وزارت نفت

دانشنامه آزاد فارسی

وزارتخانه ای با هدف اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و صنایع و تأسیسات نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته به آن، و نیز بهره برداری و بازاریابی محصولات مربوط. شرکت نفت ایران و انگلیس در ۱۲۸۸ش تأسیس شد و در ۱۳۳۰، با ملی شدن صنعت نفت، به «شرکت ملی نفت ایران» تغییر نام داد. در ۱۳۵۸ با تأسیس «وزارت نفت» بخش هایی از شرکت ملی نفت ایران به این وزارتخانه منتقل شد، اگرچه شرکت ملی نفت ایران کماکان به فعالیت خود ادامه داد. شرکت ها و سازمان های وابسته به وزارت نفت عبارت اند از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت نفت فلات قارۀ ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی نفت جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، پتروشیمی بندر امام، شرکت کالانفت ایران، شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش نفت، سازمان بهینه سازی سوخت، شرکت ملی پایانه های نفتی، مرکز اطلاع رسانی پتروشیمی، شرکت ملی نفتکش ایران، امور بین الملل شرکت نفت، معاونت منابع انسانی و مدیریت، پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت سهامی لوله سازی اهواز، و سازمان تعاون مصرف صنعت نفت.

پیشنهاد کاربران

دفتر ریاست اداره مهندسی تولید شرکت نفت و گاز کارون
جلسه مهندس غلامحسین میرزاوند رئیس اداره مهندسی تولید با روسای زیرمجموعه اداره مهندسی تولید، رئیس مهندسی بهره برداری - رئیس مهندسی فرآورش - رئیس مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها و تعدادی دیگر از روسای بخش ها
وزارت نفتوزارت نفت
منابع• https://www.nisoc.ir/fa-IR/kogpc.nisoc/3755/news/view/15632/23827/
Ministry Of Petroleum
وظایف رئیس مهندسی تولید
- بررسی و نظارت به بخش های مهندسی بهره برداری - مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها و مهندسی فرآورش
- تهیه گزارش روزانه پیش بینی تولید نفت و گاز شرکت و مقایسه اختلافات بین پیش بینی تولید و تولید حقیقی و رفع تنگناها و موانع اختلاف بین تولید پیش بینی شده و تولید حقیقی شرکت برای رسیدن به حداکثر نهایت تولید با ارائه گزارش ها توسط رئیس مهندسی بهره برداری - رئیس بهره برداری - رئیس مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها - رئیس مهندسی فرآورش - رئیس نگهداری و تعمیرات - رئیس تاسیسات تقویت فشار و تزریق گاز و رئیس گاز و گاز مایع
...
[مشاهده متن کامل]

- برنامه ریزی و کنترل کارهای مربوط به توسعه میادین هیـدروکربوری ایجــاد و احداث تاسیسات جدید، طراحی تاسیسات مورد نیاز و تغییرات ضروری در تاسیسات موجود به منظور بهینه سازی برنامه تولید نفت و گاز
- نگهداشت و افزایش تولید از میادین نفتی شرکت و رسیدن به تحقق کمی و کیفی برنامه تولید
- بررسی، مطالعه و پیشنهاد حفر چاههای جدید به منظور افزایش سقف تولید به میزان برنامه شده، نگهداری سقف تولیـــد و یا حداکثر استفاده از چاههای موجود
- همــاهنگ نمــودن برنامه های کاری مهنـدسی تولید با سایر نهادها بویژه اکتشاف، حفاری، برنامـه ریـزی تلفیقی و دیگــر شرکت های مرتبط و رهنمودهای فنی و تخصصی به آنها و ارائـــه خط مش درست و صحیح
- مطالعه و آگاهی از آخرین پیشرفت های تخصصی در زمینه مهندسی تولید و برنامه ریزی جهت کارکنان مهندسی تولید در بکارگیری آنها
- ارزیابی شیوه های مختلف افزایش تولید از مخازن و تعیین گزینه بهینه و قابل اجرا جهت دستیابی به حداکثر بازیافت نهائی
- تمام شرکت های پیمانکاری و خصوصی سرویس دهنده داخلی و خارجی روی چاههای نفت و گاز شرکت برای انجام کار در بخش های مهندسی بهره برداری - مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها و مهندس فرآورش باید از لحاظ فنی و تخصصی نفت و گاز به تایید نهایی رئیس اداره مهندسی تولید شرکت نفت و گاز کارون برسد مهندسین ناظر و سرپرستان پروژه هر شکل سهل انگاری و قصور و ضعف شرکت های پیمانکاری در حوزه مهندسی بهره برداری - مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها و مهندسی فرآورش را به رئیس بخش مربوطه گزارش میدهند و روسای بخش های مختلف با بررسی آنها و دستور رئیس مهندسی تولید در مورد شرکت مربوطه روی چاههای نفت تصمیم گیری می کند.
اداره مهندسی تولید و زیرمجموعه آن مهندسی بهره برداری مهمترین اداره و مهمترین بخش شرکت های تولیدی نفت و گاز می باشد که کارهای فنی و تخصصی بهره برداری و تولید نفت و گاز در این اداره انجام می گیرد.
- اداره مهندسی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در مجموع دارای 40 سمت مهندسی در زیر مجموعه خود است که عبارتند از ریاست مهندسی بهره برداری 24 سمت - مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها 5 سمت و مهندسی فرآورش 10 سمت می باشد و دو دفتردار که خانم می باشند و یک مسئول دفتر رئیس اداره مهندسی تولید که اونم خانم است و دفتردارها اکثرا رشتشون کامپیوتر است استخدام هر فرد در زیرمجموعه اداره مهندسی تولید باید به امضا و مهر و تایید رئیس اداره مهندسی تولید باشد.
روسای بخش های مهندسی بهره برداری - مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها و مهندسی فرآورش توسط رئیس مهندسی تولید انتصاب می شوند.
بعد سمت رئیس مهندسی تولید ارتقا سمت به مدیرعاملی یا مدیریت امورفنی است چون بالاترین سمت بعد این پست سمت مدیرعاملی یا مدیریت امور فنی است مهندس غلامحسین میرزاوند رئیس مهندسی تولید در نبود مدیرامورفنی و مدیرعامل جانشین آنهاست و کارهای مدیریت امورفنی و مدیریت عامل را نیز انجام می دهد.
سمت رئیس مهندسی تولید از لحاظ رتبه و تراز بالاترین سمت بعد سمت مدیرعامل و مدیرامورفنی در بین سمت های شرکت است.
وظایف رئیس مهندسی بهره برداری ( این بخش مهم ترین و حساس ترین بخش اداره مهندسی تولید است )
رئیس مهندسی بهره برداری وظیفه پیش بینی - راهنمایی و کنترل تولید بهینه از چاههای موجود تحت مدیریت شرکت را عهده دار می باشد کنترل و هدایت طرح ها و پروژه های نفت و گاز در زمینه برنامه ریزی و تنظیم شرایط بهینه عملیاتی چاهها - تجزیه و تحلیل آنها - اجرای خط مش صحیح و سایر سیاست ها و برنامه های مدون و مصوب در زمینه بهره برداری و تولید صیانتی از مخازن و بکارگیری بهترین استانداردها برای تولید حداکثر دبی صیانتی از چاهها از جمله وظیفه رئیس مهندسی بهره برداری است.
ساختار سازمانی مهندسی بهره برداری به شکلی است که ضمن اعمال نظر سرپرستان بیشترین میزان مشارکت کارکنان را بدنبال دارد اقدامات مهندسان مسئول چاهها و مهندسان ارشد چاهها گزارش بهره برداری نفت و گاز روزانه از طریق سرپرست پروژه مربوطه هماهنگی و تدوین شده و پس از بررسی - تایید و امضای رئیس مهندسی بهره برداری به رئیس عملیات بهره برداری ارجاع شده و به مجموعه عملیات بهره برداری ابلاغ و عملیاتی می شود در حقیقت رئیس مهندسی بهره برداری مثل یک کاتالیزور عمل می کند که باعث حساس کردن مهندسان چاهها - مهندسان ارشد بهره برداری و سرپرستان پروژه به تنظیم برنامه عملیاتی مربوط به چاهها می شود و تصمیمات اخذ شده را بازشکافی و جامع سازی کرده و از طریق سرپرستان طرح دوباره به مجموعه بازخورد می دهد همچنین نحوه انجام کار شرکت های پیمانکار و خصوصی سرویس دهنده در زمینه بهره برداری نفت و گاز روی چاههای نفت شرکت مربوطه باید به تایید و امضای رئیس مهندسی بهره برداری برسد.
در ضمن استخدام هر فرد در مهندسی بهره برداری کارون باید به تایید و امضای رییس مهندسی بهره برداری برسد.
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون دارای 7 مجتمع بهره برداری نفت و گاز است که با نظارت و توسط رئیس مهندسی بهره برداری اداره می شوند.
یک مهندس بهره بردار در اداره مهندسی بهره برداری باید تخصص های زیر را در حین کار فرا گیرد که عبارتند از تجزیه - تحلیل و بررسی:
انواع چاهها - تقسیم بندی مخازن نفتی - حفاری چاهها - آزمایش جریانی چاهها و راه اندازی چاهها - یادگیری انواع سیالات نفتی - اسیدکاری چاهها - رفع مشکلات تاج چاهها - تزریق سیال درون چاهها - عملیات چاه پیمایی - فرآیند و مراحل فرآورش نفت و گاز - لایه آزمائی چاه با ساق مته - تمیز کردن چاه به این معنی است که مواد زائد تولیدی همراه گاز و نفت خروجی از چاه به حداقل ممکن و لازم رسانده شود - مشبک کردن لایه تولیدی چاه ( Perforation ) که خود برنامه ریزی خاصی دارد - اندازه گیری فشار داخلی و سرچاه چه موقع که چاه در جریان است و چه وقتی که بسته می باشد - جمع آوری نمودارهای مختلف از وضع داخلی چاه به منظور بررسی موقعیت لایه تولیدی آن در این حالت نمودارهای متفاوت با ابزار مختلف تهیه می گردند - بررسی وضع لوله های داخلی چاه از نظر فرسودگی و اندازه گیری قطر داخلی آن در موارد لازم که توسط وسایل مخصوصی انجام می گیرد - آزمایش کامل چاه همراه با نموداربرداری و به کمک تفکیک کننده سیار سرچاهی - مواظبت از لوله های داخلی چاه و همچنین وسایل سرچاه از لحاظ خورندگی و فرسودگی سریع با استفاده از مواد بازدارنده مخصوص جهت اهداف مذکور - مشخص کردن سطح تماس گاز و نفت و آب در داخل چاه و مخزن نفتی - شناخت کامل دستگاهها و وسایل و ابزار دقیق موجود در یک مجتمع بهره برداری و همچنین نحوه عملکرد هر یک به طور نسبی اعم از پمپ ها، توربین ها، کمپرسورها، تفکیک کننده ها، ابزار دقیق ، شیرها و غیره - محاسبه ظرفیت و همچنین اندازه گیری نسبت گاز به نفت تولیدی چاه - طراحی و محاسبه اندازه کاهنده جریان سیالات
وظایف رئیس مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها ( این بخش با هماهنگی رئیس مهندسی بهره برداری کار می کند )
از جمله وظایف رئیس مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها عبارتند از تعیین استراتژی عملیات تعمیر چاهها - نظارت به اجرای عملیات تعمیر و حفاری چاهها و استقرار شرکت پیمانکاری مرتبط در زمینه تعمیر و حفاری - مهیاسازی سایت ها جهت حفاری چاه و نظارت به عملکرد نصب - تهیه برنامه مناسب برای سرویس، تعمیر و حفاری چاه �ها - تهیه و تدوین گزارش مرتبط به تعمیر و حفاری چاه ها که توسط مهندسین ارشد تعمیر و تکمیل چاهها و مهندسین ناظر تعمیر و تکمیل چاهها ارائه می گردد.
وظایف رئیس مهندسی فرآورش
رئیس مهندسی فرآورش وظیفه دارد که نفت و گاز و آب همراه آن که از چاههای نفت بهره برداری می شود را فرآورش و فرآوری نماید دستگاه سیار فرآورش نفت MOT بر روی چاههایی که افت فشار دارند نصب می گردد تا از هدر رفت نفت جلوگیری شود تهیه و تدوین گزارش روزانه فرآورش نفت و گاز که توسط سرپرست پروژه مهندسی فرآورش و مهندسین ارشد فرآورش جمع آوری می گردد.

از مدیران و کارکنان باسابقه وزارت نفت آقای مهندس غلامحسین میرزاوند می باشند که رئیس اداره مهندسی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون می باشند.
ایشان پیش از این در سمت های مختلف رئیس مهندسی بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون - رئیس مهندسی تعمیر و تکمیل چاههای شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون - سرپرست پروژه مهندسی بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون - مهندس ارشد بهره برداری و تولید ناحیه اهواز - مهندس بهره برداری ناحیه اهواز فعالیت داشتند در سال 86 به عنوان کارمند نمونه وزارت نفت انتخاب شدند و لوح تقدیر و سپاس از وزیر اسبق نفت مهندس غلامحسین نوذری دریافت کردند و در سال ۹۳ به عنوان شرکت کننده برتر در جلسات ارزیابی پیشنهادهای فنی نظام مشارکت و کیفیت شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون انتخاب شد.
...
[مشاهده متن کامل]

مهندس غلامحسین میرزاوند فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی - بهره برداری از منابع نفت و گاز از دانشگاه صنعت نفت اهواز در سال 71 به عنوان فارغ التحصیل برتر و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوری از دانشگاه آزاد امیدیه به عنوان فارغ التحصیل برتر و نمونه است ایشان سال ۸۷ موفق به اخذ و دریافت بورس تحصیلی در مقطع فوق لیسانس مهندسی شیمی مخازن نفت از دانشگاه علم و فناوری نروژ ( صنعتی NTNU نروژ ) شد.
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با مرکزیت اهواز بزرگترین شرکت بهره بردار و تولید کننده نفت ایران با تولید 1 میلیون و 224 هزار بشکه نفت خام در روز است و 20 هزار مترمعکعب گاز در روز می باشد و مجموعه ای از بزرگترین میادین نفتی ایران و جهان را مدیریت می کند میدان نفتی اهواز بزرگترین میدان نفتی ایران و دومین میدان نفتی بزرگ در جهان - میدان نفتی رامین - میدان نفتی منصوری و میدان نفتی آب تیمور از جمله میادین نفتی این شرکت می باشند میدان نفتی قلعه نار در بخش الوار گرمسیر شهرستان اندیمشک نیز قبلا توسط شرکت کارون مدیریت می شد و میزان تولید میدن قلعه نار در حدود 5 هزار بشکه نفت خام در روز بیشتر نیست.
اداره مهندسی تولید مهمترین و حساس ترین بخش شرکت های تولیدی نفت و گاز است که تمام کارهای فنی و مهندسی بهره برداری و تولید نفت و گاز در این بخش انجام می شود.
اداره مهندسی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 40 سمت مهندسی در زیر مجموعه خود دارد که عبارتند از ریاست مهندسی بهره برداری 24 سمت - ریاست مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها 5 سمت و ریاست مهندسی فرآورش 10 سمت می باشند.
استخدام هر فرد در زیرمجموعه اداره مهندسی تولید باید به امضا و مهر و تایید رئیس اداره مهندسی تولید باشد.
روسای بخش های مهندسی بهره برداری - مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها و مهندسی فرآورش توسط رئیس اداره مهندسی تولید انتصاب می شوند.
وظایف رئیس اداره مهندسی تولید عبارتند از
- بررسی و نظارت به بخش های مهندسی بهره برداری - مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها و مهندسی فرآورش
- برنامه ریزی، هدایت و کنترل فعالیت های توسعه میادین هیـدروکربوری ایجــاد و احداث تاسیسات جدید، طراحی تاسیسات مورد نیاز و تغییرات ضروری در تاسیسات موجود به منظور بهینه سازی در عملکرد تولید نفت و گاز
- بررسی، مطالعه و پیشنهاد حفر چاههای جدید به منظور افزایش سقف تولید به میزان برنامه شده، نگهداری سقف تولیـــد و یا حداکثر استفاده از چاههای موجود
- شرکت های پیمانکاری و خصوصی سرویس دهنده داخلی و خارجی روی چاههای نفت و گاز شرکت برای انجام کار در بخش های مهندسی بهره برداری - مهندسی تعمیر و تکمیل چاهها و مهندس فرآورش باید از لحاظ فنی و تخصصی نفت و گاز به تایید نهایی رئیس اداره مهندسی تولید شرکت نفت و گاز کارون برسد این شرکت های پیمانکاری بغیر از شرکت های بسته های طرح توسعه 27 مخزن است.
- همــاهنگ نمــودن فعالیت های مهنـدسی تولید با سایر نهادها بویژه اکتشاف، حفاری، برنامـه ریـزی تلفیقی و دیگــر شرکت های مرتبط و رهنمودهای فنی و تخصصی به آنها و ارائـــه خط مش درست و صحیح
- مطالعه و آگاهی از آخرین پیشرفت های تخصصی در زمینه مهندسی تولید ( نفت ) و برنامه ریزی جهت کارکنان مهندسی تولید ( نفت ) در بکارگیری آنها - ارزیابی شیوه های مختلف ازدیاد برداشت از مخازن و تعیین گزینه بهینه و قابل اجرا جهت دستیابی به حداکثر بازیافت نهائی - ارزیابی نرم افزارهای موجود مهندسی نفت و انتخاب نرم افزارهای مناسب جهت ادارات مهندسی تولید
مهندس غلامحسین میرزاوند علاوه به اینکه رئیس اداره مهندسی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون است مسئول نظارت کننده این شرکت در طرح توسعه 27 مخزن است و مسئول نظارت کننده از مهندسین باتجربه متخصص و کاربلد مهندسی تولید و بهره برداری است.
طرح توسعه 27 مخزن طرحی است که برای نگهداشت و افزایش تولید روی برخی مخازن نفتی شرکت مناطق نفت خیز جنوب انجام می شود و هر شرکت یک نماینده و مسئول نظارت کننده دارد که وظیفه نظارت به طرح های توسعه مخازن مربوط به شرکت خود را دارد به این شکل که مسئول نظارت شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون باید به هماهنگی سرپرست طرح نگهداشت و افزایش تولید اهواز کار کند چون چاههای نفت و گاز اهواز در حوزه کاری شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون است و مجوزهای لازم برای حضور شرکت های پیمانکاری مربوط روی چاههای نفت و گاز شرکت و تایید کار آنها به تایید و امضای نماینده نظارت کننده شرکت برسد و تا نماینده نظارت کننده شرکت که مهندس غلامحسین میرزاوند رئیس اداره مهندسی تولید و سرپرست طرح نگهداشت و افزایش تولید ناحیه اهواز است شرکت پیمانکاری را تایید نکنند حتی وزیر نفت هم نمی تواند آن را تایید کند چون هر چیزی مراحل خودش را دارد درست است او وزیر نفت است اما زیرمجموعه کار تخصصی را انجام می دهند و افراد باتجربه و متخصص در حوزه کاری می باشند در حوزه شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 4 مخزن نفتی در حال توسعه است که به آنها 4 بسته گفته می شود که عبارتند بسته اهواز 14 - بسته اهواز 235 - بسته رامین و بسته منصوری که 4 شرکت پیمانکاری متفاوت روی پروژه های این بسته های مخازن کار می کنند و کار این 4 شرکت برای ادامه کار باید به تایید سرپرست طرح نگهداشت و افزایش تولید اهواز و نماینده و مسئول نظارت کننده شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون برسد پیشرفت کاری آنها چطور است؟ چند درصد پیشرفت داشتند؟ آیا طرح توسعه را منظم و دقیق انجام می دهند؟ تمام اینها باید به امضای مسئول نظارت کننده شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون برسد تا قرارداد آنها ادامه بیابد.
- بسته اهواز 1 - 4 توسط شرکت فنی و مهندسی مارون کاران انجام می شود.
- بسته رامین توسط شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا انجام می شود.
- بسته منصوری توسط شرکت مهندسی صنایع OIEC انجام می شود.
- بسته اهواز 5 - 3 - 2 توسط موسسه پیمانکاری دریا ساحل وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا در حال انجام است.
اما پیشرفت چندانی در توسعه نداشتند و طبق اخبار رسیده طی دو سال فقط 10 درصد پیشرفت کاری داشتند.
سرپرست طرح نگهداشت و افزایش تولید ناحیه اهواز دو معاون دارد معاون سطح الارض و معاون تحت الارض مهندس غلامحسین میرزاوند مسئول نظارت کننده شرکت نفت و گاز کارون و سرپرست طرح ازیاد برداشت ناحیه اهواز مهندس ارسطو هر هفته یک بار جلسه برگذار می کنند و روند توسعه طرح ها و کار شرکت های پیمانکاری روی این طرح ها و بسته ها را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند.

تصایر جلسه پیش بینی و بهره دهی و تولید چاههای نفت و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
مهندس غلامحسین میرزاوند به عنوان رئیس مهندسی تولید در حال توضیح پیش بینی و تولید نفت و گاز به مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب و مدیران شرکت است.
...
[مشاهده متن کامل]

60 درصد از کل نفت تولید شده ایران از شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون بهره برداری و تولید می شود و 40 درصد دیگر نفت از سایر شرکت های بهره برداری ایران در مجموع تولید می گردد در واقع می توان گفت شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون غول تولید کننده نفت ایران است.

وزارت نفتوزارت نفتوزارت نفتوزارت نفتوزارت نفتوزارت نفت

بپرس