برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

پیچ

/piC/

مترادف پیچ: نبش، انحنا، خمیدگی، خم، کجی، چین، شکنج، شکن، کرس، گشت، میخ

معنی پیچ در لغت نامه دهخدا

پیچ. (اِ) اسم از مصدر پیچیدن. هر یک از خمهای چیزی بر روی خویش گردیده. گردش. گشت. خمیدگی. کجی. چرخ. ثنی. مطوی. عطف. تاب. خم. تا. انثناء. حلقه. شکن. تای. ماز :
سیه زلف آن سرو سیمین من
همه تاب و پیچست و جعد و شکن.
فرخی.
بحلقه کرده همی زلف او حکایت جیم
به پیچ کرده همی جعد او حکایت لام.
فرخی.
معشوق او بتی که دل اندر دو زلف او
گم کرده از خم و گره و تاب و پیچ و چین.
فرخی.
تا بود در دو زلف خوبان پیچ
وندر آن پیچ صدهزار شکن.
فرخی.
بجعدش اندر سیصدهزار پیچ و گره
بجای هر گره او شکنج و حلقه هزار.
فرخی.
سنبل بسان زلفی با پیچ و با عقد
زلف آن نکو بودکه بدو در عقد بود.
منوچهری.
نه بدستش در خم و نه بپایش در عطف
نه بپشتش در پیچ و نه بپهلو در ماز.
منوچهری.
ناساختن و خوی خوش و صفرا هیچ
تا عهد میان ما بماند بی پیچ.
(از اسرارالتوحید).
کم دید چشم من چو تو زیرا که چون کمند
همواره پر ز پیچ و پر از تاب و پرخمی.
ناصرخسرو.
دل را کمند زلفت از من کشان ببرده
در پیچ عنبرینت آن را نثار کرده.
خاقانی.
کور؛ پیچ از هر چیزی و پیچ دستار. (منتهی الارب ). || آنجا که چیزی بسوی دیگر رود برخلاف سوی اولین خود. آنجای از کوچه یا خیابان که راه بگردد مثلاً راه شمالی و جنوبی ، شرقی و غربی شود یا بالعکس. آنجا که ناگزیر راه بسوی دیگر رود و از جهتی بجهت دیگر منحرف شود: پیچ خیابان و پیچ کوچه و پیچ رود؛ خم خیابان و خم کوچه و خم رود. محل گردش خیابان و کوچه و رود. || (نف مرخم ) مخفف پیچنده. که پیچد. || (ن مف مرخم ) پیچیده : کاهوی پیچ. کلم پیچ. کتیرای پیچ.
ترکیب ها (در دو معنی اخیر):
- انگشت پیچ . بادپیچ. بارپیچ. بسیارپیچ. برپیچ :
چو طالع ز ما روی برپیچ شد
سپر پیش تیر قضا هیچ شد.
سعدی.
پاپیچ. پای ...

معنی پیچ به فارسی

پیچ
خم وتاب، حلقه، خمیدگی، نوعی میخ فلزی بادنده
( اسم ) ۱- خمیدگی کجی گردش گشت : امیر المومنین علی مردی را دید سر در پیش افکندهیعنی که پارسا امگفت:ای جوانمرد. این پیچ که در گردن داری در دل آر ... ۲- هریک از خمهای چیزی ( مانند زلف پیشانی و غیره ) شکن ماز : شش چیز در آن زلف تو دارد معدن پیچ و گره و بند و خم و تاب و شکن . ( قابوس وشمگیر ) ۳- ( اسم ) میخ باشکال گوناگون که بر دیوار. آن فرو رفتگی و بر آمدگی از بالا یا از نیمه تا پایین بگردد مقابل مهره . ۴- رزه ای که ته آن پیچ دارد. ۵- کلید مانندی بر یک سوی سر پیچ لامپا که در میان چرخی کوچک و با دندانه دارد و از درون سر پیچ بگذارد : و با گرداندن آن دندانه های چرخ به فتیله در آویزد و بر اثر گرداندن فتیله را پایین و بالا آورد. ۶- نوعی قفل که خود انواع دارد مقابل پره دار. ۷- آلتی نوک تیز و پیچان که بدان چوب پنب. سر بطری را بیرون کشند. ۸- قسمی بخاری آهنین یا چدنی ( و غیره ) . ۹- قسمی دوختن . ۱٠- ( اسم ) در بعضی کلمات مرکب بجای پیچنده آید پای پیچ مچ پیچ . ۱۱- ( اسم ) در بعضی کلمات مرکب بجای پیچیده آید:رختخواب.پیچ سوال پیچ کاغذ پیچ گوش پیچ . یا پیچ خیابان جاده و غیره. آنجا که خیابانجاده و غیره از خط مستقیم منحرف شود و بطرف دیگر ( بصورت زاوی. حاده یا قریب بقائمه ) روی نهد خم جاده . یا مثنوی پیچ . نوعی آهنگ موسیقی که بهنگام خواندن اشعار مثنوی آنرا بکار برند. ۱۲- کتوس . ۱۳- تاجریزی سرخ . ۱۴- پیچش . ۱۵- نام نوعی از گلها و گیاهان پیچنده برخی گلهای که ساق محکم ندارند و بر درخت یا دیوار بالا روند و آن شامل اقسام ذیل است : یا پیچ امین الدوله . ( اسم ) گیاهی از تیر. بداغ ها که بصورت درختچه ای بالا رونده و پیچنده است.این گیاه مخصوص نواحی معتدل است و گونه های زیاد دارد و هم. آنها دارای گلهای معطر میباشند. غالبا گلهایش سفید و گاهی زرد است و در بهار گل میکند. گیاه مزبور را باغبان بهر طریقی قیچی کند بهمان وضع درمی آید . در نقاط آفتاب رو بهتر عمل می آید و تکثیرش بوسیل. قلمه یا خوابانیدن و یا تخم انجام میشود. برگهایش مرکب شانه یی وشاخه های جوانش شکننده است پیچ باغی شونگ شجره الطحال زهرالعسل پلا خور شن سفیدال اوچ قد دقزدون دقز دانه ام الشعرائ سلطان الجبلماطر شلبهخامانخانم الی خانم پار ما ...

معنی پیچ در فرهنگ معین

پیچ
۱ - (اِمص .) خم هر چیز کج . ۲ - (اِ.) نوعی میخ . ۳ - در ترکیب به معنی پیچنده ، پاپیچ . ۴ - (ص مف .) در ترکیب به معنی پیچیده ، رختخواب پیچ .
(پِ پِ) (ص مر.) ۱ - رشک و حسد. ۲ - تشویش و اضطراب .
(اِمر.) ابزاری است که به وسیلة آن پیچ ها را باز می کنند.
(چُ) (اِمر.) ۱ - خم و شکن . ۲ - رنج و مشقت .
( ~ُ خَ) (اِمر.) ۱ - چین و شکن ، گردش و تاب . ۲ - دارای پیچ و تاب .
(ص مر.) ۱ - با پیچ های بسیار، دارای پیچ و خم . ۲ - خم اندر، شکن در شکن .
(اَ گُ) ۱ - (ص مر.) هر چیز غلیظ و سفت مانند عسل ، شیره . ۲ - معارض ، مخالف . ۳ - انعام اندک . ۴ - (اِمر.) شرط ، پیمان . ۵ - نوعی حلوا. ۶ - نوعی گز به صورت شیرة سفید رنگ غلیظ و چسبنده .
(پِ پِ) (ص مر.) ۱ - رشک و حسد. ۲ - تشویش و اضطراب .
( ~ .) [ ع - فا. ] (ص فا.) سوارکار چیره دست .
( ~.) (ص فا.) ۱ - لقمه دهنده . ۲ - احسان کننده .
(نِ یا نَ) (اِمر.) لولة ساخته از مفتول یا غیره که بر او آن پوست یا پارچه گرفته ، یک سر آن به قلیان متصل است و سر دیگر به دهان (به هنگام کشیدن قلیان ).

معنی پیچ در فرهنگ فارسی عمید

پیچ
۱. قطعه ای فلزی مانند میخ با دنده های مارپیچی که با پیچ گوشتی یا آچار پیچانده و بازوبسته می شود.
۲. قسمتی از معبر که با انحراف سیر مستقیم خود باعث تغییر مسیر معبر می شود.
٣. قطعه ای گَردان در برخی وسایل برقی برای خاموش و روشن کردن یا برخی تنظیمات.
٤. (زیست شناسی) هر گیاهی که به درخت یا چیز دیگر بپیچد و بالا برود: پیچ امین الدوله، پیچ برفی.
٥. هریک از خَم های چیزی، خمیدگی، خم وتاب: به جعدش اندر سیصد هزار پیچ و گره / به جای هر گره او شکنج و حلقه هزار (فرخی: ۱۰۹).
٦. (موسیقی) مثنوی در افشاری از متعلقات دستگاه شور.
٧. (بن مضارعِ پیچیدن) = پیچیدن
٨. پیچیده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): سؤال پیچ، کاغذپیچ.
٩. هرچیزی که مانندِ حلقه به دور چیزی می پیچند، پیچنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): پاپیچ، مچ پیچ.
١٠. حلقه.
١١. [قدیمی، مجاز] کجی، ناراستی، انحراف.
١٢. [قدیمی، مجاز] صعوبت، دشواری.
* پیچ پیچ: پیچ در پیچ، پیچ برپیچ، پرپیچ، پرپیچ وخم.
* پیچ خوردن: (مصدر لازم)
۱. پیچیدن.
۲. پیچ وتاب پیدا کردن.
۳. خمیدگی پیدا کردن، پیچیدگی پیدا کردن.
۴. پیچیدن و جابه جا شدن رگ، پی، یا استخوان.
* پیچ دادن: (مصدر متعدی) چیزی را در جای خود یا در چیز دیگر چرخاندن، پیچاندن، پیچانیدن، تاب دادن.
* پیچ وتاب: گردش چیزی به دور خود، پیچ وخم، پیچیدگی.
* پیچ وخم:
۱. چین وشکن.
۲. پیچ وتاب.
پیچان پیچان.
در کُشتی، فنی از کُشتی که کشتی گیر حریف را به پشت می کشد و از روی شانه بر زمین می زند، لنگ سرکش.
حالت و چگونگی پیچ خورده.
پیچ وتاب پیداکرده.
پیچاپیچ، پیچ درپیچ، پیچ پیچ، پرپیچ وخم، به هم پیچیده.
...

پیچ در دانشنامه ویکی پدیا

پیچ
پیچ نوعی از اتصالات است که به صورت استوانه ای رزوه شده می باشد که معمولاً از جنس فلزی یا فولادی می باشد.
نوع خط الراس های حلزونی یا نوع رزوه به صورت رزوه مثلثی، رزوه مربعی، رزوه ذوزنقه ای و رزوه نیم دایره ای و غیره می باشد که سطح استوانه پیچ را احاطه کرده است.
رزوه ها به دو روش ایجاد می شوند:
ایجاد رزوه با روش رولینگ (بدون براده برداری)
عکس پیچ
در ریاضیات یک (ضد) پیچ یا یک تابع involutory یک تابع f که معکوس آن برابر است با:
برای همه x در دامنه از fاست.
هر پیچ یک bijection دارد.
نقشه هویت یک نمونه بدیهی از پیچ است. مثال های رایج ریاضیات از پیچ های غیر بدیهی شامل ضرب در منفی ۱ در حساب، گرفتن متقابل، مکمل در نظریه مجموعه و ترکیب پیچیده ای است. نمونه های دیگر عبارتند از: دایره وارونه، نیمه چرخش و متقابل رمزهای مانند تبدیل ROT13.
در گیاه شناسی پیچ یا حلقهٔ مارپیچی نوعی آرایش و ترتیب کاسبرگ ها، گلبرگ ها، برگ ها، گوشوارک ها یا شاخه ها است که از یک نقطه منفرد منشعب شده و ساقه را احاطه کرده یا در اطراف آن می پیچد. یک پیچ حداقل شامل سه عنصر است؛ یک جفت برگ مقابل هم پیچ نامیده نمی شوند.
ریخت شناسی گل های بیشتر گیاهان گلدار متکی بر چهار پیچ است.
۱. کاسه گل: پیچی از کاسبرگ ها از پایین
۲. جام گل: پیچی از گل برگ ها بالای کاسه گل
پیچ سازوکاری است که حرکت چرخشی را به حرکت خطی و گشتاور (نیروی چرخشی) را به نیروی خطی تبدیل می کند. پیچ یکی از شش نوع ماشین ساده ابتدایی است. متداولترین شکل آن شامل یک شفت استوانه ای است با شیارهای مارپیچ یا برجستگی هایی در قسمت خارجی که رزوه نامیده می شوند. پیچ از میان سوراخی از جسمی یا واسطه ای دیگ ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

پیچ در دانشنامه آزاد پارسی

پیچ (screw)
قطعه ای استوانه ای یا مخروطی شکل، از جنس فلز یا پلاستیک، با شیاری مارپیچ روی آن. قبلاً نوع چوبی آن هم ساخته می شد. هر دوری که پیچ می پیچد، به اندازۀ گام، یا فاصلۀ بین دو رزوۀ مجاور، به جلو یا عقب می رود. مزیت مکانیکی پیچ برابر(فرمول ۱)است که در آن، P گام پیچ و r شعاع رزوه است.فرمول ۱:
بنابراین، مزیت مکانیکی چوب پیچِ مخروطی شکل، با پیشروی در چوب افزایش می یابد.

پیچ در جدول کلمات

پیچ تنظیم صدا
ولوم
پیچ شش گوش
الن
پیچ و تا ب
شکن
پیچ و تاب مو
فر
پیچ و خم
تاب
پیچ و خم زلف
شکن
پیچ و شکن
تاب
پیچ و مهره
واشر
بین پیچ و مهره
واشر
بین پیچ و مهره قرار می گیرد
واشر

معنی پیچ به انگلیسی

loop (اسم)
خفت ، حلقه ، چرخ ، حلقه طناب ، پیچ ، گره ، چنبر ، طناب ، حلقه زنی
turn (اسم)
تمایل ، گردش ، نوبت ، استعداد ، چرخ ، پیچ و خم ، قرقره ، پیچ ، چرخش ، پیچ خوردگی ، تغییر جهت ، گشت ماشین تراش
curve (اسم)
خم ، منحنی ، خمیدگی ، پیچ ، خط منحنی ، چیز کج ، خط خمیده انحناء
ramp (اسم)
خشم ، پیچ ، دست انداز ، پلکان ، سطح شیب دار ، سکوب سراشیب ، پلهء سراشیب
vortex (اسم)
حلقه ، پیچ ، گرداب
knee (اسم)
خم ، زانویی ، زانو ، پیچ ، دو شاخه
bolt (اسم)
پیچ ، توپ پارچه ، سرند
screw (اسم)
پیچ ، پیچ خوردگی ، پیچ کردن
twist (اسم)
پیچ ، پیچیدگی ، تاب ، پیچ خوردگی ، نخ یا ریسمان تابیده
twine (اسم)
پیچ ، ریسمان چند لا ، نخ قند
buckle (اسم)
پیچ ، قلاب ، سگک ، تسمه فلزی
convolution (اسم)
حلقه ، پیچ ، پیچیدگی
furl (اسم)
پیچ ، پیچیدگی ، طومار
rick (اسم)
توده ، پشته ، پیچ ، کومه ، پیچ خوردگی
wimple (اسم)
خم ، چرخ ، پیچ ، چین و شکن ، روسری زنان قرون وسطی
crisping (اسم)
پیچ
embroglio (اسم)
پیچ ، گیر ، موضوع غامض ، سوتفاهم
insinuation (اسم)
اشاره ، زیرکی ، نفوذ ، پیچ ، تاب ، دخول غیر مستقیم ، رخنه یابی ، خود جاکنی ، دخول تدریجی
involution (اسم)
پیچ ، قوهیابی ، عود چیزی ، توان یابی ، پیچدارکردن عبارت
kink (اسم)
پیچ ، گیر ، غرابت ، تاب ، پیچ خوردگی ، ویژهگی ، حمله ناگهانی
meander (اسم)
گردش ، دور ، خم ، پیچ ، راه پر پیچ و خم ، چم اب
vis (اسم)
قوت ، قدرت ، نیرو ، پیچ ، زور
whorl (اسم)
حلقه ، پیچ
winder (اسم)
پیچ ، پیچنده ، کوککننده ، کلید کوک ، نخ پیچ

معنی کلمه پیچ به عربی

پیچ
ابزيم , برغي , برمة , تعرج , تعلية , تلميح , حلقة , رکبة , عقدة , لية , مزلاج , منحني
زهر العسل
دبوس الشعر
التواء , برغي , دور , عقدة , لية
التواء , حلقة , مفتاح
جرح , غريب
اجهاد , برغي , عطف , مفتاح
لية
ريح
سجل
عصا
اعوجاج
متاهة
تعرج
عقبة
مفک
جزع
استرخ
فک
لف

پیچ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Fateme
هر فردی یک پیج داره که بااون داخل اینستا و اینجور برنامه ها میتونه فعالیت کنه و یک صفحه رسمی داشته باشه
علی باقری
پیچ (Pitch)[اصطلاح پاراگلایدر]: حرکت یک بال در حالتی که جلوی بال متمایل به بال و پایین میشود - دوران حول محور عرضی
پارسا
میشه(fastener)تا جایی که میدونم این میشه.🇬🇧

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع پیچ و کاربرد آن   • استاندارد پیچ ها   • انواع پیچ و مهره   • کاربرد انواع پیچ ها   • انواع پیچ و مهره pdf   • پیچ چیست   • تحقیق در مورد پیچ و مهره   • کاربرد پیچ و مهره   • معنی پیچ   • مفهوم پیچ   • تعریف پیچ   • معرفی پیچ   • پیچ یعنی چی   • پیچ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی پیچ

کلمه : پیچ
اشتباه تایپی : ~d]
آوا : piC
نقش : اسم
عکس پیچ : در گوگل

آیا معنی پیچ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )