برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

ساسانیان

معنی ساسانیان در لغت نامه دهخدا

ساسانیان. (اِخ ) سلسله ٔ شاهنشاهانی که بعد از اشکانیان و تا حمله ٔ تازیان بر ایران حکومت میکردند. خاندان ساسانی بعد از خاندان هخامنشی مقتدرترین و معروفترین سلسله ٔ ایرانی است و دوره ٔ چهارصد ساله ٔ شاهنشاهی ساسانیان تأثیر عظیمی در تکوین ملیت و فرهنگ ایرانی داشت و هنگامی که سخن از ایران باستان و آداب و سنن خالص ملی ایران بمیان می آید هر ایرانی بلافاصله تمدن ساسانی را توأم با تمدن هخامنشی فرایاد می آورد. مؤسس این سلسله اردشیر پور بابک پور ساسان ، و آخرین پادشاه آن یزدگرد سوم بود و مدت سلطنت آنان ، از کشته شدن اردوان آخرین پادشاه اشکانی [ 226 م. ] تا کشته شدن یزدگرد سوم [ 652 م. / 31 هَ. ق. ] 426 سال بود و در این مدت 35 تن از آنان سلطنت راندند. ساسان جد این خاندان مردی از دودمان نجبا و موبد پرستشگاهی بود که در استخر برای ناهید (آناهیتا)ساخته بودند. زن او [ رام بهشت ] دختر گوزهر (گوچیهر) از پادشاهان بازرنگی (وازرنگ ) بود. بازرنگیان در نیسایه (نسا= بیضا = کاخ سفید) در شمال شیراز حکومت داشتند. بابک پسر ساسان در شهر خیر در کنار دریاچه ٔ بختگان حکومت داشت و با استفاده از خویشاوندی با بازرنگیان پسر خود اردشیر را بمقام ارگبدی شهر دارابگرد رسانید و این مقدمه ٔ پیشرفت این خانواده بسوی قدرت گردید. مقارن این احوال بابک بر گوچیهر شاه شورید و مقر وی نیسایه را گرفت و گوچیهر را کشت و خود بشاهی رسید. اردشیر میخواست پادشاه سرتاسر پارس شود ولی بابک اندیشه ٔ فرزند جاه طلب را دریافت و هراسان شد و نامه ای بحضور شاهنشاه اردوان پنجم نوشت و دستوری خواست که تاج گوچیهر را بر سر فرزند بزرگتر خود شاهپور گذارد. شاهنشاه در پاسخ نوشت که او بابک و پسرش اردشیر را یاغی میشناسد. بابک اندکی بعد از این واقعه درگذشت و شاهپور بجای او نشست و میان او و برادرش اردشیر کشمکش بالا گرفت ولی اردشیر مجبور به اطاعت از برادر بزرگتر شد. اتفاقاً شاهپور بطور ناگهانی بدرود حیات گفت. این حادثه را مشیرالدوله. (در کتاب ایران قدیم ص 151). بسال 212 م. بعلت خراب شدن زیرزمین قصر ملکه همای میداند و کریستنسن.(چ دوم ترجمه ٔ کتاب او ص 107). بسال 208 م. در ضمن حمله به دارابگرد در نتیجه ٔ افتادن سنگی از سقف در خانه ٔ ویرانه ای ذکر میکند.بعد از شاهپور برادران دیگر تخت و تاج را به اردشیرتقدیم کردند و بدینسان مردی ...

معنی ساسانیان به فارسی

ساسانیان
سلسله ای از شاهنشاهان که از ۲۲۴ تا ۶۵۲م.در ایران سلطنت کردند . کانون خاندان ساسانی ایالت فارس بود یعنی همان سرزمین باستانی جنوب غربی ایران که قریب به هزار سال پیش نخستین قبایل قوم پارس در آن سمتقر شده بودند . تاج و تخت شاهنشاهی بدست سلسله ای از پادشاهان ملی افتاد که خود را و ارث هخامشیان معرفی میکردند و با محروم کردن اشکانیان از این مزیت سلطنت را تنهاحق خود میدانستند. ساسانیان پس از آنکه تاج و تخت را بر اثر منازعات طولانی بدست آوردند حکومتی ملی تاسیس کردند که متکی بدین ملی ( زردشتی ) و تمدنی بود که شاید از جنبه ایرانیت در سراسرتاریخ طویل ایرانیان نظیر نداشته است . تشکیل قدرتی مرکزی و قوی که زمام اشراف ملوک الطوایفی فتنه جو را در دست گرفت تربیت قشونی منظم و تربیت شده و ایجاد سازمانی دقیق که بعهده اداره ای - که تحت نظارت دقیق قرار داشت - سپرده شده بود همه موجب گردید ایران - که تجدید قوی یافته بود - راه ترقی سپارد و چنان قوه ای بهم رساند که بنظر میرسد دنیای متمدن بین آن کشور و روم تقسیم شده بود . از نظر مسائل خارجی ساسانیان بدون احساس خستگی و با موفقیت متناوب درسه جبهه محاربات را ادامه میدادند با رومیان در مغرببا کوشانیان و هپتالیان در مشرق و با بدویان در شمال . مسئله دشوار ارمنستان نیز بخشی از مساعی آنان را مصروف خود میداشت بدون آنکه انتظامی قطعی برقرار شود . این محاربات طولانی و جنگهای خونین با ممالک مجاور مدت چهار قرن ملت ایران را فصد میکرد بدون آنکه وضع داخلی شاهنشاهی بتواند برای استقرار تعادل چاره ای بیندیشد ملوک الطوایفی همواره درصددبود مجددا حقوق قدیم خود را باز یابد. عصیانهای فرماندهان نظامی که توقع داشتند قدرت عالیه را در دست خود بگیرند استبداد و رقابتهای شدید در اطراف تاج و تخت که قدرت آن بمرور ضعیف میگردید و پس از همه منازعه حقیقی طبقات ) که مبانی جامعه ایرانی را لرزانید و در شهرها و قصبات خونها جاری کرد - همه این عوامل برای سقوط شاهنشاهی در همان زمان که وی د ر نظر جهانیان باوج قدرت خود رسیده بود دست بهم دادند . ضربت قاطع از سوی دشمنان ایران - که مدت چند قرن قوای آنرا فرسوده کردند - وارد نشد بلکه از طرف قوم جدید - این قوم مدت چند سال خود را بعنوان مولی و مخدوم شاهنشاهی وسیع ایران معرفی کرد . ماتر ...

ساسانیان در دانشنامه اسلامی

حکومت ساسانیان که پس از «اشکانیان» روی کار آمد، از سال ۲۲۶ میلادی تا ۶۳۹ میلادی
برخی از پژوهشگران معتقدند آغاز انحطاط و سقوط ساسانیان از دوره انوشیروان به بعد آغاز می شود. دکتر مفتخری در این رابطه می نویسد: «اگر عصر انوشیروان را نقطه اوج قدرت ساسانیان به شمار آوریم باید گفت: شمارش معکوس سقوط آنان نیز از همین نقطه آغاز شد. . . اصلاحاتی که در این دوره انجام شد، در جهت منافع طبقات فرو دست جامعه نبود و حتی بیش از گذشته بحران را در تمام جوانب به خصوص در مسائل سیاسی و اجتماعی عمیق نمود و زمینه های شکست ساسانیان و پیروی اعراب مسلمان را فراهم کرد. »
مفتخری، حسین، تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان، ص۷، تهران، سمت، ۱۳۸۷، چهارم
جامعه ایران در دوره ساسانی یک جامعه طبقاتی بود. عبور از طبقه ای به طبقات بالاتر تقریبا امری محال بود.
کلمان هوار، ایران و تمدن ایرانی، ترجمه حسن انوشه، تهران، ص۱۲۷، امیر کبیر، ۱۳۸۶، پنجم.
وضعیت سیاسی اواخر دوره ساسانی روز به روز آشفته تر می شد. هر چند در دوره خسرو پرویز (۵۹۰- ۶۲۸ م. ) هنوز مرکزیت سیاسی حکومت ساسانی حفظ شده بود؛ اما در همین دوره ضعف حکومت ساسانیان آشکار گشت. «خسرو پرویز با نابود کردن خاندان بنی لخم در راستای تمرکز هر چه بیشتر قدرت، علاوه بر در هم شکستن سد حائل میان ایرانیان و اعراب، موجبات عبور آنان را از مرزها فراهم آورد و سرانجام این امر به شکست ساسانیان از اعراب در جنگ ذی قار انجامید و ضعف ساسانیان برای اقوام عرب آشکار شد تا آنجا که «نولدکه» این جنگ را پیش درآمدِ پیروزی های بعدی اعراب مسلمان تلقی می کند. »
مفتخری، حسین، تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریان، ص۹، تهران، سمت، ۱۳۸۷به نقل از تئودور نولد که، تاریخ ایرانیان و عرب ها در زمان. ساسانیان ص۴۱۹.
...
حکومت ساسانیان که پس از «اشکانیان» روی کار آمد، از سال ۲۲۶ میلادی تا ۶۳۹ میلادی به مدت چهار قرن تداوم یافت. بدون شک وضعیت جامعه ...

ساسانیان در دانشنامه آزاد پارسی

اردشیر اول ساسانی
اردشیر اول ساسانی
اردشیر اول ساسانی
اردشیر اول ساسانی
اردشیر اول ساسانی
آخرین سلسلۀ بزرگ شاهنشاهان ایران پیش از اسلام (۲۲۶ـ۶۵۲م). در فارس تشکیل شد و پس از غلبه بر اشکانیان و احیای ایران و تشکیل قدرت قوی مرکزی و سازمان دقیق داخلی، تمدنی درخشان و عالی آفرید و با آثاری که از خود به جا گذاشت، مصالح ارزشمندی برای تاریخ قومی و ملی ایرانیان فراهم آورد. این سلسله به ساسان، کاهن بزرگ معبد آناهیتا در استخر فارس که معاصر بلاش چهارم اشکانی می زیست، منسوب است. پسرش بابک (پاپک) همانند پدر، کاهن بزرگ معبد بود و همچون او با خانواده حکومتگر بازرنگیان فارس وصلت کرد و پس از تمهیداتی مقام آن خاندان را در اختیار گرفت و چون درگذشت میان دو پسرش شاپور و اردشیر بر سر حکومت اختلاف افتاد که با مرگ زودهنگام شاپور، مقام پدر به اردشیر رسید. او به توسعۀ قلمرو خود در فارس و اصفهان و کرمان پرداخت و پس از پیروزی بر اردوان پنجم (شاید چهارم) در ۲۲۴م و تسخیر تیسفون در ۲۲۶م، خود را شاهنشاه خواند و پس از آن به جنگ باقی ماندۀ اشکانیان و حامیان کوشانی و سکائی و ارمنی آن ها رفت و سرانجام بر همۀ فائق آمد و پس از آن آمادۀ جنگ با رومیان شد و در ۲۳۰م به قلمرو رومیان حمله برد و احتمالاً در ۲۳۸م شهرهای نصیبین و حران را تصرف کرد. شاپور اول (۲۴۱ـ۲۷۲م) در اوایل سلطنت خود بر دولت کوشانی چیره شد و آن دولت را به اطاعت از خود در آورد. در جنگ با رومیان که با شکست و پیروزی همراه بود، سرانجام پس از قتل امپراتور گوردیانوس، با فیلیپ عرب، امپراتور جدید روم مصالحه کرد و به این ترتیب ارمنستان و شمال بین النهرین را به تصرّف درآورد. در ۲۶۰م، والریانوس امپراتور روم را در جنگ اِدِسا (رها. اورفه) به اسارت درآورد و او را با تمام اسیران به خوزستان فرستاد و آنان را برای ساختمان پل ها و سدها به کار گرفت. در جنگ با پادشاه تدمر مغلوب شد و به ایران بازگشت. مانی و پیروان او تحت حمایت شاپور قرار داشتند و در زمان او بعضی کتاب های یونانی و هندی به زبان پهلوی ترجمه شد. شهر بیشابور از ساخته های اوست. هرمز اول (۲۷۲ـ۲۷۳م) فرزند شاپور، سلطنت کوتاهی داشت و از حوادثی که به دورۀ سلطنت او نسبت می دهند، جنگ با سُغدیان است. او نیز از دوستداران مانی بود، اما بهرام اول (۲۷۳ـ۲۷۶/۲۷۷م) به تشویق و تحریک موبد ...

نقل قول های ساسانیان

ساسانیان نام دودمانی ایرانی است که از سال ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی (۴۲۷ سال) بر ایران فرمانروایی کردند.

ساسانیان در جدول کلمات

برزگترین حجاری دوره ساسانیان که نمایشگر پیروزی شاپور اول بر والرین | امپراطور روم شرقی است
نقش رستم
محلی در سه کیلومتری شمال تخت جمشید که در آن شماری آثار برجسته از زمان ساسانیان برجای مانده است
نقش رجب
از آثار دوره ساسانیان در شهر ری
تپه میل
از آثار ملی ایران مربوط به دوره ساسانیان در شمال شرق دره شهر
پل گاومیشان

ساسانیان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
نام پادشاهی که نواده هخامنشیان بودند
شهر زاد
ساسانیان جد قوم چهار دول هستند قوم چهار دول امروزه کرد زبان اند و در نواحی ایلام کرمانشاه کردستان ایران و عراق همدان شهرستان شاهین دژ آذر لاریجان غربی ساکن اند
مهرداد
کلوندی ها یکی از طوایف ایل چهار دول از نوادگان ساسانیان اند و همچنین کل ایل چهار دول از نوادگان ساسانیان اند .
Elena mahmoudie
ساسانیان نام یک قومی است که پادشاه آنها اسم آن را ساسانیان گذاشته😉
فرنودرزمی
ساسانیان پس خسرو پرویز اردشیر دوم شاهپور دوم وسوم که همه از پادشاهان ساسانی بوده اند .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پادشاهان ساسانیان   • لقب پادشاهان ساسانی چیست   • پایتخت ساسانیان کجا بود   • اصطخر ایران   • ساسانیان در چه قرنی بودند   • سامانیان   • لقب پادشاهان ساسانی چه بود   • کتاب ایران در زمان ساسانیان   • معنی ساسانیان   • مفهوم ساسانیان   • تعریف ساسانیان   • معرفی ساسانیان   • ساسانیان چیست   • ساسانیان یعنی چی   • ساسانیان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ساسانیان

کلمه : ساسانیان
اشتباه تایپی : shshkdhk
عکس ساسانیان : در گوگل

آیا معنی ساسانیان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )