برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسن بشیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 (مجازی) ملازم یکدیگر بودن ١٣٩٨/١١/١١
|

52 فراگیر ١٣٩٨/١١/٠٥
|

53 کهنه: جداگانه، مجزا؛ قابل‌تقسیم، بخش‌پذیر؛ تقسیم‌شده، مشترک ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

54 فرافرهنگی ١٣٩٨/١٠/٢٧
|