ژئوفیزیک

/Ze~ofizik/

برابر پارسی: زام گتیک
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

فارسی به انگلیسی

geophysics

فرهنگ فارسی

( اسم ) فیزیک کره زمین و آن علمی است که بحث کند از نیروهای فیزیکی و پدیده های مربوط به زمین که به وسیله نقشه های تحت الارضی و زلزله سنجها و ادوات دیگر الکترو مغناطیس مورد مطالعه و تحقیق قرار میگیرد .

فرهنگ معین

(ژِ ئُ ) [ فر. ] (اِمر. ) دانشی که به مطالعة نیروهای فیزیکی و جریانات داخلی زمین می پردازد.

فرهنگ عمید

علمی که دربارۀ پدیده های فیزیکی زمین و جریاناتی که در طبقات داخلی کرۀ زمین رخ می دهد بحث می کند.

دانشنامه عمومی

ژئوفیزیک ( به انگلیسی: geophysics ) یا زمین فیزیک، از مباحث علوم طبیعی است که به فرآیندها و خواص فیزیکی زمین و محیط اطراف آن، با استفاده از روش های کمّی برای تجزیه و تحلیل این فرایندها، می پردازد.
این علم با زمین و زیست بوم آن، سروکار دارد؛ از جمله: هواشناسی، اقیانوس نگاری، لرزه شناسی و زمین مگنات مندی.
زمین فیزیک موضوعی از علوم طبیعی است که در رابطه است با فراروندهای فیزیکی و خاصیت های فیزیکی زمین و محیط فضایی اطراف آن و به کار بردن روش های کمی برای آنالیزشان. ترم ژئوفیزیک گاهی تنها به کاربردهای زمین شناختی بازمی برد: شکل زمین؛ میدان های گرانشی و مغناطیسی اش. ساختار و ترکیب درونی اش؛ توانیک اش و بیان رویه شان در سازانیک پلاک، تولید و آزانش ماگماها، آتش فشان مندی و دیسش سنگ. با این حال، سازمان های زمین فیزیک نوین و دانشمندان خالص یک تعریف پهن تری را به کار می برند که دربرمی گیرد چرخه آب از جمله برف و یخ است. دینامیک شاره های اقیانوس ها و هواسپهر؛ برق و مگنات مندی در یون سپهر و مگنات سپهر و فیزیک خورشیدی - زمینی؛ و مسئله های آناگوی مرتبط با ماه و دیگر سیاره ها.
ژئوفیزیک از شاخه های اصلی علوم زمین به شمار می رود، که به دو شاخهٔ ژئوفیزیک محض و ژئوفیزیک کاربردی تقسیم بندی می شود. بخش محض آن شامل گرایش زلزله شناسی می باشد. در بخش کاربردی با استفاده از روش های لرزه ای، مغناطیسی، گرانی سنجی و الکتریکی به مطالعهٔ کیمّی خواص فیزیکی زمین پرداخته می شود. با نتایج کیمّی بدست آمده می توان به مطالعهٔ خصوصیات فیزیکی، رفتار پوسته و هستهٔ زمین پرداخت. ژئوفیزیک را می توان پُلی میان فیزیک و زمین شناسی دانست، که از تکنیک ها، تئوری های ریاضیات و علوم کامپیوتر نیز بهره می گیرد. امروزه دانش ژئوفیزیک شامل فیزیکِ اوزون ( اوزونوگرافی ) و فیزیکِ اتمسفر ( مترولوژی ) نیز می شود و به پدیده های طبیعی، همچنین رفتار زمین و اطرافش می پردازد.
• زلزله شناسی؛ که به مطالعه زلزله و انتشار امواج الاستیک در زمین می پردازد.
• لرزه شناسی یا لرزه نگاری؛ که به مطالعه انتشار امواج در لایه های کم عمق زمین می پردازد و در اکتشافات معدنی، خصوصاً اکتشاف نفت، کاربرد فراوان دارد. نتایج بدست آمده توسط ژئوفیزیست ها در زمین شناسی مهندسی، کانی شناسی و پتروفیزیک سنگ ها بکار می آید.
• ژئوفیزیک باستان شناسی؛ که بیشتر روش های مغناطیسی، الکترومغناطیسی و رادار را شامل می شود.
• مغناطیس سنجی:مطالعه ی ناهنجاری های مغناطیسی به منظور اکتشافات منابع هیدروکربن - معدنی - باستانشناسی
• گرانی سنجی:بررسی منابع معدنی و هیدروکربن
• الکترومغناطیس:کاربرد بسیار وسیع در منابع هیدروکربن. . . . شناسایی خطوط لوله ی قدیمی. . . .
عکس ژئوفیزیک
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

کلمه ’ژئو‘ پیشوندی یونانی است و خود به تنهایی به معنی ’زمین‘ می باشد. ژئوفیزیک، یکی از موضوعات مطرح در علوم طبیعی است که در ارتباط با فرآیندها و خصوصیات فیزیکی زمین و فضای طبیعی احاطه کننده آن، و همچنین استفاده از روش های کمی تحلیل پدیده های فیزیکی مرتبط با زمین می باشد. این پدیده ها عبارتند از: امواج الکترومغناطیسی، الکتریسیته، جریان حرارت، دینامیک سیالات، فیزیک کانی ها، گرانش، لرزه، مغناطیس.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما