شاهان

فرهنگ اسم ها

اسم: شاهان (پسر) (فارسی) (تاریخی و کهن) (تلفظ: shahan) (فارسی: شاهان) (انگلیسی: shahan)
معنی: فرمانروا و بزرگ، حکومت کننده، سلطنت کننده، امیر، سرور، حاکم، شهریار، پادشاه، سلطان، فرمانروا، ژنرال، سرلشکر، سردار، سالار، سید، شیخ، فرمانده، ملک، مانند شاه، منسوب به شاه و شاهی
برچسب ها: اسم، اسم با ش، اسم پسر، اسم فارسی، اسم تاریخی و کهن

پیشنهاد کاربران

شاهان یعنی خدای شاه. تاجی برای شاهان. یعنی بالاترین اسم درخشش ایرانی. به خودم میبالم که چنین اسمی برای پسرم گذاشتم♡
قوی و پاک جنگنده و باهوش مثل ببر مازندران
شاه شاهان
شاهان یعنی. . بزرگی و عظمت. . نام اصیل ایرانی. . اسم شیر پسرم شاهان. . امیدوارم در آینده خودش هم مثل اسمش با اعظمت و باشکوه باشه. . شاهان رجبی😍😍😍
شاهان یعنی فرمانروایان. اشاره به بزرگان و افراد صاحب مقام. بهترین و بزرگ مرد. حاکم و خان. سرور.
شاهان یعنی شاه شاهان، بی نیاز و قدرتمند همچون شاه و حاکم حکومت. نام اصیل و کهن آریایی. گل پسر ناز و عشق عمو. اسم برادرزاده گل و ناب و بینظیر خودم. عشق عمو❤❤
یعنی شاه شاهان
شاهان به معنی مثل شاه ها بزرگ و با عظمت
مانند امین امانتدار
شاهان یعنی شاهان
شاهان : فرمانروا و بزرگ، امیر، فرمانده ، شهریار، پادشاه
مروارید نایاب
شاهان :شاهان منسوب به شاه. فرمانروا و بزرگ.
شاهان : شاهانه , همچون شاه . همانند شاه . منسوب به شاه . شاهی . خسروی . امیری , فرمانروایی , بزرگوار و شکوهنده . با شوکت و عظمت . باسلطنت و شکوه و جلال . غنی , ثروتمند , دارا , بی نیاز , با قدرت و مکنت . دارنده , صاحب , مالک .
شاهان : معنی اسم شاهان، "مانند شاه" ذکر شده است. شاهان : منسوب به شاه . حکومت کننده، سلطنت کننده . شاهان : شاه : امیر ، سرور ، حاکم ، شهریار ، پادشاه ، سلطان ، فرمانروا . اسم شاهان مورد تایید ثبت احوال کشور برای نامگذاری پسر است .
جمع ( شاه )

شکوهمند، درخشان
منصوب به شاه. فرمانروا و بزرگ
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٨)

بپرس