برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

مروونژی ها

مروونژی ها در دانشنامه ویکی پدیا

مروونژی ها
در تاریخ فرانسه مِرووَنژی ها (به فرانسوی: Mérovingiens) یکی از دودمان های پادشاهی فرانکی بودند که بین سده های ۵ تا ۸ میلادی در منطقه ای با مرزهای متغیر، در بخش هایی از فرانسه و آلمان امروزی فرمانروایی می کردند.
شاهان فرانک
شاهان فرانسه
مروونژی ها را معاصرانشان گاه «شاهان گیسو دراز» (به لاتین: reges criniti) می نامیدند. علتش این بود که افراد این دودمان به پیروی از سنت رهبران قبیله های فرانکی موهای خود را نمی تراشیدند. (بر طبق سنت، مردان جنگی فرانکی، برعکس رهبران، همیشه موهای خود را کوتاه نگه می داشتند). لقب دیگری که به مروونژی ها داده شده بود «شاهان بی عار» بود، زیرا در خلال ۲۰۰ سال فرمانروایی، این پادشاهان، بیشتر وقت خود را صرف خوشگذرانی کردند و گرداندن امور به دوش مسئول کاخ و دربار بود. به این خاطر بود که از این دودمان، بعداً دودمان دیگری به نام کارولنژی منشعب شد.
سلسلهٔ مروونژی نام خود را از مرووش (Merovech) گرفته است که از سال ۴۴۷ تا ۴۵۷ میلادی پادشاه فرانک های سالی بود. نوهٔ مرووش به نام کلوویس یکم توانست بخش اعظم سرزمین گل واقع در شمال لوآر (Loire) را یکپارچه و یگانه کند. وی همچنین با غسل تعمید خود در ۴۹۶ میلادی باعث گسترش کیش کاتولیک در فرانسه و مناطق پیرامونی آن گشت. کلوویس پس از مرگ خود، بر پایهٔ یک سُنتِ قدیمی فرانکی، قلمرو خود را میان چهار پسرش بخش کرد.
سیستم فئودالیسم و بزرگ زمین داری نیز ریشه در دوران پادشاهی مروونژی ها دارد. شاهان این دودمان بخش های بزرگی از قلمرو خود را برای فرمانروایی و دفاع نظامی در دست سرداران و فئودال های محلی قرار دادند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

مروونژی ها را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد
سلسلهٔ مروونژی نام از مرووش (Merovech) دارد که از سال ۴۴۷ تا ۴۵۷ میلادی پادشاه فرانک های سالی بود. نوهٔ مرووش به نام کلوویس یکم توانست بخش اعظم سرزمین گل واقع در شمال لوآر (Loire) را یکپارچه و یگانه کند. وی همچنین با غسل تعمید خود در ۴۹۶ میلادی باعث گسترش کیش کاتولیک در فرانسه و مناطق پیرامونی آن گشت. کلوویس پس از مرگ خود، بر پایهٔ یک سُنتِ قدیمی فرانکی، قلمرو خود را میان چهار پسرش بخش کرد.
سیستم فئودالیسم و بزرگ زمین داری نیز ریشه در دوران پادشاهی مروونژی ها دارد. شاهان این دودمان بخش های بزرگی از قلمرو خود را برای فرمانروایی و دفاع نظامی در دست سرداران و فئودال های محلی قرار دادند.
تاریخچه
پادشاهی مروونژیها از سال ۵۰۹ (میلادی)دربرگیرنده فرانک ها، سرزمین گل و بخش های کنونی فرانسه به جز بورگوندی بود.پسران کلوویس پس از تقسیم سرزمین پدرشان در جنگ با بورگوندی ها یگانگی خویش را پاسداشتند و به یکدیگر یاری رساندند.ولی پس از مرگ این برادران جانشینانشان به جان هم افتادند تا اینکه در زمان پادشاهی کلوتار یکم در سال ۵۵۸ دوباره سرزمینهای پیشین یکپارچه گردید و او پادشاه همه سرزمینهای فرانکی شد.او سه سال پس از آن مرد و سرزمینش میان چهار پسرش بخش شد.فرزندان او راه خوش گذرانی را پیش گرفتند.پادشاهی آنان دچار جنگ خانگی و ناتوانی بسیاری می شد.با این همه در سده نخست فرمانروایی اینان قدرتی استوار در اروپای غربی به شمار می آمدند.در دهمه های پایانی پادشاهی ایشان شهرداران کاخ ها برخاستند، اینان که پس از مروونژی ها به پادشاهی رسیدند کنترل کشور را کم کم در دست می گرفتند.در سالهای پایانی سده هفتم اینان به همه کاره های کشور تبدیل شده بودند.
پس از پادشاهی نیرومند داگوبرت یکم (مرگ به سال ۶۳۹، که در تاختن به سرزمینهای بیگانه چون اسپانیا و مرزهای اسلاوهای بیدین در شرق بسیار فرسوده شده بود، پادشاهان مرونژی دیگر شاهان هیچکاره شده بودند. این شاهان ناتوان در خردسالی به تخت می نشستند و در جوانسالی می مردند و شهرداران کاخها نیز به نبرد با یکدیگر بر سر برتری جویی سرگرم بودند. سرانجام یکی از این شهرداران به نام آرنولف پپن میانه در سال ۶۸۷ بر هماوردانش به پیروزی بزرگی دست یافت و فرمانروایی را به دست گرفت. در این دوره سراشیب مروونژیها تنها می توان از دو پادشاه نیرومند نام برد:داگوبرت دوم و شیلپریک دوم.با این همه شهرداران کاخها بر گسترش چیرگی خویش بر دستگاه فرمانروایی ادامه دادند.در این زمان کشور را از دو بخش مهم تشکیل می شد:نوستریا و اوسترازیا. فرزند پپن شارل مارتل نام داشت که چند سال بی اینکه پادشاهی در میان باشد فرمانروایی نمود، پس از او پسرش پپن کوچک بزرگان فرانک را برای امر تغییر دودمان پادشاهی گرد هم آورد. هنگامی که پاپ زکریا از وی برای نبرد با لومباردها یاری خواست، وی بر خواست خود برای پذیرش تاجگذاری خود از سوی کلیسا پای فشرد. در سال ۷۵۱ شیلدریک سوم واپسین شاه مروونژی برکنار شد. از کشتن او گذشتند ولی موهای بلندش را تراشیدند و وی را روانه صومعه کردند.
قس
در تاریخ فرانسه مِرووَنژی ها (به فرانسوی: Mérovingiens) یکی از دودمان های پادشاهی فرانکی بودند که بین سده های ۵ تا ۸ میلادی در منطقه ای با مرزهای متغیر، در بخش هایی از فرانسه و آلمان امروزی فرمانروایی می کردند.
مروونژی ها را معاصرانشان گاه «شاهان گیسودراز» (به لاتین: reges criniti) می نامیدند. علتش این بود که افراد این دودمان به پیروی از سنت رهبران قبیله های فرانکی موهای خود را نمی تراشیدند. (بر طبق سنت، مردان جنگی فرانکی، برعکس رهبران، همیشه موهای خود را کوتاه نگه می داشتند). لقب دیگری که به مروونژی ها داده شده بود «شاهان بی عار» بود، زیرا در خلال ۲۰۰ سال فرمانروایی، این پادشاهان، بیشتر وقت خود را صرف خوشگذرانی کردند و گرداندن امور به دوش مسئول کاخ و دربار بود. به این خاطر بود که از این دودمان، بعداً دودمان دیگری به نام کارولنژی منشعب شد.
غسل تعمید کلوویس یکم پادشاه مروونژی به دست سنت ژیل.
تأثیرات [ویرایش]
سلسلهٔ مروونژی نام خود را از مرووش (Merovech) گرفته است که از سال ۴۴۷ تا ۴۵۷ میلادی پادشاه فرانک های سالی بود. نوهٔ مرووش به نام کلوویس یکم توانست بخش اعظم سرزمین گل واقع در شمال لوآر (Loire) را یکپارچه و یگانه کند. وی همچنین با غسل تعمید خود در ۴۹۶ میلادی باعث گسترش کیش کاتولیک در فرانسه و مناطق پیرامونی آن گشت. کلوویس پس از مرگ خود، بر پایهٔ یک سُنتِ قدیمی فرانکی، قلمرو خود را میان چهار پسرش بخش کرد.
سیستم فئودالیسم و بزرگ زمین داری نیز ریشه در دوران پادشاهی مروونژی ها دارد. شاهان این دودمان بخش های بزرگی از قلمرو خود را برای فرمانروایی و دفاع نظامی در دست سرداران و فئودال های محلی قرار دادند.
تاریخچه [ویرایش]
پادشاهی مروونژیها از سال ۵۰۹ (میلادی)دربرگیرنده فرانک ها، سرزمین گل و بخش های کنونی فرانسه به جز بورگوندی بود.پسران کلوویس پس از تقسیم سرزمین پدرشان در جنگ با بورگوندی ها یگانگی خویش را پاسداشتند و به یکدیگر یاری رساندند.ولی پس از مرگ این برادران جانشینانشان به جان هم افتادند تا اینکه در زمان پادشاهی کلوتار یکم در سال ۵۵۸ دوباره سرزمینهای پیشین یکپارچه گردید و او پادشاه همه سرزمینهای فرانکی شد.او سه سال پس از آن مرد و سرزمینش میان چهار پسرش بخش شد.فرزندان او راه خوش گذرانی را پیش گرفتند.پادشاهی آنان دچار جنگ خانگی و ناتوانی بسیاری می شد.با این همه در سده نخست فرمانروایی اینان قدرتی استوار در اروپای غربی به شمار می آمدند.در دهمه های پایانی پادشاهی ایشان شهرداران کاخ ها برخاستند، اینان که پس از مروونژی ها به پادشاهی رسیدند کنترل کشور را کم کم در دست می گرفتند.در سالهای پایانی سده هفتم اینان به همه کاره های کشور تبدیل شده بودند.
پس از پادشاهی نیرومند داگوبرت یکم (مرگ به سال ۶۳۹، که در تاختن به سرزمینهای بیگانه چون ا ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی مروونژی ها   • مفهوم مروونژی ها   • تعریف مروونژی ها   • معرفی مروونژی ها   • مروونژی ها چیست   • مروونژی ها یعنی چی   • مروونژی ها یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی مروونژی ها

کلمه : مروونژی ها
اشتباه تایپی : lv,,kCd ih
عکس مروونژی ها : در گوگل

آیا معنی مروونژی ها مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )