برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1331 100 1

قاعده مقتضی و مانع

قاعده مقتضی و مانع در دانشنامه اسلامی

قاعده مقتضی و مانع
قاعده مقتضی و مانع، حکم به استمرار مقتضی و عدم مانع، بعد از احراز مقتضی و شک در عروض مانع است.
قاعده مقتضی و مانع، قاعده ای است که به موجب آن، هنگام احراز مقتضی و شک در وجود مانع باید بر انتفای مانع و ثبوت مقتضی بنا گذاشت، مانند آن که از یک سو یقین وجود دارد که لباسی در آب کر افتاده مقتضی طهارت موجود است و از سوی دیگر، احتمال داده می شود که عین نجاست که مانع طهارت است در آن مانده باشد؛ از این رو، درباره وجود مقتضی یقین است ولی درباره وجود رافع شک وجود دارد.
فرق میان قاعده استصحاب با قاعده مقتضی
فرق میان قاعده استصحاب و قاعده مقتضی و مانع، آن است که متعلق شک و یقین در استصحاب یک چیز است، اما در قاعده مقتضی و مانع این دو متعلق با یک دیگر تفاوت دارند.

قاعده مقتضی و مانع را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قاعده مقتضی و مانع   • مفهوم قاعده مقتضی و مانع   • تعریف قاعده مقتضی و مانع   • معرفی قاعده مقتضی و مانع   • قاعده مقتضی و مانع چیست   • قاعده مقتضی و مانع یعنی چی   • قاعده مقتضی و مانع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قاعده مقتضی و مانع
کلمه : قاعده مقتضی و مانع
اشتباه تایپی : rhuni lrjqd , lhku
عکس قاعده مقتضی و مانع : در گوگل

آیا معنی قاعده مقتضی و مانع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )