برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

شرکت

/Serkat/

مترادف شرکت: کارتل، کمپانی، کنسرسیوم، انبازی، شراکت

برابر پارسی: هنباز، انبازی، همکاری، باهمان، باهَمان، همبازی، همستان، هنبازی

معنی شرکت در لغت نامه دهخدا

شرکت. [ ش ِ ک َ ] (ع مص ) شریک شدن. انباز گشتن. همدست شدن در کاری. (فرهنگ فارسی معین ). || (اِمص ، اِ) انبازی و شراکت. (فرهنگ فارسی معین ) (ناظم الاطباء). همبازی. انبازی. مشارکت. هنبازی. شریک بودن. اتحاد چند کس برای غرض یا نفعی عام یا خاص. و آن بر اقسامی است : شرکت تقبل ، شرکت عنان ، شرکت محدوده ، شرکت مخابره ، شرکت مزارعه ، شرکت مضاربه ، شرکت مفاوضه ، شرکت مقارضه و... (یادداشت مؤلف ). رجوع به تقبل و عنان و محدوده و مخابره و مزارعه و مضاربه و مفاوضه و مقارضه و ترکیب شرکت عنان و شرکت محدوده و شرکت مفاوضة... در ذیل همین مدخل شود.شقیص. (منتهی الارب ). اجتماع حقوق مالکان متعدد در یک شی ٔ به نحو اشاعه. (فرهنگ فارسی معین ). از نظر قانون تجارت شرکت دو یا چند تن در امر تجارت به هفت صورت ذیل است : شرکت سهامی. شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی. شرکت تضامنی. شرکت با مسئولیت محدود. شرکت تعاونی.شرکت مدنی. از شرکتهای مهم قابل اشاره :
- شرکت ایپاک ؛ شرکت نفتی «ایران پان امریکن ». (از کتاب نفت ایران ص 88). رجوع به شرکت ملی نفت ایران و مأخذ بالا شود.
- شرکت با مسئولیت محدود ؛ شرکتی است تجاری بدون آنکه سرمایه به سهام تقسیم شده باشد و هریک از شریکان به اندازه ٔ سرمایه ٔ خود مسئولیت و حق دخالت دارند. (فرهنگ فارسی معین ).
- شرکت تضامنی ؛ شرکتی است تجارتی که در آن هریک از شریکان مسئول معاملات شرکت و پرداخت قروض آن هستند. (فرهنگ فارسی معین ).
- شرکت تعاونی ؛ شرکتی که برای کارمندان یا کارگران و غیره با فروش سهام بدانان تشکیل شود. (یادداشت مؤلف ).
- شرکت تعاونی مصرف ؛ شرکتی که سرمایه ٔ آن از فروش سهام کوچک و به منظور تهیه و فروش لوازم زندگانی کارمندان و کارگران و جز آنان تشکیل شود و نفعو ضرر به نسبت خرید شرکا بین ایشان تقسیم گردد. (فرهنگ فارسی معین ).
- شرکت سهامی ؛ شرکتی است که نامی جز نامهای شرکاء دارد و سرمایه ٔ آن از پیش به سهام متساوی تقسیم شده و مسئولیت شرکاء محدود با سهامی است که تعهد پرداخت کرده اند. (یادداشت مؤلف ). ...

معنی شرکت به فارسی

شرکت
انبازداشتن، شریک گشتن، همدست شدن، انبازی
۱ - ( مصدر ) شریک شدن انباز گشتن همدست در کاری . ۲ - ( اسم ) انبازی شراکت . ۳ - اجتماع مالکان متعدد در یک شئ بنحو اشاعه . یا شرکت با مسئولیت محدود . شرکتی است تجاری بدون آنکه سرمایه به سهام تقسیم شده باشد و هر یک از شریکان به اندازه سرمایه خود مسئولیت و حق دخالت دارند . یا شرکت تجارتی ( تجاری ) . شرکتی است که کارهای بازرگانی را انجام دهد . یا شرکت تضامنی . شرکتی است تجارتی که در آن هر یک از شریکان مسئول معاملات شرکت و پرداخت قروض آن هستند . یاشرکت تعاونی مصرف . شرکتی است که سرمایه آن از فروش سهام کوچک به منظور تهیه و فروش لوازم تشکیل کارمندان کارگران و جزو آنان تشکیل شود و نفع و ضرر به نسبت خرید شرکا بین ایشان تقسیم گردد . یا شرکت نسبی . شرکتی است تجاری که در آن مسئولیت هر شریک به مقدار سرمایه وی است . یا شرکت واحد . شرکت یگانه ای که در امری منحصرا فعالیت می کند : شرکت اتوبوس واحد رانی و حومه .
[company] [اقتصاد] تشکلی برای انجام فعالیتی مجاز با هدف کسب وکار
[corporation] [اقتصاد] شخص حقوقی که حقوق و تعهدات آن مستقل از حقوق و تعهدات سهامداران باشد و فعالیت آن براساس مجوز دولت مشروعیت یابد متـ . شرکت سهامی
جمعیتی سیاسی در سراکر تا (جاوه) در قر. ۱۹ م . این جمعیت در تحول شهر ها و بیداری ملل آسیای شرقی و مبارزه با استعمار هلندیان بسیار موثر بود .
[limited liability company] [اقتصاد] شرکتی که با مشارکت حداقل دو نفر سهامدار تأسیس شود و هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط به میزان سرمایۀ خود مسئولیت داشته باشند
[business-to-machines, B M] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] نوع سریع تری از تجارت الکترونیکی که در آن شرکت ها از راه دور و ازطریق اینترنت با دستگاه های خودکار خود ارتباط برقرار می کنند
شرکت به دولت ...

معنی شرکت در فرهنگ معین

شرکت
(ش کَ) [ ع . شرکة ] ۱ - (مص ل .) شریک شدن . ۲ - (اِمص .) شراکت ، انبازی . ۳ - شراکت بین چند نفر که هر یک به میزان سرمایة خود سهم دارد. ،~ سهامی شخص حقوقی که حقوق و تعهدات آن مستقل از حقوق و تعهدات سهامداران باشد و فعالیت آن براساس مجوز دولت مشروعیت یا

معنی شرکت در فرهنگ فارسی عمید

شرکت
۱. شریک شدن، انباز گشتن، هم دست شدن با یکدیگر در کاری.
۲. (اسم)نهادی قانونی با فعالیت های مخصوص بازرگانی.
* شرکت با مسئولیت محدود: (اقتصاد) شرکتی بین دو یا چند تن که هرکدام به میزان سرمایۀ خود مسئول هستند.
* شرکت تضامنی: (اقتصاد) شرکتی که هریک از شرکا ضامن معاملات شرکت باشد.
* شرکت تعاونی: (اقتصاد) شرکتی که سرمایه اش از فروش سهام تشکیل می شود. بر چهار نوع است: ۱) شرکت تعاونی مصرف که اجناس مورد نیاز کارگران و کارمندان را تهیه می کند و به قیمت ارزان به فروش می رساند. ۲) شرکت تعاونی اعتبار که به کارگران و کارمندان وام می دهد. ۳) شرکت تعاونی مسکن که برای کارگران و کارمندان خانه تهیه می کند. ۴) شرکت تعاونی تولید که محصولات خود را یکجا و روی هم می کند و به فروش می رساند.
* شرکت سهامی: (اقتصاد) شرکتی که سرمایۀ آن از فروش اوراق بهادار فراهم می شود و هر شریک دارای یک یا چند سهم است و منافع آن به نسبت سهام تقسیم می شود.
* شرکت نسبی: (اقتصاد، حقوق) شرکتی که از دو یا چند تن تشکیل می شود و هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد مسئول امور آن می باشد.
* شرکت واحد: (اقتصاد) شرکتی که یک امر مخصوص و منحصر را عهده دار باشد: شرکت واحد اتوبوس رانی.

شرکت در دانشنامه اسلامی

شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک‏ چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
شرکت در لغت به کسر «ش» و سکون «ر» و نیز فتح «ش» و کسر «ر» ضبط شده است.

تعاریفی دیگر از شرکت
شرکت، عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.

متعلق شرکت به معنای اول
...
شرکت
عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. شرکت در لغت به معنای شریک شدن، انبار شدن و هم­دست شدن در کاری است عقد شرکت در اصطلاح عبارتند از این که شیی واحدی به نحو اشاعه متعلق به دو نفر یا زیادتر باشد، چنان چه ماده 571 قانون مدنی می­گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحدی به نحو اشاعه». موضوع شرکت عین و یا دین و یا منفعت و یا حق است
اتحادی که بین مالکان، در باب ایجاد حقوق خود، به وجود می­آید بی­هدف نیست، برای این است که اموال به شیوه خاص و به وسیله اشخاص معین اداره شود و سود و زیان ناشی از این اقدام بین شریکان تقسیم گردد. بطور معمول شریکان یک هدف مادی و مالی را دنبال می­کنند که می­توان تقسیم سود و زیان ناشی از اداره مشترک تعبیر کرد. ولی هیچ مانعی ندارد که هدف از تشکیل شرکت جنبه اخلاقی و اجتماعی نیز داشته باشد؛ مثلا کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان و اشاعه ورزش بین جوانان که در اصطلاح حقوق کنونی چنین اتحادی انجمن نامیده می­شود. بنابراین در تعریف شرکت می­توان گفت: عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می­گذارند تا بجای آن، مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند
عقد شرکت دارای اوصافی به شرح ذیل است:
1)عقدی است معوض: زیرا در نتیجه تراضی شرکا، حقی که به عنوان آورده در میان گذاشته شده است، با مالکیت مشاع همه­ی اموال مبادله می­شود.
2)عقدی است تملیکی: بخاطر این که هر شریک سهم مشاع از ملک خود را به دیگران تملیک می­کند. مگر در مورد مزج اختیاری اموالی که تمیز آنها ممکن نیست.
3)عقدی است مستمر: درست است که اشاعه یکبار واقع می­شود، لیکن حقوق و تعه ...


شرکت در دانشنامه ویکی پدیا

شرکت
شرکت یا کُمپانی (به انگلیسی: Company) به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آن ها است. بنا بر تعریف قانون مدنی ایران، کمپانی عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه، ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز است. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می شود، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند. شرکت ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.
سامانه معرفی شرکت ها
به طور کلی در قانون تجارت هفت گونه شرکت تجاری وجود دارد.
سهم (مفرد سهام) اجزایی است که سرمایه هر شرکت را تشکیل می دهد. داشتنِ سهم مالکیت مشاعی بر سرمایه ایجاد نمی کند، مگر در هنگام انحلال شرکت.
به اعضایِ شرکت در شرکت هایِ سهامی و تعاونی سهامدار گفته می شود. اعضایِ شرکت مالکان دارایی آن شناخته نمی شوند، بلکه صرفاً به نسبت سهام خود، دارای حقوقی نسبت به شرکت خواهند بود. سهام دار نسبتِ به شرکت حقوق و تعهداتی دارد. میزان این مسئولیت بسته به نوعِ شرکت متفاوت است.
عکس شرکت
شرکت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
شرکت (فیلم)
شرکت (مجموعه تلویزیونی)
شرکت (به انگلیسی: The Firm) فیلمی است است که در سال ۱۹۹۳ به کارگردانی سیدنی پولاک و بازیگری تام کروز، جین تریپل هورن، جین هاکمن، اد هریس، هالی هانتر، گری بیوزی و دیوید استراتئون اکران شد. این فیلم بر اساس کتاب مؤسسه تجاری اثر نویسنده آمریکایی جان گریشام نوشته شده است.
مجموعه تلویزیونی وکیل ساخته سیروس مقدم
"میچ مکدیر̎ جوان، که به تازگی از دانشکدهٔ حقوق فارغ التحصیل شده، به هر دری می زند تا در یک اداره به عنوان مشاور حقوقی شغلی پیدا کند. سرانجام نیز از دعوت می شود. او و همسر جوانش، ̎ آبی̎ به ممفیس می روند و ̎میچ̎ خیلی زود با رئیس قسمت خودش، ̎ آیوری ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شرکت در دانشنامه آزاد پارسی

اجتماع مالکان متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه. این مشارکت گاه قهری است، مانند شرکت وُرّاث در تَرَکه، و گاه اختیاری و قراردادی. شرکت اختیاری عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص مال های خود را درهم می آمیزند تا در سود و زیان آن شریک شوند. هیچ یک از شرکا بدون اذن بقیه نمی تواند در مال مشترک تصرف کند، ولی هر شریک می تواند بدون رضایت دیگر شرکا همۀ سهم خود یا بخشی از آن را به شخص ثالثی واگذار کند. شرکت عقدی جایز است و هریک از شرکا می توانند آن را برهم زنند. شرکت به تقسیم مال مشترک و یا تلف تمام مال مشترک مرتفع می شود. شرکت اختیاری یا قرارداری بر دو نوع است؛ شرکت تجاری و شرکت مدنی. شرکت تجاری نوعی از شرکت است که به موجب قانون تجارت، به وسیلۀ دو یا چند تن برای انجام فعالیت های تجاری و بردن سود با سرمایه ای معیّن تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی است. شرکت مدنی عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرّف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می گذارند. اموال شرکت بین شرکا مشاع است. شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد. شرکت های تجاری بر هفت نوع اند: ۱. شرکت سهامی: شرکتی که سرمایۀ آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام است. در این نوع شرکت تعداد شرکا نباید از سه شریک کمتر باشد. شرکت های سهامی خود بر دو نوع تقسیم می شوند: الف. شرکت سهامی عام که مؤسسان آن قسمتی از سرمایۀ شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند. چنین شرکت هایی معمولاً به منظور اجرای فعالیت های دولتی تأسیس می شوند، اما به لحاظ مالی مستقل از دولت اند. ب. شرکت سهامی خاص که تمام سرمایۀ آن در موقع تأسیس توسط بانیان آن تأمین می شود. به موجب بخشی از قانون تجارتِ مصوب ۱۳۴۸ش، در موقع تأسیس، سرمایۀ شرکت های سهامی عام از ۵میلیون ریال و سرمایۀ شرکت های سهامی خاص از ۱میلیون ریال نبایستی کمتر باشد. ۲. شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند شخص برای امور تجارتی تشکیل می شود و هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایۀ خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. ۳. شرکت تضامنی: شرکتی است که باعنوان مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند تن با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. در این نوع شرکت ها اگر د ...

شرکت در جدول کلمات

شرکت اتومبیل سازی فرانسوی
رنو
شرکت تولید و انتقال برق
توانیر
شرکت خودرو ساز اروپایی
ساب
شرکت خودرو سازی هندی
ارمنیتوم
شرکت خودروساز سوئدی متعلق به جنرال موتورز امریکا
ساب
شرکت خودروسازی روسیه
اواز
شرکت خودروسازی ژاپنی که زیرمجموعه «فورد» است
مزدا
شرکت خورد سازی ایتالیایی
دتوماسو
شرکت در لفظ بیگانه
کمپانی
شرکت در کاری برای کمک به آن
همراهی

معنی شرکت به انگلیسی

firm (اسم)
شرکت ، کارخانه ، تجارتخانه ، موسسه بازرگانی
hand (اسم)
طرف ، کمک ، پیمان ، دست ، دسته ، شرکت ، خط ، پنجه ، پهلو ، عقربه ، دست خط ، دخالت ، یک وجب
association (اسم)
اتحاد ، پیوستگی ، وابستگی ، تجمع ، امیزش ، انجمن ، مشارکت ، شرکت ، تداعی معانی ، ائتلاف
society (اسم)
اجتماع ، محفل ، گروه ، جمعیت ، انجمن ، شرکت ، مجمع ، مصاحبت ، جامعه ، نظام اجتماعی ، اشتراک مساعی ، انسگان
company (اسم)
گروه ، جمعیت ، دسته ، انجمن ، شرکت ، گروهان ، هیئت بازیگران
unity (اسم)
پیوستگی ، شرکت ، یگانگی ، واحد ، اشتراک ، شماره یک ، وحدت
corporation (اسم)
شرکت ، شرکت سهامی ، بنگاه
body corporate (اسم)
شرکت ، شرکت سهامی
cahoot (اسم)
شرکت ، همدم ، تبانی
consociation (اسم)
شرکت

معنی کلمه شرکت به عربی

شرکت
رابطة , شرکة , مجتمع , يد
تواطي
موافقة
شارک
ساهم
مشارک
اندماج
رجل الاعمال
اندماج

شرکت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامیار
(اِ، از عربی) کمپانی.
اشکان
این واژه خاستگاه ایرانی دارد :
واژه شریک عربیزه واژه آریایی چریک به مانای همراه ملازم وابسته است که در آن چر=attain دستیابی. چریک در سنسکریت به صورت cArika चारिक به مانای attendant آمده است. عرب از ریشه فرضی شرک واژگان تشریک شرکت مشارکت و شراکت را برساخته است.


محمدرحیم ریگی
انبازکده
رویا
کومپانی
علیرضا همتی
سازمان و یا بنگاه
ایرزاد
شِرکَت
این واژه به نمایان ( ظاهِر) اَرَبی ، باید با واژه ی share انگلیسی به مینه ی بَخش و بهر و بَرخ کردن هم ریشه باشد .
اگر دُرُست باش می توان این واژه ها را پیش نمود :
شِراد ، شِرکاد ، شِرگان یا :
انبازِشگاه ، اَنبازشکده ، انبازگاه ، انبازکده
کوم در واژه ی کومه هم پیشوند پارسی و همریشه با com و هَم میباشد :
کومکاری ، کومنانی ( pan = نان )
داز واژه ای است که کَم در پارسی از آن بهره می بریم :
هَمدازی ، کومدازی
علی باقری
شرکت: [اصطلاح شرکت برق ]شرکت عبارت است از شرکت یا سازمانی که به موجب مقررات قانونی به کار تولید، انتقال و توزیع نیرو و یا بخشی از این امور اشتغال داشته و برق متقاضی را تامین می‌نماید و متقاضی پس از برقراری انشعاب، مشترک آن می‌گردد. شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت توزیع نیروی برق مشمول این تعریف می‌باشند.
ب. الف. بزرگمهر
همبازی (شرکت کننده در کاری)

نمونه: این ها تنی چند از همبازیان* در �جشنواره ونیز� هستند که هر سال در همین روزها در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود.
*بجای �شرکت کننده� (در کاری) می توان از آمیخته واژه ی �همبازی� سود جست.

برگرفته ازیادداشتی در پیوند زیر:
ب. الف. بزرگمهر ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۶
https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/02/blog-post_64.html
ب. الف. بزرگمهر
همپا، همپایی، همپا شدن

واژه ی �همپایی� را بجای شرکت کردن در کاری، �شریک شدن؛ انباز گشتن؛ همدست شدن در کاری؛ ...� (واژه نامه دهخدا) بکار برده ام. برای ساخت واژه ای همتراز با �شرکت در ...� در زبان پارسی به ناچار باید از اندام های بدن آدمی بهره جُست؛ از آنجا که آمیخته واژه ی: �همدستی� به آرشی بسته تر و در موردهایی دیگر بکار می رود، از دید من، می توان آمیخته واژه ی: همپایی را بجای �شرکت کردن در ..�، �شریک شدن در ...� و �مشارکت� بکار برد. (برگرفته از پیش نویس نوشتاری پخشش نشده از آنِ بیش از هشت سال پیش)

نمونه:
از میان همه ی زنان دلاور پاریس که در �کمون� همپایی (شرکت) داشتند، لوئیز میشل از همه پرآوازه تر بود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سایت ثبت شرکت   • روزنامه رسمی شرکت   • استعلام ثبت شرکت   • نحوه ثبت شرکت   • مراحل ثبت شرکت   • هزینه ثبت شرکت   • راهنمای ثبت شرکت   • ثبت شرکت ونک   • معنی شرکت   • مفهوم شرکت   • تعریف شرکت   • معرفی شرکت   • شرکت چیست   • شرکت یعنی چی   • شرکت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شرکت

کلمه : شرکت
اشتباه تایپی : av;j
آوا : Serkat
نقش : اسم
عکس شرکت : در گوگل

آیا معنی شرکت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )