برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1625 100 1
شبکه مترجمین ایران

دانش

/dAneS/

مترادف دانش: اندیشه، بینش، حکمت، خرد، دانایی، شناخت، علم، فرهنگ، فضل، معرفت

متضاد دانش: جهل

معنی اسم دانش

اسم: دانش
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: dāneš) علم، مجموعه ی اطلاعات یا آگاهی ها درباره ی یک پدیده که از طریق آموختن، تجربه یا مطالعه به دست می آید - مجموعه اطلاعات یا آگاهی هایی که از طریق آموختن، تجربه، یا مطالعه به دست می آید، علم

معنی دانش در لغت نامه دهخدا

دانش. [ ن ِ ] (اِمص ) اسم مصدر از دانستن. دانست. (فرهنگ نظام ). عمل دانستن. دانندگی. دانائی. علم و فضل و دانستن چیزی باشد. (برهان ). درایت. فقاهة. فقه. فضل. ادب. (صراح ). علم . حکمت. (زمخشری ) (دهار) (ترجمان القرآن ). حصول علم ثابت ، و در مراتب ، پژوهش است یعنی رفتن بطرف علم آنگاه شناسایی است یعنی نزدیک شدن به آن و سپس دانش است یعنی علم ثابت.ادراک. درک. شعر. شعور. وقوف. آگاهی. اطلاع. معرفت. شناسایی. شطس. بصر. بجدة. (منتهی الارب ) :
دانش و خواسته است نرگس و گل
که بیکجای نشکفند بهم.
شهید بلخی.
دانش اندر دل چراغ روشن است
وز همه بد بر تن تو جوشن است.
رودکی.
دانش بخانه اندر و در بسته
نه رخنه یابم و نه کلیدستم.
ابوشکور.
بکار آور آن دانشی کت خدیو
بداده ست و منگر بفرمان دیو.
ابوشکور.
سپاه اندک و رای و دانش فزون
به از لشکر گشن بی رهنمون.
ابوشکور.
و از همه ٔ ملوک اطراف بزرگترست بپادشاهی... و دوست داری دانش. (حدود العالم )...
شمارش ندانست کردن کسی
وگر چند بودیش دانش بسی.
فردوسی.
چو جاماسپ آن تخت را بنگرید
بدید از در دانش او را کلید.
فردوسی.
چو دیدار یابی بشاخ سخن
بدانی که دانش نیاید به بن.
فردوسی.
سخن هرچه گویم همه گفته اند
بر باغ دانش همه رفته اند.
فردوسی.
توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود.
فردوسی.
تو بر مایه ٔ دانش خود مایست
که بالای هر دانشی دانشیست.
فردوسی.
ازین برشده تیزچنگ اژدها
بمردی و دانش که یابد رها.
فردوسی.
وگر شاهی آسان تر از بندگیست
بدین دانش تو بباید گریست.
فردوسی.
اندر میزد با خرد و دانش
واندر نبرد با هنر بازو.
فرخی.
دلی که رامش جوید نیابد او دانش
سری که بالش جوید نیابد او افسر.
عنصری.
خرد بیخ او ...

معنی دانش به فارسی

دانش
( میرزا ) حسین ( خان ) اصفهانی دانشمند و شاعر ایرانی ( و. ۱۲۸۶ - ف. آنکارا ۱۳۶۲ ه. ق . ) وی در کشور عثمانی ( اغلب در استانبول و گاه در آنکارا ) اقامت داشت . دانش تالیفاتی بسیار دارد که غالب آنها بترکی عثمانی است از جمله (( سر آمدان سخن )) در ترجمه احوال ۱۵ تن از شاعران بزرگ ایران از رودکی تا حافظ ( ترکی ) با منتخبی از اشعار آنان رباعیات خیام شامل ۳۹۶ رباعی منسوب بخیام با ترجمه آنها بترکی ترجمه ۱۵ قصه از لافونتن .
دانستن، عمل دانستن، دانندگی، دانایی، فضل
( اسم ) علم معرفت .
از نامهای ترسایان
( اسم ) مرکز علم محفل دانش .
دانش آرای دانش پیرا
آزماینده دانش
( صفت ) ۱ - آنکه علم بیاموزد . ۲ - شاگردی دبیرستان .
آورند. دانش
[performance practice, performing practice] [موسیقی] دانش و قراردادهایی که نوازنده را قادر به اجرا می کند
اسمش آقا محمد علی مشهور به آقا بزرگ از معارف نجبای آن ولایت و خواجه ای جواد بوده است .
[declarative knowledge] [روان شناسی] ← حافظۀ اظهاری
دانش اندوز
نعت مفعولی از دانش اندوختن
دانش الفنج
دانش اندی ...

معنی دانش در فرهنگ معین

دانش
(نِ) [ په . ] (اِمص .) علم ، معرفت .
( ~.) (ص فا.) ۱ - آن که علم آموزد. ۲ - شاگرد مدرسه .
( ~. پِ یا پَ)(ص فا.)علم جوینده ، طالب علم .

معنی دانش در فرهنگ فارسی عمید

دانش
۱. علم: ز دانش به اندر جهان هیچ نیست / تن مرده و جان نادان یکی ست (اسدی: ۱۷۵) نبشتن به خسرو بیاموختند / دلش را به دانش برافروختند (فردوسی: ۱/۳۷ حاشیه).
۲. (اسم) [قدیمی] عقل، خرد.
۱. آباد شده به دانش، جایی که به علم و دانش آبادی و رونق گرفته.
۲. مرکز و محفل علم و دانش: نیست در هیچ دانش آبادی / فحل و داناتر از من استادی (نظامی۴: ۶۴۹).
آرایندۀ دانش، زینت دهندۀ علم ودانش.
آزمایندۀ دانش، امتحان کنندۀ علم ودانش.
۱. کسی که در مقطع دبستان، راهنمایی، یا دبیرستان درس می خواند، شاگرد.
۲. (صفت فاعلی) کسی که دانش می آموزد.
۳. (صفت فاعلی) [قدیمی] معلم، استاد، آموزگار: تویی برترین دانش آموز پاک / ز دانش قلم رانده بر لوح خاک (نظامی۵: ۷۴۳)، دادش به دبیر دانش آموز / تا رنج بَرَد براو شب و روز (نظامی۳: ۳۸۶).
آورندۀ دانش، دانشمند، عالم.
کسی که دانش می آموزد و دانش بسیار اندوخته می سازد، دانش آموز، دانش اندوز: ز الفنج دانش دلش گنج بود / جهان دیده و دانش الفنج بود (ابوشکور: شاعران بی دیوان: ۱۰۰).
کسی که کتاب بسیار می خواند و دانش می اندوزد، دانش الفنج، دانش آموز.
آن که به علم و دانش بیندیشد، کسی که براساس دانش بندد: بر آن شد دل دانش اندیش او / که آرند سقراط را پیش او (نظامی۶: ۱۰۶۷).
آن که دانش فرا گیرد و علم و دانش اندوزد: شه از گفت آن مرد دانش بسیچ / فرومانْد ...

دانش در دانشنامه اسلامی

دانش آموز به معنای فراگیرنده ی دانش است. از عنوان دانش آموز،در باب های زکات، جهاد، شهادات و دیات سخن گفته اند.
سوال: آیا دانش آموز نیازمندی که توانایی کسب و کار را دارد، لیکن تحصیل علم- اعم از واجب و مستحب- مانع کار کردن اواست، استحقاق دریافت زکات را دارد؟جواب: مسئله بین جواز و عدم جواز مطلقا و جواز در صورت عینی بودن وجوب تحصیل اختلافی است. البته در جایی که تحصیل علم، نه واجب باشد و نه مستحب، گرفتن زکات ،جایز نیست.نکته: اختلاف یاد شده در فرضی است که زکات از سهم فقرا داده شود؛ اما اگر از سهم سبیل اللّٰه داده شود، بنابر قول مشهور- که موضوع این سهم را هر مصلحتی که مطلوب خدا است می دانند- جایز است به شرط آنکه تحصیل علم،راجح باشد.
احکام تأدیب
-مربی شنا چنانچه در مراقبت از دانش آموز نابالغ، کوتاهی کند و او غرق شود، ضامن دیه ی او است و اگر دانش آموز، بالغ باشد ضامن نیست. - برخی در فرض نخست، مربی را ضامن دانسته اند، هرچند در حفظ دانش آموز، کوتاهی نکرده باشد؛ لیکن به سبب اشتباه در آموزش، موجب غرق شدن او شده است. چنان که برخی، در فرض دوم، مربی را در صورت کوتاهی و تقصیر ضامن دانسته اند.
بحث اسباب نزول، از جمله مباحثی است که در قلمرو علوم قـرآن مـطـرح بوده و هست، از این روی، جا دارد که ابتدا نگاهی به اصطلاح (علوم قرآن) داشته باشیم.
واژه (عـلـوم قـرآن) دو کـاربـرد دارد: گـاه مـنظور هر دانش و آگاهی است که مـی تـواند درباره قرآن مطرر شود و مرتبط با قرآن باشد که در اصطلاح (علوم قرآن اضافی) نامیده می شود.دیـگری به اعتبار این که در طول زمان ، سرانجام مباحثی درباره قرآن و مرتبط با آن شکل گرفته و به مجموعه آن مباحث، عنوان علوم قرآن را داده اند که در این صـورت، قلمرو علوم قرآن معّین و محدود خواهد بود و آن را در اصطلاح علوم قرآن الـبته این تعریف، قابل نقد است، زیرا بر این اساس باید علم صرف و نحو و معانی هر علمی که در خدمت قرآن یا مستند به آن باشد، علوم قرآن اضافی نامیده می شود. علوم قرآن اضافی را چنین تعریف کرده اند: (کل علم یخدم القرآن او یستندالی ...


دانش در دانشنامه ویکی پدیا

دانش
دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافته ها دربارهٔ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیش بینی های آزمایش شدنی.علم دانش شناسی، با سه عنصر داده، اطلاعات و دانش سر و کار دارد. به عبارت دیگر، دانش شناسی به بحث و بررسی پیرامون دانش و عناصر سازنده آن، یعنی داده و اطلاعات می پردازد.
علم
شناخت شناسی
شناخت شناسی ساخت گرا
اطلاعات
نظریه اطلاعات
دانش شناسی
دانش نرم
دانش سخت
نمایش دانش
مهندسی دانش
مدیریت دانش
مدل سازی علمی
مدل سازی ریاضی
دانش در ایران
دانش در ۲۰۱۲
دانش در ۲۰۱۳
در یونان باستان، سقراط، سپس افلاطون و پس از او، ارسطو، به مخالفت با آرای پیشینیان پرداخته و اصول و قواعدی را به منظور مقابله با مغالطات ، درست اندیشیدن و سنجش استدلال ها تدوین کردند.
مقارن با قرن پانزدهم میلادی، پژوهشگران در سراسر اروپا و خاورمیانه، قفسه های غبار گرفتهٔ ساختمان های قدیمی را جستجو کردند و دست نوشته های یونانی و رومی را پیدا کردند. در نتیجه، نوشته های باقی مانده از نویسندگان کلاسیک از جمله افلاطون، سیسرو، سوفوکل و پلوتارک به دوران رنسانس رسید. مطالعهٔ این آثار، دانش نو نام گرفت. در آن زمان، ضمن احیای علاقه به نوشته های کلاسیک، به ارزش های فردی نیز توجه شد. این گرایش، انسان گرایی نام گرفت. زیرا طرفداران آن، به جای موضوعات روحانی، بیش از هر چیز، مسایل انسانی را در نظر گرفتند. انسان گرایی نیز مثل رنسانس، از ایتالیا ظهور کرد.
در رنسانس، گالیله، فیزیک (علم طبیعت) را سکولار کرد و آن را از الهیات (علم فراطبیعت) مستقل دانست. از آن پس، تکیه گاه فیزیک، خرد انسان بود. گالیله می گفت :.mw-parser-output blockquote.templatequote{margin-top:0}.mw-parser-output blockquote.templatequote div.templatequotecite{line-height:1em;text-align:right;padding-right:2em;margin-top:0}.mw-parser-output blockquote.templatequote div.templatequotecite cite{font-size:85%}
عکس دانش
دانش ممکن است به یکی از موارد ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

دانش در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:بزرگ نیا، محمد (مشهد ۱۲۸۱ـ تهران ۱۳۴۷ش)

نقل قول های دانش

دانش و علم موضوع این نوشتار است.
• «آنچه به روح آرامش می بخشد همانا علم است و بس.» -> سیدارتا گوتاما - گوتاما بودا
• «آنچه در علم بیش می باید// دانش ذات خویش می باید» -> اوحدی
• «آنچه مغز و قلب را از آلایش پاک می کند، فقط دانش است؛ مابقی بی دانشی است.» -> کریشنا
• «آن قدر دانش آدمی را کفایت است که راه راست از کج و سعادت را از شقاوت شناسد.» -> جالینوس
• «اثر حکمت آن گاه در شخص حکیم ظاهر شود که خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.» -> سقراط
• «از این روست که از عالمان همهٔ ادیان و متفکران و دانشمندان و هنرمندان سراسر جهان و از همهٔ نهادهای بین المللی و منطقه ای مجدّانه می خواهم که برای پیشبرد این مهم، در برابر امواج غیریت سازیی های مصنوعی که ابزار دست قدرت های خشونت گراست بایستند و بخصوص برای بیرون بردن حریم قدسی پیامبران و مقدسات همهٔ ادیان از عرصهٔ منازعات سیاسی و فرهنگی به اقدامات مؤثر بین المللی و تلاش های جدید حقوقی بیندیشند.» -> محمد خاتمی
• «افرادی که بزرگ ترین خدمت را به علم و فرهنگ نموده اند، نویسندگان و محققانی بوده اند که در انزوا می زیسته اند و هرگز در مباحثات دانشگاهی شرکت نکرده و حقایق صددرصد اثبات نشده را در آکادمی ها ابراز نداشته اند.» -> ولتر
• «اگر به زبان تمامی آدمیان و فرشتگان سخن گویم... و از عشق بی بهره باشم طبل میان تهی و سنج پرهیاهویی بیش نیستیم، اگر از کرامت غیب دانی و پیش گویی بر خوردار باشم و همه اسرار جهان را دریابم و قلمرو دانش را تمام مسخر کنم و در ایمان چنان راسخ و نیرومند باشم که کوه ها را به رفتار آورم و از عشق بی بهره باشم، کسی نیستم. اگر همه دارایی خویش به مستمندان بخشم و جسم خویش را به آتش بسپارم و از عشق بی بهره باشم مرا هیچ سود نخواهد بخشید. عشق بردبار و مهربان است عشق از حسد برکنار است عشق لاف خودستایی نمی زند عشق اطوار ناپسند ندارد عشق به اندک چیزی در خشم نمی آید و اندیشه شر نمی کند و از بی عدالتی خشنود نیست اما با حقیقت و راستی شاد و خرم است همه چیز را تحمل می کند همه چیز را باور می کند و به همه چیز امیدوار است و هیچگاه از پای نمی افتد اما پیشگوی ها همه شکست می خورند و زبان ها همه قطع می شوند و دانش ها در غبار زمان پنهان می شوند ...

دانش در جدول کلمات

دانش اندازه گیری
هندسه
دانش آموز
مجمل
دانش آموز عرب
تلمیذ
دانش آموزان علوم دینی
طلاب
دانش آموزی که در امتحان درسی نمره کمتر از حد نصاب بگیرد و مجبور شود دوباره آن درس را امتحان بدهد
تجدیدی
دانش بررسی سلول ها جهت تشخیص سلول های بدخیم در سرطان ها
سیتولوژی
دانش بررسی و ساختار و عملکرد پروتئین ها در مقایس بزرگ است
پروتیومیک
دانش شناخت اشکال
هندسه
دانش ها
علوم
دانش و علم
فضل

معنی دانش به انگلیسی

knowledge (اسم)
سامان ، اگاهی ، اطلاع ، معرفت ، علم ، بصیرت ، فضیلت ، عرفان ، دانش ، دانایی ، وقوف
learning (اسم)
فراگیری ، اطلاع ، معرفت ، فضیلت ، عرفان ، دانش ، یادگیری ، فضل وکمال
witting (اسم)
ذکاوت ، قضاوت ، هوش ، اطلاعات ، معلومات ، دانش ، تعمد
letter (اسم)
حرف ، خط ، ادبیات ، نامه ، مراسله ، نویسه ، موجر ، دانش ، کاغذ ، عریضه ، مرسوله ، حرف الفباء ، حرف چاپی ، اثار ادبی ، اجازه دهنده
scholarship (اسم)
مستمری ، تحقیق ، فضیلت ، دانش ، فضل وکمال ، کمک هزینه دانشجویی
wisdom (اسم)
معرفت ، خرد ، حکمت ، فضیلت ، عقل ، دانش ، دانایی ، فرزانگی
science (اسم)
معرفت ، علم ، دانش
kenning (اسم)
معرفت ، نگاه ، نوعی استعاره ، دانش ، قدرت بینایی
lore (اسم)
دانش ، افسانه هاو روایات قومی ، فرهنگ نژادی ، فاصله بین چشم ومنقار

معنی کلمه دانش به عربی

دانش
تراث تقليدي , حکمة , زمالة , علم
عِلمُ الإتّصالِ
طب نسائي
تعلم
تلميذ , طالب
حامل ادواة الجولف
عِلْمُ الإجرامِ
عالم
موسوعة
علم طبقات الارض
اطروحة
اکاديمية
اکاديمي

دانش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دانش
دانش یعنی بیننده ذهن و سیرت و صورت و تجذیه و تحلیل بد و خوب در هر کلام ، پیشگو، پیش بینی شده از قبل،
دانش آری
دانش ، بینش درون ، بیننده ذهن ، یکتا پرستی ،علمی از ماورائ الطبیعه ، مرتبط با هستی .
مهدی
آقای دانش نمی خواستم برایتان غلط املائی بگیرم اما مجبور شدم.
تجذیه اشتباه است ؛ تجزیه صحیح است.
علی باقری
دانش: در پهلوی دانشن dānišn بوده است.
((ترا دانش ِدین رهاند درست؛
در ِ رستگاری ببایدْت جُست.))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 206 )
حمیدرضا دادگر_فریمان
اندیشه، بینش، حکمت، خرد، دانایی، شناخت، علم، فرهنگ، فضل، معرفت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانش چیست   • تعریف علم و دانش   • تعریف دانش   • علم و دانش در جدول   • تفاوت علم و دانش   • انواع دانش   • تجربه   • تجربه چیست   • معنی دانش   • مفهوم دانش   • معرفی دانش   • دانش یعنی چی   • دانش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی دانش

کلمه : دانش
اشتباه تایپی : nhka
آوا : dAneS
نقش : اسم
عکس دانش : در گوگل

آیا معنی دانش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )