برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1520 100 1
شبکه مترجمین ایران

قابوس نامه

قابوس نامه در دانشنامه اسلامی

قابوس نامه
قابوس نامه اثر عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر بن وشمگیر بن زیار از شاهزادگان خاندان زیاری است. این خانواده در قرن چهارم و پنجم هجری در شمال ایران بخصوص در گرگان و طبرستان و گیلان و دیلمستان و رویان و ری حکمروایی داشته اند. کتاب در باب اخلاق و سیاست به زبان فارسی نگارش یافته است.
نویسنده این کتاب را برای فرزندش گیلان شاه نوشته و در آن از آداب اجتماعی، تربیت فرزند و آداب مملکت داری سخن گفته است. او خواسته است با تألیف کتاب، حاصل تجربیات خود را در اختیار فرزندش بگذارد و او را راهنمایی کند و مسائل مختلف زندگانی و هنرها و پیشه های گوناگون آن زمان را بدو بیاموزد.
کتاب مشتمل بر پیشگفتار، مقدمه مصحح، متن کتاب و تعلیقات است که متن کتاب در چهل و چهار باب تدوین شده است. شیوه نگارشی عنصر المعالی در این کتاب بدین صورت است که در هر باب ابتدا خطاب به پسر خود به تعریف موضوع مورد نظر می پردازد و سپس برای توضیح بیشتر مطلب حکایاتی نقل می کند.
کتاب از آثار مهم نثر ساده در اواخر قرن پنجم به حساب می آید و شامل موضوعات بسیار متنوعی چون رسوم لشکرکشی، مملکت داری، دانش و فنون متداول، آیینهای معمولی زندگی، طرز غذاخوردن و همچنین مسایل اجتماعی و تربیتی مثل عشق ورزیدن، دوست گزیدن و فرزند پروردن و خلاصه علومی چون طب نجوم و شاعری می باشد.
روش انشای این کتاب شیوه نثر مُرسَل معمول قرنهای چهارم و پنجم هجری قمری است و نشان دهنده دامنده ی وسیع اطلاعات نویسنده می باشد.
اولین باب کتاب در شناختن ایزد تعالی است که متنی چنین دارد:
«قابوس نامه» اثر عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر بن وشمگیر بن زیار از شاهزادگان خاندان زیاری است. این خانواده در قرن چهارم و پنجم هجری در شمال ایران بخصوص در گرگان و طبرستان و گیلان و دیلمستان و رویان و ری حکمروایی داشته اند.
کتاب در باب اخلاق و سیاست به زبان فارسی نگارش یافته است.
انگیزه نگارش
نویسنده این کتاب را برای فرزندش گیلان شاه نوشته و در آن از آداب اجتماعی، تربیت فرزند و آداب مملکت داری سخن گفته است. او خواسته است با تالیف ...

قابوس نامه در دانشنامه ویکی پدیا

قابوس نامه
قابوس نامه کتابی است پندی در آیین زندگی، تألیف امیر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وُشمگیر بن زیار و تألیف این کتاب به سال ۴۷۵ قمری است، ولی دکتر عبدالمجید بدوی به دلایلی سال تألیف آن را میان ۴۵۷–۴۶۲ هجری قمری می داند. در قابوس نامه با بازتاب پندنامه ها و اندرزهای ایران باستان، اهمیت سخن، اهمیت خرد و تأکید بر اعتدال روبه رو می شویم.
لوح فشردهٔ لغت نامه دهخدا
فرهنگ فارسی معین
قابوس نامه|کتابخانه دیجیتال نور
صفحات اولیه کتاب قابوس نامه، تصحیح غلامحسین یوسفی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفدهم، ۱۳۹۰|سایت خانه کتاب
نام قابوس نامه از نام مؤلف که در تواریخ به نام قابوس دوم معروف است، گرفته شده است. وی این کتاب را به نام فرزندش گیلان شاه در ۴۴ فصل نوشته، به این قصد که اگر وی پس از او حکومت را حفظ کند یا به رتق و فتق کارهای دیگر بپردازد، بداند چگونه وظایف خود را انجام دهد و همچنین به منظور تربیت فرزند، رسوم لشکرکشی، مملکت داری، آداب اجتماعی و دانش و فنون متداول را مورد بحث قرار داده است. سبک نگارش کتاب نثر مُرسَل یا همان نثر ساده و بی پیرایه معمولِ قرن های چهارم و پنجم هجری قمری به سبک بلعمی و بیهقی است. نویسنده قابوس نامه خود از پادشاهان سلسله آل زیار بود واصل این خاندان از استان گیلان بودند.
اگر دهقانی باشی، وقت کارهای دهقانی را شناسنده باش و نیز چیزی را که بکار باید بستن مگذار که از وقت بگذرد، و اگر دو روز پیش از وقت بکاری، به که دو روز پس از وقت؛ و آلت کشت و جفت ساخته و بسیجیده دار و بگوی تا گاوان نیکو خرند و به علف نیکو دارند و همیشه جفتی گاو آسوده جداگانه نگاه دار، تا اگر گاوی را از آن گاوان علت رسد، از کار فرونمانی و وقت کشت از تو درنگذرد؛ و چون وقت کشتن و درودن نباشد، پیوسته از زمین شکافتن غافل مباش و تدبیر کشت سال آینده امسال کن و همیشه کشت در زمینی کن که (خویشتن پوش) بود که هر زمینی که خویشتن را نتواند پوشید، ترا هم نتواند پوشید … زودکار و ستوده کار باش تا هواخواهانت بسیار باشند.
این کتاب مکرر به طبع رسیده، از جمله در ایران هفت بار منتشر شده که چاپ پنجم توسط استاد سعید نفیسی به سال ۱۳۱۲ طبع و چاپ ششم به اهتمام دکتر عبدالمجید بدوی در تهران به سال ۱۳۳۵ انتشار یافته و همچنین در ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های قابوس نامه

قابوس نامه کتابی است پندی در آیین زندگی، تألیف کیکاووس بن اسکندر به سال ۱۰۸۳م. است.
• «آسودن امروزین رنج فردائین است و رنج امروزین آسودن فردائین.»
• «از اژدهای هفت سر مترس، از مردم نمام بترس که هرچه وی به ساعتی بشکافد، به سالی نتوان دوخت.»
• «از چراغی، بسیار چراغ ها توان افروخت.»
• «از دست زن نادوست و ناکدبانو بگریز که گفته اند: کدخدا رود بود و کدبانو بند.»
• «از گرسنگی مردن به که به نان فرومایگان سیر شدن.»
• «از ما گفتن بود، برگوینده بیش از گفتار نباشد.»
• «اصل مردمی کم آزاری است.»
• «اگر تو را دشمنی باشد دلتنگ مشو که هرکه را دشمنی نباشد، بی قدر و بها باشد.»
• «اگر خواهی از پشیمانی دراز ایمن گردی به هوای دل کار مکن.»
• «اگر خواهی از رنجیدگی دور باشی آنچه نرود مران.»
• «اگر خواهی از زیرکان باشی در آئینه کسان مبین.»
• «اگر خواهی از شمار آزادمردان باشی طمع را در دل خویش جای مده.»
• «اگر خواهی از شمار دادگران باشی زیردستان را به طاقت خویش نکودار.»
• «اگر خواهی از نکوهش عامه دور باشی اثرهای ایشان را ستاینده باش.»
• «اگر خواهی اندوهگین نباشی حسود مباش.»
• «اگر خواهی با آبرو باشی آزرم را پیشه کن.»
• «اگر خواهی برتر از مردمان باشی فراخ نان و نمک باش.»
• «اگر خواهی بر دلت جراحتی نرسد که به مرهم به نشود با هیچ نادان مناظره مکن.»
• «اگر خواهی بر قول تو کار کنند، برقول خویش کار کن.»
• «اگر خواهی بهترین خلق باشی چیزی از خلق دریغ مدار.»
• «اگر خواهی بی رنج توانگر باشی بسنده کار باش.»
• «اگر خواهی پرده تو دریده نشود پرده کس مدر.»
• «اگر خواهی تمام مرد باشی آنچه به خود نپسندی به دیگران مپسند.»
• «اگر خواهی تو را دیوانه سار نشمرند، آنچه نایافتنی است مجوی.»
• «اگر خواهی دراززبان باشی کوتاه دست باش.»
• «اگر خواهی در قفای تو نخندند، زیردستان را گرامی دار.»
• «اگر خواهی در هر دلی محبوب باشی و مردمان از تو نفور نباشند، برمراد مردمان گوی.»
• «اگر خواهی راز تو دشمن نداند با دوست مگوی.»
• «اگر خواهی ستوده تر مردمان باشی با آن که خرد از او نهان باشد، نهان خویش آشکار مکن.»
• «اگر خواهی فریفته نباشی، آنچه ننهاده ای برمدار.» ...

قابوس نامه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قابوس نامه   • مفهوم قابوس نامه   • تعریف قابوس نامه   • معرفی قابوس نامه   • قابوس نامه چیست   • قابوس نامه یعنی چی   • قابوس نامه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قابوس نامه

کلمه : قابوس نامه
اشتباه تایپی : rhf,s khli
عکس قابوس نامه : در گوگل

آیا معنی قابوس نامه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )