معماری داخلی

دانشنامه عمومی

معماری داخلی، طراحی فضایی است که توسط مرزهای ساختمانی ساخته شده. همچنین می تواند طراحی نخستین نقشه برای استفاده، طراحی تجدی برای تغییر دادن طرح، یا تجدید نظر کردن در مورد طرح و استفاده های مطابق نیاز نیز باشد. اخیراً معماری داخلی جزئی ازمعماری پایدار نیز محسوب می شود که در واقع بخشی از آن نیز به نگهداری منابع و بازیافت برای طراحی کاربردی، می پردازد. به طور کلی این موضوع به طراحی محیط و فرم بر می گردد و معماری داخلی در واقع فرایندی است که در آن قسمت داخلی ساختمان ها با توجه به همهٔ جنبه های انسانی و استفاده از فضاها، طراحی می شود و در واقع طراحی داخلی ساختمان با توجه به قید شرط های معمار ی است.معماری داخلی تا حدودی به موارد زیر بر می گردد:
هنر و علم طراحی بناکردن قسمت داخلی ساختمان به عنوان یک معماری مدرک و مرتبط با کیفیت های فیزیکی
در حالی که معماران سعی در ساخت طراحی کل ساختمان دارند که مرتبط با مسائل سازه ای و نقشه است معماران داخلی هدف استفاده و قابل سکونت کردن مکان را طبق معیارهای انسانی دارند.
معماری داخلی، توصیف درونی ساختمان و مرتبط با کیفیت های فیزیکی است.
یک سبک یا روش طراحی است که به ساخت درون ساختمان می پردازد.
اگر چه ماهیت اصلی و کلی یک ساختمان توسط اولین معمار آن مشخص می شود تکرار و بازسازی متعاقب آن در درون ساختمان چنین نیست و همان طور که اکنون نیز دیده می شود بسیاری از ساختمان ها اگرچه در زمان های بسیار قبل ساخته شده بودند اما توسط سال های مختلف و بر اساس تغییر نیازهای جامعه مجدداً بازسازی می شوند که نشان می دهد یک ساختمان هیچ گاه نمی تواند کامل و تغییرناپذیر باشد.
ساختمانی که بازسازی شده باشد ممکن است از بیرون کاملاً مثل قبل بماند اما از درون ممکن است صورت کاملاً متفاوتی به خود گرفته باشد به همین دلیل یک معمار داخلی نه تنها باید روی جایگاه ساختمان و مکان آن از نظر فیزیکی و اجتماعی و سیاسی حساس باشد. باشد بلکه باید به وضعیت زمانی و مکانی ساختمان از نظر افراد و نیازهای آنان نیز دقت کند که اگر استخوان بندی ساختمان محکم باشد و ایدهٔ معمار اولیهٔ ان مناسب باشد، طی سلسله تغییرات ایمنی درونی آن، ساختمان دچار مشکل نخواهد شد و بقیه مجبور به دنبال یه روی از ان قواعد هستند.
شهرها اکنون از این ساختمان ها پر است، بسیاری از بانک ها رستوران ها و شاید کارخانه های صنعتی که اکنون به ساختمان ها و آپارتمان های بلند تبدیل شده اند یا حتی ایستگاه های راه آهن که به گالری هنری شده است که البته فشارهای اقتصادی نیز در این زمینه ها بی تثایر نبوده. و در آینده نیز ممکن است دربارهٔ قسمت درونی ساخمان هاب بازنگری صورت گیرد اما برای هر تغییری از نظر تکنیکی و تکنولوژی متخصصان آن زمان تصمیم می گیرند و حکم می دهند که چه ساختمانی در چرخهٔ زندگی خود اصلاح و تعدیل شود.عکس معماری داخلی
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

هنر سازماندهی ساختاری در داخل یک بنا
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما