برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

اکسید

/'oksid/

مترادف اکسید: اکسیده، زنگ، هواسوز

برابر پارسی: زنگار
اکسید آلومینیوم
الومین
اکسید آلومینیوم موجود در خاک
الومین
اکسید آلومینیوم موجود در خاک و بیشتر کانی ها
الومین
اکسید روی که به عنوان سرمه استفاده می کنند
توتیا
اکسید سرب
سرنج
اکسید طبیعی
توتیا
اکسید مس
اکسید دوکوئیو
اکسید کلسیم
اهک
نام سنتی اکسید کلسیم
اهک
از جمله شهرهای اروپایی که متعهد شدند تا سال 2020 در مقایسه با سال 1990 بیش از 20درصد از دی اکسید کربن در جو را کاهش دهند
بن
از جمله شهرهای اروپایی که متعهد شده اند تا سال 2020 در مقایسه با سال 1990 بیش از 20درصد از دی اکسید کربن در جو راکاهش دهند
برلین
در چرخه ضداکسیداسیون همکار آسکوربیک اسید است
کلوتاتیون
در یاخته (سلول) | نوعی دستگاه انتقال انرژی است که موجب می شود انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی با عمل فوسفوریلاسیون اکسیداتیو | به صورت پیوند های پر انرژی فسفات (A•T•P) ذخیره شود
میتوکندری
پریسا
اکسید ترکیب اکسیژن با فلز


نام نویسی   |   ورود