مینا

/minA/

مترادف مینا: آبگینه، شیشه، جام، جام می، لایه خارجی دندان، ترکیبی ازلاجورد و طلا، لعاب مخصوص، لعاب شیشه ای، شیشه شراب

فارسی به انگلیسی

enamel, blue glass, azure, the azure sky, tansy, blue decanter

مترادف ها

glaze (اسم)
مهره، برق، مینا، لعاب، لعاب شیشه

enamel (اسم)
مینا، لعاب

فرهنگ اسم ها

اسم: مینا (دختر) (فارسی) (پرنده، طبیعت، گل) (تلفظ: minā) (فارسی: مينا) (انگلیسی: mina)
معنی: نام نوعی پرنده سخنگو و زیبا، نام نوعی گل، شیشه، کیمیا، پرنده ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ که به راحتی قادر به تقلید صدای انسان و حیوانات است، مرغ مقلد، مرغ مینا، ( در گیاهی ) گلی معمولاً سفید با گلچه های گل برگی که انواع گوناگون دارد، ( در گیاهی ) گیاه یک ساله و بوته ایِ این گل با برگ های دندانه دار، ( در صنایع دستی ) لعاب شیشه ای شفاف و رنگی که برای تزئین فلزات و کاشی مورد استفاده قرار می گیرد، نوعی شیشه رنگی به ویژه سبز که از آن انواع ظروف می سازند، ( در قدیم ) ظرفی که از این شیشه ساخته می شود، ( در قدیم ) ( به مجاز ) شراب، گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ
برچسب ها: اسم، اسم با م، اسم دختر، اسم فارسی، اسم پرنده، اسم طبیعت، اسم گل

لغت نامه دهخدا

مینا. [ م َ / م ِ ] ( هندی ، اِ ) قسمی از غراب. ( ناظم الاطباء ). جانوری است که بعضی آن را شارک گمان میبرند و این لفظ هندی است و در فارسی هم استعمال یافته. ( آنندراج ). طائر معروف که سیاه رنگ باشد واین لفظ هندی است. ( غیاث ) رجوع به ماده بعد شود.

مینا. ( اِ ) پرنده ای است از راسته ٔسبکبالان و از گروه سارها که جثه اش به اندازه یک سار است و بیشتر در نواحی گرم کره زمین ( هندوستان و مکزیک و نقاطی از آمریکای جنوبی ) میزید پرهایش دارای الوان مختلف است ( سیاه و قهوه ای سیر و قهوه ای روشن ) و منقارش زرد و حلقه دورچشمها و پاهایش نیز زردرنگ است و در حدود 40 گونه از این پرنده شناخته شده است. از خصایص این پرنده آن است که به آسانی میتواند صدای دیگر پرندگان یا حیوانات و از جمله انسان و حتی تیک تاک ساعت و زنگ تلفن و زنگ اخبار را بخوبی تقلید نماید از اینجهت آن را مرغ مقلد یا پرنده مقلد نیزنام نهاده اند. ( از لاروس بزرگ و دائرة المعارف کیه ).مرغ زیرک سار. سارو. صارو. سارک. شارک :
موسم آن شد که مینا راگ هندی سر کند
شاخ و برگ بید از آب ترنم تر کند.
ملاطغرا ( از آنندراج ).
شعله در سایه زلفت گل شب بو گردد
بط می پیش تو مینای سخنگو گردد .
شاهد گیلانی ( از آنندراج ).
رجوع به شارک و سارک و مرغ مقلد و مرغ زیرک سارشود.

مینا. ( ع اِ )میناء. سر لنگرگاه کشتی. ( منتهی الارب ). مرفاء. بندرو لنگرگاه کشتی. ( ناظم الاطباء ). حوضچه ساحلی بندرها. حوضچه مانندی بر ساحل دریا محاذی یا مجاور بندر که ضلع یا اضلاعی از آن متکی به ساحل و بقیه مصنوعاً از آب برآورده و ساخته باشند و گذرگاهی برای درآمدن وبرون رفتن دارد و کشتیها آنجا لنگر اندازند محافظت از دستبرد یا طوفان و نیز آرامی آب را برای بار کردن و بار افکندن کشتی و سوار و پیاده شدن مردم : بیشتر شهرهای ساحل را میناست و آن چیزی است که جهت محافظت کشتیها ساخته اند مانند اسطبل که پشت بر شهرستان دارد. ( سفرنامه ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص 25 ).

مینا. ( اِ ) آبگینه. ( ناظم الاطباء ) ( برهان ) ( منتهی الارب ) ( صحاح الفرس ) ( آنندراج ). شیشه. آبگینه. ( فرهنگ نظام ). آبگینه سپید. ( ناظم الاطباء ). زجاج ابیض. ( تذکره ضریر انطاکی ، ذیل کلمه حجل ). میناء. ( منتهی الارب ) :
میان اندرون خانه رنگ رنگ
بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱- ماده ایست از لعاب شیشه یی حاجب ماورائ یاشفاف که آنراروی کاشی و فلزات برای نقش و نگار بکار برند . توضیح ترکیبیاست از لاجورد و طلاو غیره که در کوره می برند و شفاف مثل شیشه کبود رنگ بیرون میاید. ۲ - فلزی که با رنگهای لعابدارمخصوص نقاشی و تزیین شده و این رنگهابر روی آن در درجات بسیار زیاد حرارت ثابت گردیده باشد . ۳ - آبگینه الوان که درمرصع کاریها بکار برند. ۴ - آبگینه . ۵ - شیشه شراب : مستی چنان خوش است که چون عمرطی شود ریش سفید پنبه مینای می شود. ( بنقل خراسانی .نکره ومعرفه ) ۶ - ساغرمینایی :[ برو بگو ملکه شراب میخواهد او را بتنهایی با چند مینای شراب بیاور...] یا مینای چرخ آسمان آبی گنبد لاجوردی . خوش آن شیشه کزوی درخشان شود می چو مینای چرخ و سهیل یمانی . ( وحشی ) یا مینای سبز. ۱ - آبگینه سبز شیشه سبز. آن گلی کش ساق از مینای سز برسرش برسیم و زر آمیخته . ( ابوالمظفر محمد محتاج چغانی ) ۲- آسمان آبی.۷ - گیاهی است زینتی از تیره مرکبان که یکساله است و بوته اش ممکنست بارتفاع ۱ تا ۲ متر نیز برسد . در حدود ۲٠٠ گونه دارد که اکثر دارای گلهای سفید رنگ یا آبی هستند و آن معمولا بوسیله تخم کشت میشود. مینای باغی مینای دمشقی عین البقر.یا مینای آسمانی . کحلان . یامینای چمنی . گونه ای مینا که دارای گلهای سفید رنگ است و نسبه درشت میباشد و جزو گیاهان زیبای زینتی است زهرالربیع زهراللولو.۸- پرنده ایست از راسته سبکبالان و از گروه سارها که جثه اش باندازه یک ساراست و مخصوص قاره آمریکا( خصوصامکزیک ) میباشد . در حدود ۴٠ گونه از این پرنده شناخته شده است . پرهایش بالوان مختلف ( سیاه و قهوه یی سیر و قهوه یی روشن ) میباشد. منقارش زرد و پاها و حلقه دور چشمهایش نیز زرد رنگند . از خصایص این پرنده آنست که باسانی میتواند صوت سایر پرندگان یاحیوانات دیگر و از جمله انسان را تقلید کند و حتی صدای تیک تاک ساعت و زنگ تلفن و زنگ اخبار را بخوبی تقلید نماید مرغ مقلد مرغ زیرک سار سارو صارو . توضیح این پرنده در خراسان بسیاراست و مانند طوطی آنرا نگهداری میکنند . ۹ - نسج سخت و براق و متراکمی که قسمت سطحی تاج دندان را باضخامتی قابل توجه پوشانده است . نسج مینا دارای اصل اکتو درمی است و در ترکیب آن ۸۹ فسفات دو کلسیم و ۴ /۵ کربنات دوکلسیم ۱ /۳ فسفات دو منیزیم و ٠ / ۹ املاح مختلف و ۳ / ۳ غضروف و ٠ / ۲ چربی وجود دارد . چنانکه ملاحظه میشود در ترکیب مینابالغ ۹۶ / ۵ مواد معدنی وجود دارد و فقط در حدود ۳ / ۵ آن از مواد آلی است . بهمین جهت نسج مینا دارای سختی جالب توجهی است بطوری که فقط الماس و کور ندون که بعد ازالماس از سایر کانیها سخت تراست قادرند بر روی میناخط بیندازند . بعبارت دیگر سختی نسج مینا در حدود ۸ میباشد و باتوجه باینکه سختی شیشه در حدود ۶ است سختی مینا بهتر مشخص میشود . مینای دندان مانند جمیع اجسام سخت در برخورد با سنگ چخماق ایجاد جرقه میکند مینای دندان .
یکی از درهای سیزده گانه ربض زرنج از این باب بسوی فارس میرفته اند

فرهنگ معین

[ اَوِس . ] (اِ. ) ۱ - آبگینه ، شیشة شراب ، پیاله . ۲ - لعابی آبی رنگ که با آن نقره و طلا را نقاشی می کنند. ۳ - لایة بیرونی دندان . ۴ - نام گلی زیبا. ۵ - پرنده ای است از راستة سبک بالان با پرهای سیاه و قهوه ای .

فرهنگ عمید

۱. نوعی شیشۀ رنگی، به ویژه سبز برای ساختن ظروف.
۲. نوعی رنگ یا لعاب آبی رنگ برای نقاشی و تزیین ظرف های طلا و نقره.
۳. (زیست شناسی ) پوستۀ سفیدرنگ روی دندان که محافظ دندان است.
۴. (زیست شناسی ) پرنده ای با پرهای رنگارنگ که می تواند صدای انسان را تقلید کند، مرغ مینا.
۵. (زیست شناسی ) = گل * گل مینا
۶. [قدیمی] جام شراب.
۷. [قدیمی] شراب.

فرهنگستان زبان و ادب

{enamel , enamelum, dental enamel, adamantine, substantia adamantina dentis} [پزشکی-دندان پزشکی] بافت آهکی شده و شفافی که عاج دندان را در قسمت تاج می پوشاند

گویش مازنی

/minaa/ وسط – میان

واژه نامه بختیاریکا

( مِینا ) پوششی بین سر و بالا تنه از جنس توری در رنگهای مختلف که به لچک بسته میشد و تا پایین تنه امتداد می یافت
لو

دانشنامه عمومی

مینا ممکن است در یکی از این معانی به کار رود:
مرغ مینا پرندگانی از تیرهٔ سار
مینای معمولی
مینای گوشواره ای
مینای بالی
مینای دمگاه سفید

مینا (خنج). مینا (خنج)، روستایی از توابع بخش محمله شهرستان خنج در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان محمله قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۸ نفر (۸خانوار) بوده است.

مینا (خواننده). مینا (ایتالیایی: Mina؛ زادهٔ ۲۵ مارس ۱۹۴۰) یا «مینا ماتزینی» یک هنرپیشه و خواننده مشهور و برجستهٔ کشورِ ایتالیا است. وی از سال ۱۹۵۸ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
وی یکی از موفق ترین خوانندگان کشور ایتالیا در تمام دوران محسوب می شود. مینا در اواسط دهه ۶۰ تا اواسط دههٔ ۷۰ میلادی، چهره ای شاخص در موسیقی پاپ ایتالیا و جزءِ اصلی و لاینفکِ شوهای تلویزیونی این کشور بود. مینا نمادی از یک زن رها از سلطه به حساب می آمد.
او صدایی «سوپرانو» با وسعت ۳ اکتاو داشت و در اجراهای آوازی خود، سبک های سنتی و مدرن موسیقی ایتالیا، از جمله سوینگ را با هم تلفیق می کرد. او قادر بود در سبک های گوناگون موسیقی آواز بخواند و به همین دلیل یکی از مستعدترین خوانندگان کشور ایتالیا، با تنوعِ فراوان در آثار، شناخته می شود. او مدت ها بر صدر جداول موسیقی ایتالیا قرار داشت و محبوبیت بی نظیری پیدا کرد. مینا، ۷۹ آلبوم و ۷۱ تک آهنگ در «جدول موسیقی ایتالیا» دارد.
او همچنین نخستین خوانندهٔ زنِ راک اند رول در ایتالیا بود که در سال ۱۹۵۹ در تلویزیون ظاهر شد و به اجرای برنامه پرداخت.عکس مینا (خواننده)

مینا (درگز). مینا (درگز)، روستایی از توابع بخش چاپشلو شهرستان درگز در استان خراسان رضوی ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان قره باشلو قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۷۶ نفر (۴۲خانوار) بوده است.در فاصله 17 کیلومتری جنوب غربی درگز واقع شده است .مردم آن به زبان کرمانجی صحبت می کنند .عکس مینا (درگز)

مینا (سرده). مینا، مخلصه، بابونه گاوی (نام علمی: Tanacetum) نام یک سرده از تبار کاسنیان آنثمیدئا است.عکس مینا (سرده)

مینا (قبیله). مینا نام قبیله ای است که بیشتر در مناطق راجستان و مادیا پرادش هند سکونت دارند. مینایی ها ادعا می کنند که تبارشان به آواتار ماتسیای ویشنو و پادشاهی ماتسیای باستان می رسد.

مینا (نام کوچک). مینا یک نام کوچک برای دختران است. از این اسم در کشور های عربی ، ایران، هند ، ژاپن ، کره جنوبی ، افغانستان ، پاکستان استفاده می شود. افراد شاخص با این نام از این قرارند:
مینا کشورکمال، بنیان گذار جمعیت انقلابی زنان افغانستان
مینا احدی، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
مینا لاکانی، بازیگر سینما و تئاتر ایرانی
مینا علیزاده، قایقران ایرانی
مینا (خواننده)، هنرپیشه و خواننده اهل ایتالیا
مینا ساداتی، بازیگر سینما و تلویزیون

مینا (هنرپیشه). مینا (انگلیسی: Meena؛ زادهٔ دهه) یک هنرپیشه اهل هند است. وی از سال ۱۹۸۲ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به دید ظاهری و آوی شانموگی اشاره کرد.عکس مینا (هنرپیشه)

مینا (کومونه). مینا (به ایتالیایی: Meina) یک کومونه در ایتالیا است که در استان نووارا واقع شده است. مینا ۷٫۸ کیلومتر مربع مساحت و ۲٬۴۴۶ نفر جمعیت دارد و ۲۱۴ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای ایتالیاعکس مینا (کومونه)

مینا (یاهو). مختصات: ۱۱°۴۵′ شمالی ۳°۲۸′ غربی / ۱۱٫۷۵۰°شمالی ۳٫۴۶۷°غربی / 11.750; -3.467
باله
مینا شهری در شهرستان یاهو در استان باله در بورکینافاسوی جنوبی است و جمعیت آن ۵۵۷ نفر است.عکس مینا (یاهو)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

مینا (aster)
(یا: گل ستاره) گروه بزرگی از گیاهان، متعلق به زیرخانوادۀ گل بهار، تیرۀ مرکبیان (کاسنی). همۀ انواع آن دارای گل های ستاره ای شکل با مرکز زرد رنگ و شعاع های بیرونی اند. این شعاع ها معادل گلبرگ نیستند. میناها به رنگ های آبی و ارغوانی تا سفید یافت می شوند و اندازۀ آن ها متفاوت است. بسیاری از آن ها، ازجمله مینای میکائیل (Aster nova-belgii)، به شکل گل های زینتی کاشته می شوند. مینای چینی (Callistephus chinensis) به جنس خویشاوند این گروه تعلق دارد که در اوایل قرن ۱۸، از چین به اروپا و امریکا وارد شد. مینای دریایی (Aster tripolium) به شکل خودرو در سواحل دریای خزر و اطراف کرج می روید. جوشاندۀ ریشۀ این گیاه در رفع آنژین مؤثر است. همچنین، A. alpinus در کندوان، ارتفاعات تهران، قزوین، نواحی مرکزی ایران، گرگان، و برخی نقاط دیگر می روید.

جدول کلمات

آبگینه

فارسی به عربی

زهرة نجمیة , مینا

پیشنهاد کاربران

اضافه میکنم ابی رنگ حافظ از گنبد مینا میگوید که معنی اسمان ابی میدهد
مینا هم معنی مینو و به معنای بهشت نیز میباشد
یک نوع گل

درخشان
گردن بند

شیشه، آبگینه، هر چیز دارای نقش و نگارینه زیبا
گل زیبا و خوش بو
نام بخشی از دندان . هرچه زیبا و خوش نقش است. نام یک پرنده . گردن بند. نام گلی زیبا و خوش بو و. . .
شراب ، گلی زیبا ،
نامی زیبا که مانند شیشه شفاف است
نام گل
مینا مثل مینو به معنی بهشت و آسمان هم هست
شیشه آبگینه زیبا
مینا به معنی جواهر، شفاف و خالص، کیمیا، کمیاب و نادر
جواهری بسیار زیبا و درخشان و بلوری
معنی در زبان لری بختیاری

مینا ::روسری زنان لر بختیاری
می::موی
نا::نهاد
پوششی که روی موی می نهند
نام گلی زیبا و پرنده ای خوش آواز چون سار


بدین صحیفه ی مینا ز خامه ی خورشید / نگاشته سخنی خوش به آب زر دیدم ( کمال الدین اسماعیل اصفهانی )
مینا به معنی گل
مینا به معنای بندر در زبان عربی است
سلام اسم من مینا هستش. نام گل و بلوری
کمیاب

مانندگل
مینا به معنای آراسته و زن آرایش شده شده هم هست.

مینا یعنی آراسته مثل شیشه شفاف
مینا معانیه زیادی داره, هم به معنی شیشه های رنگارنگو زیباس, هم گل به اسم مینا هست, و هم پرنده ای شبیه سار, هم چنین مینای دندان. . . . یا گردنبند وجواهر, درزبانهای محلی هم معانی خاص خودشوداره
نام نوعی گل ونوعی پرنده اسم مامانم. معنی جواهروشیشه هم میده
مینا یعنی من
مینا یعنی کمیاب بودن در اسمان و زمین زیبا بودن همانند گل خوش مشربی همانند پرنده رنگ خوش لعاب برای ظرف اراستگی در عین سادگی
مینا یعنی ارم بودن یعنی موج دریا درکنار ساحل
من معنی اسم مدیا رو پیدا کردم نوشته بود ریشه اسم فارسی مال مینا هم همینو نوشت حالا نمیدونم اما مینا داندان هم داریم
مینا به معنای : دل ِ عارف است و واسطه بین معشوق و عاشق
مینا یعنی اسمان ابی . . بهشت زیبا . . کمیاب وخاص . . شیشه وظریف .
مینا یعنی آرامش
به معنی دنیا
از شعرامو تقدیم اسم مینا میکنم

نیستی و ندارَمَت
در خیال و بی خیالی ام مُرده ام
جَهَتی رو به زندگی می خواهم
بیا و مینا بَخش به قلبِ خاک خورده ام. . .
شعرم رو درباره اسم مینا تقدیم می کنم

نیستی و ندارَمَت
در خیال و بی خیالی ام مُرده ام
جَهَتی رو به زندگی می خواهم
بیا و مینا بَخش به قلبِ خاک خورده ام. . .

( پیمان کریمی )
معنی اسم نارمینا در ثبت احوال

[نار= آتش مینا= ظرف شیشه ای که از مینا ساخته شده است؛ ( به مجاز ) جام شراب] 1 - روی هم به معنی آتشی که در مینا است؛ 2 - ( به مجاز ) زیبا، شاداب و پر حرارت. اسم نارمینا موردتایید ثبت احوال کشور برای نامگذاری دختر است .
مینا یعنی نامی زیبا به آبی دریاها. . . به روشنی شب ها. . . به سرخی گل ها. . .
کمیاب، آسمان، بهشت
یعنی یک گل وعشق
مینا معانی زیادی داره به معنی جام شراب، نام گل. .
مینا یعنی محبت مهربونی
مینا، اسم گل هست.
مینا ، اسم شیشه هست
سلام به نظر من مینا یعنی تموم تموم تموم زندگی
مینا به معنی زیبا و آراسته
اسم مادر یکی یدونه من
نام گلی است و به معنی شیشه آبگینه و زیبایی و ظرافت
شیشه آبی رنگ بلورین. که میتونه نمونش میناکاری باشه
یک پرنده ای خوشگل وزیبا
مینا ینی اوج زیبایی و آرامش
مینا یعنی همه زندگی
دقت کنید. مینا به هر شیء یا هر اسمی اضافه شده، ارزش اون در ظاهر و باطن رو بینهایت بالا برده. مینا یعنی همه چی. مینا یعنی همه چی تموم
مینا یعنی کمیاب کیمیا مهربان
در دایره ی مینا خونین جگرم می ده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی
مینا یعنی گل کمیاب، باارزش

بی مهر
کاری برایش انجام بدی باز کمه شه
ولی مهربان
بی درک
یعنی رها کننده از سلطه و سختی
آیا مینا مخفف دارد ( مثل محمد که میشه ممد )
نام دختر مشابه و هم اوای اسم مینا:
الینا/مینو/میناز/نارمینا/رومینا/مبینا/ملینا/تینا/بنیتا/بیتا
مینا=کاملا ایرانی/نام نوعی گل/نوعی پرنده و نام یک هنر ( مینا کاری )
》�《
اسم ابجیم مینا ینی جام شراب
اجی مینا دوست دارم دلم برات تنگ شده
آنچه باعث جلا و زیبایی و گرانبهایی چیزی باشد.

مهربون خوش اخلاق
پرنده ای شبیه سار با پر های رنگارنگ که قادر به تقلید صدای انسان میباشد
نام گلی با گلچه های گلبرگی و زیبا
مینا یک اسم زاپنی است.
مینا به معنی مست کننده. . چیزی شبیه به شراب

مینا یعنی ارامش یعنی قلبی به وسعت دریا
نام گلی هفترنگ در زبان کوردی که در سایه کوه جایی که افتابگیر نباشد میروید
مینا:نام دخترانه آلمانی به معنی عشق
مینا:نام دخترانه عبری به معنی صلحجو، شاد
آبگینه، جام شراب، خرده شیشه های رنگی، کنایه از آسمان، عشق، آرامش، صلح جو، پرنده ای سخن گو، گلی خوشبو، آینه، بهشت و. . .
مینا به معنای آرامشی که هوش از سر برد . گردنبند درخشان. آنچه باعث بزرگی و جلال شود . بهشت
هیچ اسمی انقدروسعی وگسترده درهرحال یامکان یاموجود مثل سنگ . آسمان هوا زمین دریا پرنده محله انسان شیشه طلا تعریف نشده ولی مینا واقعاهمی چیز از مخلوقات ازپدرومادرم ممنونم برای چنین اسمی وامیدوارم بخت واقبال همه مثل اسمشون زیباباشه
آبگینه، شیشه، جام، جام می، لایه خارجی دندان، ترکیبی ازلاجورد و طلا، لعاب مخصوص، لعاب شیشه ای، شیشه شراب
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما