برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

شب

/Sab/

مترادف شب: شام، شامگاه، لیل، زاج

متضاد شب: روز

معنی شب در لغت نامه دهخدا

شب. [ ش َ ] (اِ، ق ) مدت فاصله ٔ از غروب آفتاب تا طلوع صبح صادق. (از فرهنگ نظام ). لیل. (برهان قاطع) (بهار عجم ) (آنندراج ). قرار داشتن قسمتی ازکره ٔ زمین است در تاریکی سایه ٔ زمین وقتی که آفتاب زیر افق پنهان باشد. (از التفهیم ). مقابل روز. مدت زمانی که شعاع آفتاب بجانبی از زمین که پشت به آفتاب دارد نرسد و بسبب واقع شدن در سایه ٔ خود تیرگی بر آن قسمت زمین مستولی باشد. نیمی از 24 ساعت که زمین حرکت وضعی کند و این نیم در حدود خط استوا برابر است ومتعادل و هرچه از خط استوا دورتر شویم تعادل کمتر خواهد بود تا آنجا که در قطبین بتفاوت شش ماه شب و شش ماه روز باشد مگر در دو اعتدال خریفی و ربیعی. بر مدتی اطلاق میشود که از تاریک شدن هوا تا روشن شدن است و عموماً از قریب نیم ساعت بعد از غروب است تا قریب نیم ساعت بعد از صبح صادق. (از فرهنگ نظام ). در علم هیئت مدت بودن آفتاب در تحت الارض که از غروب آفتاب تا طلوع آن است. (فرهنگ نظام ). عبرانیان در قدیم الایام ساعات روز را از غروب آفتاب تا غروب آفتاب دیگر محسوب میداشتند و بدین لحاظ شب قبل از روز اتفاق می افتاد. عبرانیان ساعات روز را 12 ساعت و شب را نیز 12 ساعت قرار میدادند.. (قاموس کتاب مقدس ) :
روزم از دردش چون نیم شب است
شبم از یادش چون شاوغرا.
ابوالعباس.
شب زمستان بود کپی سرد یافت
کرمک شب تاب ناگاهی بتافت.
رودکی.
به چشمت اندر بالار ننگری تو بروز
به شب بچشم کسان اندرون ببینی کاه.
رودکی.
و آن شب تیره کان ستاره برفت
و آمد از آسمان بگوش تراک.
خسروی.
چو از مشرق او سوی مغرب رسد
ز مشرق شب تیره سر برکشد.
فردوسی.
برخساره چون روز و گیسو چو شب
همی در ببارید گفتی ز لب.
فردوسی.
سپیده دم که هوا بردرید پرده ٔشب
برآمد از سر که روز با ردای قصب.
فرخی.
چنان سیاه شب و اندکی سپید بر او
چو زنگئی که بخنده گشاده باشد لب.
فرخی.
چو شب رفت و بردشت پستی گرفت
هوا چون مغ آتش پرستی گرفت.
عنصری.
ز میغ و نزم که ب ...

معنی شب به فارسی

شب
ازغروب تا لوع آفتاب که هواتاریک است، زمه، زاج سفید، نوعی اززاج که بیشتردریمن است
( اسم ) نوعی از زاج که بیشتر در یمن به دست آید شب یمانی زاج سفید .
اسم نوعی از عنکبوت سمی است
[ گویش مازنی ] /shab/ قطع ناگهانی و کامل هر چیز با یک ضربه ی تبر یا چاقو
آموزنده بشب که شب هنگام تعلیم گیرد یا آنکه در شب تعلیم دهد .
بانگ شب و فغان و ناله و زاری در شب
( صفت ) نوعی جغد مرغ حق حقگوی .
[nocturia] [پزشکی] افزایش تولید و دفع پیشاب در شب
۱ - ( صفت ) هر چیز که شب را روشن کند مانند : ماه چراغ و شمع . ۲ - ( اسم ) کرم شب تاب جمع شب افروزان . ۳ - ماه دهم از سال ملکی .
عمل شب افروز افروزندگی شب
افسانه شب افسانه که برای آمدن خواب در شبها بشنوند .
( اسم ) شغار
( اسم ) شغار
( اسم ) نیلوفر
گل شب بوی باشد و آن زرد رنگ میشود و بعربی منثور خوانند .
انگیزنده شب یا انگیزنده به شب
( صفت ) ۱ - شب دوست . ۲ - زن بد کار زن هرزه گرد .
...

معنی شب در فرهنگ معین

شب
(شَ) [ په . ] (اِ.) زمانِ بین غروب خورشید تا سپیده دم . ، ~ قدر شبی در ماه مبارک رمضان که در آن قرآن بر پیامبر (ص ) نازل شد. تاریخ دقیق آن معلوم نیست لذا شب های هفدهم ، نوزدهم ، بیست ویکم ، بیست و سوم و بیست و هفتم را شب قدر دانسته اند، لیلة القدر. ، ~
(شَ بّ) [ ع . ] (اِ.) نوعی از زاج که بیشتر در یمن به دست آید، شب یمانی ، زاج سفید.
(شَ) (اِمر.) = شباویز: مرغ حق ، پرنده ای که شب هنگام از شاخه درختان آویزان می شود و می خواند.
( شَ . اَ) ۱ - (ص فا.) هر چیز که در شب روشنایی داشته باشد. ۲ - (اِ.) کرم شب تاب . ۳ - ماه دهم از سال ملکی .
(شَ . رَ یا رِ) (ص مر.) ۱ - شب دوست . ۲ - زن بدکاره .
( ~ . بِ یا بَ) [ فا - ع . ] شب پانزدهم شعبان .
( ~ .) (اِمر.) گیاهی است از تیرة صلبیان که زینتی است و به سبب دارا بودن گل های معطر و زیبا غالباً در باغچه ها کشت می شود. شب بوی ، شقاری ، شمشم ، خمخم ، خیرو، خیری نیز گفته می شود.
( ~ . پَ رِ) (اِ.) خفاش .
( ~ .) (اِمر.) ۱ - لباس خواب . ۲ - روسری که شب هنگام خوابیدن به سر بندند.
( ~ .) ۱ - (ص فا.) شبرو. ۲ - (اِمر.) صدای آرام پا.
( ~ . پَ یا پِ) (ص فا.) ۱ - شب بیدار. ۲ - عاشق مهجور و بی قرار.
( ~ .) (ص فا.) ۱ - آن چه که در شب بدرخشد. ۲ - شب چراغ . ۳ - ماه ، قمر. ۴ - کرم شب تاب . ...

معنی شب در فرهنگ فارسی عمید

شب
نوعی زاج که بیشتر در یمن به دست می آید، زمه، زاج سفید، شب یمانی.
از غروب تا طلوع آفتاب که هوا تاریک است، فاصلۀ میان غروب خورشید تا سپیدۀ صبح: همی راند چون باد لشکر به راه / به رخشنده روز و شبان سیاه (فردوسی: ۸/۲۱۴).
* شب برات: شب پانزدهم شعبان، شب چک.
* شب چک: [قدیمی] = * شب برات: چراغان در شب چک آنچنان شد / که گیتی رشک هفتم آسمان شد (رودکی: ۵۴۷).
* شب چله : شب اول دی ماه، درازترین شب سال شمسی، شب یلدا.
* شب دیجور: شب دراز و بسیارتاریک.
* شب فرخ: (موسیقی) [قدیمی]
۱. از الحان سی گانۀ باربد: چو یارش رای فرخ روز گشتی / زمانه فرخ و فیروز گشتی (نظامی۱۴: ۱۸۱).
۲. از الحان قدیم ایرانی.
* شب قدر: شب نزول قرآن بر پیامبر که یکی از شب های نوزدهم، بیست ویکم، بیست وسوم، یا ب بیست وهفتم رمضان است، لیلةالقدر.
۱. ویژگی هرچیزی که در شب درخشندگی و روشنایی داشته باشد.
۲. (اسم) ماه.
۳. (اسم) کرم شب تاب.
= شب بو
تمام ۲۴ ساعت شب وروز، شب وروز، شبانه روز.
۱. شب دوست.
۲. (اسم، صفت) زن بدکار و هرزه گرد.
= شب پره
۱. نوعی بازی و نمایش که عروسک ها را از پشت پرده یا خیمۀ کوچکی به وسیلۀ رشته یا مفتول به حرکت درمی آورند، خیمه شب بازی.
۲. [مجاز] مکر، حیله، نیرنگ.
۳. شعبده بازی.
گیاهی زینتی باساقۀ بلند و گل هایی به رنگ های مختلف، شب انبوی، خیرو، خیری، هیری، زراوشان.
= خفاش
...

شب در دانشنامه اسلامی

شب
شب زمان بین غروب آفتاب تا طلوع فجر صادق و مقابل روز هست؛ و از احکام آن در بابهای زیادی نظیر طهارت، صلات، صوم، اعتکاف، حج، جهاد، نکاح، صید و ذباحه و اطعمه و اشربه سخن گفته اند.
شب که در لغت عرب از آن به «لیل» تعبیر می شود، هرچند در لغت بر مدت زمان بین غروب آفتاب و طلوع آن اطلاق شده هست.
معنای شب در شرع
مراد از شب در شرع مقدس و نزد معروف و مشهور فقها مدت زمان بین غروب خورشید (ناپدید شدن قرص آن یا زوال حمره مشرقیه بنابر اختلاف اقوال) و طلوع فجر صادق (آغاز وقت نماز صبح) است. برخی معاصران، شب را- جز در موارد استثنا شده، مانند روزه- همان معنای لغوی دانسته اند.
ارتباط بین شب و عبادات
شب، ظرف زمانی برای انجام دادن عباداتی همچون نمازهای واجب مغرب و عشا، نافله های شبانه، نماز وحشت ، بیتوته در منی و نزد همسر، قرار داده شده است؛ چنان که شبهای خاصی موضوع تشریع عباداتی مستحب؛ اعم از نماز و دعا و غیر آن قرار گرفته است، مانند شبهای ماه رمضان، شبهای قدر، جمعه، غدیر، عرفه، عید فطر و قربان، مبعث و ... .
احکام مربوط به شب
...
یکی از مصادیق آیات آفاقی، شب است. در این مقاله آیات مرتبط با آیه بودن شب معرفی می شوند.
شب، از آیات الهی:۱. و هو الذى ... یغشى الیل النهار إنّ فى ذلک لأیت لقوم یتفکّرون.
رعد/سوره۱۳، آیه۳.    
مایه آرامش بودن شب، از آیات خدا:۱. ... ذلکم اللَّه ...• ... و جعل الیل سکنا ....
انعام/سوره۶، آیه۹۵.    
تاریکی شب و پوشش چهره روز به وسیله آن، آیه خدا:۱. إنّ ربّکم اللَّه الذى خلق السموت و الأرض فى ستّة أیّام ثمّ استوى على العرش یغشى الیل النهار ....
أعراف/سوره۷، آیه۵۴.    
...
لَیلَةُ الدَّفن یا شب اول قبر نخستین شبی است که مرده را دفن کرده اند. در فرهنگ اسلامی از این شب و ویژگی ها و حوادث آن بسیار سخن رفته است. بنابر روایات، ...


شب در دانشنامه ویکی پدیا

شب
شب (در مقابل روز) به معنای فاصله میان غروب تا طلوع خورشید است. از دیدگاه نجومی، نیمی از سطح هر سیاره در منظومه شمسی که رو به خورشید قرار دارد روز روشن است و نیمه دیگر آن شب است.
پس پسان پریشب
پسان پریشب
پس پریشب یا پیش پریشب (در برخی لهجه های فارسی)
پریشب
دیشب
امشب
فرداشب
پس فرداشب
پسان فرداشبیا پس ترسباشب (در برخی لهجه های فارسی افغانستان)
پس پسان فرداشب
واژه شب، ممکن است به معنای شبانه روز نیز به کار رود. یک شبانه روز برابر بیست و چهار ساعت است.
عکس شب
«شب» آلبومی از هنرمند اهل کانادا هولی کول است که در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ (۲۰۱۲-07-۳۱) منتشر شد.
شب به معنای فاصلهٔ زمانیِ غروب تا طلوع خورشید است. همچنین، می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
شب (آلبوم هولی کول)، آلبوم موسیقی هولی کول
شب (فیلم ۱۹۲۰)، فیلم کوتاه برت جیلت
شب (فیلم ۱۹۶۱)، فیلم آنتونیونی
شب (کتاب))، کتاب الی ویزل
شب (میکل آنژ)، تندیس میکل آنژ
شب (نقاشی)، نقاشی ماکس بکمان
«شب» (فرانسوی: Nuit) تک آهنگی از گروه سه نفرهٔ فردریکس گلدمن جونز است که در سال ۱۹۹۱ میلادی منتشر شد.
این ترانه از آلبومی به نام «فردریکس گلدمن جونز» است و به لحاظ فروش در کشور فرانسه، موفق بود.
گلدمن اظهار داشت که نوشتن این ترانه تنها چند ساعت وقت گرفت و الهام بخش آن پیتر گرین بود. اشعار متن ترانه به دو زبان فرانسوی و انگلیسی (نوشته شده توسط مایکل جونز و اجرا توسط کارول فردریکس) است.
شب به کارگردانی رسول صدرعامل ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شب در دانشنامه آزاد پارسی

شِب (Cheb)
شِب
(به آلمانی: اِگِر) شهر صنعتی در غرب بوهم، در جمهوری چک، کنار رود اوهرژه نزدیک مرز آلمان. در ۱۴۵ کیلومتری غرب پراگ واقع شده و جمعیت آن ۳۱,۸۰۰ نفر است (۱۹۹۱). صنایع نساجی دارد. دارای کلیسایی از قرن ۱۳ م است و قبلاً قلعه ای مهم و استراتژیک بود. قلعه شِب را فردریک (اول) بارباروسا، امپراتور مقدس روم در قرن ۱۲ م در محل دژی اسلاو بنا کرد. در جنگ سی ساله، آلبرشت فون والنشتاین، ژنرال آلمانی در این شهر به قتل رسید (۱۶۳۴). پیش از جنگ جهانی دوم، مرکز جنبش آلمانی زودتن بود.

نقل قول های شب

شب (در مقابل روز روشن) به معنای فاصله میان غروب تا طلوع خورشید است.
• «دوست داشتم که همه روزم نیز شب بود تا با دوستان همنشین باشم.» -> ابوعباس احمد ثعلب از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء» نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، به اهتمام قاسم السامرائی، چاپ لیدن، ۱۹۷۸، بارگذاری شده در ویکی نبشتهٔ عربی
• «زندگی در شب آغاز می شود.» -> کارلاین هریس در «Dead Until Dark»
• «شبِ تاریک تر، ستاره های روشن تر / غم عمیق تر، خدا نزدیکتر !». -> فیودور داستایفسکی در جنایت و مکافات
• «شب طولانی است پس آن را با خوابیدن کوتاه مکن و روز صاف و زیبا و درخشنده است پس آن را با گناهانت آلوده مکن..»
• «شب را خدا آفرید، اما تاریکی را انسان..» -> منسوب به اسکات
• «بارها پیش می آید که شب از خواب برمی خیزم و در مورد موضوع مهمی فکر می کنم و تصمیم می گیرم بروم و آن را با پاپ در میان بگذارم. بعد که کاملاً از خواب بیدار می شوم متوجه می شوم که پاپ خودم هستم..» -> پاپ جان بیست و دوم
• «شب بود و شب پردهٔ بسیاری از اعمال نیک و بد آدمی است..» -> از کتاب شوهر آهو خانم نوشتهٔ علی محمد افغانی
• «سر دو رکعت نماز چقدر باید این پله ها رو بیام بالا، برم پایین… من نمی دونم تو شب اول قبر چی می خوای جواب بدی؟ مجبوری تا نصف شب بشینی پای اون قوطی معصیت، زن های لخت و عور رو نگاه کنی که صبح نتونی پا شی..» -> از فیلم دایره زنگی
• «شبهای تیره بِه که چراغان به مِی کنی / اسراف نیست، هر چه کنی خرجِ روشنی.» ترا ای کُهن بوم و بَر دوست دارم، مهدی اخوان ثالث، انتشارات مروارید، چاپ ۱۳۷۵، ص ۲5 -> مهدی اخوان ثالث
• بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم کرده
• خروسی را که شغال صبح میبره بگذار سر شب ببره.
• هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی.
• شب دراز است و قلندر بیدار
• شب شراب نیارزد به بامداد خمار

شب در جدول کلمات

شب اول برج جدی
یلدا
شب اول زمستان
یلدا
شب برات
جک
شب بسیار ارجمند در میان مسلمانان
قدر
شب بلند
یلدا
شب بلند سا ل
یلدا
شب بیدار
ساهر
شب بیست و نهم ماه
لیل السرار
شب پره
اخفش
شب پیش
دیشب

معنی شب به انگلیسی

evening (اسم)
عصر ، شام ، شب ، سرشب ، غروب
night (اسم)
تاریکی ، شب ، غروب ، شب هنگام ، برنامه شبانه ، خادم حبش ، لیل ، نزدیک بوقت خواب
eve (اسم)
شب ، شب عید ، شامگاه ، جنس زن
nighttime (اسم)
شب ، شبانگاه
nox (اسم)
شب ، الهه شب

معنی کلمه شب به عربی

شب
عشية , ليل
مضيي
معسکر موقة
سحر , صحوة
صحوة
عشية
صحوة
مضيي
ليل , مساء
طاقية النوم
کلمة السر
ليلا
ليلا
سحر
منتصف الليل
ثوب
ثوب النوم , رداء
حظر التجول
منتصف الليل
منتصف الليل

شب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عمار
به جوانی رسیدن.جوانه ای برخواسته.برخواستن شعله آتشی.سنگ سفید و ترش که در اسفند موجود است
پریسیما
روز : day : ساعت ۶ روز : am 6
بامدادان : dawn
سپیده‌دم، پگاه، خورخیز، برآمد : sunrise
پیشین : morning
نیم‌روز : midday, noon : ساعت ۱۲ روز : pm 12

شب : night : ساعت ۶ شب : pm 6
پسین : evening, afternoon
گرگ‌میش : dusk
هوراُفت، فرورفت، ایوار : sunset
نیم‌شب : midnight : ساعت ۱۲ شب : am 12
علی باقری
شب زده( be knighted ): [اصطلاح کوهنوردی]گروه یا فردی که ضمن صعود یا بازگشت به شب برخورد میکند و مجبور به شب مانی می شوند،در مقابل آن شب مانی با برنامه است
منبع https://sporton.ir
ارمین
شب .: night
نادر
شب به ترکی: گئجَه
Nashnas
شام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکس شب اول زفاف   • شب اول عروسی چه کار کنیم   • شب عروسی فاطما گل   • آموزش شب اول عروسی   • فیلم شب اول زفاف بدون سانسور   • شب اول عروسی چه باید کرد   • شب اول عقد   • شعر شب   • معنی شب   • مفهوم شب   • تعریف شب   • معرفی شب   • شب چیست   • شب یعنی چی   • شب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شب

کلمه : شب
اشتباه تایپی : af
آوا : Sab
نقش : قید
عکس شب : در گوگل

آیا معنی شب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )