برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

غضب

/qazab/

مترادف غضب: برآشفتگی، برافروختگی، تندمزاجی، تندی، تیزی، خشم، خشمگین، خشمناکی، سخط، عتاب، عصبانیت، غیظ، قهر، هیجان

برابر پارسی: اندوه، تند خویی، خشم

معنی غضب در لغت نامه دهخدا

غضب. [ غ َ ض َ ] (ع مص ) خشم گرفتن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (تاج المصادر بیهقی ) (مصادر زوزنی ) (ترجمان علامه ٔ جرجانی ): غضب علیه و له غضباً و مغضبة،و این وقتی گویند که مغضوب علیه زنده باشد و اگر مرده باشد «غضب به » گویند. (منتهی الارب ). دشمن داشتن کسی توأم با حس انتقام گرفتن از او. (اقرب الموارد). || غضب اسب و جز آن ؛ کنایه از گاز گرفتن لگام است. || غضب آتش ؛ کنایه از شدت سوزش آن است. (از اقرب الموارد). || (اِمص ) خشمگنی. خلاف خشنودی. (منتهی الارب ) (آنندراج ). غول الحلم. (منتهی الارب ). خشم. مقابل رضا. یکی از شش عرض نفسانی : قوه ٔ دفع منافر . مقابل شهوت که قوه ٔ جلب ملائم است. بطش. وروت. جوشیدن خون قلب برای اراده ٔ انتقام. (از اقرب الموارد). تغیری است که هنگام غلیان خون قلب حاصل شود تا از آن سینه تشفی یابد. (از تعریفات جرجانی ). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: غضب حرکت نفس است و مبداء آن حالت اراده ٔ انتقام میباشد، و گفته اند: آن کیفیت نفسانی است که حرکت روح را به خارج بدن برای طلب انتقام ایجاب میکند - انتهی. رجوع به همین کتاب شود. غضب مانند ترس از حس صیانت ذات ریشه میگیرد و عبارت از حالت تعرض موجود زنده است برای مقابله و معارضه با عوالمی که منافع و مصالح او را تهدید میکنند. (روان شناسی از لحاظتربیت تألیف دکتر علی اکبر سیاسی ص 363). صاحب قاموس کتاب مقدس آرد: غضب خدا را با غضب انسان امتیاز کلی است ، زیرا غضب انسان عبارت از احساسات موجود گناهکار است که از همجنس خود غضبناک میشود، اما غضب خدای تعالی عبارت از مکروه داشتن خطا و گناه از وجود پاک وخالی از گناهی میباشد، و امکان دارد که غضب با رحمت و شفقت در ذات الهی موجود باشد - انتهی. رجوع به مرآت الخیال ص 328 و رجوع به مدخل خشم شود : ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح. (قرآن 154/7).
به لگد ناف و زهار همه از هم بدرید
که از ایشان به تن اندر شده بودش غضبی.
منوچهری.
از آنجا که روا بود مر قضاءِ مرگ را که روح سعید امیر نصر را به غضب گیرد... مرا هم سزد و شاید که این ابیات را... انتحال کنم ، و به غضب در مرثیه ٔ امیرنصر برخوانم. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1272 هَ. ق. ...

معنی غضب به فارسی

غضب
خشم گرفتن، خشم کردن برکسی، خشمگینی، خشم
( صفت ) خشمناک قهر آلود .
ابن کعب بن حارث بن بهیه بن سلیم وی جد قبیله سلیم بود
( صفت ) خشمناک خشمگین غضبناک : مردی غضب آلوده بود . ۲ - با خشم و غضب قهر آلود : غضب آلوده فریاد کرد .
( صفت ) خشمناک خشمگین غضبناک : مردی غضب آلوده بود . ۲ - با خشم و غضب قهر آلود : غضب آلوده فریاد کرد .
( صفت ) خشمناک خشمگین غضبناک : مردی غضب آلوده بود . ۲ - با خشم و غضب قهر آلود : غضب آلوده فریاد کرد .
( صفت ) آنکه بخشم آورد خشم آور خشمگین کننده .
( مصدر ) خشم گرفتن غضب کردن خشمگین شدن .
( مصدر ) خشم گرفتن غضب کردن خشمگین شدن .
خشمناک و غصبناک
خشم و تندی خشم سخت
کسی که قهر و غضب پادشاهی را اجرا می کند . جلاد .

معنی غضب در فرهنگ معین

غضب
(غَ ضَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) خشم گرفتن . ۲ - (اِمص .) خشمگینی . ۳ - (ا ِ.) خشم .

معنی غضب در فرهنگ فارسی عمید

غضب
خشمناک، خشمگین.
خشم گرفتن، خشم کردن بر کسی، خشمگینی، خشم.
* غضب راندن بر کسی: [قدیمی] خشم و تندی نشان دادن بر او.
* غضب کردن: (مصدر لازم) خشم گرفتن، خشمگین شدن.
خشم آلود، پر از خشم، خشمناک، خشمگین.
خشم آور، خشمگین کننده، آنچه یا آن که به خشم آورد.

غضب در دانشنامه اسلامی

غضب
خشم و غضب نیرویی است که برای دفاع از خود و پاسداری از حق در نهاد انسان گذارده شده است، اما اگر از محور اصلی خویش خارج گردد تبدیل به یکی از رذائل بزرگ می شود و رذائل مهم دیگری را نیز با خود به همراه می آورد.
کلمه "غضب" به معنای خشم گرفتن، و خلاف خشنودی، به کار رفته است.غضب عبارت است از: حالت نفسانیّه ی که باعث حرکت روح حیوانی و از داخل به جانب خارج از برای غلبه و انتقام می شود و هرگاه شدت نمود باعث حرکت شدیدی می شود که از آن حرکت، حرارتی مفرط حاصل، و از آن حرارت دود تیره ای بر می خیزد و دماغ و رگ ها را چنان پر می سازد که نور عقل را می پوشاند، و اثر قوه عاقله را ضعیف می کند.و به این جهت است که در صاحب غضب، موعظه و نصیحت اثر چندانی نمی بخشد. بلکه پند و موعظه، درشتی و شدّت را زیاد می کند. و حرکت قوّه غضبیه به این جهت امری است که هنوز واقع نشده است بلکه محتمل الوقوع است. و به جوش آمدن شعله غضب، به جهت دفع آن است، یا به سبب امری است که واقع شده، و حرکت آن به جهت انتقام است.پس اگر انتقام ممکن باشد و قدرت بر آن داشته باشد، چون غضب به حرکت آمد خون از باطن به ظاهر میل می کند و رنگ آدمی سرخ می شود. و اگر انتقام ممکن نباشد و از آن مایوس باشد خون میل به باطن می کند و به آن جهت رنگ آدمی زرد می شود. و اگر غضب بر کسی باشد که نداند خواهد توانست انتقام از او بکشد یا نه، گاهی خون میل به باطن و گاهی میل به ظاهر می کند، و به این جهت رنگ آدمی گاهی سرخ و گاهی زرد می شود.
غضب در قرآن
کلمه غضب در آیات بسیاری به کار رفته است که در بیشتر موارد، مراد غضب و خشم الهی است که شامل کافران و منافقان می شود. همچنین در برخی آیات، قرآن کریم مومنان را به کنترل خشم سفارش کرده و از ویژگی های بارز آنان، عفو و بخشش در هنگام غضب، و صبر و تحمل در برابر حکم و قضای خداوند نام برده است. چنانکه می فرماید: «و همان کسانی که از گناهان بزرگ و از کارهای زشت دوری می کنند و هنگامی که (به مردم) خشم می گیرند، راه چشم پوشی و گذشت را برمی گزینند.»به عبارتی آیه در صدد بیان این مطلب است که این گروه نه تنها در موقع غضب، اختیار خود را از دست نداده و دست به اعمال زشت نمی زنند، بلکه با عفو و بخشش، قلب خود را از کینه ها می شویند و این صفتی است که تنها در سایه ایمان و توکل بر خ ...

غضب در جدول کلمات

معنی غضب به انگلیسی

bate (اسم)
خشم ، غضب ، نگهداشتن
irritation (اسم)
رنجش ، ناراحتی ، خشم ، غضب ، ازردگی ، سوزش
anger (اسم)
ستیز ، خشم ، عصبانیت ، غضب ، غیظ ، براشفتگی ، برافروختگی ، خلم
rage (اسم)
الهام ، دیوانگی ، خشم ، غضب ، غیظ ، تغیر ، میل مفرط
wrath (اسم)
خشم ، غضب ، غیظ ، قهر ، اوقات تلخی زیاد
fury (اسم)
شدت ، اشوب ، خشم ، غضب ، غیظ ، اضطراب ، درنده خویی ، هیجان شدید و تند ، روح انتقام
huff (اسم)
عصبانیت ، غضب ، تغیر
ire (اسم)
خشم ، عصبانیت ، غضب ، از جا در رفتگی
exasperation (اسم)
تشدید ، غضب
bait (اسم)
غضب ، طعمه ، دانه ، چینه ، مایه تطمیع ، دانهء دام
muck (اسم)
غضب ، پهن ، کثافت ، سرگین ، کود ، کود تازه

معنی کلمه غضب به عربی

غضب
حفارة , غضب , مزاج
غضب
غضوب

غضب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ریحانه
خشم
سوزان
استیزه
اسما
خشم و ترس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی غضب   • خشم و غضب در اسلام   • غضب در جدول   • معنی خشم و غضب   • خشم و غضب در قرآن   • خشم از دیدگاه قرآن   • خشم از دیدگاه اسلام   • حدیث در مورد کنترل خشم   • مفهوم غضب   • تعریف غضب   • معرفی غضب   • غضب چیست   • غضب یعنی چی   • غضب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی غضب

کلمه : غضب
اشتباه تایپی : yqf
آوا : qazab
نقش : اسم
عکس غضب : در گوگل

آیا معنی غضب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )