برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1401 100 1

حدس

/hads/

مترادف حدس: تخمین، فرض، گمان، گمانه ، مرغوا، نفوس ، زعم، عقیده، نظریه ، به فراست دریافتن، گمان بردن

متضاد حدس: یقین، مروا، اندیشه، فکر

برابر پارسی: گمان، انگار، پندار، گاس، گمانه

معنی حدس در لغت نامه دهخدا

حدس. [ ح َ ] (ع مص ) شتافتن. (منتهی الارب ). سرعت. (کشاف اصطلاحات الفنون ). بشتاب رفتن. || الرمی ، و منه الحدس و هو الظن. (معجم البلدان ). حدس بسهم ؛ به تیر زدن. تیر زدن. (منتهی الارب ). || غلبه کردن در انداختن کسی را. || فروخوابانیدن. افکندن. بیفکندن. (تاج المصادر بیهقی ). || پاسپر نمودن. یقال : حدسته برجلی ؛ وطئته. (منتهی الارب ). پایمال کردن. لگدمال کردن. || خوابانیدن گوسفند را برای ذبح. || حدس به لبّة بعیر؛ کارد در سینه ٔ شتر زدن. || حدس لهم بمطفئةالرضف ؛ ذبح کرد برای آنها گوسفندی لاغر که خاموش کند آتش را و پخته نشود. || آهنگ کردن. (از منتهی الارب ). || بر گمان گفتن. بگمان سخن کردن. گمان بردن. بگمان دانستن. گمان. فراست. ظن. (زمخشری ). پنداشت. پنداشتن. ظن بردن. دانستن امور به تخمین. تخمین. تخمین زدن. تخمین کردن. دید. دید زدن. حدس زدن. دانائی. (غیاث ) (نصاب ). دریافتن. (غیاث ). زود دریافتن چیزی. زودیافتن و فرق آن با فکر آن است که در فکر ترتیب باشدو در حدس احتیاج به ترتیب نباشد : من در جواب رقعه ٔ او فصلی بنوشتم بدان حال که بر وفق حدس و فراست من آمد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ تهران ص 340).
تهانوی گوید: متمثل شدن مبادی فکری است در ذهن دفعةً و بدون اختیار و قصد، خواه پس از جستجو و خواه بدون آن ، و آن از حدس بمعنی سرعت گرفته شده است ، و لذا در عرف آنرا سرعت انتقال از مبادی به مطلوب نامند، ولیکن در این مسامحت است ، چه در حدس حرکتی نیست و در مقابل فکر است ، گوئی اینان طفره و عدم تدرج را به سرعت تعبیر کرده اند و برخی گویند: تیزانتقالی نفس است بخودی خود از حد وسطها و استدلالات. و برخی آنرا متمثل شدن حد وسط و مانند آن در نفس یک دفعه خوانده اند، و برخی گفته اند: بدست آوردن حد اوسط است دفعةً و بدون حرکت و تدرج ، خواه با شوق و خواه بدون آن باشد، نه بدست آوردن مطلب بدون حرکت ، و بنابراین اینکه گویند حدس خالی از حرکت است بدان معنی است که حرکت بسوی حد وسط ندارد، نه حرکت بطرف مطلب. این گفته ٔ حلوانی است در حاشیه ٔ طیبی. (کشاف اصطلاحات الفنون ). خواجه ٔ طوسی آنرا چنین تعریف کند: قدرت این قوت (قوت استعدادی که در تعریف ذهن گفته شد) بر اقتناء حد اوسط در هر مطلوب بذات خود. (اساس الاقتباس ص 410). سرعة ا ...

معنی حدس به فارسی

حدس
۱ - ( مصدر ) دریافتن امری را گمان بردن تخمین زدن . ۲ - ( اسم ) دریافتن تخمین : (( حدس شما صایب بود . )) ۳ - سرعت انتقال ذهنی است از مبادی بمطلوب و مقابل فکر است . فرق ما بین فکر و حدس آنست که در فکر دو حرکت لازم است : یکی حرکت ذهن برای تحصیل مبادی و دیگر حکرت ذهن برای ترتیب آن مبادی و حال آنکه انتقال ذهن از مبادی بمطلوب آنی الوجود است و مستلزم حرکت تدریجی الوجود نیست و علاوه بر آن ممکن است مبادی و مطلوب بکجا برای ذهن حاصل گردد .
ابن اریش لخمی قحطانی جدی جاهلی است
( مصدر ) دریافتن امری را گمان بردن : (( حدس میزنم که شما پیروز خواهید شد . ))
حدس و گمان
نام یکی از جنگهای مشهور عرب است .

معنی حدس در فرهنگ معین

حدس
(حَ) [ ع . ] (مص م .) گمان بردن ، تخمین زدن .

معنی حدس در فرهنگ فارسی عمید

حدس
۱. قضاوت یا اندیشه ای که بر پایۀ ظنّ و گمان باشد نه مدرک و استدلال.
۲. (اسم مصدر) (فلسفه) [قدیمی] سرعت انتقال در فهم و استنتاج، زود دریافتن.
= حدس زدن: (مصدر متعدی) گمان بردن و دریافتن امری به گمان و تخمین.

حدس در دانشنامه اسلامی

حدس
حدس به معنای گمان می باشد.
عنوان یاد شده در باب شهادات به کار رفته است.
شهادت باید مستند به حس باشد و شهادت مستند به حدس، حتی بنابر قول مشهور اگر از روی علم باشد پذیرفته نیست.

حدس به معنای گمان می باشد.
عنوان یاد شده در باب شهادات به کار رفته است.
شهادت باید مستند به حس باشد و شهادت مستند به حدس، حتى بنابر قول مشهور اگر از روى علم باشد پذیرفته نیست.
الفوائد الحائریةص۴۶۰
 ۱. ↑ الفوائد الحائریةص۴۶۰

منبع
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج ۳،ص ۲۴۹    
...
حدس منطقی یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای سرعت انتقال ذهن از مبادی به مطالب است.
حدس در لغت به معنای ظن و گمان بردن (مصدر) و تخمین و نظر پنهانی (اسم مصدر) است، اما در معنای اصطلاحی آن میان اهل منطق اختلاف است. بعضی حدس را به معنای جَودت حرکت و سرعت انتقال ذهن از مبادی (مقدمات معلوم و انباشته شده در ذهن) به مطالب (مجهولات) دانسته و عده ای آن را دست یافتن به حد اوسط، بدون حرکت و به صورت ناگهانی، هنگام التفات به مطلب دانسته و تعبیر به «سرعت حرکت» در تعریف اول را از روی تسامح دانسته اند.
تفاوت حدس و فکر
بنابر هردو نظر، تفاوت حدس و فکر در این است که ممکن است فکر در مسیر تبدیل مجهول به معلوم ناکام بماند، اما همواره حدس به علم منتهی می شود، اما بنابر نظر دوم، علاوه بر این فرق، فکر دارای حرکت تدریجی (برخورد با مشکل، شناخت نوع مشکل، حرکت به سوی معلومات برای کشف مجهول و…) است، ولی حدس، دفعی و فاقد حرکت است و به مجرد خطور مطلوب در ذهن، حدوسط بدون هیچ طلبی حاضر می شود و نتیجه، بدون فکر و حرکت تدریجی به دست می آید؛ به این معنا که نفس به طور دفعی بر مطالب و مبادی عالم می شود.
تعاریف حدس
بعضی از تعاریف ذکر شده برای حدس از این قرار است: ۱. تمثّل المبادی المرتّبة فی النفس دفعةً من غیر قصدٍ و اختیارٍ سواء کان بعد طلبٍ اوْ ...

حدس در دانشنامه ویکی پدیا

حدس
در ریاضی ٬حدس گزاره ای است مبتنی بر اطلاعات ناکامل که برای آن هیچ اثباتی یافت نشده است. حدس ها بیشتر تاریخ ریاضیات را شکل و باعث ایجاد بخش هایی جدید از ریاضیات شده اند که در واقع شکل گیری آن ها به دلیل وجود اثبات آنها (حدس ها) بوده است.
حدس گلدباخ
حدس کولاتز
حدس اردوش-فابر-لوواش
حدس اردیش–فابر–لوواش (به انگلیسی: Erdős–Faber–Lovász conjecture) یک مسئله بسیار عمیق و مهم در بحث رنگ آمیزی گراف ها در نظریه گراف ها است.
این نظریه بیان می کند که: اجتماع k کپی از k دسته که هر ۲ دستهٔ متمایز دلخواه حداکثر در یک راس اشتراک دارند دارای عدد رنگی k است. حداد و تاردیف در سال ۲۰۰۴ این نظریه را به بیان دیگری و با مطرح کردن یک مثال از کمیته های موجود در دانشگاه ارائه کردند: فرض کنید در یک دانشکدهٔ دانشگاه k کمیته وجود دارد و هر کدام هم شامل k نفر از اعضای هیئت علمی هستند و قرار است که همهٔ کمیته ها در یک اتاق با هم جلسه داشته باشند که در اتاق k صندلی وجود دارد. همچنین فرض کنید که اشـتراک هر ۲ کمیتهٔ متمایز دلخواه شامل ۱ نفر می شود. آیا ممکن است که اعضای کمیته ها را به صندلی هایی نسبت دهیم به طوری که هـر عضو در همه کمیته هایی که عضو آن ها است روی صندلی ثابتی بنشیند؟
پل اردیش ابتداً مبلغ ۵۰ دلار (دلار آمریکا) برای اثبات این حدس به عنوان جایزه قرار داده بود ولی بعداً آن را به مبلغ ۵۰۰ دلار افزایش داد. بهترین نتیجهٔ یافته شده تا به امروز این است که عدد رنگی این مسئله حداکثر k + o ( k ) {\displaystyle k+o(k)} است.
اگر مسئله را راحت تر و با شرایط کمتری در نظر بگیریم، بدین صورت که اجازه دهیم دسته ها در هر چند راسی که می خواهند، اشتراک داشته باشند؛ آنگاه عدد رنگی این نوع گرافها حداکثر 1 + k k − 1 {\displaystyle 1+k{\sqrt {k-1}}} خواهد شد.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

حدس در جدول کلمات

حدس
ظن, گمان
حدس زدن
احتمال
حدس زدن و گمان بردن
احتمال
حدس و پندار
گمان
حدس و خیال
گمان
گمان بردن و حدس زدن
پنداشتن

معنی حدس به انگلیسی

aim (اسم)
راهنمایی ، عمد ، هدف ، منظور ، مقصود ، جهت ، مراد ، مرام ، حدس ، گمان ، رهبری ، مقصد ، نشان
guess (اسم)
حدس ، گمان ، خیال ، تخمین ، فرض ، ظن
conjecture (اسم)
حدس ، گمان ، تخمین ، ظن
surmise (اسم)
حدس ، گمان ، تخمین ، ظن
supposal (اسم)
حدس ، فرض ، تصور

معنی کلمه حدس به عربی

حدس
تخمين
اِحْتَسَبَ ، اِحْتَمَلَ
استنتج , تخمين , تخيل
إساءة التقدير
هدف

حدس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
گوشمالی
رامین
تخمین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• حدس و گمان در جدول   • معنی حدس و گمان   • معنی حدس زدن   • حدس و گمان در حل جدول   • هم خانواده حدس   • معنی حدث   • معنی ختم شده   • مفهوم حدس   • تعریف حدس   • معرفی حدس   • حدس چیست   • حدس یعنی چی   • حدس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی حدس
کلمه : حدس
اشتباه تایپی : pns
آوا : hads
نقش : اسم
عکس حدس : در گوگل

آیا معنی حدس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )