اسم پسر سریانی

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

ایلیا/iliyā/

خداوند خدای من است، الیاس، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل و نام امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب ( ع ) ...


پسر

عبری، سریانی

مذهبی و قرآنی
ایلگار/ilgar/

خداوندگار، قدرتمند، مرکب از ایل به معنای خداوند یا هر موجود صاحب قدرت + پسوندافاده فاعلیت ( گار )


پسر

فارسی، سریانی
شماس

خادم، عابد، طبقه و گروهی از روحانیون مسیحی، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی مسیحی در زمان پاد ...


پسر

سریانی
نیسان/neysan/

نام ماه دومین ماه بهار، بارانی که در اردیبهشت می بارد، باران بهاری


پسر

فارسی، سریانیانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختر