برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سحاب

/sahAb/

مترادف سحاب: ابر، رباب، غمام، غمامه، میغ

برابر پارسی: میغ، ابر
سحاب
ابر
ابر و سحاب
تاهور
نوشین
حس باران. ابر باران زای پاییزی. تولد یک عشق بارانی در یک روز پاییزی. سحاب ینی هفتم ابانماه
موسسه اموزش عالي سحاب
ابر باران زا (دانش افزا ،علم افزا) موسسه اموزش عالي مجري برگزاري دوره هاي اموزش عالي ازاد كاربردي تكميلي بين سطوح تحصيلي تحت نظارت وزارت علوم وتحقيقات
Sahab.ac.ir
سحاب
ابری ابانی
احمد رضایی نیا
سحاب از ریشه سحب است که بر وزن فعال بدل شده ، مثل کتاب از ریشه کتب . یا حساب از ریشه حسب . با توجه به معنای سحب ، معنای سحاب کشیده شده های یکجا و کنار هم معنا میدهد ، که در حالت خاص به آن ابر میگویند .
Mahla
ابر ها


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران