برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

معده

/me'de/

مترادف معده: شکنبه، شکمبه، دستگاه گوارش

برابر پارسی: شکم

معنی معده در لغت نامه دهخدا

معدة. [ م ُ ع ِدْ دَ ] (ع ص ) تأنیث مُعِدّ. رجوع به معد شود. || (اصطلاح فلسفی ) رجوع به ترکیب علل معده ذیل علل و معدات شود.

معدة. [ م َ دَ ] (ع ص ) رطبة معدة؛ خرمای تازه. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معده. [ م ِ دَ / دِ ] (از ع ، اِ) عضو آدمی که طعام در آن قرار یابد و هضم شود. (غیاث ). آلتی به شکل کیسه که غذا پس از عبور از حلق و مری در آن داخل می گردد و شروع به هضم می کند و یمینه نیز گویند و در انسان یک معده بیش وجود ندارد ولی در حیوانات علفخوار ونشخواری چهار معده موجود است. (ناظم الاطباء). حاقنه. ام الطعام. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در انسان به منزله ٔ کرش یعنی شکنبه در گوسفند باشد. (مفاتیح العلوم خوارزمی ). یکی از اندامهای اصلی دستگاه گوارش که معمولاً کیسه مانند و عضلانی است. یاخته های ترشحی جدار داخلی آن ، شیره های گوارشی را ترشح می کنند. در مهره داران بین مری و دوازدهه (اثناعشر) قرار دارد. در ابتدا و انتهای آن ماهیچه های فعال وجود دارد. از نظر گوارش مواد غذائی دارای دو عمل مکانیکی و شیمیایی است. عمل اول (مکانیکی ) به کمک عضلات و عمل دوم (شیمیائی ) در نتیجه ٔ فعالیت یاخته های ترشحی صورت می گیرد. (فرهنگ اصطلاحات علمی ). قسمت متسعی از لوله ٔ هاضمه در انسان است که میان مری و روده ٔ باریک قرار دارد. شکل وموقعیت معده برحسب مقدارمحتویاتش ، پیشرفت هضم ، قوت عضلات و وضع احشای مجاور متفاوت است. رویهمرفته کیسه ای است عضلانی غشائی و تقریباً به شکل گلابی است که انتهای درشت آن در بالا و رأس آن در پائین و به طرف راست و بالا خم شده است. مدخل معده به مری مربوط است و به نام «فم المعده » و مخرج آن به اثناعشر موسوم است. ظرفیت معده در حدود یک یا یک لیتر و نیم است. هنگامی که معده خالی است جدارهایش روی هم قرار گرفته و در زیر حجاب حاجز مخفی است و وقتی که معده پر است قسمت مهمی از حفره ٔ شکمی رافرامی گیرد و در اتساع معده ممکن است کنار تحتانی آن به زهار برسد یا در لگن خاصره باشد و معمولاً حد تحتانی معده را با تاج استخوان خاصره مقایسه می کنند. طول معده در حدود 25 سانتیمتر است. معده دارای یک قسمت قایم است و در پائین افقی می شود. قسمتی از معده در زیر حجاب ...

معنی معده به فارسی

معده
کیسه ایست عضلانی غشایی که شبیه به مشک است و از بالا به مری و از پایین به اثناعشر- که اولین قسمت رود. باریک است - اتصال دارد . انتهای فوقانی معده را فم المعده و انتهای تحتانی آنرا باب المعده گویند . ظرفیت معده در حدود یک یا یک لیتر و نیم است . هنگامی که معده خالی است جدارهایش روی هم قرار گرفته و درزیر حجاب جاجز مخفی است و و قتی که معده پراست قسمت مهمی از حفر. شکمی را فرامیگیرد و در اتساع معده ممکنست کنار تحتانی آن به زهار برسد یا درلگن خاصره باشد و معمولا حد تحتانی معده را با تاج استخوان خاصره مقایسه میکنند . طول معده در حدود ۲۵ سانتیمتر است . معده دارای یک قسمت قایم است و در پایین افقی میشود .ت قسمتی از معده در زیر حجاب حاجز بشکل گنبدی قرار دارد که برجستگی بزرگ نامیده میشود . این برجستگی بطرف بالا تا راس قلب میاید و فاصل. آن دو همیشه حجاب حاجز است . بر جستگی بزرگ معده بطور غیر مستقیم بادندهها و فواصل بین دند. چپ مربوط میشود و تا فضای پنجمین دنده میاید و این ناحیه به فضای تروب موسوم است . کبد که در طرف راست شکم است قطع. چپ آن بر روی معده تکیه میکند و قسمتی از سطح قدامی آنرا می پوشاند . باب المعده در طرف راست خط و سط میباشد . ساختمان جدار معده از خارج بداخل بدین ترتیب است : بر روی معده پرد. صفاق قرار دارد .جدار معده بترتیب از سه طبق. عضلانی : مایل و طولی و مدور ساخته شده ( بنابراین طبق. عضلات مدور داخلی تر هستند ) . بر روی طبق. عضلات مدور طبق. تحت مخاطی و بر روی آن مخاط معده است که دارای چین ها و برجستگیهای پستانی شکل است . در روی مخاط معده فرو رفتگیهایی مشاهده میگردد که در عمق این فرو رفتگیها غدد مترشح. معده باز می شوند . ترشحات مخاط معده را شیر. معده یا عصیر معدی گویند . شیر. معده دارای اسید کلریدریک و دو دیاستاز مهم پپسین و پرزور است که اولی بر روی مواد پروتیدی گوشتی و دومی بر روی کازئین شیر تاثیر میکند و آنرا تبدیل به پنیر مینماید و از اینجهت به پنیر مایه نیز موسوم است ( در معد. نوزاد پستانداران مقادیر زیاد پنیرمایه موجود است ) شکمبه . توضیح در تداول گاه بفتح اول تلفظ شود . یا معده تنگ کردن . بسیار چیز خوردن شکم را پر کردن .
آنچه در آن طعام باشد پیش از آنکه در روده ها رود و آن مر انسان را به منزله کرش است مر ستو ...

معنی معده در فرهنگ معین

معده
(مِ دِ) [ ع . معدة ] (اِ.) از اعضای داخلی بدن انسان و بعضی از حیوانات که کارش هضم غذا می باشد.
( ~. کَ دَ نِ مِ دِ) [ ع - فا. ] (مص ل .) قضای حاجت ، مدفوع کردن .

معنی معده در فرهنگ فارسی عمید

معده
عضوی کیسه مانند در بدن که غذا در آن انبار و مراحل اولیه هضم انجام می شود.

معده در دانشنامه اسلامی

باد بیرون آمده از مخرج غائط را باد معده می گویند و در بابهای طهارت، صلات و اعتکاف از آن بحث شده است. باد معده یکی از مبطلات وضو است.
 ۱. ↑ جواهر الکلام ج۱، ص۳۹۳-۳۹۶.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج ۲، ص ۳۹.    
...

معده در دانشنامه ویکی پدیا

معده
معده عضو توخالی، عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که به شکل لوبیا شکل می باشد که در مرحله دوم گوارش عمل می کند و نقش گوارش شیمیایی را بر عهده دارد. محفظه معده از بالا به مری و از پایین به دوازدهه مربوط می شود.
این عضو در ناحیهٔ هایپوکندریاک چپ و اپی گاستریک قرار دارد و در قسمت قدام به وسیله مهره های ششم تا نهم سینه ای حمایت می شود. معده به دلیل ترشح اسید هیدروکلریدریک و فاکتور ضد کم خونی جزء غدد برون ریز ثانویه محسوب می شود. همچنین به دلیل ترشح گاسترین، گرلین، نوروپپتیدY، سوماتوستاتین، هیستامین و اندوتلین نیز جزء سلول درون ریز محسوب می شود.
معده واژه ای عربی است. در زبان پارسی میانه، از واژه کومیگ (kumig) برای اشاره به این عضو استفاده می شده است.
غذا پس از عبور از مری وارد معده می شود. معده عضوی است عضلانی و چند لایه. به خاطر تولید اسید هیدروکلریک در معده محدوده PH آن بین ۱ تا ۴ است که بستگی به نوع جاندار، غذای درون معده، زمان آن در طول روز و مصرف دارو دارد. اسید معده توسط سلولهای جداری ترشح می شود. هورمون گاسترین، تحریک عصب پاراسمپاتیک (استیل کولین) و هیستامین بر میزان ترشح اسید مؤثر هستند. برخی از سلولهای معده همچنین برای حفاظت از مخاط آن اسید را معکوس ترشح می کنند. فاکتور داخلی نیز در معده ترشح می شود و با اتصال به ویتامین ب۱۲ نقش مهمی در جذب این ویتامین دارد زیرا این ویتامین اول به صورت پروتئین است اسید معده باعث میشود که این ویتامین از پروتئین در آمده و در معده با فاکتور داخلی ترکیب میشود و در بدن جذب می شود. غذا در معده به ذرات کوچکی خرد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود که منظور همان گوارش شیمیایی است. در طول روز حدود ۲ تا ۳ لیتر اسید در معده ترشح می شود که بیشترین مقدار ترشح در غروب است. معده اولین مکان ذخیره موقت غذاست که قابلیت منبسط شدن دارد به طوری که می تواند حدود ۲ تا ۴ لیتر غذا را در خود نگه دارد.
عکس معده
بالون معده (به انگلیسی: Intragastric balloon)، یکی از روش های جراحی برای درمان چاق‍ی است. در ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معده در دانشنامه آزاد پارسی

معده (stomach)
اولین حفرهدر دستگاه گوارشجانوران. در پستانداران، کیسه ای عضلانی و دقیقاً زیر پردۀ دیافراگمواقع است. غذا از مریبه آن وارد می شود و در آن جا با اسید و آنزیم های مترشح از دیوارۀ معدههضم می شود. غذا و شیرۀ گوارشی، برای کمک به هضم پروتئین، براثر انقباضات دیوارۀ معده با هم مخلوط می شوند. پس از مدتی، غذای نیمه هضم شده به رودۀ کوچک (ناحیۀ دوازدهه) منتقل می شود. برخی پستانداران گیاه خوارمعدۀ چندقسمتیدارند و در یکی از بخش های آن باکتری هایی یافت می شود که به هضم سلولزکمک می کنند. سنگدانبخشی از معدۀ پرندگاناست.

معده در جدول کلمات

معده
یمینه
معده سوم پرندگان
سنگدان
از کرمهای معده و روده
اسکاریس
اسیدی در معده انسان
کلریدریک
جایگاه معده و روده
شکم
جوشانده و دم کرده این گیاه برای درمان سرطان معده بکار می رود
مامیران
جویدن دوباره غذای معده در حیوانات
نشخوار
قسمت سوم معده حیوانات نشخوار
هزارلا
قسمتی ا ز معده گوسفند
شیردان

معنی معده به انگلیسی

belly (اسم)
شکم ، معده
tummy (اسم)
شکم ، معده
stomach (اسم)
بطن ، میل ، اشتها ، معده ، سیرابی
venter (اسم)
بطن ، معده
breadbasket (اسم)
شکم ، معده ، سبد نان ، ناحیه حاصلخیز

معنی کلمه معده به عربی

معده
بطن , معدة
التهاب معوي
التهاب معوي
مقص
وجع المعدة
معدل الحموضة
قرحة
حموضة معوية
معدل الحموضة
التهاب معوي

معده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
معده یا شکم یا دل عضو توخالی ، عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که به شکل لوبیا می باشد که در مرحله دوم گوارش عمل می کند. محفظه معده از بالا به ازوفاگوس و از پایین به اولین بخش دئودنوم مربوط می شود.
محتویات [نمایش]
تقسیم بندی معده [ویرایش]
قعر معده( Fundus ) : بخشی از معده که در بالای سطحی فرضی ( ساژیتال معدی) قرار گرفته و از عمق بریدگی قلبی معده می گذرد.
جسم معده( Corpus )
قسمت پیلوریک معده ( Pyloric part ) : در انتهای این کانال ، اسفنگتر پیلور قرار دارد.
عملکرد [ویرایش]
غذا پس از عبور از مری وارد معده می شود. معده عضوی است عضلانی. به خاطر تولید اسید کلریدریک در معده محدوده ph آن بین ۱ تا ۴ است که بستگی به نوع حیوان، غذای درون معده، زمان آن در طول روز و مصرف دارو دارد. اسید معده توسط سلولهای جداری ترشح می شود. هورمون گاسترین و تحریک عصب سمپاتیک بر میزان ترشح اسید موثر هستند. برخی از سلولهای معده همچنین برای حفاظت مخاط آن موکوس ترشح می کنند. فاکتور داخلی نیز در معده ترشح می شود و با اتصال به وویتامین ب۱۲ نقش مهمی در جذب این ویتامین دارد.
غذا در معده به ذرات کوچکی خرد می شود تا غذا بتواند در روده کوچک جذب شود. در طول روز حدود ۲ تا ۳ لیتر اسید در معده ترشح می شود که بیشترین مقدار ترشح در غروب است.
معده اولین مکان ذخیره موقت غذاست که قابلیت منبسط شدن دارد به طوری که می تواند حدود ۲ تا ۴ لیتر غذا را در خود نگه دارد.
بیماریهای معده [ویرایش]
معده ممکن است منشا مشکلات مختلفی باشد که شایعترین آنها عبارتند از سوء هاضمه، اولسر پپتیک، ریفلاکس، سرطان معده، خونریزی معده و ....
نگارخانه [ویرایش]
منابع [ویرایش]
↑ Physiology at MCG 6/6ch2/s6ch2_30
↑ stomach at The Anatomy Lesson by Wesley Norman (Georgetown University)
Wikipedia contributors, "Stomach," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stomach&oldid=198007957
[نمایش]
ن • ب • و
کالبدشناسی انسان از تنه, هضم: دستگاه گوارش, به غیر از دهان (TA A05.3–7, TH H3.04.02-04, GA 11.1141)
[نمایش]
ن • ب • و
کالبدشناسی انسان
در ویکی انبار پرونده هایی دربارهٔ معده موجود است.
[نمایش]
ن • ب • و
کالبدشناسی انسان دستگاه ها و اندام ها
رده ها: معدهاندامدستگاه گوارششکمکالبدشناسی دستگاه گوارش
قس
از لحاظ آناتومی در معده 4 ناحیه قابل تشخیص می باشد. کاردیا (Cardia) در محل اتصال به مری ، فوندوس (fudus) یا طاق معده ، تنه معده (Body) و پیلور (Pylorus) یا باب المعده که در محل اتصال معده به دوازدهه قرار دارد. حجم معده در حدود 1.5 - 1 لیتر می باشد که در برخی افراد تا 4 لیتر هم افزایش می یابد. مخاط معده دارای چینهایی طولی است که صاف شدن این چینها به انبساط معده کمک می کند.
هنگامی که غذا بلعیده می شود، از راه مری داخل معده می شود و برای مدتی در آنجا باقی می ماند. غذا از زمانی که در معده است در معرض فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی هضم کننده های معده از جمله حرکات معده و اسید و آنزیمها قرار می گیرد. هنگامی که محتویات معده به صورت یک مایع نسبتا غلیظ درآمد، غذا وارد دوازدهه می شود.
عملکرد :
غذا پس از عبور از مری وارد معده می شود. معده عضوی است عضلانی. به خاطر تولید اسید کلریدریک در معده محدوده ph آن بین ۱ تا ۴ است که بستگی به نوع حیوان، غذای درون معده، زمان آن در طول روز و مصرف دارو دارد. اسید معده توسط سلولهای جداری ترشح می شود. هورمون گاسترین و تحریک عصب سمپاتیک بر میزان ترشح اسید موثر هستند. برخی از سلولهای معده همچنین برای حفاظت مخاط آن موکوس ترشح می کنند. فاکتور داخلی نیز در معده ترشح می شود و با اتصال به ویتامین B12 نقش مهمی در جذب این ویتامین دارد.
غذا در معده به ذرات کوچکی خرد می شود تا غذا بتواند در روده کوچک جذب شود. در طول روز حدود ۲ تا ۳ لیتر اسید در معده ترشح می شود که بیشترین مقدار ترشح در غروب است.
معده اولین مکان ذخیره موقت غذاست که قابلیت منبسط شدن دارد به طوری که می تواند حدود ۲ تا ۴ لیتر غذا را در خود نگه دارد.
معده ارگانی است برای تجمع و هضم اولیه مواد غذایی خورده شده. مواد غذایی در معده 4 - 3 ساعت توقف کرده و با ترشحات معده که پس از خوردن غذا به یک لیتر می رسد، مخلوط شده و کیموس نامیده می شود. ضمن تشکیل کیموس معدی ، اسفنکتر کاردیا مانع از برگشت محتویات معده به مری می شود. پس از آماده شدن کیموس معدی ، تحت تاثیر PH اسیدی آن اسفنکتر پیلوریک باز شده و موجب تخلیه محتویات معده به دوازدهه می گردد. به علت اسیدی بودن محتویات معده بروز زخمهای مخاطی در دوازدهه شایع است. از دیگر وظایف معده ترشح آنزیمهای گوارشی ، اسید معده و فاکتور ضد کم خونی است.
بیماریهای معده :
v زخم معده
به معنی آسیب سلولهای پوششی معده است که اسید معده از آن طریق به بافتهای عمقی نفوذ کرده و باعث زخم شدن معده می شود. یکی از علایم زخم معده ، وجود خون در مدفوع است. یکی از راههای درمان زخم معده ، برداشتن قسمت آسیب دیده معده است.
علت های بوجود آمدن زخم معده:
1. میکروب هلیکوباکتر
2. مصرف آنتی بیوتیک هاو آسپرین یا کورتن ها که در دیواره معده بعضی افراد تاثیر مخربی دارد
3. مصرف زیاد ادویه های تند، چای غلیظ یا عادت به الکل.
4. گرفتن رژیم های غذایی غلط.
5. تحریک های عصبی شدید، مشغله فکری، عدم استراحت کافی و فشارهای روحی.
6. گرسنگی های طولانی.
7. عفونت های شدید و سوختگی های شدید.
8. عوامل ژنتیکی و ارثی.
9. مصرف انواع دخانیات.
10. عدم مصرف ویتامین های A,B,C مخصوصا لیموترش، غذاهای فاقد مواد پروتئینی، خوردن غذا های مانده.

میکروب هلیکوباکتر عامل اصلی ...
آتنا
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
گِراپ (پهلوی: گِرَپ)
کومیک (پهلوی)
آماش (سنسکریت: آماشََیَ)
واکسان (سنسکریت: وَکسَنا)
شهریار آریابد
در پارسی" اروسپر " به معنای معده.
اشکان
این واژه آریایی است که در سانسکریت به ان گده می گویند
بهرام س
گده
حسین فیاضی
یمینه
علی بهجو
معده = دستگاه گوارش
محمد
گده،گیه(زبان کردی)
فر کیانی
لغت �معده� یک واژه ی پارسی _آریایی ست که در آلمانی der Magen ، سوئدی maage, استونیایی magu, دانمارکی mage واگویش می شود! باید در زبان های ایرانی نیز به دنبال آن گشت مانند سانسکریت، کُردی،سکا ختن، اوستایی، پارسی پهلوی و باستان و...
محمد دانیال
معده واژه ایی اربیه و برابر آن ایناست
āşkombak
kōmik
ōruswar یا ōruspar
معده برا موجودات اهریمنی mūlān
معده گاو و گوسپند aškambak

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معده کجاست   • ساختار معده   • آناتومی معده   • درمان سرطان معده   • عکس معده   • عملکرد معده   • معده انسان   • علائم سرطان معده و روده   • معنی معده   • مفهوم معده   • تعریف معده   • معرفی معده   • معده چیست   • معده یعنی چی   • معده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معده

کلمه : معده
اشتباه تایپی : luni
آوا : me'de
نقش : اسم
عکس معده : در گوگل

آیا معنی معده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )