لذت بردن از


معنی انگلیسی:
luxuriate, to enjoy or relish, to be delighted in

مترادف ها

joy (فعل)
خوشی کردن، خوشی دادن، شادی کردن، خوشحال کردن، مشعوف ساختن، لذت بردن از

relish (فعل)
خوش مزه کردن، لذت بردن از، مزه اوردن، با رغبت خوردن

فارسی به عربی

بهجة , مذاق

پیشنهاد کاربران

بپرس