اسم بابلی

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

آندیا/āndiyā/

نام همسر بابلی اردشیر پادشاه هخامنشی، دختر پاک، فرشته کوچک، ( اَعلام ) نام همسر بابلی اردشیر درازدس ...


دختر

فارسی، بابلی
آنو/ano/

نام خدای آسمان، در دین بابلی


دختر

فارسی، بابلیانتخاب اسم با حرف

برچسب ها

اسماسم پسراسم دختراسم پسر بابلیاسم دختر بابلی