برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

طیف

/teyf/

مترادف طیف: خشم، غضب، جنون، دیوانگی، پیکر خیالی، شبح، صورت موهوم، وسوسه، خیال، وهم، توهم، بیناب، بدخیالی، بداندیشی

برابر پارسی: دیوانگی، بیناب، خشم

معنی طیف در لغت نامه دهخدا

طیف. [ طَ ] (ع اِ) خشم. غضب. || جنون. دیوانگی. || خیال. خیالة. (منتهی الارب ) (آنندراج ). پیکر خیالی محسوس غیرقابل لمس . شبح. صورت که به خواب بینند. (السامی )(مهذب الاسماء). || وسوسه. و منه : اذا مسهم طیف من الشیطان . (منتهی الارب ) (آنندراج ). بداندیشی. || شکل حاصل از تأثیر مغناطیس بر براده های آهن و الوان حاصل از تجزیه ٔ نور. رجوع به طیف شمس و طیف نور و طیف مغناطیسی شود. || (مص ) آمدن خیال در خواب. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || نموده شدن خیال در خواب. (زوزنی ). || گرد چیزی گردیدن. لغة فی الطوف ، مطاف مثله فیما. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

طیف. [ طَی ْ ی ِ ] (ع اِ) خیال. || وسوسه. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی طیف به فارسی

طیف
غضب، جنون، خشم ووسوسه وخیال، خیال وصورتی درخواب، درفیزیک: نوارهفت رنگ نورپس ازعبورازمنشور
۱ - ( مصدر ) آمدن خیالی در خواب . ۲ - گرد چیزی در آمدن . ۳ - ( اسم ) خشم غضب . ۴ - جنون دیوانگی . ۵ - خیال . ۶ - صورتی که در خواب بیند پیکر خیالی شبح . ۷ - وسوسه بد اندیشی . یا طیف شمس . نوار رنگینی است که از تجزیه نور خورشید بوسیله منشور بلوری بدست می آید علت آن است که زاویه انکسار الوان مختلف متفاوت است لذا خورشید بالوان متشکل آن عبارتست از : قرمز نارنجی زرد سبز آبی نیلی و بنفش تجزیه می شوند . تمیز سر حد رنگها مشکل است . یا طیف مغناطیسی . شکل مخصوصی است که براده های آهن - که در روی صفحه ریخته شود بر اثر قرار دادن آهن ربایی در زیر صفحه - به خود می گیرند از جریان الکتریک نیز آن شکل پیدا می شود یا طیف نور . مجموعه اشعه رنگینی که از تجزیه نور مرکب به دست می آید .
[spectrum] [فیزیک] توزیع ویژگی یک سامانۀ فیزیکی یا پدیده؛ همچنین نمودار یا تصویری که این توزیع را نشان دهد
[acoustic spectrum] [فیزیک] گسترۀ بسامدهای آکوستیکی از بسامدهای زیرصوتی تا فراصوتی، تقریباً از صفر تا یک مگاهرتز
[vibrational spectrum] [شیمی، فیزیک] طیفی مولکولی که براثر گذار بین ترازهای ارتعاشی پدید می آید
[pulse-height spectrum] [فیزیک] طیف حاصل از توزیع ارتفاع تَپ ها/ پالس ها برحسب طولِ موج یا انرژی تابش
[depressive spectrum] [روان شناسی] طیفی از علائم با شدت وضعف متفاوت برای توصیف افسردگی با تکیه بر این مفهوم که افسردگی طیفی از اختلالات است و نه یک ماهیت تشخیصی منفرد
[charge transfer spectrum] [شیمی] نوار طیفی با ضریب خاموشی زیاد که نتیجۀ حرکت الکترون بین مولکول ها، و در همتافت ها، نتیجۀ حرکت ...

معنی طیف در فرهنگ معین

طیف
(طِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) آمدن خیال در خواب . ۲ - (اِ.) غضب ، خشم . ۳ - جنون ، دیوانگی .۴ - وسوسه . ۵ - هر یک از هفت رنگی که بعد از تجزیه نور به دست می آید. ۶ - مجازاً: نوع ، گونه .

معنی طیف در فرهنگ فارسی عمید

طیف
١. (فیزیک) نوار هفت رنگی که نور پس از گذشتن از منشور تشکیل می دهد.
٢. مجموعه چیزهایی که خصوصیات مشترکی داشته باشند.
٣. [قدیمی] خیال، توهم.
طیف بین همراه با نورسنج برای اندازه گیری شدت نسبی قسمت های طیف نوری، اسپکتروفوتومتر.
وسیله ای که در آن منشور بلورین قرار داده شده و برای مطالعه و تجزیۀ نور به کار می رود، اسپکترسکپ.

طیف در دانشنامه ویکی پدیا

طیف
واژه طیف یا بیناب معانی گوناگونی دارد. کاربرد این واژه بیشتر برای نشان دادن حالتی است که در آن موارد متنوعی از حالات گوناگون در میان دو قطب مخالف قابل تشخیص باشند. برای نمونه طیف گروه های گوناگون سیاسی که میان دو گروه چپ گرا و راست گرا قرار دارند. واژه طیف در شاخه های گوناگون دانش دارای تعریف های گوناگونی است از جمله:
در نظریهٔ موجی نور، به طبقه بندی پرتوهای نوری که بر پایهٔ طول موج یا بسامد آن ها انجام شده باشد، طیف می گویند.
به مجموعه ای از رنگ های خورشید که مجموعاً رنگ سفید را تولید می کنند طیف گفته می شود. این رنگ ها شامل قرمز، آبی و سبز است. از ترکیب این رنگ ها، رنگ های دیگری به وجود می آید که همان رنگهای اصلی نقاشی است یعنی قرمز پررنگ، آبی پررنگ و زرد مرکب. رنگ های طیف رنگی به ترتیب بیشترین شکست تا کمترین شکست: بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز
در آنالیز تابعی مفهوم طیف (Spectrum) یک عمل گر از تعمیم مقادیر خاص ماتریس ها ناشی می شود. در فضاهای بینهایت بعدی عمل گرهایی را می توانیم سراغ بگیریم که بدون مقدار خاص باشند.
پیشرفت های مربوط به هندسهٔ طیفی معکوس (انگلیسی)
طیف احتمالات خداباورانه یک دسته بندی از میزان خداباوری و احتمال وجود خدا است که توسط ریچارد داوکینز در کتاب توهم خدا آورده شده است.
خداباوری
همه خدایی
بی خدایی
خدانامهم دانی
خداناشناس دانی
ناخداباوری
ندانم گرایی
به نظر داوکینز، دیدگاه های مختلف دربارهٔ وجود خدا در این هفت بخش می گنجد. این طیف پیوسته است، اما می توان آن را به هفت بخش اصلی تقسیم بندی کرد.
داوکینز در کتاب توهم خدا نتیجه گیری می کند که بسیاری از افراد به دلیل ایمان و نبود شک دینی خود را در شماره «۱» قرار می دهند، ولی بیشتر بی خدایان خود را «۷» در نظر نمی گیرند زیرا بی خدایی ناشی از کمبود شواهد است و همیشه ذهن فرد قابل تغییر است. در کتاب، داوکینز نظر ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

طیف در دانشنامه آزاد پارسی

طِیف (spectrum)
در فیزیک، طرح توزیع بسامدها یا طول موج های تابش الکترومغناطیسی، وقتی اجزای سازندۀ آن ازهم جدا می شوند. نور مرئی بخشی از طیف الکترومغناطیسی است. بیشتر چشمه ها امواجی با گستره ای از طول موج ها گسیل می کنند و امواج گسیل شده طول موج های تجزیه پذیر یا قابل «پاشیده شدن»اند. نور سفید به رنگ های سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، و بنفش تجزیه می شود. طیف نور مرئی را نخستین بار آیزاک نیوتون بررسی کرد. او در ۱۶۷۲ چگونگی تجزیۀ نور سفید به رنگ های گوناگون را نشان داد. در طیف نمایی، از انواع گوناگون طیف ها، به هر دو صورت طیف های جذبی و گسیلی، برای تابش و ذرات، استفاده می کنند. جسمی که به حالت التهاب درآمده است، تابشی با طیف پیوسته از خود گسیل می کند که شامل توزیع پیوسته ای از طول موج هاست. عنصری که در حالت گازی است، طیف خطی، شامل یک یا چند خط روشن ناپیوسته با طول مو ج های مشخص، گسیل می کند. گازهای مولکولی طیف های نواری از خود گسیل می کنند. این نوارها دربردارندۀ گروه هایی از خطوط به هم فشرده اند. در طیف جذبی، به جای خطوط روشن، با مشخصۀ محیط جذب کننده با خطوط تاریک یا نواحی تاریک روبه رو می شویم. طیف جرمی هر عنصر با استفاده از طیف سنج جرمی به دست می آید و فراوانی نسبی ایزوتوپ های سازندۀ آن را نشان می دهد. باریکۀ نور در برخورد با منشور شکسته می شود. این شکست ناشی از تفاوت ضریب شکست شیشه و هواست. نور در راستای خط مستقیم در هوا منتشر می شود. طیف نور سفید درپی تجزیۀ طول موج های سازندۀ باریکه پدید می آید. نور سفید متشکل از نورهای سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، و بنفش است. علاوه بر نور مرئی، نور نامرئی هم دارای طیف است. طول موج های بلندتر از سرخ مرئی را فروسرخ، و طول موج های کوتاه تر از بنفش مرئی را فرابنفش می گویند. با استفاده از منشور، قطعه ای مادۀ شفاف با قاعدۀ مثلثی، از جنس پلاستیک، شیشه، یا سیلیس، پرتو نور سفید را به رنگ های طیف تجزیه می کنند.

طیف در جدول کلمات

طیف
آمدن خیال در خواب

معنی طیف به انگلیسی

spectrum (اسم)
بینایی ، خیال ، شبح ، منظر ، طیف ، رنگ های مریی در طیف بین

طیف را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
معادل فارسی: trip تریپ(تیریپ)!-
قُماش،نوع،قالب،گونه،جور،طرز،کیفیت-وضع،حالت،شکل،صورت
مجتبی عیوض صحرا
چارچوب،محدوده،بازه،گستره!
مجتبی عیوض صحرا
معادل فارسی برای: تیپ(type)،رِنج(range)
هومن سپهری
پیکره
فریبرز باغشمالی
طيف (Spectrum) به مفهوم نواری از رنگ ها است که در نتیجه پراکندگی نور مرئی، درجات شکست نور، و همچنین طول موج هر یک، پدید می آید. همچنین، به ويژگی طول موج ’تابش الکترومغناطیسی‘ یک اتم، مولکول، و یا ماده که منتشر شده و یا منعکس می گردد، گفته می شود.
مهران سلطانی
طیف به معنای جامعه ، جمع ، مجموع
سینا
گستره
کیمیا.ق.
حالت(مجازا)
کوروش
هفت رنگ نور
علیزاده
گستره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• الممثله طیف   • طیف یعنی چه   • طیف چیست   • طیف زلزله   • طیف اردکان   • شرکت مشاوران طیف شریف   • معنی طیف   • گروه علمی تحلیلی طیف   • مفهوم طیف   • تعریف طیف   • معرفی طیف   • طیف یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی طیف

کلمه : طیف
اشتباه تایپی : xdt
آوا : teyf
نقش : اسم
عکس طیف : در گوگل

آیا معنی طیف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )