فرشتهِ عشق

فرشتهِ عشق

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlearn٢٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤آموختن ، درس خواندن ، آگاهی دانش موفقیت مستلزم درس خواندن مفید استگزارش
7 | 1
learn٢٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤درس خواندن موفقیت مستلزم درس خواندن مفید استگزارش
7 | 1
jumping up١١:١٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤بالا پریدن رو تخت از شادی و مسرور و خوشی از عشق یار بالا پریدنگزارش
7 | 0
jumping up١١:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤بالا پریدنگزارش
7 | 0
bos bos٠٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤French kiss بوس فرانسویگزارش
2 | 0
قلب اعلیحضرت٠٦:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤برای متهم شدن به دزدین قلب اعلیحضرت ، به سعادت خوشبختی با ایشان محکوم شده ام با عوامل مورد بررسی شده به این نتیجه رسیده اند تنها درمان او که به عشق ... گزارش
7 | 0
majesty's heart thief٠٦:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤دزد قلب اعلیحضرت for Majesty's heart thief , I have been appointed to her eternal happiness به دلیل دزد قلب اعلیحضرت به خوشبختی دائم العمر برای او من ... گزارش
2 | 0
home country١٢:٤٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٣وطن I will return home country به وطن بر می گردمگزارش
14 | 1
supple١٦:٤٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢انعطاف پذیر بودنگزارش
5 | 1
triangle١٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠١مثلثگزارش
23 | 1
hyper١٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠١بیش از حد Do not make ( hyper ) his love this love too much بیش از حد ، او را متوجه این محبت در دل افتاده نکنیدگزارش
9 | 1
father١٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠١پدر, بابا, آقاجانگزارش
12 | 1
happy connection١٨:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠١Make grandfather, our Ni Ni , happy with your love He is more than happy and satisfied with this happy connection پدر بزرگ ، نی نی هامون رو با عشق خ ... گزارش
7 | 0
supernumerary١٨:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠١فوق العاده abundant loveگزارش
7 | 0
forces١٨:١٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠١قوای نیروگزارش
16 | 1
heat١٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠١حرارت body temperature حرارت بدنگزارش
14 | 1
estimate١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠١بر آورد کردن تخمین زدن روز مناسبگزارش
25 | 1
new١٣:٣١ - ١٣٩٩/٠٧/٠١مدرن ، نو ، کنونیگزارش
16 | 1
modern١١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠١Novel کنونی نو مدرن نوین امروزی تازهگزارش
12 | 1
monday٠٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠١دوشنبهگزارش
7 | 1
autumn٠٩:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠١فصل پاییز exciting day of love in the weather of autumn روز پر هیجان شوق عشق در هوای مهر پاییزگزارش
12 | 0
tuesday٠٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠١سه شنبهگزارش
16 | 1
DAY٠٩:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠١روز It is the sixth day of October روز ششم اکتبر استگزارش
5 | 0
the last end of the day٠٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠١آخرین پایان روز گزارش
2 | 0
five days٠٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠١پنج روزگزارش
2 | 1
developments٠٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠١رشد From tomorrow, growth developments begin گزارش
7 | 0
breathless love١٧:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/٣١عشق بی نفس Although many people agree with this love bond To know I have a heavy pain in my heart اگرچه بسیاری از افراد با این پیوند عاشقانه موافق ه ... گزارش
2 | 0
kill١٦:٤٤ - ١٣٩٩/٠٦/٣١Kill bit by bit, by killing the heart of love with excitement ذره ذره ، از طریق هیجانی کردن قلب عشق را کشتنگزارش
5 | 2
mimi١٦:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/٣١می می ، سینهگزارش
12 | 1
sacrificed١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/٣١I already said call Be in tune Your great carelessness lovingly sacrificed our love از قبل گفته بودم تماس بگیرین هماهنگ باشین بی دقتی زیادی شما ... گزارش
12 | 0
the wish to be you١٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/٣١حاجت روا شویدگزارش
2 | 0
be happy١٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/٣١خوشحال و شاد باشیدگزارش
28 | 1
words of love١١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٣١کلام عشقگزارش
2 | 0
disappoint١١:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٣١با این عشق کسی را ناامید نکنید Do not disappoint anyone with this loveگزارش
7 | 1
love for that girl١١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٣١Have a request or a request from me that I agree with I want to know my son love for that girl خواسته و یا خواهشی را از من داشته باشید که من موافق ه ... گزارش
2 | 0
from now on١١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٦/٣١از این پسگزارش
37 | 1
deprive١١:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٣١محروم کردن از . . . .گزارش
14 | 0
solidarity١١:٣١ - ١٣٩٩/٠٦/٣١همبستگیگزارش
39 | 0
independent١١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٦/٣١Independent variable with two dependent variables متغییر مستقل با دو متغییر وابستهگزارش
12 | 1
forever١١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٦/٣١دائم العمرگزارش
2 | 1
stem cells١١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٦/٣١سلول بنیادی گزارش
18 | 0
previous series١١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/٣١سری قبلگزارش
5 | 0
discomfort١٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠I did not touch anything out of discomfort از ناراحتی لب به چیزی نزدمگزارش
12 | 1
pleasant event١٢:٤٣ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠؟Will it be a pleasant event آیا رویداد خوشایندی خواهد بود؟گزارش
7 | 0
مچ بودن١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠هماهنگ بودن رویداد مهم زندگی خوشبختی را با هم هماهنگ کردن و یا صحبت کردن ، هیجانی شدن از شوق و خوشحالی شادی هاگزارش
25 | 0
god love٠٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠The footprints of God love always play a role in my life رد پای مهر خدا همیشه در روزگار زندگیم نقش دارد پدر ( A and K )گزارش
12 | 1
amplification٠٠:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠Seeing you will amplification my will and effort با دیدن تو اراده و تلاش من تقویت می شود رد پای مهر خدا همیشه در روزگار زندگیم نقش دارد ( پدر A and k ... گزارش
16 | 0
reinforcement٠٠:١١ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠تقویت Seeing you will amplification my will and effort با دیدن تو اراده و تلاش من تقویت می شود گزارش
23 | 1
reinvigorate٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠نیرو تازه بخشیدن ، تقویت نیرو بخش بودن Seeing you will refresh my will and effort با دیدن تو اراده و تلاش من تازه می شودگزارش
12 | 0
see٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠Seeing you will refresh my will and effort دیدن شما باعث نیرو تازه نفس شدن در اراده و تلاش من خواهد بود گزارش
12 | 1