برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

وکالت

/vekAlat/

مترادف وکالت: جانشینی، قیمومت، کفالت، ماموریت، نمایندگی، نیابت، وصایت، ولایت

برابر پارسی: نمایندگی، کارگزاری، جانشینی

معنی وکالت در لغت نامه دهخدا

وکالت. [ وَ / وِ ل َ ] (ع اِمص ) وکالة. || نیابت. خلافت. جانشینی.
- وکالت دیوان (اعلی ) ؛ مقامی عالی در عهد صفویه که مرادف نیابت سلطنت بود. (فرهنگ فارسی معین از زندگی شاه عباس کبیر ج 1 ص 21). توضیح اینکه محمد قزوینی (یادداشتها 6:7) آن را به معنی «شخص اول مملکت بودن »و «صدارت اعظم » گرفته (به اتکاء عالم آرا چ تهران 1313 هَ.ق. ص 268).
|| واگذاری. || وکیلی. اجرای کاری از جانب کسی. (آنندراج ). || (اصطلاح فقه و حقوق ) وکالت تفویض کردن تصرف در مال است به غیر و آن غیر اصطلاحاً وکیل نامیده میشود،یعنی وکالت آن است که کسی غیر خود را به جای خود قرار دهد در تصرفات شرعی معلوم. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). عقدی که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. (قانون مدنی ماده ٔ 656). در وکالت تفویض حق نمیشود بلکه منوب عنه در عرض نایب ، حق دخل و تصرف در مورد وکالت دارد. (فرهنگ حقوقی تألیف جعفری لنگرودی ). عقد وکالت به ایجاب و قبول محتاج است ولی قبول لازم نیست لفظی باشد بلکه فعل کاشف از آن کفایت میکند. حدود اختیارات وکیل برابر اذن صریحی است که موکل به او میدهد و در صورت اطلاق اذن ، حدود اختیارات وکیل بر طبق متعارف و معمول خواهد بود. درصورتی که وکیل از حدود متعارف تجاوز نماید موکل بهیچوجه الزامی به انجام دادن تعهدات او نخواهد داشت. موضوع وکالت باید قابل نیابت باشد ازاینرو وکالت در بخش مهمی از عبادات باطل است. در وکالت اگر برای وکیل اجرت معین شده باشد وکیل مستحق همان چیزی است که معین شده است و در صورت عدم تعیین ، وکیل استحقاق اجرت المثل خواهد داشت. وکالت عقد جایز است ازاینرو هر یک از طرفین میتواند آن را فسخ نماید ولی اگر از ناحیه ٔ موکل باشد اقدامات وکیل تا وقتی که خبر فسخ به او نرسیده معتبر است. وکالت به موت ، جنون ، سفاهت موکل یا وکیل باطل و افلاس موکل نیز موجب میشود که وکالت های راجع به امور مالی او منفسخ شود. (ترجمه و تلخیص از شرح لمعه و ذخیرةالعباد تألیف فیض ).
- وکالت انتخابی ؛ وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری و از طرف کانون وکلاءدر امور مدنی به وکلاء ارجاع میگردد. این وکالت مجانی است و آن را در اصطلاح دیگر «وکالت مس ...

معنی وکالت به فارسی

وکالت
وکیلی، وکیل کردن، واگذاری کاری بکسی
(اسم) ۱- اجرای کاری ازجانب کسی . ۲- نیابت خلافت جانشینی . ۳- واگذاری . ۴- عقدی که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگر رابرای انجام امری نایب خودمی نماید.اساسا در وکالت تفویض حق نمیشود بلکه منوب عنه درعرض نایب حق دخل وتصرف درمورد وکالت دارد. یا وکالت انتخابی . و آن وکالتی است که از طرف دادگاه در امور کیفری باو از طرف کانون وکلائ در امور مدنی بوکلائ ارجاع میگردد. این وکالت مجانی است و آنرا در اصطلاح دیگر (( وکالت مسحر )) و (( وکالت تسخیری )) نیز می گویند. یا وکالت دیوان ( اعلی ) .مقامی عالی در عهد صفویه که مرادف نیابت سلطنت بود . توضیح مرحوم قزوینی آنرا بمعنی (( شخص اول مملکت بودن صدارت اعظم گرفته )) گرفته .
(اسم) نامه ای مبنی بر واگذاری کاری بدیگری و وکالت کسی از جانب امضائ کننده .

معنی وکالت در فرهنگ معین

وکالت
(وَ لَ) [ ع . وکالة ] (اِمص .) وکیلی ، وکیل کردن .

معنی وکالت در فرهنگ فارسی عمید

وکالت
۱. (حقوق) تفویض و واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به او.
۲. شغل وکیل، وکیلی.
نوشته ای که به موجب آن کسی را از طرف خود وکیل می کنند و کاری را به او می گذراند.

وکالت در دانشنامه اسلامی

وکالت
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می دهد. معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.
ادله متعددی بر مشروعیت آن اقامه شده است که عبارتند از:۱- روایت معروف عروة بن جعد بارقی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) وی را وکیل کرد در خریدن گوسفندی و گفت این دینار را بگیر و گوسفندی بخر. هم چنین روایاتی که اهل سنت نقل کرده اند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) ابا رافع را در نکاح میمونه دختر ابوسفیان وکیل کردند و احادیثی که از معصومین (علیهم السلام) در مورد وکالت آمده و عمل خود آنها که در منازعات و سایر امور وکیل می گرفتند.۲- اجماع بر جواز آن قائم شده است. بر این که درطول زمان ها و زندگی بشر وکالت مشروع بوده و افرادی بعضی دیگر را در انجام کارها وکیل می کردند، و چون ممکن نیست انسان تمام کارهایش را شخصاً انجام دهد. این نیاز انسان باعث مشروعیت وکالت می شود.
تبیین وکالت
وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل بسته می شود وکیل به جای موکل کار مورد وکالت را انجام می دهد مثلاً زید عمر را وکیل می کند به این که زمینی برای او بخرد زید موکل است و عمرو وکیل. این عمرو به نیابت از زید کار را انجام می دهد. و موکل محدوده ای را که برای وکیل مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان وکیل حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد. وکالت دو قسم است:۱- وکالت خاص۲- وکالت عاماگر موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی فقط در فروش این خانه این وکالت خاص است. و این وکالت خاص هم یا به نحو مطلق است گفته وکیلی در فروش خانه، ولی معین نکرده نقداً بفروشد یا نسیه. به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج. وکالت خاص یا به نحو مقید است گفته وکیلی در فروش خانه و مشخص کرده به فلان مبلغ بفروشد یا نقد بفروشد.وکالت عام: موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هست ...

وکالت در دانشنامه ویکی پدیا

وکالت
وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می دهد. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.
بیگدلو، محمدحسین. «وکالت». پژوهشکده باقرالعلوم. دریافت شده در ۸ آوریل ۲۰۱۴.
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ جهارم، ۱۳۷۸
وکالت به یکی از طرق زیر منحل می شود:
وکالت شخصی مالکان مشاع نظریه ای در فقه سیاسی شیعه در مورد نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم است که توسط مهدی حائری یزدی بیان شده است. در این نظریه با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، حکومت انتخابی با توجه به مالکیت و حاکمیت طبیعی انسان های هر جامعه بر اموال شخصی خود توجیه می شود.
ولایت فقیه
قرارداد اجتماعی
در این نظریه وزن نظری خاصی به شهر و سرزمین و به طور کلی مکان و جغرافیا در اندیشه سیاسی داده شده است و مبنای استدلال از مکان و محیط جغرافیائی آغاز می شود. از نظر حائری «تعلق و وابستگی افراد انسان ها به سرزمینی که برای زیست طبیعی خود برگزیده اند، یک تعلق مالکانه طبیعی است و غیرقابل وضع و رفع قانونی است. … و هر انسانی تنها به خاطر اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر اموال شخصی مشاع خود و حفظ سرزمین زیست طبیعی با رهنمود عقل عملی به گزینش و استخدام یک نماینده با یک هیئت نمایندگی می اندیشد».
از مهمترین نتایج این نوع از حکومت برابری سیاسی و حقوقی همه افراد جامعه، نفی هر گونه حق ویژه برای مردان، شیعیان، مسلمانان و فقها در حوزه عمومی، اصل پاسخ گویی دولت مندان و قانون گرایی است.
این نظریه عزل حاکمان از سوی مردم را نیز می پذیرد، چرا که وکالت عقدی جایز است و موکل در هر زمان می تواند وکیل خود را عزل کند (مگر آن که عدم عزل او را شرط کرده باشد). همچنین وکالت به طور کلی در جمیع عقود ممکن است.
الگوی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

وکالت در دانشنامه آزاد پارسی

(در لغت به معنای کارسازی و حفظ) در اصطلاح حقوق یکی از عقود (← عقد) معیّن است که موضوع آن نیابت دادن و تفویض تصرّف در مال یا انجام کار معیّن است از جانب شخص به دیگری و برای زمان حیات (تفویض امر برای بعد از مرگ وصیّت نامیده می شود). به عبارت دیگر، وکالت عبارت است از نایب گرفتن برای تصرف در مال یا انجام کار و به همین لحاظ آن را استنابه (نایب گرفتن) نیز گفته اند. وکالتنامه سندی است که طی آن اختیار انجام موضوع وکالت به وکیل تفویض می شود. در قانون مدنی، مادۀ ۶۵۶ عقد وکالت را چنین تعریف کرده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید». وکالت دهنده را موکّل و طرف دیگر را وکیل گویند. تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. موضوع وکالت باید مشخص باشد و اگر به طور مطلق باشد، فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل است (مادۀ ۶۶۱ قانون مدنی)، مثلاً وکالت در بیع، ناظر به انجام معامله است و وکیل حق دریافت ثمن را ندارد، مگر این که قرینۀ قطعی دلالت بر این کند که وکیل حق دریافت ثمن را نیز دارد (مادۀ ۶۶۵ قانون مدنی). وکالت از عقود جایز است و در نتیجه هریک از وکیل یا موکل می تواند هر زمان خواست، آن را فسخ کند. فسخ از ناحیۀ وکیل، عزل موکل است و از ناحیۀ موکل، استعفای از وکالت است. همچنین در صورت فوت یا جنون هریک از طرفین، ازبین می رود (مادۀ ۶۷۸ قانون مدنی). اگر وکالت ضمن عقد لازم اعطا شود نیز در صورتی که موکل ضمن عقد لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب کند، وکالت به عقد لازم تبدیل می شود و در این صورت، جز با توافق طرفین یا به یکی از علل قانونی قابل فسخ نیست. به هرحال چنانچه موضوع وکالت ازبین برود یا موکل خود آن را انجام دهد، وکالت منفسخ می شود (مادۀ ۶۸۳ قانون مدنی). وکیل امین موکل محسوب می شود، به همین لحاظ قانون مدنی تکالیف و تعهدات خاص را برای وکیل پیش بینی کرده است. هرگاه براثر تخلف وکیل از این تکالیف و تعهدات خساراتی به موکل وارد شود بایستی از عهدۀ جبران آن برآید ازجمله آنکه وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست، تجاوز نکند. علاوه بر آن قانون مدنی، وظایف و تعهداتی را برای موکل نیز مقرر کرده است که مهم ترین این تکالیف آن ...

معنی وکالت به انگلیسی

bar (اسم)
تیر ، میل ، بار ، وکالت ، میله ، مانع ، شمش ، خط ، میکده ، بار مشروب فروشی ، دادگاه ، نرده حائل ، هیئت وکلاء ، سالن مشروب فروشی ، بند آب ، جای ویژه زندانی در محکمه
advocacy (اسم)
طرفداری ، دفاع ، وکالت
proxy (اسم)
وکالت ، نماینده ، وکیل ، وکالتنامه
attorney (اسم)
وکالت ، وکیل مدافع ، نمایندگی ، وکیل
agency (اسم)
وکالت ، نمایندگی ، وساطت ، ماموریت ، دفتر نمایندگی ، خبر گزاری ، پیشکاری ، گماشتگی
delegation (اسم)
وکالت ، نمایندگی ، هیات نمایندگان
deputation (اسم)
وکالت ، نمایندگی ، نماینده ، هیئت نمایندگی
subrogation (اسم)
وکالت ، جانشین سازی ، نیابت ، جانشینی
proctorship (اسم)
وکالت ، نظارت

معنی کلمه وکالت به عربی

وکالت
حانة , دفاع , محامي , وفد , وکالة
شجع , مندوب
انتداب
إِجازَة المحاماة
إِجازَة المحاماة
تحريم

وکالت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سمیرا
Attorney
جمشید احمدی
کارسپاری
هومن دبیر
دادورزی
علی حیدر
جانشینی _ قیمومت _ کفالت .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• وکالت چیست   • منابع ازمون وکالت   • شغل وکالت   • شرایط سنی آزمون وکالت   • شرایط آزمون وکالت   • زمان ثبت نام ازمون وکالت 95   • رشته وکالت   • سوالات آزمون وکالت 94   • معنی وکالت   • مفهوم وکالت   • تعریف وکالت   • معرفی وکالت   • وکالت یعنی چی   • وکالت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی وکالت

کلمه : وکالت
اشتباه تایپی : ,;hgj
آوا : vekAlat
نقش : اسم
عکس وکالت : در گوگل

آیا معنی وکالت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )