برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1430 100 1

سوشیانت

/soSiyAnt/

معنی اسم سوشیانت

اسم: سوشیانت
نوع: پسرانه
ریشه اسم: اوستایی-پهلوی
معنی: (تلفظ: sušiyant) (اوستایی) به معنی نجات دهنده، (در اعلام) هر یک از موعدان دین زردشتی - سوشیانس، نجات دهنده، هر یک از موعدان دین زرتشتی که در آخرالزمان ظهور می کنند

معنی سوشیانت در لغت نامه دهخدا

سوشیانت. [ سُش ْ ] (اِخ ) نجات دهنده. هر یک از موعودان دین زردشتی. در اوستا مکرر از سوشیانتهایی نام برده شده که در آخرالزمان ظهور کنند و غالباً از آخرین سوشیانت که پس از ظهور او قیامت خواهد بود اسم برده شده. بنابه سنت زردشتی سه هزار سال اخیر عمر جهان مادی عهد سلطنت روحانی زردشت و سه پسر آینده اوست که هریک بفاصله ٔ هزار سال از یکدیگر پای به دایره ٔ وجود گذارند. نامهای این سه پسر و اسامی مادران آنان و محل تولد ایشان در اوستا مندرج است ؛ اما وقت ظهور آنان در اوستا تعیین نشده است. همین قدر برمی آید که در آخرالزمان ظهور خواهند کرد. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به مزدیسنا و یشتها ج 1 و فرهنگ ایران باستان شود.

معنی سوشیانت به فارسی

سوشیانت
۱- هر یک از موعودان دین زردشتی.دراوستا مکرر از سوشیانتهایی نام برده شده که در آخر الزمان ظهور کنند و غالبا از آخرین سوشیانت - که پس از ظهور او قیامت خواهد بود- اسم برده شده . بنا بسنت زردشتی سه هزار سال اخیر عمر جهان مادی عهد سلطنت و روحانی زردشت و سه پسر آینده اوست که هر یک بفاصله هزار سال از یکدیگر پای بدایره وجود گذارند . نامهای این سه پسر و اسامی مادران آنان و محل تولد ایشان در اوستا مندرج است . اما وقت ظهور آنان در اوستا تعیین نشده همین قدر بر می آید که در آخر الزمان ظهور خواهند کرد ولی در کتب پهلوی وقت تقریبی معلوم است . اسامی سوشیانتها در فروردین یشت ( بندهای ۱۲۸ و ۱۲۹) چنین آمده : [ بفروهر اوخشیت ارته مقدس درود میفرستیمبفروهر او خشیت نمنگه درود میفرستیم بفروهر استوت ارته درود میفرستیمبان کسی که به سوشیانت پیروز گر موسوم خواهد شد و به استوت ارته موسوم خواهد شد.او را ازین رو سوشیانت نامند که او بهمه موجودات مادی سود بخشد او را ازین جهت استوت ارته گویند که آنچه در جهان دارای جسم و جانی است از پرتو او بیک زندگانی فنا ناپذیر رسد تا آنکه جنس دو پا ضد دروغ مقاومت تواند نمود تا آنکه پاکدینان در ستیزه ضد دشمنان ایستادگی توانند کرد ] معنی لفظی او خشیت ارته کسی است که قانون مقدس را می پروراند . امروز این اسم را [ او شیدر ] یا [ هوشیدر ] گویند . دومین موعود که او خشیت نمنگه است بمعنی کسی است که فزاینده یا پرورننده نماز و ستایش است. امروز [ اوشیدر ماه ] یا [ هوشیدرماه ] گویند. سومین موعود استوت ارته لفظا بمعنی کسی است که مظهر و پیکر قانون مقدس است . ۲- بالاخص : آخرین موعود زردشتی یعنی استوت ارته . ( پور داود . سوشیانس )
نجات دهنده هر یک از موعودان دین زردشتی

سوشیانت در دانشنامه اسلامی

سوشیانت منجی ایرانویج اثر سید حسن آصف آگاه، در بردارنده توضیحاتی درباره سوشیانت یا سوشیانس، منجی زرتشتیان بوده و به تشریح موعود از دیدگاه زرتشتیان پرداخته است.
کتاب به زبان فارسی و در سال 1386ش نوشته شده است.
کریستن بونو درباره این کتاب معتقد است، هر چند مؤلف آن مثل هر محقق دیگری نمی تواند، سیمای اولیه منجی در آئین زرتشتی را به ما بنمایاند؛ اما با استادی و چیره دستی، تمامیت حماسه آخرالزمان و سوشیانت منجی ایرانی را در ادبیات دینی زرتشتی به نمایش گذارده است.
کتاب با دو مقدمه از استاد کریستین بونو و مؤلف در توضیح جایگاه کتاب و تبیین فصول آن آغاز شده و مطالب در پنج فصل(با عنوان فرگرد) ابتدا به بیان عقاید زرتشتیان در خصوص مسئله موعود و آخرالزمان در ادبیات پیشگویانه زرتشتی، با استناد به متون پهلوی، آن چنان که بوده و هست، پرداخته و به ویژه در بخش سوم، اصل متون ارائه شده است.
در ادامه به بیان اختلافات و تضادهای موجود و چگونگی جعل و دست کاری در متون زرتشتی به خصوص در سده های دوم تا چهارم هجری توجه شده است.
«سوشیانت منجی ایرانویج» اثر سید حسن آصف آگاه، در بردارنده توضیحاتی درباره سوشیانت یا سوشیانس، منجی زرتشتیان بوده و به تشریح موعود از دیدگاه زرتشتیان پرداخته است.
کتاب به زبان فارسی و در سال ۱۳۸۶ ش نوشته شده است. کریستن بونو درباره این کتاب معتقد است، هر چند مؤلف آن مثل هر محقق دیگری نمی تواند، سیمای اولیه منجی در آئین زرتشتی را به ما بنمایاند؛ اما با استادی و چیره دستی، تمامیت حماسه آخرالزمان و سوشیانت منجی ایرانی را در ادبیات دینی زرتشتی به نمایش گذارده است.
ساختار کتاب
کتاب با دو مقدمه از استاد کریستین بونو و مؤلف در توضیح جایگاه کتاب و تبیین فصول آن آغاز شده و مطالب در پنج فصل (با عنوان فرگرد) ابتدا به بیان عقاید زرتشتیان در خصوص مسئله موعود و آخرالزمان در ادبیات پیشگویانه زرتشتی، با استناد به متون پهلوی، آن چنان که بوده و هست، پرداخته و به ویژه در بخش سوم، اصل متون ...

سوشیانت در دانشنامه آزاد پارسی

سوشیانْت
(به معنی سودبخش و رهاننده) عنوان عام سه موعود زردشتیان : اَستوت اَرِتَه ، هوشیدر و هوشیدرماه . سوشیانت اَرِتَه که بیشتر مطرح است سوشیانت پیروزگر نیز نامیده می شود، که در آخر زمان ظهور خواهد کرد و پس از ظهور او رستاخیز خواهد بود. بنابر روایت زردشتی، عمر جهان ۱۲هزار سال ، چهار عهد ۳ هزار ساله ، است . به باور زردشتیان در پایان هر هزاره از عهد چهارم ، که عهد سلطنت روحانی زردشت و سه پسر آیندۀ اوست ، یک سوشیانت در ۳۰سالگی ظهور خواهد کرد. پس در پایان هزارۀ دوازدهم ، سوشیانت سوم (سوشیانت مطلق ) پدیدار خواهد شد و جهان را نو خواهد کرد، مردگان را برخواهد انگیخت و قیامت و جهان معنوی را خواهد آراست . خورشید با ظهور هر سوشیانت چند روزی بی حرکت خواهد ماند. امروز زردشتیان این سه سوشیانت را هوشیدَر، هوشیدَرماه و سوشیانت می نامند. ناهید که فرشتۀ آب است نطفۀ این سه را که از زردشت هستند در دریاچۀ هامون نگه می دارد. در هنگام لازم هربار دوشیزه ای از خاندان بهروز در دریاچه آب تنی می کند و از نطفه ای بارمی گیرد. آخرین سوشیانت آخرین آفریدۀ اهورامزدا است .

سوشیانت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید
در دین زرتشت به معنی نجات دهنده
مهدی سیگاریان
سوشیانت ، سوشیانس:
نام مقدس حضرت مهدی در اوستا است.
در حقیقت منجی آخرالزمان در دین زرتشت سوشیانس نام دارد.
سوشیانت
سوشیانت اسمی اوستایی ست
زینب
سوشیانت شخص موعود و منجی عالم بشریت براساس کتاب آسمانی آیین زرتشت یعنی اوستا می باشد. البته در منابع مکتوب دیگری نام سوشیانس نیز آمده. براساس واژه شناسی زبان اوستایی واژه سوشیانت یا سوشیانس به معنای رهایی دهنده و آزادکننده و ناجی می باسد.
شهریار آریابد
در اوستا سه تن رهایی بخش بنام های هوشیدر ، هوشیدر ماه و استوت ارت از پشت ایست واستر پسر اشو زرتشت سپیتمان می باشند و مادران آنها به ترتیب : سروتت فذری (دارنده پدری نامی ) ، ونگهو فذری ( دارنده پدری بزگوار ) و اردت فذری (دارنده پدری نیک ) خوانده شده است که سوشیانت رهایی بخش افدم (نهایی) همان استوت ارت می باشد که در زمان پسین کسانی چون بهرام ورجاوند ، گرشاسب ، کیخسرو ، گیو ، گودرز پشوتن و توس به یاری او خواهند شتافت.
سوشيانت
راز بزرگي در اوستا و شاهنامه هست كه فقط اهل معرفت انرا ميدانند حتي اسامي انها نيز رازى را در خود پنهان دارند
منظور اين نيست كه كسي كه ميايد حتما مادرش در رود هامون ابستن ميشود اين جملات رازى بسيار بزرگ درخود دارد اوستا كتابي پر از رمز و راز وكشف رمز ان بسيار سخت است بنده براى اينكه به اين رموز بهتر اشنا شويد
شاهنامه
مثنوى معنوى
وكتاب شاه نعمت الله ولي كه البته نسخه اصلي ان را اگر پيدا كنيد به وضوح پرده از اين رازها و حتي اسم واقعي نجات دهنده اخر را مياورد
به اميد تولد دوباره براى تمامي بشريت مخصوصا هم وطنان عزيزم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اینترنت سوشیانت   • سوشیانت سونی   • شرکت سوشیانت   • گارانتی سوشیانت   • سوشیانت به انگلیسی   • سوشیانت شیراز   • سایت سوشیانت   • سوشیانت اسم دختره یا پسر   • معنی سوشیانت   • مفهوم سوشیانت   • تعریف سوشیانت   • معرفی سوشیانت   • سوشیانت چیست   • سوشیانت یعنی چی   • سوشیانت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سوشیانت
کلمه : سوشیانت
اشتباه تایپی : s,adhkj
آوا : soSiyAnt
نقش : اسم
عکس سوشیانت : در گوگل

آیا معنی سوشیانت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )