برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

سیاه

/siyAh/

مترادف سیاه: اسود، اغبر، تاریک، تیره، قره، کبود، کمرنگ، مشکی ، برده، غلام، کاکاسیاه، سیاه پوست ، بدیمن، بی ارزش، پشیز، غم انگیز، ملالت بار

متضاد سیاه: سپید، سفید، سفیدپوست

معنی سیاه در لغت نامه دهخدا

سیاه. (ص ) در مقابل سفید. (برهان ). اسود :
یخچه می بارید از ابر سیاه
چون ستاره ، بر زمین از آسمان.
رودکی.
همه جامه کرده کبود و سیاه
همه خاک بر سر بجای کلاه.
فردوسی.
سیاه سنگی اندر میان دشت گهی
بروزگار شود گوهری چو دانه ٔ نار.
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 110).
غایت رنگها است رنگ سیاه
که سیه کم شود بدیگر رنگ.
ناصرخسرو.
اگرچه موی سیاه و سپید هر دو یکی است
مرا که فارغم از نازکی و برنایی.
مجیرالدین بیلقانی.
|| غلام حبشی و زنگی. (برهان ) (از جهانگیری ) (فرهنگ رشیدی ) (آنندراج ) :
ایستاده بخشم بر در او
این بنفرین سیاه روخ چکاد.
حکاک (از لغت فرس اسدی ص 106).
ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم
تو سیاه کم بها بین که چه در دماغ دارد.
حافظ (از جهانگیری ).
|| تاریک. مظلم :
شب سیاه بدان زلفکان تو ماند
سپید روز بپاکی رخان تو ماند.
دقیقی.
چه گویم چرا کشتمش بی گناه
چرا روز کردم بر او بر سیاه.
فردوسی.
از آن پس که برگشت از آن رزمگاه
که رستم بر او کرد گیتی سیاه.
فردوسی.
تا گنج او خراب شد و فیل او اسیر
تا روز او سیاه شد و حال او فگار.
منوچهری.
در سایه ٔ شب شکست روزم
خورشید سیاه شد ز سوزم.
خاقانی.
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت.
حافظ.
- پول سیاه ؛ پولی که از نیکل و مس سکه زنند.
- حرف سیاه ؛ حروفی که در مطبعه از لحاظ قطع و درازا به همان نسبت حروف معمولی باشد ولیکن درشت تر از پهنا.
- روسیاه :
ز بس زنگی کشته بر خاک راه
زمین گشته بر آسمان روسیاه.
نظامی.
رجوع به ذیل این ترکیب و سیاه روی شود.
- سیاه گشتن دل ازچیزی ؛ سیر شدن دل از آن ، چنانکه پروای حال او نکند و هرگز بدو توجه ننماید :
مراد من ز خرابات چونکه حا ...

معنی سیاه به فارسی

سیاه
هرچیزی که برنگ ذغال باشد، تیره وتاریک، حبشی
۱ - ( صفت ) آن چه برنگ زغال باشد اسود ۲ - تیره تاریک . ۳ - ( اسم ) رنگ زغال سواد . توضیح تیره ترین رنگهاست و آن رنگی است خارج از دسته رنگهای اصلی و فرعی . چون این رنگ را به رنگ دیگر اضافه کنند آن را تیره سازد مقابل سفید . ۴ - کسی که سیاه پوست باشد . ۵ - حبشی زنگی . ۶ - اسب سیاه رنگ . ۷ - خط چهارم از جمله هفت خط جام ارزق . ۸ - ( صفت ) مست طافح سیاه مست . ۹ - نحس شوم . یا بازار سیاه . بازاری که در آن قیمت اشیائ را بیش از قیمت اصلی خرید و فروش کنند . یا ( میان ) سیاه و سفید فرق کردن ( تشخیص دادن ) خواندن و توانستن سواد داشتن .
نام اسب اسفندیار است و چون سیاه بوده بدین نام میخوانند
آب تیره و گل آلود .
مروارید که رنگ او بسیاهی زند آبی که از زمین های باطلاقی زهد و با آن مزارع را آبیاری توان کرد
آب تیره و گل آلود .
نوعی از درخت تنگرس که در دیناچال نور کتول درفک و رامسر دیده میشود آنرا در رامسر سیاه اربه میخوانند
درختی است از تیره زغال اخته ها که در جنگلهای شمالی ایران فراوان است . برخی از گونه های این درخت به صورت درختچه نیز در می آید . میوه اش از زغال اخته کروی است و شباهت کامل با زغال اخته دارد . غالبا آن را به همان نام میخوانند آل سیاه آل سعال سال سل سهال چوه سیاه لف .
سیاه دل بد قلب
کنایه از چشم معشوق چه چشم را ببادام تشبیه کرده اند
دهی است از دهستان اواوغلی بخش حومه شهرستان خوی
...

معنی سیاه در فرهنگ معین

سیاه
[ په . ] ۱ - (ص .) آن چه به رنگ زغال است . متضاد سفید. ۲ - تیره ، تاریک . ۳ - (اِ.) رنگ زغال . ۴ - کسی که پوستش سیاه باشد، سیاه پوست . ۵ - حبشی . ۶ - شوم ،بدیمن . ، ~بازار بازاری که در آن قیمت اشیا را بیش از قیمت اصلی و رسمی خرید و فروش کنند.
(اِمر.) ۱ - گونه ای نمایش سنتی که معمولاً در آن شخصی دارای غلامی سیاه - پوست و گیج و گول است که دست به کارهای خنده داری می زند. ۲ - (کن .) عملیات از پیش طراحی شده برای فریب دیگری .
(بَ) (ص مر.) ۱ - حقه باز.۲ - تردست .
(پِ) (ص مر.) ۱ - کنایه از: زنی که توجهی به تربیت کودک خود ندارد. ۲ - زنی که هر کودک شیر او را بخورد بمیرد.
(اِمر.) هر یک از افراد یکی از چهار گروه بزرگ نژادهای انسانی ، بومی قارة آفریقا که پوستی تیره ، موهای مجعد و لب های کلفت برآمده دارند.
۱ - (ص فا.) کنایه از: سوگوار. ۲ - (اِ.) شبگرد، عسس .
(دُ) (اِمر.) چادر سیاه ، خیمه هایی تیره رنگ که صحرانشینان و دامداران در صحرا برای خود برپا می کنند. سیاه خیمه و سیاه خانه نیز می گویند.
(اِمر.) زندان تنگ و تاریک .
(چَ دِ) (ص مر.) آن که رنگ چهره اش تیره باشد.
(نَ یا نِ) (اِمر.) زندان .
(دِ رَ) (اِمر.) ۱ - درختچه ای از تیرة عناب ها که برگ هایش در شاخه های جوان متقابل و دند ...

معنی سیاه در فرهنگ فارسی عمید

سیاه
۱. رنگی مانند رنگ زغال.
۲. (صفت) هر چیزی که به رنگ زغال باشد.
۳. (صفت) کسی که پوست بدنش سیاه باشد، حبشی، زنگی.
۴. (صفت) تیره، تاریک.
۵. (صفت) [مجاز] کم ارزش، پست.
۶. (صفت) [مجاز] آلوده به گناه.
۷. (صفت) [عامیانه، مجاز] کثیف، چرک.
۸. (صفت) [مجاز] بدیمن، نامبارک.
از درختان جنگلی ایران با میوۀ بیضی شکل قرمزرنگ، ال، آل، سال، سل.
تیره بخت، بدبخت، بدطالع، بی طالع، بداختر.
تیره بختی، بد بختی.
۱. زنی که پستانش سیاه باشد.
۲. [مجاز] زنی که بچۀ خود را خوب پرورش ندهد.
۳. [مجاز] زنی که هر بچه ای را شیر بدهد، آن بچه بمیرد.
۱. کسی که پوست بدنش سیاه باشد.
۲. (اسم، صفت) آن که از نژاد سیاه باشد.
۱. کسی که جامۀ سیاه به تن داشته باشد.
۲. [مجاز] ماتم زده، ماتم دار، عزادار.
۳. (اسم، صفت) [مجاز] شب گرد، عسس.
نوعی خار بیابانی که گل های زرد زیبا دارد.
= شونیز
از درختان جنگلی ایران، قره تیکان، چنگل، ککت.
= زغال اخته
خیمه های تیره رنگ که صحرا نشینان و دامداران در صحرا برای خود برپا می کنند، سیاه خیمه، سیاه خانه، سیه خانه، چادر سیاه.
سیاه چال ...

سیاه در دانشنامه اسلامی

سیاه
سیاه نام یکی از رنگ ها می باشد که از احکام آن در بابهای طهارت، صلات، حج، نکاح و دیات سخن گفته اند.
سیاه از رنگ ها بوده و مقابل آن سفید می باشد.
احکام رنگ سیاه
← کفن کردن مرده با پارچه سیاه
 ۱. ↑ جواهر الکلام، ج۴، ص۲۴۷.    
...سیاه در دانشنامه ویکی پدیا

سیاه
سیاه یا مِشکی رنگی است که نور هیچ قسمتی از طیف قابل رؤیت را بازتاب نمی کند. به تعریفی دیگر سیاه حاوی همه رنگ ها در طیف قابل رؤیت هست و گاه به آن رنگ بی فام هم گفته شده. سیاه ظالم را احمد سیاه نیز میگویند(زاده ۲۰متری) سیاه سیر را سیاه پرکلاغی هم می گویند. رنگ شبقی نیز نوعی از سیاه بسیار سیر است. برای توصیف شناسنامه ای رنگ سیاه چشم واژهٔ مشکی کاربرد بیشتری دارد.
فهرست رنگ ها
این رنگ از اولین رنگ هایی بوده که در دورهٔ نوسنگی برای نقاشی بر روی دیوارهٔ غار از آن استفاده شده است.
رنگ سیاه می تواند با احساس قاطعیت مرتبط باشد. در ادبیات مذهبی، رنگ سیاه به دنیای زیرین و نامرئی اشاره دارد به همین دلیل دارای یک حس ناشناخته و پر رمز و راز است و آن را نشانهٔ تاریکی و مرگ می دانند.
استفادهٔ این رنگ در دکوراسیون باعث می شود که نور محیط جذب شده و فضا کوچک تر به نظر برسد.
عکس سیاه
سیاه (به انگلیسی: The Black) چهارمین آلبوم استادیویی گروه متال کور انگلیسی اسکینگ الکزندریا است که در مارس ۲۰۱۶ توسط سومریان منتشر خواهد شد. این اولین آلبوم این گروه به همراه وکالیست جدیدشان دنیز شافوروستو است.
سیاه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سیاه (آلبوم اسکینگ الکزندریا)
سیاه (فیلم ۲۰۰۵)
سیاه: نام یکی از ارزشهای زمانی نت در موسیقی
سیاه (به انگلیسی: Black، به هندی: ब्लैक) یک فیلم سینمایی محصول سال ۲۰۰۵ میلادی کشور هند است. کارگردان این فیلم، سانجای لیلا بانسالی و بازیگران اصلی اش آمیتاب باچان و رانی موکرجی هستند. بازی بازیگران در این فیلم قابل توجه است؛ گرچه داستان فیلم متأثر از ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سیاه در دانشنامه آزاد پارسی

نمایش سیاه بازی
از شخصیت های نمایش ایرانی. بازیگری در نمایش های تخت (رو) حوضی که کارش بر بنیاد بازی های دلقکی تک نفره استوار است. قبل از سیاهِ نمایش های سنتی روحوضی در «تعزیۀ مضحک»، یک نسخه خوان سیاه به نام قنبر (غلام حضرت امیر) با ته لهجۀ حبشی و رفتار خنده آور ظاهر می شد که دشمنان دین را هجو می کرد. بعدها همین سیاه با مایه های تندتری از مزاح و حرکت های شادی آور به دسته های دوره گرد نوروزی راه یافت. از لحاظ ظاهر، پوستی تیره تر از بشرۀ سیاه معمولی داشت و لهجه و کلامش عامیانه تر از عوام بود. مسائل را با بزرگ نمایی، گزافه گویی و زبان درازی مطرح می کرد. سیاه از اولین شخصیت های نمایش سنتی است که از لحاظ لهجه، و طرح گستاخانۀ مسائل با ارباب، داماد یا پسرش به شکلی اغراق آمیز برخورد می کرد. در دورۀ قاجار، پس از رونق کار دلقک ها و مسخرگانی مانند کریم شیره ای، حبیب دیوانه، شیخ حسین (شیپور)، اسماعیل بزاز، و کَل عنایت، کار سیاه بازها در دسته های تقلید و مطرب (روحوضی) نیز رواج گرفت. اکبر نایب جعفر، باباتیمور، و ذبیح الله ماهری از «سیاه» های معروف اواخر دورۀ قاجار بودند که با دسته های حسین آقاباشی، سیداحمد باشی و مؤید کار می کردند، و محل اجرای برنامه های شان قهوه خانه ها، باغ ها و پاتوق های عمومی بود. در دورۀ پهلوی اول دسته های تقلید در «بنگاه های شادمانی» متمرکز شدند و افرادی مثل ببراز سلطانی، مهدی مصری، رضا عرب زاده، و حسین یوسفی و بعدها سعدالله رحمت خواه (سعدی افشار) و محمود یکتا به سیاه بازی رونق دادند.

سیاه در جدول کلمات

سیاه چشم
حور
سیاه دانه
کبودان
سیاه درهم ریخته
ساهی
سیاه زخم
شاربن
سیاه مخفف
سیه
سیاه و سفید
سیاه و سفید
اسب سیاه رنگ
ادهم
اسب سیاه و سفید
ابلق
اسب یا ستور سیاه رنگ
ادهم
انگور سیاه خشک شده
,,,,

معنی سیاه به انگلیسی

dark (صفت)
تاریک ، تیره رنگ ، سیاه ، تیره ، تار ، ظلمانی
black (صفت)
زشت ، تاریک ، سیاه ، مشکی ، سیاه رنگ ، تیره ، چرک و کثیف ، تهدید امیز
joyless (صفت)
سیاه
cheerless (صفت)
سیاه ، افسرده ، غمگین ، عبوس
darksome (صفت)
سیاه ، گرفته ، اندکی تیره
jetty (صفت)
سیاه ، سیاه رنگ
despondent (صفت)
سیاه ، پژمان ، محزون ، دلسرد ، پکر
unlucky (صفت)
شوم ، سیاه ، ناموفق ، بد بخت ، بدشگون ، نحس ، سیاه بخت ، تیره بخت ، بدیمن ، بخت برگشته
grimy (صفت)
کثیف ، سیاه
jet black (صفت)
سیاه
mirthless (صفت)
سیاه

معنی کلمه سیاه به عربی

سیاه
اسود , رصيف الميناء , زنجي , وسخ
فين , مستنقع , مطحلب , هور
زنجي
حفرة
اسود , رصيف الميناء
اسود
اسود
احفر
اسود , سود
سبورة
عليقة
کبد
مجرف
خلد
باندا
کرويا
رصاص اسود
جن
جاودار
طائرة

سیاه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامیار
سیاه یا مِشکی رنگی است که نور هیچ قسمتی از طیف قابل رؤیت را بازتاب نمی کند. به تعریفی دیگر سیاه حاوی همه رنگ ها در طیف قابل رؤیت هست و گاه به آن رنگ بی فام هم گفته شده.
سیاه سیر را سیاه پرکلاغی هم می گویند. رنگ شبقی[۱] نیز نوعی از سیاه بسیار سیر است. برای توصیف شناسنامه ای رنگ سیاه چشم واژهٔ مشکی کاربرد بیشتری دارد.
جستارهای وابسته [ویرایش]
فهرست رنگ ها
منابع [ویرایش]
Wikipedia contributors, "Black," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed January 17, 2008).
↑ jet-black
رنگ های وب سیاه نقره ای خاکستری سفید سرخ آلبالویی بنفش سرخابی سبز مغز پسته ای زیتونی زرد نارنجی آبی سرمه ای سبز دودی آبی دریایی

این یک نوشتار خُرد است. با گسترش آن به ویکی پدیا کمک کنید.
رده های صفحه: رنگ رنگ ها
قس عربی
أسود هو أحد الألوان التی یمکن ملاحظتها فی الطبیعة.
یمکن أن نعرّف اللون الأسود بأنه ذلک الانطباع الذی یترک فی العین عندما لا تأتی أی أشعة ضوئیة باتجاه العین. ای لا تتحفز أی من المستقبلات اللونیة فی العین بفعل الأشعة الضوئیة.
[عدل]اقرأ أیضاً
الضوء الأسود
قس آذربایجانی
Ağ rəngin əksi, müxalifi olan qara rəngin cəmiyyətdə, məişətdə daşıdığı məna, qoşulduğu sözlər bütün rənglərdəkindən çoxdur. Arxada qara rəngin kainatın quruluş modelində Yerin alt qatını bildirdiyini demişdik. Bu elə indinin özündə də belə düşünülür və həmin təsəvvür dilimizdə işlənən ifadələrdə də özünü qorumaqdadır: "Qara yerə girəsən", "Başını qara yer oğurlasın", "Qara yer otağın olsun", "Qaranlıq dünyanın qara küncündə qaralasan", "Qara qəbir evin olsun", "Qara qəbrin dar qazılsın", "Qara yerdə çürüyəsən". Sayını istənilən qədər artıra biləcəyimiz bu nümunələrdə qara rəngin yeraltı dünyanı – qaranlığı bildirməsi şəksizdir. Bundan savayı, bilavasitə mənəviyyatla bağlı "qaraüz"; tale təyinli "qara-bəxt", "qaragünlü", "qaraduvaq", "qaranişan"; xasiyyət əlamətli "qaradinməz", "qaraqabaq", "qaraniyyət", "qarayaxa", "qaragüruh"; cəmiyyətin aşağı təbəqəsinə aid edilən "qara camaat", "qara kütlə" və s. ifadələrdəki rəng anlamına gələn "qara" da üstündə mənfi məna yükü daşıyır.
Dedik ki, qara rəngin funksiyası çoxdur və o, qoşulduğu sözlərdə müxtəlif mənalar ifadə edir. Misal üçün, təkcə qədim adlarda (Qaraxan, Qaragünə, Qarabudaq, Qaraca Çoban, Qaraçəkur və b.), istərsə də müasir adlarda (Qarakişi, Qarakazım, Qaravəli və b.) işlənmiş "qara" çoxanlamlıdır. Bir fikrə görə, adlardakı "qara" xaqanlıqda xanların titulunu bildirir. Başqa bir fikrə görə isə "qara", "titul" yox, "başçı, böyük" deməkdir. "Qara"nın "qorxunc, dəhşətli, vahiməli, zəhmli, olduqca qorxulu, çox dəhşətli epitet funksiyası daşımaqla "cəsarət və güclük damğası" olduğunu deyənlər də vardır.
Dilimizdə "qaraqaşlı", "qaragözlü", "qarasaçlı" və s. ifadələr də işlək sayılır. Buradakı "qara", sözsüz ki, rəng bildirməklə qaşın, gözün, saçın qaralığını bildirir. Amma məsələ belədir ki, bu rəngin vasitəsi ilə insanların antropoloji xüsusiyyətlərini də ayırd etmək olur. Bu məsələ ilə bağlı indiyə qədər açılmamış çox vacib bir mətləbdən danışmağı yerində bilirik. Bəlli olduğu üzrə, araşdırmalarda "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı Oğuzların türkmən, qırğız, qazax, özbək və üz quruluşları bunlara oxşar mənşəli olmasından az söz getməyib. Amma abidənin boylarındakı Oğuz kişi və xanımlarının qara qaşlı, qara saçlı, qara gözlü, ala gözlü, qıyma gözlü olmaları bu deyilənlərin əksindən xəbər verir.
Mətləbə keçməzdən öncə "qıyma göz"lə bağlı bir məsələ ilə tanış olaq. "Qıyma göz", "qıyıq göz" deyil. Göz qapaqları bir-birinə yaxın, kirpikləri kipləşmiş görünən gözə "qıyma göz" deyilir. Gözlərinin ucu dar, qıyılmış göz isə "qıyıqgöz" adlanır. Uzaq Şərq, Sibir, Orta Asiya, eləcə də Qazaxıstan türkləri "qıyma göz" yox, "qıyıq "göz"lüdürlər.
İndi "Kitabi-Dədə Qorqud"dakı oğuzların saçlarına, qaş-gözlərinə diqqət edək: "Topuğunda sarmaşanda qara saçlım" (Dirsə xanın xanımına aiddir), "Dirsə xanın xatununa qəhər gəldi, qara qıyma gözləri qan-yaş doldu", "Qara qıyma gözlərin uyğu almış açğıl axı" (Buğaca aiddir). "Ağ üzlü, ala gözlü gəlinlər gedərsə, mənim gedər". Bu sözləri deyən Dirsə xandır. Deməli, onun nəzərdə tutduğu "ala gözlü"dür. İribəbək və bəbək sahəsi qara, bəbək sahəsinin çevrəsi mavi çalarlı, ağ, daha dəqiqi iri, açıq mavi göz "ala göz" adlanır. Bayaq dediyimiz məkandakıların gözlərinin necəliyini xatırlatmışdıq. "Qarğı kimi qara saçım uzanır". Bu, Qazan xanın saçıdır. Burla xatun "qarğı kimi qara saçını yoldu". Bamsı Beyrək deyir: "... bir qara gözlü yavuqlum vardı". Bamsı Beyrəyin böyük bacısı əsirlikdən qurtarıb gələn qardaşına deyir: "Qara qıyma gözlərin" çöngələnməsəydi // Ağam Beyrək deyərdim, ozan sana" Bamsı Beyrək Baniçiçəkdən soruşur: "Qarğı kimi Qara saçın yoldunmu qız?! // Qara gözdən acı yaşı tökdünmü qız?! Burla xatun deyir: "Ala gözlü gəlin alar derdim", "Oguzun ala gözlü qızı-gəlini" Qanturalı deyir: "Ala gözüm açuban dünya gördüm" və s. Məsələ belədir ki, abidənin boylarında tanıdılan kafir qızları da qara qaşlı, qara gözlü, qara saçlıdır; "Doqquz qara gözlü... ka ...
سجاد
مشکین رنگ
نادر
سیاه به ترکی: قارا ، قَرَه
علی باقری
سیاه:
دکتر کزازی در مورد واژه ی سیاه می نویسد : ((سیاه در پهلوی سیا syā و سیاو syāw بوده است . ))
((زمین را بلندی نبُد جایگاه ؛
یکی مرکزی تیره بود و سیاه
ستاره ، به سر بر، شگفتی نمود؛
به خاک اندرون، روشنائی فزود.))
توضیح بیت : زمین در آغاز ارجمندی و والایی نداشت کانون تیر فام و سیاه بود خورشید بر فراز آن شگفتی آفرید و خاک تیره و تار را روشنایی بخشید.
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 193 )
علی دوستی نوگورانی
دیجور
مشکی
مشکی سوار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکس رنگ سیاه   • سیاه خواننده استیج   • سیاه من و تو   • black game   • معنی سیاه رنگ   • رنگ مشکی مو   • سیاه استیج   • عکس رنگ مشکی   • مفهوم سیاه   • تعریف سیاه   • معرفی سیاه   • سیاه چیست   • سیاه یعنی چی   • سیاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سیاه

کلمه : سیاه
اشتباه تایپی : sdhi
آوا : siyAh
نقش : صفت
عکس سیاه : در گوگل

آیا معنی سیاه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )