برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1389 100 1

خربق سیاه

معنی خربق سیاه در لغت نامه دهخدا

خربق سیاه. [ خ َ ب َ ق ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) رجوع به «خربق اسود» در این لغت نامه شود.

خربق سیاه در دانشنامه ویکی پدیا

خربق سیاه
خربق سیاه (به انگلیسی: Black Hellebore) یا کریسمس رز از خانواده Ranunculaceae است. این گیاه در کتاب های طب سنتی با نام رجل الراعی نیز نام برده شده است. ریشه این گیاه به عنوان عمود ترکیب در ایارج لوغاذیا مورد استفاده است.
ایارج لوغاذیا
گیاهی علفی، چند ساله کوتاه، دارای شاخه های سبز. طب سنتی :
خربق سیاه طبع آن گرم و خشک و در آخر سوم می باشد . خواص عمومی آن مسهل صفراوی و جذب کننده بلغم از بافت های عمیق بدن و معالج امراض سرد و قوی تر از سفید آن می باشد . در کلیه فعل و انفعالاتی که خربق سفید فعالیت دارد سیاه آن سریع الأثرتر است. در دردهای شقیقه و سر و ریزش آب کهنه از چشم و دردهای سینه و پاک کردن دستگاه تنفسی و احشاء و مثانه و رحم مورد استفاده است. اگر آن را چند روز در شیرینی ها بخوابانند یا با جو پوست گرفته یا عدس جوشانیده و آب آن را بنوشند ضرری ندارد. تنقیه آن به طور کلی وضعیت مزاج را تغییر می دهد. برای کسانی که مزاج مرطوب ندارند مضر است. و برای کلیه ضرر دارد و مصلح آن کتیرا و صعتر و دوقو و فطر اسالیون Rock- Parsley و فودنج و مصطکی است. دو مثقال آن با تنگی نفس و اسهال کشنده و مقدار شربت آن از نیم درم تا نیم مثقال است
افعال و خواص دیگر خربق سفید: مسهل بلغم و صفرای غلیظ و اخلاط لزجه و مخاطیه و مفتح سدد و منقی معده و جهت فالج و سرسام و صرع بلغمی و لیثرغس و سایر امراض بارده دماغیه و مفاصل و تفتیت حصات و ادرار حیض و قتل جنین و اخراج آن نافع است سعوط آن مهیج عطسه و اکتحال آن در شیافات جهت جلای غشاوه و حدت بصر طلای آن با سرکه جهت قلع دندان متأکل و قوبا و جرب و برص و بهق به تنهایی و با ایرسا نیز و فرزجه آن مدر حیض و قاتل جنین و چون با سویق و عسل بسرشند و به موش بخورانند بمیرد و جون با گوشت طبخ دهند گوشت را مهرا سازد و چون اراده استعمال آن نمایند باید که اصلاح آن نمایند به پختن آن در جوف خمیر یا مخلوط به حسو جو و روغن بادام نمایند
عکس خربق سیاه


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با خربق سیاه

خربق سیاه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی خربق سیاه   • مفهوم خربق سیاه   • تعریف خربق سیاه   • معرفی خربق سیاه   • خربق سیاه چیست   • خربق سیاه یعنی چی   • خربق سیاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خربق سیاه
کلمه : خربق سیاه
اشتباه تایپی : ovfr sdhi
عکس خربق سیاه : در گوگل

آیا معنی خربق سیاه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )