خوى ، اخلاق و ...) ، خوى Xuy ، منش Manesh ، چیهْرْ Chihr (پهلوى: طبع ، طبیعت ، ذات
، سرشت ، خوى) ، خیم Xim (پهلوى: ذات ، طبیعت ، فطرت ، سرشت) ، سرشت Seresht ، نهاد-نیهات Nahad-Nihat ، سمسان Samsan (سانسکریت: سَمستْهانَ : طبیعت ، خوى ، ذات ، طینت) ، تَتْوا Tatva (سانسکریت: طبیعت ، منش ، خوى) ، چیهْرَک Chihrak (پهلوى: طبع ، طبیعت ، ذات ، سرشت)
، گُهر-گُهره Gohar-Gohareh (پهلوى: اصل ، ذات ، طبیعت ، طبع ، سرشت) ، خُک Xok (پهلوى: اخلاق ، طبیعت ، ذات ، منش) ، مِنُک Menok (پهلوى: فطرت ، طبیعت ، ذات)
مبینا
این واژه تازى (اربى) ست و برابرهاى پارسى آن چنینند: نخست در معناى هستى ، آفرینش و بخش هاى بکر گیتى : اَپرهام Aparham (پهلوى: ١- طبیعت ، ٢- فرشته ى تدبیرکننده عالم، ٣- ابراهیم ، ٤- پیر و بزرگ همه ) ، آپژه Apzheh (پهلوى: طبیعت ، هستى) ، بْرِه Breh (پهلوى:
طبیعت و ...) ، سیروشت Sirusht (کردى: طبیعت ، هستى ، فطرت) ، گِتاه Getah (پهلوى: هستى ، طبیعت ، زندگى ، دنیا) ، آخْوْ Axv (پهلوى : طبیعت ، هستى ، عالم) ، مانوژا Manuzha (سانسکریت: مانوشَ : طبیعت ، هستى ، ذات، فطرت) ، پراکتى Perakti (سانسکریت: طبیعت ، هستى)
، واسْتو Vasto (سانسکریت : طبیعت)
مبین
آپژه ، جُنَم ، آخشیگ
زینب
(= آن بخش از جهان که ساخته ی دست مردم نیست؛ مانند رود، کوه...) این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
لانوژا (سنسکریت: مانوشَ)
پِراکْتی (سنسکریت: پراکرْتی)
واسْتو (سنسکریت)
امیررضا
ابرهام -طبیعت یک کلمه عربی بوده که وارد زبان پارسی شده است.معادل فارسی آن {ابرهام} میباشد.
آنچه که انسان، در پدید آوردن آن، دخالت نداشته باشد را طبیعت گویند. طبیعت، محصول دیالکتیک ذهنی انسان و جهان ابژه ها است. انسان، پیش از زندگی در شهرها، در طبیعت می زیسته است. دگرگونی از ویژگی های طبیعت است.
گرایش به طبیعت در فلسفه [ویرایش]
گرایش بشر به دگرگونی در طبیعت، سبب ایجاد دیدگاهی در فلسفه، به نام طبیعت گرایی شد. از فیلسوفانی که دیدگاه خود را بر اساس تغییر پذیری طبیعت قرار داده اند، می توان از دنیس دیدرو و مارکی دوساد نام برد.
منبع
Nature-Speak: Signs, Omens and Messages in Nature by Ted Andrews - Dragonhawk Publishing - U.S.A- ۲۰۰۳
[نهفتن]
ن • ب • و
عناصر طبیعت
گیتی
فضا • زمان • ماده (فیزیک) • انرژی
زمین
علوم زمین • آینده زمین • تاریخ زمین شناسی زمین • زمین شناسی • تاریخ زمین • زمین ساخت بشقابی • ساختار زمین
آب وهوا
جو زمین • اقلیم • هواشناسی
زیست بوم
بوم شناسی • اکوسیستم • Wilderness
زندگی
زیست شناسی • یوکاریوت (گیاه/گیاگان, جانوران/زیاگان, قارچ, آغازیان) • Evolutionary history of life • سازماندهی زیستی • اندامگان • پیدایش حیات • پروکاریوت (باستانیان, باکتری) • ویروس (زیستی)
از ویکی پدیا
همچنیNature, in the broadest sense, is equivalent to the natural world, physical world, or material world. "Nature" refers to the phenomena of the physical world, and also to life in general. It ranges in scale from the subatomic to the cosmic.
The word nature is derived from the Latin word natura, or "essential qualities, innate disposition", and in ancient times, literally meant "birth".[1] Natura was a Latin translation of the Greek word physis (φύσις), which originally related to the intrinsic characteristics that plants, animals, and other features of the world develop of their own accord.[2][3] The concept of nature as a whole, the physical universe, is one of several expansions of the original notion; it began with certain core applications of the word φύσις by pre-Socratic philosophers, and has steadily gained currency ever since. This usage was confirmed during the advent of modern scientific method in the last several centuries.[4][5]
Within the various uses of the word today, "nature" often refers to geology and wildlife. Nature may refer to the general realm of various types of living plants and animals, and in some cases to the processes associated with inanimate objects – the way that particular types of things exist and change of their own accord, such as the weather and geology of the Earth, and the matter and energy of which all these things are composed. It is often taken to mean the "natural environment" or wilderness–wild animals, rocks, forest, beaches, and in general those things that have not been substantially altered by human intervention, or which persist despite human intervention. For example, manufactured objects and human interaction generally are not considered part of nature, unless qualified as, for example, "human nature" or "the whole of nature". This more traditional concept of natural things which can still be found today implies a distinction between the natural and the artificial, with the artificial being understood as that which has been brought into being by a human consciousness or a human mind. Depending on the particular context, the term "natural" might also be distinguished from the unnatural, the supernatural, or synthetic.
Contents [hide]
1 Earth
1.1 Geology
1.1.1 Geological evolution
1.2 Historical perspective
2 Atmosphere, climate, and weather
3 Water on Earth
3.1 Oceans
3.2 Lakes
3.2.1 Ponds
3.3 Rivers
3.4 Streams
4 Ecosystems
4.1 Wilderness
5 Life
5.1 Evolution
5.2 Microbes
5.3 Plants and animals
6 Human interrelationship
6.1 Aesthetics and beauty
7 Matter and energy
8 Beyond Earth
9 See also
10 Notes and references
11 External links
[edit]Earth
Main articles: Earth and Earth science
View of the Earth, taken in 1972 by the Apollo 17 astronaut crew. This image is the only photograph of its kind to date, showing a fully sunlit hemisphere of the Earth.
Earth (or, "the earth") is the only planet presently known to support life, and its natural features are the subject of many fields of scientific research. Within the solar system, it is third closest to the sun; it is the largest terrestrial planet and the fifth largest overall. Its most prominent climatic features are its two large polar regions, two relatively narrow temperate zones, and a wide equatorial tropical to subtropical region.[6] Precipitation varies widely with location, from several metres of water per year to less than a millimetre. 71 percent of the Earth's surface is covered by salt-water oceans. The remainder consists of continents and islands, with most of the inhabited land in the Northern Hemisphere.
Earth has evolved through geological and biolo ...
پارسا
(= ماهیت؛ ویژگی ساختاری چیزی) این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
سرشت، آتمَن، نیایا، سَتوا (سنسکریت) تَسات (سنسکریت: تَساتا)
علی دوستی نوگورانی
کیان
shirin
netur

Nature, in the broadest sense, is the natural, physical, or material world or universe. "Nature" can refer to the phenomena of the physical world, and also to life in general. The study of nature is a large, if not the only, part of science. Although humans are part of nature, human activity is often understood as a separate category from other natural phenomena.

The word nature is derived from the Latin word natura, or "essential qualities, innate disposition", and in ancient times, literally meant "birth".[1] Natura is a Latin translation of the Greek word physis (φύσις), which originally related to the intrinsic characteristics that plants, animals, and other features of the world develop of their own accord.[2][3] The concept of nature as a whole, the physical universe, is one of several expansions of the original notion; it began with certain core applications of the word φύσις by pre-Socratic philosophers, and has steadily gained currency ever since. This usage continued during the advent of modern scientific method in the last several centuries.[4][5]

Within the various uses of the word today, "nature" often refers to geology and wildlife. Nature can refer to the general realm of living plants and animals, and in some cases to the processes associated with inanimate objects–the way that particular types of things exist and change of their own accord, such as the weather and geology of the Earth. It is often taken to mean the "natural environment" or wilderness–wild animals, rocks, forest, and in general those things that have not been substantially altered by human intervention, or which persist despite human intervention. For example, manufactured objects and human interaction generally are not considered part of nature, unless qualified as, for example, "human nature" or "the whole of nature". This more traditional concept of natural things which can still be found today implies a distinction between the natural and the artificial, with the artificial being understood as that which has been brought into being by a human consciousness or a human mind. Depending on the particular context, the term "natural" might also be distinguished from the unnatural or the supernatural.
رضاآپادانا
نهاد
ناتور
نیازعلی شمس
درونمایه
نیازعلی شمس
نهادواره،نهادینگی،سرشتواره،سرشتوارینگی
نیما
سرشت
اشکان
این واژه عربی مثل بیشتر واژه های عربی در زبان فارسی بی معنی است و در معنی های گوناگونی هم بکار می رود به معنی نرمال و nature که می توان از واژه بهنجار و آفرینش یا گیتی بهر برد
مثلن آفرینش جاندار یا بی جان ناگفته نماند که کردها ( کسانی که واژه های ایرانی بسیاری را برای ما پاس داشتند ) واژه سرشت را بکار می برند
اشکان
شاید واژه طبیعت و واژههای هم خانواده آن نه سامی که آرایی باشند بر پایه دلیل های زیر:
کاربرد واژه daba در لتونیایی که زبانی نیا هند و اروپایی است
در انگلیسی ها واژه ای همانند طبیعت داریم :
temper
و چه بسا که واژه طب هم هم ریشه با این واژه گان باشد و هند و اروپایی باشد نه سامی
اشکان
واژه تپیئت که عرب آنرا طبیعت مینویسد ساخته شده از واژه فنلاندی tapa (ستانده از زبانهای منطقه بالتیک) به معنای خوی طبع رسم رفتار شیوه قانون way mode manner style habit rule و پسوند آریایی ایئت که در لغت سنسکریت نویئت (نو ایئت) नव्यता navyata به معنای نوینگی-fashion و در واژه ایرانی خوبیت نیز دیده میشود. تپ را در لاتویا و لیتوانی daba میخوانند و در معنای طبیعت حالت خو nature character disposition به کار میبرند که tava در استونی و taba و dabā و dabiski (به معنای naturally طبیعی) در منطقه بالتیک شکلهای دیگر آن هستند. بدینسان روشن میشود که لغت طبع→tapa به معنای خوی همریشه نیست با لغت طبع→tip به معنای چاپ-مطبوعات و واژگان عربی طبیع و طبیعی (طبیع ی) و مطبوع (دلخواه-دلپسند-طبع‌پسند-طبع‌خواه) و طبایع جعلی هستند.
نیک
۱. طبیعت (جهان، گیتی)
۲. طبیعت (سرسبزی،باغ و گلشن، دشت و دمن)
۳. طبیعت (نهاد،سرشت، خو، منش)
مازیار ایرانی
گتاه و گیتی و گیتا
پریسا
Nation یا به پارسی نَهِش Nahesh (ع: مِلَّت)
هم ریشه با Nature یا به پارسی نَهاد Nahaad (ع: طَبیعَت)
هر دو از ریشه پروا-هندو-اروپایی *gene- که در پارسی معنی زادَن Zaadan و زیستَن Zistan دارند.
اگر پسوند صفت‌ساز انگلیسی و پارسی -ال بگیرند میشوند (همچون در گُودال، پوشال، گِردال، چَنگال و...)
نَشنال یا نَهِشال (National, Naheshaal) (ع: مِلّی)
نَچرال یا نَهادال (Natural, Nahaadaal) (ع: طَبیعی)
و پیشوند اینتِر- یا اَندَر- به معنی (مینو، meaning) در میان به نشنال بیفزاییم میشود اینتِرنَشنال، اَندَرنَهِشال (International, Andarnaheshaal) (ع: بِین‌ُالمِلَّلی)
محمد صادق
طبیعت جایی میباشد که در آن هرگز یا بسیار به ندرت در آن اشکال زاویه دار خواهیم دید
هم در زمین بدین صورت هست هم در آسمان


نام نویسی   |   ورود