لحن

/lahn/

مترادف لحن: آوا، آواز، آهنگ، صوت، نغمه، نوا

برابر پارسی: آوا، آواز، نوا، آهنگ

معنی انگلیسی:
sound, accent, key, manner, note, overtone, style, term, turn, melody, tune, strain

لغت نامه دهخدا

لحن. [ ل َ ] ( ع اِ ) آواز. ( منتهی الارب ). آواز خوش و موزون. ج ، الحان و لحون و فی الحدیث اقرؤاالقرآن بلحون العرب ؛ ای بصوت العرب لابصوت العجم. ( منتهی الارب ). آهنگ. شکن. شکن در سرود. کشیدن آواز در سرود. ( زمخشری ). راه. راه که برگویند. ( السامی فی الاسامی ). نوا. صاحب نفائس الفنون گوید: معنی موسیقی در لغت یونانی لحن است و لحن عبارت است از اجتماع نغم مختلفه که آن را ترتیبی محدود باشد. و در رسائل اخوان الصفا آمده است : والغناء هو الحان مؤلفة، و اللحن هو نغمات متواتره و النغمات اصوات متزّنة. صاحب تعریفات گوید: لحن فی القرآن و الأذان هوالتطویل فیما یقصر و القصر فیمایطال :
با نعره اسبان چه کنم لحن مغنی
با نوفه گردان چه کنم مجلس و گلشن.
ابوابراهیم اسماعیل بن نوح بن منصور سامانی ، مکنی به امیر منتصر.( از حاشیه فرهنگ اسدی ).
چون ماهی شیم کی خورد غوطه چغوک
کی دارد جغد خیره سر لحن چکوک.
لبیبی.
به لحن پارسی و چینی و خما خسرو
به لحن مویه زال و قصیده لغزی.
منوچهری.
صلصل به لحن زلزل وقت سپیده دم
اشعار بونواس همی خواند و جریر.
منوچهری.
بر لحن چنگ و سازی کش زیر و زار باشد
زیرش درشت باشد بم استوار باشد.
منوچهری.
مؤذن ما را مزن و بد مگوی
لحن خوش آموز و تو کن مؤذنی.
ناصرخسرو.
گوشم نشنود لحن بلبل
چون گشت سرم به رنگ عقعق.
ناصرخسرو.
از لحن و ز آوای خوش بماند
در تنگ قفس هزاردستان.
ناصرخسرو.
گرچه نوا و لحن نبد باغ را هگرز
آن بینوا و لحن کنون بانوا شده ست.
ناصرخسرو.
زبان و کام سخن را دو آلتند نه اصل
چنانکه آلت دستان و لحن زیر و بم است.
ناصرخسرو.
به سایه ابر بگستردفرش بوقلمون
ز شاخ بلبل بگشاد لحن موسیقار.
مسعودسعد.
همی نواختی آن لعبت بدیع که هست
زبانش بیست ولیکن به لحن موسیقار .
مسعودسعد.
به پیروزی و بهروزی نشین می خور به کام دل
به لحن چنگ و طنبور و رباب و بربط و عنقا.
مسعودسعد.
هستم از بیم تو چون قمری با طوق و ز مدح
همچو قمری نفس من همه لحن است و نواست.
مسعودسعد.
گه گوش تو به لحن نگار غزل سرای بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

آواز، آهنگ، آوا خوش، الحان ولحون جمع
۱- ( مصدر ) کشیدن آواز در سرود . ۲- ( در خواندن قر آن و اذان ) تطویل آنچه که باید مقصور ادا شود و قصر در آنچه که باید کشیده شود . ۳- خطا کردن در اعراب کلمه . ۴- ( اسم ) آواز نغمه جمع : الحان لحون : ایتلاف آواز از انواع لحن و غنائ حادث شود . ۵- درنگ و شتاب در نغمات مختلف که از آن وزن ( ضرب ) پیدا میشود ( مجمع الادوار دستور ابجدی ص ۶ ) ۹- سخن .۷- آهنگ سخن : بالحنی محبت آمیز گفت ... ۸- خطا در تلفظ کلمه .
فطن . رجل لحن مردی دانا به عاقبت کار .

فرهنگ معین

(لَ حْ ) [ ع . ] (اِ. ) ۱ - آواز خوش و موزون . ۲ - سخن ، معنی سخن . ج . الحان .۳ - ویژگی یا چگونگی صدا یا موسیقی . ۴ - صدایی با گام و ارتعاش معین . ۵ - سبک یاشیوة بیان یک مطلب .

فرهنگ عمید

۱. آواز خوش.
۲. [جمع: لُحون] فحوای کلام.
۳. (موسیقی ) [قدیمی] آهنگ کلام.

فرهنگستان زبان و ادب

{melody} [موسیقی] توالی اصوات با دیرش های مختلف براساس عرف و ذوق فرهنگی

دانشنامه اسلامی

[ویکی الکتاب] معنی لَحْنِ ﭐلْقَوْلِ: شیوه گفتار(کلمه لحن بیشتر به معنای آن است که کلام را از سنتهای جاریاش برگردانی ، یا اعراب آن را نگویی و یا نقطهها و کلمات آن را جابجا کنی ، و این عمل ناپسندی است ، و گاهی هم در سربسته حرف زدن و بطور فحوی و کنایه سخن گفتن استعمال میشود ، که این قسم اس...
معنی لَهُنَّ: برای آن زنها - برای آن زنهاست - فقط برای آن زنهاست (اگر در اول جمله بیاید)
معنی لَوَّوْاْ: پیچ و تاب دادند (با غرور ونخوت وبه طرزی غیر طبیعی ) - برگرداندند- پیچیدند(کلمه لی به فتح لام و تشدید یا (ل ی ی )که مصدر فعل مضارع یلوون است در اصل به معنای تابیدن طناب می باشد و وقتی در مورد سر و یا زبان استعمال شود ، معنای غیر طبیعی کردن سر و زبان ر...
معنی لَیّاً: پیچ و خم دادن (کلمه لی به فتح لام و تشدید یا (ل ی ی )که مصدر فعل مضارع یلوون است در اصل به معنای تابیدن طناب می باشد و وقتی در مورد سر و یا زبان استعمال شود ، معنای غیر طبیعی کردن سر و زبان را میدهد و در قرآن کریم در باره لیّ سر آمده : لووا رؤسهم و د...
معنی تَلْوُواْ: که بپیچانید - که تحریف کنید (کلمه لی به فتح لام و تشدید یا (ل ی ی )که مصدر فعل مضارع یلوون است در اصل به معنای تابیدن طناب می باشد و وقتی در مورد سر و یا زبان استعمال شود ، معنای غیر طبیعی کردن سر و زبان را میدهد و در قرآن کریم در باره لیّ سر آمده : ...
معنی یَلْوُونَ: می پیچانند - تحریف می کنند (کلمه لی به فتح لام و تشدید یا (ل ی ی )که مصدر فعل مضارع یلوون است در اصل به معنای تابیدن طناب می باشد و وقتی در مورد سر و یا زبان استعمال شود ، معنای غیر طبیعی کردن سر و زبان را میدهد و در قرآن کریم در باره لیّ سر آمده : ل...
ریشه کلمه:
لحن (۱ بار)

«راغب» در «مفردات»، می گوید: «لحن» عبارت از این است که، سخن را از قواعد و سنن خود منحرف سازند، یا اعراب خلافی به آن دهند، و یا از صورت صراحت، به کنایه و اشاره بکشانند، و منظور در آیه مورد بحث، معنای سوم است، یعنی این منافقان بیماردل را، از کنایه ها و نیش ها و تعبیرات موذیانه و منافقانه شان، می توان شناخت.
. لحن دو جور است یکی آنکه ظاهر کلام رااز قاعده آن برگردانیم و غلط ادا کنیم این مذموم و اغلب مراد از لحن همین است دیگری آنکه آنرا به کنایه و تعریض و فحوی بگوییم و این در نزد اکثر ادباء ممدوح است (راغب). کلام مجمع نیز قریب به این مضمون است. مراد از لحن القول در آیه وجه دوم است یعنی: اگر می‏خواستیم مریض القلب‏ها را به تو نشان می‏دادیم و با علامتشان آنها را می‏شناختی و حتما آنها را در آهنگ و طرز قولشان خواهی شناخت. این کلمه فقط یکبار در قرآن یافته است.

دانشنامه آزاد فارسی

لَحن
در موسیقی آواز، آهنگ و آوازخوش را می گویند. از نظر فارابی لحن به جمعی از نغمات مختلف موسیقی که با ترتیبی خاص به یکدیگر پیوسته باشند، اطلاق می شود. تفاوت الحان با یکدیگر برمبنای نوع فواصل نغمه ها و یا نت های آن هاست. یعنی با توجه به این که نت ها در هر لحن با چه فواصلی از هم قرار داشته باشند، نام و حالت لحن تغییر می کند. در موسیقی امروز لحن را به مقام می توان تعبیر کرد. همچنین لحن را آهنگ سخن یا طریقه بیان نیز گفته اند؛ زیرا لحن به صوت کیفیتی می بخشد که با صُحبت کردن معمولی متفاوت است و از لحن صحبت افراد به احساس درونی آنان می توان پی برد.

مترادف ها

tune (اسم)
اواز، اهنگ، رنگ، نغمه، لحن، خنیا، اهنگ صدا، نوا، لحن تلفظ

tone (اسم)
اهنگ، صدا، مقام، لحن، دانگ، نوا، درجه صدا

melody (اسم)
اهنگ، تصنیف، ترانه، نغمه، لحن، اهنگ شیرین، صدای موسیقی نوا، خنیا، نواخت

فارسی به عربی

نغمة

پیشنهاد کاربران

لَحن
اَرَبی شده ی واژه ی " لَند یا لُند " در غُر و لُند/لَند است .
می نوان به سورِش های : لَهن ، لَن ، لَند به کار بُرد .
لَحن:
١. آوا، آواز، آهنگ، سدا، نوا
۲. شیوەیِ بیان، درونمایەیِ گفتار
۳. ( موسیقی ) [کهنه] آهنگِ خوانش
لحن صورت و ظاهر و شیوه گفتار
و سخن گفتن است است که می تواند دلنواز و شیرین یا تلخ و گوش خراش باشد
لحن خواندن آیة "ءإلاه مع الله" باحالات مختلف؛ معانی ونتایج وأثرات متفاوتی دارد:
حالت غضب نتیجتش عذاب الاهی،
حالت آرامش قلب را به اطمئنان میرساند،
حالت استفهام وادار به پرسشهای علمی میکند،
حالت تعجب از انکار کافران است وطبیعت پرست "الامیین"،
...
[مشاهده متن کامل]

حالت تأسّف بار که عاقبت مشرکین ومعاندین جهنّم است،
حالت توسُّل بالله الصمد تا به حاجت وبخشش ومرحمت الهی نائل شود،
. . .
لحن ها با تفاوتهای فراوان در معنی وأثرات مترتب زیادی دارد.
أمّا متأسفانه مفسران ومترجمان سعی میکنند به معنی واحد میرسانند مانند فرهنگ لغت
�التحقیق فی کلمات القرآن الکریم� با عبارت "فی الأصل الواحد" تکرار وتوجیه میکنند.
عجب العجاب!
قرآن زنده هست، وجامد بی روح نیست!
همینطور لحن خواندن
"بسم الله الرحمان الرحیم"،
"ماأنتم عابدون ماأعبد"،
"فبأیّ آلاء ربّکما تکذبان"، . . .
سعی بیهوده برای کُشتن قرآن را با تفاسیر منجمد الفکری!

واژآهنگ
گفتآهنگ
گفتآواز
آواز و آهنگ خوش نغمه.
گفتا
جمع بندی دوستان
صوت . . . نغمه. . . نوا
واژآهنگ
گفتآهنگ
گفتآواز

گفت آوا _ گفت آواز
مانند:
۱_ لحنت را نمی پسندم / گفت آوازت را نمی پسندم
۲_ با والدین خود با لحن لین و خوش سخن بگویید/ با پدر و مادر خود با گفتآوای نرم و خوش سخن بگویید
اشتباه در تلفظ.
که متضاد آن، بی لحنی، به معنی صحیح خوانی و بی اشتباهی آمده است.
( ز بی لحنی بدان سی لحن پر نوش
گهی دل دادی و گه بستدی هوش )
خسرو و شیرین نظامی
لحن : طرز تلفظ شخصی ، طرز صحبت کردن
***
مثال : چه لحن خوبی داره ؟

لحن : [اصطلاح موسیقی ] آواز و آهنگ خوش نغمه.
گفتار
تلفظ
لحن[۱] یا ملودی در موسیقی به معنای توالی چند نت است که به گوش شنونده احساس آغاز و انجام داشتن این سلسله از نت ها را می دهد. لحن آن بخش از یک قطعه موسیقی است که به آسانی در یاد می ماند و می توان آن را زمزمه کرد یا با سوت زد.
...
[مشاهده متن کامل]

پانویس [ویرایش]
↑ آذرنوش، «واژه نامه فارسی/عربی فرانسه»، فارابی، کتاب موسیقی کبیر ← لحن
منابع [ویرایش]
فارابی، ابونصر. کتاب موسیقی کبیر. ترجمهٔ آذرتاش آذرنوش. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۵. ISBN 964 - 426 - 010 - 4.
این یک نوشتار خُرد پیرامون موسیقی است. با گسترش آن به ویکی پدیا کمک کنید.
رده ها: لحن ( موسیقی ) بافت موسیقی فرم پلی فونیک واژگان موسیقی
قس عربی
اللحن هو تعاقب خطی من النغمات الموسیقیة التی یتم إدراکها ککیان واحد. بمعناها الحرفی اللحن هو تسلسل اهتزازت ومدد زمنیة، فی حین أنه على سبیل المجاز یمتد المصطلح أحیانا لیشمل تعاقب العناصر الموسیقیة الأخرى مثل نبرة الصوت.
تتکون الألحان غالبا من جملة موسیقیة واحدة أو أکثر، وعادة ما تتکرر طوال زمن الأغنیة أو القطعة الموسیقیة فی عدة أشکال مختلفة. کما قد یمکن وصف الألحان على أساس حرکة اللحن أو الاهتزازات أو الفترات الفاصلة بین الاهتزازات ( مع إمکانیة ان یکون موصول أو مفکک أو بمزید من القیود ) ، مدى الاهتزاز، التوتر، والإفراج، والاستمراریة والتماسک، الایقاع، والشکل. "العدید من التفسیرات الموجودة لکلمة [لحن] تقیدنا لنماذج أسلوبیة محددة، وتکون حصریة جدا. " [1]
محتویات [اعرض]
[عدل]العناصر
تم کتابة الأنغام الموجودة فی معظم البلدان الأوروبیة قبل القرن العشرین، وقد احتوت الموسیقى الشعبیة خلال القرن العشرین، على "أنماط متکررة وثابتة ویمکن تمییزها بسهولة" وتکرار "الأحداث، على جمیع المستویات الهیکلیة" و"تکرار المُدد وأنماطها". [1]
قامت الأنغام فی القرن العشرین "باستخدام مجموعة متنوعة من موارد الاهتزازات أکثر مما کان علیه العرف فی أی فترة تاریخیة أخرى من الموسیقى الغربیة. " فی حین أن السلم الموسیقی لا یزال قید الاستخدام، إلا أن نطاق الاثنى عشر نفمة أصبح "یستخدم على نطاق واسع. " [1] قام الملحنین أیضا بتخصیص دور هیکلی لل"الأبعاد النوعیة" التی کانت قبل ذلک "حصریة تقریبا للاهتزاز والإیقاع". یقول دی لون أن "العناصر الأساسیة فی أی لحن هی المدة، والاهتزاز، ونوعیة ( الجرس ) ، والخامة، وقوة الصوت. [1] على الرغم من أن اللحن نفسه یمکن التعرف علیه عندما یتم عزفه بمجموعة متنوعة من الأجراس والحرکات، الا أن هذا الأخیر لا یزال یشکل عنصر "طلب خطی" [1]
[عدل]أمثلة
لحن "بوب جوز ذا ویسیل"
تستخدم أسالیب الموسیقی اللحن بطرق مختلفة. على سبیل المثال:
موسیقیی الجاز یستخدمون خط لحن، یسمى "لید" أو "هید"، کنقطة انطلاق للارتجال.
موسیقى الروک، موسیقى اللحن، وغیرها من أشکال موسیقى البوب وموسیقى الفولک تمیل إلى اختیار واحد أو اثنین من ألحان ( بیت شعر وجوقة ) ویستمروا بهم؛ قد یحدث کثیرا من التنوع فی الصیاغة والکلمات.
الموسیقى الکلاسیکیة الهندیة تعتمد اعتمادا کبیرا على النغم والإیقاع، ولیس على الوئام والنماذج المذکورة أعلاه.
الموسیقى البالیة غالبا ما تستخدم اختلافات معقدة وتعدیلات على لحن واحد یعزف فی وقت واحد، ویدعى heterophony.
فی الموسیقى الکلاسیکیة الغربیة، یقدم الملحن غالبا لحن أولی، أو موضوع، ومن ثم یخلق اختلافات. تحتوی الموسیقى الکلاسیکیة فی کثیر من الأحیان على عدة طبقات لحنیة، تدعى تعدد الأصوات، مثل تلک التی فی فوجا، وهی نوع من الطباق. تبنى الأنغام فی کثیر من الأحیان من زخارف أو قطع لحنیة قصیرة، مثل افتتاح السیمفونیة الخامسة لبیتهوفن. أشاع ریتشارد فاغنر مفهوم الهیمنة : لحن مرتبط بفکرة معینة، شخص، أو مکان.
بینما فی کل من الموسیقى الأکثر شعبیة والموسیقى الکلاسیکیة فللاهتزاز والمدة أهمیة رئیسیة فی الألحان، والموسیقى المعاصرة فی القرنین ال 20 وال 21 تراجعت أهمیة وجودة کلا من الاهتزاز والمدة. وتشمل الأمثلة موسیقى کونکریت، klangfarbenmelodie، الیوت کارتر ثمانی دراسات والخیال الذی یحتوی على حرکة فی علامة موسیقیة واحدة فقط. الحرکة الثالثة من روث کروفورد - سیغر سترنج کوارتیت 1931 ( تم إعادة عزفها لاحقا کأدانتی للاورکسترا سترنج ) الذی تم إنشاء اللحن بها من مجموعة ثابتة من الاهتزازت من خلال "حرکات غیر متناغمة" فقط، وفی مغامرات جیورجی لیجیتی المتکررة التی خلقت الشکل الخطی.
[عدل]انظر أیضا
الحقل الموحد
رمز بارسونز، طریقة تدوین بسیطة مستخدمة لتحدید قطعة من الموسیقى من خلال حرکة لحنیة، حرکة الاهتزاز صعودا وهبوطا.
الاعتمادات ( موسیقى )
Klangfarbenmelodie'
موسیقى کونکریت
أنماط لحنیة
[عدل]للمزید من المطالعة
اقرأ اقتباسات من أقوال لحن ( موسیقى ) فی ویکی الاقتباس.
أبیل، ویلی. قاموس هارفارد للموسیقى
إدواردز، آرثر سی فن النغم، p. xix. ویشمل "نشرة مصورة بها عینة تعریفات". ( المرجع نفسه )
هولست، ایموجین. لحن، فابر وفابر، لندن، 1962.
سمیتس فان ویزبرج کتاب عن اللحن: دورة فی التحلیل الوظیفی اللحنی، المعهد الأمریکی لعلم الموسیقى، عام 1955. ویتضمن "محاولة لصیاغة نظریة النغم". ( المرجع نفسه )
سزابولسکی، بنس تاریخ لحن، وباری وروکلیف، لندن، 1965
[عدل]المراجع
↑ أ ب ت ث ج * دی لون وآخرون. ( Eds. ) 1975 ) . جوانب من موسیقى القرن العشرین، الفصل. 4، p. 270 - 301. إنجلیوود کلیفس، ولایة نیو جیرسی : برنتس هول. ردمک 0 - 13 - 049346 - 5.
[عدل]وصلات خارجیة
Melodyhound : محرک للبحث عن الألحان
Tunespotting : محرک بحث آخر للألحان
DoDoSoSo : محرک بحث آخر للألحان
یحمل اللحن الأسبوع قائمة من الألحان
الوصول إلى مشروع مکتبة الموسیقى الدولیة 12 مجموعة من 1000 لحن رتبت لأداة منفردة، مع نوت تاریخیة محددة النغم
قالب:Musical . . .

مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٤)

بپرس