فرشتهِ عشق

فرشتهِ عشق

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهi want٠٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٣من میخواهم I want her to be a close friend and sister - in - law من دوست دارم او دوست صمیمی و خواهر شوهر جونم باشدگزارش
18 | 1
peaceful life٠٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٣زندگی آرامگزارش
2 | 1
husband house٠٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/١٣خانه شوهر The girl who is at home gets married and goes to husband house and they will have a peaceful life دختری که در خانه است ازدواج می کند و به ... گزارش
9 | 1
hurry٢٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٢You were in a hurry You were in a hurry to start life with me خیلی عجله داشتید شما برای شروع زندگی با من عجله داشتیدگزارش
14 | 1
limen١٨:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٢انتخاب جفت کنار هم بودن دید منتخب شدن همسر آینده به این موضوع میاندیشیدم و حسی به شما القا شده استگزارش
5 | 1
perception١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/١٢I wonder why you have such a feeling and perception تعجب میکنم چرا همچین حس و برداشتی به شما دست داده استگزارش
30 | 1
two boys٠٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٢دو پسرگزارش
14 | 1
blonde hair٢١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/١١مو بلوندگزارش
16 | 1
symbol٢١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٧/١١نماد ، نشانه ، الگو A symbol of our common love نشانی از عشق مشترک ماگزارش
28 | 1
percent similar٢١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/١١One hundred percent similar to you گزارش
7 | 1
weak١٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٧/١١سست بی روحگزارش
16 | 1
romantic١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/١١Many romantic events were lost for time to be together گزارش
7 | 1
looking back١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/١١نگاهی به گذشته به گذشته نگاهی انداختنگزارش
16 | 1
family١٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/١١Let's start a family and start our own life I need you for the love life of the love of my heart I will be your responsible and ideal wife in life ... گزارش
21 | 1
worry٠٦:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/١١نگرانیگزارش
9 | 1
panic and worry٠٦:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/١١وحشت و نگرانیگزارش
2 | 1
you have to say٠٩:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٠تو باید بگوییگزارش
2 | 1
you are focused٠٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٠شما متمرکز هستید گزارش
2 | 1
let's meet soon٠٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٠بیا زود ملاقات کنیم گزارش
25 | 1
knew١٩:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩Lorona knew At the beginning of life, you leave decisions to me Ask the truth I was surprised But I do not know why you have to accept telling me a ... گزارش
14 | 1
forming a family١٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩تشکیل خانوادهگزارش
2 | 1
comments١٥:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩نظر او را راجب خود بپرسید چه چیزی باعث میشود که به من افتخار کنیدگزارش
12 | 2
a lasting intimate relationship١٤:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩یک رابطه صمیمی تر بادوام یک رابطه صمیمی تر پایداری much attention A more intimate relationship And self - regulatory responsibility Remember he alw ... گزارش
5 | 1
safe position١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩I am by her side from a safe position So take care of yourselfگزارش
2 | 1
safe place١٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩جای امن I have a safe place with my father I am not by his side to show you the good relationship between daughter and father So do not threaten mo ... گزارش
12 | 1
future١٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩She will love my children in the future In the future after our marriage He will love you more than you expect Even instead of your grandson, you a ... گزارش
12 | 1
too much١٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩بیش از اندازهگزارش
9 | 2
immobile١٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩بی حرکت You are passive and immobile I told you before to have a good and sincere relationship with him And the love of mother and son remains str ... گزارش
7 | 1
disappoint١٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩Do not disappoint anyone with this loveگزارش
14 | 1
disgusting mood٠٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩روحیه نفرت انگیز You were marrying me I was taking leave and walking to help All I can do is her intercession from God do not feel extreme He is ... گزارش
7 | 1
یفتقر الی المنطق٠٦:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٩منطق و شعور نداشتیگزارش
9 | 1
hurry١٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨Why not hurry to become a father and hug your sonگزارش
9 | 1
not be killed١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨God, I am studying the lesson Do not scare me I will defeat my opponent I will not be killed in this war بخدا درس را میخوانم من را هول نکن رقیبم ... گزارش
2 | 1
pure golden galaxy٠٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨کهکشان طلایی خالص They will be in a safe and very convenient place and pure golden galaxy در جایگاه امن و بسیار مناسب سالم و کهکشان طلایی نابی قرار خ ... گزارش
2 | 1
majesty man٠٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨You are Her Majesty man ( همسر ) اعلیحضرت بنده هستی ریئس جانگزارش
2 | 1
resolution٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧I would like to know a summary of the main points of her article about the final resolutionگزارش
2 | 1
motivation١٦:٢٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧I study positively with high motivationگزارش
7 | 1
decisions١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧?What are the decisions for the futureگزارش
9 | 1
adorned٢٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦آراستهگزارش
14 | 1
marrying١٥:٥٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦مچ شدن ، مزدوج جفت شدنگزارش
2 | 0
my own special chair١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦صندلی مخصوص خودمگزارش
16 | 0
diary١٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦یک خاطرات روز خاصیگزارش
7 | 1
DAY٢٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥One of the days of the week that you like یکی از روزهای هفته ای را که دوست داریدگزارش
2 | 0
luck will be on me side٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥بخت به من رو میکند بخت با من یار استگزارش
9 | 0
recently١٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥Recently, I do not know why you sleep in bed together at night I wake up in the morning and I see that my clothes are out of my body گزارش
7 | 0
mathematics١٢:١٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥For someone who is studying mathematics at university Necessary guidance was provided for shortcut actions in interest in nursing برای فردی که دانشگ ... گزارش
5 | 1
education١١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥آموزشی Determining the educational goal And measuring learning performance in relation to this goal تعیین هدف اموزشی برای ( ارزشیابی موفقیت یادگیری ... گزارش
5 | 2
study٠٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥With a month if I can be the first person to study it I am early I'm trying to finish a month and I will finishگزارش
7 | 1
i will read more٠٨:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥مطالعه بیشتری خواهم داشت گزارش
5 | 0
teacher centered٢٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤معلم محور برای آموزش کلاسی امر مهمی برای موفقیت در آموختن و یادگیری می باشدگزارش
5 | 0