برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1404 100 1

طهارت

/tahArat/

مترادف طهارت: پاکدامنی، پاکی، تطهیر، تیمم، طهر، غسل، وضو

متضاد طهارت: نجاست

برابر پارسی: پاکی، پاکیزگی، شستن

معنی طهارت در لغت نامه دهخدا

طهارت. [ طَ رَ ] (از ع ، مص ) پاک گردیدن. یقال : طهر طهراً و طهارة. (منتهی الارب ). پاک شدن. (آنندراج ) (دهار). پاکی. (آنندراج ) :
تقوای نفس ما بطواف ِ پیاله است
جائی که باده نیست طهارت نمی کنم.
علیقلی بیک ترکمان (از آنندراج ).
|| نمازی بودن. منقطع شدن حیض زن. یقال : طهرت المراءة. || غسل آوردن به انقطاع خون و جز آن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) :
برو نخست طهارت کن از جماع الاثم
که کس جنب نگذارند در جناب خدا.
خاقانی.
|| (اِمص ) وضو. (آنندراج ) (غیاث اللغات ). آبدست. رجوع به آبدست شود. استنجاء. (آنندراج ) (غیاث اللغات ) : چون وقت طهارت شد، موسی گفت یوشع را در بن این سنگ بنشین. (قصص الانبیاء ص 124). موسی را عادت بود که چون طهارت کردی از خلق دور شدی. (قصص الانبیاء ص 124). روزی تا بشب رفته بودم و شبانگه پای حصاری خفته که دزد بی توفیق ابریق رفیق برداشت که بطهارت میرود و بغارت میرفت. (گلستان سعدی ). || نظافت و پاکیزگی ، و ضد آن دنس باشد در لغت ، و شرعاً نظافت مخصوصی را گویند که انواع آن عبارتست از وضوء، غسل ، تیمم ، غسل بدن ، و شست وشوی جامه و مانند آن ، کما فی الدُرر. (کشاف اصطلاحات الفنون ). طهارت در لغت بمعنی پاکیزگی است و در شرع عبارتست از شست وشوی اعضای مخصوص بصفتی مخصوص. (تعریفات جرجانی ص 95). استعمال چیزی که وسیله ٔ تطهیر است و تحقق این معنی در خارج متوقف بر نیت باشد. و اقسام طهارت عبارتست از: وضوء، غسل ، تیمم که اولی و دومی را طهارت مائیه ، و سومی را طهارت تُرابیه مینامند. رجوع به طهارت ترابیة و طهارت مائیة شود.
و صاحب نفایس الفنون آرد: بدان که طهارت بدن و جامه و جای نماز، از نجاست به آب واجب است ، و نجاست دو قسم است : یکی عینی و دوم حکمی. و نجاست عینی بمذهب ابوحنیفه دو نوع است : یکی غلیظ همچو خمر و خون و ریم و بول و غایط و هرچیزی که گوشت او را نشاید خورد شرعاً، و از اینجا تا بمقدار ربع درمی بیش در نماز معفو است ، اما زیاده را زایل باید کرد تا نماز درست باشد. دوم نجاست خفیفه همچو بول آنچه گوشت او را شرعاً توان خورد، و از اینجا تا بمقدار ربع جامه رسیدن پیش او معفو است. امابمذهب شافعی و احمد حنبل و مالک اندک و بسی ...

معنی طهارت به فارسی

طهارت
پاک شدن ، پاکی، پاکیزگی، وضو، غسل، استنجائ
۱ - ( مصدر ) پاک گردیدن پاک شدن . ۲ - منقطع شدن حیض زن . ۳ - غسل کردن بانقطاع خون و جز آن . ۴ - وضو گرفتن . ۵ - پاکی . ۶ - نظافت مخصوصی که انواع آن عبارتست از وضو غسل تیمم و غیره .
رکن سوم از کتاب طهارت است و آنرا چهار مبحت است : ۱ - در آنچه تیمم با آن صحیح است و آن بر چهار گونه است : الف - نبودن آب نرسیدن به آب . ۲ - در آنچه رواست بدان تیمم کنند ۳ - در کیفیت تیمم ۴ - در احکام تیمم .
( اسم ) مستراح مبرز مبال .
بربخ کنیف آبریز مرحاض آبخانه بیت الخلائ آبشتنگاه .
( اسم ) مستراح مبرز مبال .
( صفت ) آن چه غسل و وضو و تیمم را باطل کند .
( اسم ) مستراح مبرز مبال .
مبرز
( مصدر ) پاک کردن اسافل اعضا از پلیدی.
طهارت مائیه دومین رکن کتاب طهارت در فقه است و عبارتست از وضوئ و غسل .
( مصدر ) پاک ساختن شخص کالبد یا عضوی از اعضای خویش یا چیزی دیگر را از پلیدی های ظاهری .
ناپاک که طهارت نگرفته باشد ٠

معنی طهارت در فرهنگ معین

طهارت
(طَ رَ) [ ع . طهارة ] ۱ - (مص ل .) پاک گردیدن . ۲ - غسل کردن ، وضو گرفتن . ۳ - (اِ مص .) پاکی .
( ~ . گِ رِ تَ) [ ع - فا. ] (مص م .) (عا.) شستشوی پس از دفع ادرار یا مدفوع .
( ~ . کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) پاک کردن ، شستن اندامی که کثیف باشد.

معنی طهارت در فرهنگ فارسی عمید

طهارت
۱. پاک شدن.
۲. پاکی، پاکیزگی.
۳. وضو.
۴. = استنجا

طهارت در دانشنامه اسلامی

طهارت
از آن جهت که دین اسلام یک برنامه کامل برای زندگی بشر بوده و تمام جنبه های حیات مادی و معنوی او را در نظر دارد و از جهتی بهداشت یکی از ابعاد مهم زندگی بشر است، اسلام عزیز نسبت به مسأله طهارت و بهداشت عنایت شایانی دارد.
قرآن مجید در این باره می فرماید: «رِجالٌ یُحِبُّونَ انْ یَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ المُطَّهِّرین مردانی که دوست دارند، پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد. از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «طهارت نیمی از ایمان است». (الطهور نصف الایمان).از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «طهارت کلید نماز است».(مفتاح الصّلاة الطّهور.)از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «دین بر پایه نظافت بنا شده است».(بنی الدّین علی النّظافة.)از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «چه بد بنده ای است بنده کثیف». (بئس العبد القاذورة.)یکی از عرفا فرموده: لازم است که صاحبان بصیرت هوشیار بوده از این ظواهر بفهمند که اصل ایمان آبادی و عمران قلب و اندرون است و بدانند که منظور حضرت رسول از جمله طهارت نصف ایمان است این است که اصلاح ظاهر با نظافت و طهارت آن بوسیله ریختن آب نصف ایمان است و نصف دیگر آن اصلاح باطن بوسیله اعمال صالح و اخلاق پسندیده است.
طهارت در فقه
پاک شدن، حالتی معنوی که در نتیجه وضو ، غسل یا تیمم ،برای انسان حاصل می شود.
مراتب طهارت
طهارت چهار مرتبه دارد:۱. پاک نمودن و نظافت ظاهر از چرک و نجاست و کثافات.۲. پاک نمودن اعضاء و جوارح بدن از جرائم و گناهان.۳. تطهیر قلب از رذایل اخلاقی.۴. تطهیر اندرون از غیر خدا «یعنی عدم توجه به مخلوق در تمام شئون زندگی».البته این مرتبه آخر مخصوص انبیاء و صدّیقین است.و باید توجه داشت که در هر مرتبه ای طهارت نیمی از عملی است که با آن طهارت انجام می شود. این مراتب که برای طهارت ذکر شد در واقع مراتب و درجات ایمان هستند و هر مرتبه ای در حدی مخصوص به خود قرار دارد و هیچ بنده ای به طبقه بالا نمی رسد مگر طبقات پایین تر از آن را طی کرده باشد.بنابر این هیچ کسی به طهارت اندرون از غیر خدا و اصلاح آن به وسیله شناخت و کشف جلال و عظمت او نمی رسد مگر خود را از اخلاق ناپسند خالی کرده و با اخلاق پسندیده اصلاح نماید و هیچ کسی به این مرتبه نمی رسد مگر از طهارت جوا ...


طهارت در دانشنامه آزاد پارسی

در فقه اصطلاحی است برای وضو، غسل و تیمم. هر یک از این سه به دو قسم واجب و مستحب تقسیم می شوند. وضوی واجب مانند وضو برای نماز یا طواف واجب؛ غسل واجب مانند غسل جنابت برای خواندن نماز؛ تیمم واجب مانند تیمم برای نماز واجب، در ضیق وقت که فرصت برای وضو یا غسل نیست. در غیر مواردی که برای مثال ذکر شد و نظایر آن که این سه، شرط برای امری واجب قرار می گیرند، در سایر موارد، مستحب هستند.

ارتباط محتوایی با طهارت

طهارت در جدول کلمات

طهارت
پاکی
طهارت | مقدس بودن
نیزه

معنی طهارت به انگلیسی

purity (اسم)
خلوص ، صفاء ، عفت ، پاکدامنی ، تمیزی ، طهارت ، صافی ، پاکی
cleanliness (اسم)
طهارت

طهارت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
در پهلوی" پاتیابی"
حمیدرضا دادگر_فریمان
پاکدامنی، پاکی، تطهیر، تیمم، طهر، غسل، وضو،قداست،پاکیزگی،نزیه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اموزش طهارت   • طهارت گرفتن   • طهارت دستشویی   • طهارت بول   • طهارت چیست   • روش صحیح طهارت در دستشویی   • معنی طهارت   • احکام طهارت خامنه ای   • مفهوم طهارت   • تعریف طهارت   • معرفی طهارت   • طهارت یعنی چی   • طهارت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی طهارت
کلمه : طهارت
اشتباه تایپی : xihvj
آوا : tahArat
نقش : اسم
عکس طهارت : در گوگل

آیا معنی طهارت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )