برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1465 100 1

معارف

/ma'Aref/

مترادف معارف: آموزش وپرورش، فرهنگ، حکمت ها، دانش ها، علوم، معرفت ها

برابر پارسی: فرهنگ، دانش ها

معنی معارف در لغت نامه دهخدا

معارف. [ م َ رِ ] (ع اِ) ج ِ مَعرَف و مَعرِف. (اقرب الموارد). ج ِمَعرَف. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). رجوع به معرف شود. || ج ِ مَعرَفَة. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مَعرَفَة شود. || ج ِ مَعرِفَة. (ناظم الاطباء) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). معرفتها. دانشها. (یادداشت ایضاً) :
توحید اصل علوم است و سر معارف و مایه ٔدین. (کشف الاسرار ج 2 ص 506).
ز رهروان معارف منم در این عالم
بود مرا ز خصایص در این هزار خصال.
سنائی.
- وزارت معارف ؛ عنوان وزارت فرهنگ سابق و وزارت آموزش و پرورش فعلی.
|| شناسایی. || جاهای شناختن. (آنندراج ) (غیاث ) (ناظم الاطباء). || مردمان شناخته و معروف. (منتهی الارب ). ناموران. (غیاث ) (آنندراج ). اشخاص معروف. (از اقرب الموارد). مردمان نامور و معروف و مشهور. (ناظم الاطباء). ج ِ معروف ولی اغلب آن را به قیاس «مشاهیر» که جمع مشهور است «معاریف » خوانند. (از نشریه ٔ دانشکده ادبیات تبریز سال دوم شماره ٔ ص 27) : در پی او نماز کردیمی و تا بیرون آمدیمی هزار سوار از مشاهیر و معارف و ارباب حوایج و اصحاب عرایض بر در سرای او گرد آمده بودی. (چهارمقاله ). تنی چند از معارف و مشاهیر برخاستند. (چهارمقاله ). هیچکس از کبار امراء خراسان و معارف دولت نماند که مغمور احسان و مشمول انعام او نشد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 256). معارف ملک میان او و سلطان توسط کردند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ، ایضاً ص 359). معارف کبار و مشاهیر احرار را بر لزوم طاعت و قیام به خدمت او تکلیف فرمود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ایضاً ص 438). و اکابرو معارف با معازف و مزامیر به جشن و سور... (جهانگشای جوینی ). به مهر خود و سجل قاضی عسکر و مفتی و معارف لشکر و عظماء امرا و اعیان شاه تسلیم میرزا حسین نموده او را روانه نموده خود کوچ کرد. (عالم آرا). و رجوع به معروف شود. || اهل علم و فضل. (غیاث ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) : وزیر ابوالعباس از معارف کتاب و مشاهیر اصحاب فایق بود. (ترجمه ٔتاریخ یمینی چ 1 تهران ص 356). أئمه و معارف شهر بخارا به نزدیک چنگیزخان رفتند. (جهانگشای جوینی ). || آشنایان. (آنندراج ) (غیاث ) (ناظم الاطباء).

معنی معارف به فارسی

معارف
جمع معرف، علوم، دانشها ، اشخاص معروف، اهل علم وفضل
( اسم ) الف - جمع معرف و معرف : ۱ - معرفتها دانشها علوم : توحید اصل علوم است و سر معارف و مای. دین . ۲ - معروفان مشاهیر نامداران : تنی چند از معارف و مشاهیر برخاستند و بحضرت غزنین آمدند ... یا معارف لشکر . فرماندهان سپاه : ... بمهر خود و سجل قاضی عسکر و مفتی و معارف لشکر و عظمائ امرا و اعیان شاه تسلیم میرزا حسین نموده او را روانه نموده خود کوچ کرد . ب - جمع معرفت ( معرفه ) : ۱ - موضع فش از گردن اسب . ۲ - تاج خروس
آنکه علم و معرفت به نظم در می آورد و حکیم و دانشمند بزرگوار .
دانش پرور
حالت و چگونگی معارف پرور دانش پرور .
این شوری نخست بنام شورای عالی معارف در سال ۱۳٠۱ ه.ش در وزارت معارف [ برای توسعه دوائر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقایص تحصیلات علمی و فنی ] تاسیس گردید و سپس بنام شورای عالی فرهنگ نامیده شد. هیئت شورای مزبور مرکب است از : ۱٠ عضو رسمی با شرایط خاص ( خدمات شایان بمعارف مملکت کرده باشند لااقل سی سال داشته باشند دارای معلومات و اطلاعات لازم بوده باشند موصوف بصحت عمل و حسن اخلاق و عقیده بوده و محکوم بجنحه و جنایات بناشند) و تا ۱٠ عضو افتخاری ( که فقط حق شرکت در مذاکرات را خواهند داشت ). وزیر فرهنگ اعضای رسمی و افتخاری شوری را برای مدت ۴ سال انتخاب میکند و بموجب فرمان همایونی رسمیت میدهد و بعد ازانقضای دو سال از دوره اول نصف اعضا بحکم قرعه خارج و جانشین آنان انتخاب میشود و از آن ببعد بحای نصف اعضایی که مدت چهار سال عضویت آنان تمام شده مجددا انتخاب بعمل خواهد آمد. وزیر فرهنگ رئیس رسمی شوری است . عضویت شوری بدون حقوق است . شوری دارای دبیرخانه دایمی است . در سال ۱۳۴۳ ه.ش در کابینه منصور بر اثر تفکیک وزارت فرهنگ سابق این شوری نیز منحل شد و وظایف آن به شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی ...

معنی معارف در فرهنگ معین

معارف
(مَ رِ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - علوم ، دانش ها. ۲ - اهل علم و فضل . ۳ - اشخاص معروف و نامدار.

معنی معارف در فرهنگ فارسی عمید

معارف
۱. علوم، دانش ها.
۲. اشخاص معروف.
۳. اهل علم و فضل.

معارف در دانشنامه اسلامی

«معارف»، به زبان فارسی ، مجموعه مواعظ و کلمات سید برهان الدین محقق ترمدی (ترمذی)، همراه با دو تفسیر کوتاه از سوره های محمد صلی الله علیه و آله وسلّم و فتح (که مرحوم فروزان فر احتمال داده به قلم جناب ترمدی است)، از جمله آثار ارزشمند عرفانی است.
از آنجا که مولوی، مدت ۹ سال مرید و مصاحب برهان الدین بوده، لذا به طور مسلم تحت تاثیر تعالیم و اندیشه های او بوده است؛ ازاین رو، این کتاب می تواند در حل رموز و کشف اسرار و شرح غوامض سخنان مولوی مؤثر باشد.
ساختار
کتاب، فاقد باب بندی و فصل بندی است و نثر آن، ساده و روان و خالی از تکلف است و مطالب، بدون بسط و تفصیل، ولی جامع و قاطع بیان شده؛ به همین جهت، دارای آن شور و گرمی که در آثار برخی صوفیان ، مشهود می گردد، نیست. شیوه ی برهان الدین در تفسیر دو سوره محمد صلی الله علیه و آله وسلّم و فتح آن است که ابتدا، آیه را به فارسی ترجمه کرده، سپس اقوالی را که «سلمی» در تفسیر خود از بزرگان صوفیه و عرفا نقل کرده، به فارسی برگردانده است.
گزارش محتوا
نقل مضمون پاره ای از مطالب کتاب: ۱. انسان در حالت غضب نباید سخن بگوید، حتی اگر حق هم باشد. امیرالمؤمنین علیه السّلام در قضیه ی خدو انداختن خصم، بلافاصله شمشیر را می اندازد و وقتی به حضرت ایشان عرض می کنند یا امیر المؤمنین؛ مگر این شمشیر حق نیست، پس چرا آن را انداختی؟ حضرت جواب می دهد که راست می گویید، این شمشیر حق است و فرمان خداست، ولی وقتی خصم بر روی من خدو انداخت، نفس، به حرکت درآمد و شمشیر حق با نفس و خشم من آلوده گشت، لذا شمشیر را انداختم. ۲. علم، علم معرفت است. اگر انسان به هیچ علمی واقف نباشد، بلکه به خود معرفت داشته باشد، عالم و عارف است، اما اگر خود را نشناسد؛ ولی به تمام علوم، معرفت داشته باشد، جاهل خواهد بود. ۳. در میان انواع ریاضات، روزه رکن اصلی است و از همه بااهمیت تر است و مراد از صوم ، صوم اخص است که ترک ماسوی الله در آن نهفته است؛ ازاین رو، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلّم می فرماید: «الصلوة نور المؤمن و الصوم جنة من النار». ۴. غم و شادی، صفت روزگار است؛ همان طوری که شب و روز می گذرد، غم و شادی نیز در گذر است، لذا انسان سالک نباید اسیر غم و شادی باشد، بلکه باید تسلیم به ر ...


معارف در دانشنامه ویکی پدیا

معارف
معارف (جمع معرفت) می تواند به موارد زیر اشاره کند:
فرهنگ
مکتب تفکیک یا مکتب معارف
رشته الهیات و معارف اسلامی
معارف مجموعه ای از یادداشت های بهاءالدین ولد، پدر مولوی، است که توسط پیروانش جمع آوری شده است. این کتاب مهم ترین منبع شناخت افکار و اعتقادات بهاء، سرگذشت خانواده اش و عوامل اثرگذار بر شکل گیری افکار مولوی است. معارف به قصد انتشار نوشته نشده بود، و در واقع تحول و تکامل معنوی مؤلف و نوعی از نگارش «اعتراف گونه» را نشان می دهد که بیشتر صوفیان به آن می پرداختند. برخی از صوفیان گفتار، رفتار، و احساسات روزانهٔ خود را یادداشت می کردند و آن ها را در پایان هر روز برای ثبت دقیق اعمال و پیشرفت معنوی شان مرور می کردند. این یادداشت ها خصوصی تلقی شده و به قصد انتشار یا اطلاع عموم مردم نوشته نمی شد.
فرانکلین لوئیس با توجه به رویدادهای تاریخی موقوم در کتاب زمان نگارش بخش هایی از آن را در سال های ۱۲۰۰ تا ۱۲۱۱ میلادی یا حتی زودتر می داند. محبوب سراج معتقد است بخش هایی از آن پس از کوچ خانوادهٔ بهاءالدین به غرب نوشته شده است اما فریتس مایر شواهد او را قانع کننده نمی یابد.
بدیع الزمان فروزانفر شیفتهٔ «ظرافت بیان» در معارف بهاء بود و آن را یکی از بهترین نمونه های نثر منظوم زبان فارسی می دانست. محبوب سراج ظرافت و زیبایی آن را با حافظ و سعدی و مولوی مقایسه کرده است. اما فرانکلین لوئیس این تعریف ها را به پای جانبداری مصحح از موضوع قلمداد کرده و مردود شمرده اما منکر ارزش های آن نشده است.
ویراست فارسی این کتاب را بدیع الزمان فروزان فر در سال ۱۳۳۳ به چاپ رساند.
معارف گیاهی کتابی است هشت جلدی، در معرفی گیاهان دارویی که به کوشش حسین میرحیدر در طی بیش از بیست سال مطالعه و بررسی جمع آوری و به جامعه علمی کشور تقدیم شده است.
حسین میرحیدر
جلد اول این کتاب به شناخت علمی و خواص درمانی سبزی ها و حبوبات و دانه های خوراکی گیاهی تعلق دارد. در جلد دوم از میوه ها و ادویه جا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معارف در دانشنامه آزاد پارسی

مَعارف
(مشهور به: معارف بهاء ولد) نوشتۀ بهاء الدین ولد، پدر جلال الدین مولوی، در مجموعۀ مواعظ، که شامل مباحث توحید، اسماء و صفات الهی است، و دیگر موضوعات در کلام و تصوف اسلامی، و واردات عرفانی او و مسائل اخلاقی، تفاسیر و تأویلاتی از آیات قرآن با عباراتی شیوا و فصیح و نیز یادداشت های روزانه. نثر آن مرسل است و سجع و صنایع لفظی در آن به ندرت به کار رفته، و لغت و تعبیراتی کمیاب دارد. مولوی با مضامین و مطالب معارف مأنوس و از آن متأثر بوده و در مثنوی و غزلیات خود از معانی این کتاب اقتباس کرده است. این اثر به دست مولوی جمع و تدوین شد. سه جزء نخست این کتاب در یک مجلد در ۱۳۳۳ش و جزء چهارم در ۱۳۳۸ش در مجلدی دیگر به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر به چاپ رسید.

معارف در جدول کلمات

گنجینه ای از معارف بشری
کتاب

معارف را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مدرسی معارف نهاد رهبری   • سایت رادیو معارف   • رادیو معارف دانلود   • آرشیو رادیو معارف   • دانشگاه معارف اسلامی قم   • رادیو معارف پخش زنده   • کانال تلگرام رادیو معارف   • دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد رهبری   • معنی معارف   • مفهوم معارف   • تعریف معارف   • معرفی معارف   • معارف چیست   • معارف یعنی چی   • معارف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی معارف
کلمه : معارف
اشتباه تایپی : luhvt
آوا : ma'Aref
نقش : اسم
عکس معارف : در گوگل

آیا معنی معارف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران