برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1465 100 1

جانور

/jAnevar/

مترادف جانور: جاندار، حیوان، دابه، دد، سبع، وحش، جاندار

متضاد جانور: آدمی، انسان

معنی جانور در لغت نامه دهخدا

جانور. [ ن َ / ن ِ / ن ْ وَ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) مرکب از جان + پسوند اتصاف ور. در پهلوی جانور حیوان زنده. حیوان جانور گویا. حیوان ناطق. (دانشنامه ص 5 س 5) (حاشیه ٔ برهان چ معین ). مطلق حیوان. (بهار عجم ) (آنندراج ). زنده. حی. حیوان. (ناظم الاطباء). صاحب جان. دارای جان. باجان. جان آور. (شرفنامه ٔ منیری ). جاناور. ذوحیات :
پس اهریمن بدکنش رای کرد
به دل کشتن جانور جای کرد
ز هرگونه از مرغ و از چارپای
خورش کرد و آورد یک یک بجای.
فردوسی.
نزایدبجز مرگ را جانور
اگر مزد خواهی غم من مخور.
فردوسی.
بدان دژ یکی جانور درنماند
بدان بوم وبر خار و خاور نماند.
فردوسی.
هر که با شمشیر تیز او بجنگ اندر شود
جانور بیرون نیاید گر هزارش جان شود.
عنصری.
سنگ و سیم ار نه جانور باشند
چون تو سنگین دلی و سیمین بر.
عنصری (دیوان ص 71).
بهیچگاه نیارم بخانه کرد مقام
از آنکه خانه پر از اسپغول جانور است.
بهرامی.
تن نالانش از شادی دگر شد
تو گفتی مرده بود و جانور شد.
(ویس و رامین ).
بباغ اندر ندیدند ایچ جانور
مگر بر شاخ مرغان نواگر.
(ویس و رامین ).
یکی جانور کوه پر جنگ و جوش
که هر کش بدیدی برفتی ز هوش.
(گرشاسب نامه ).
همی تا خورد جانور بیشتر
نه او سیرگردد نه کم جانور.
(گرشاسب نامه ).
بسان کهی جانور تیزپوی
چو کوهی خروشنده و رزمجوی.
(گرشاسب نامه ).
زمین است هر جانور را پناه
تن زنده و مرده را جایگاه.
اسدی.
از چه میترسد بشب هر جانور
از بداین دهر پرمکر و محن.
ناصرخسرو.
بهترین جانور همه مردم
بهترین مردمان امام زمان.
ناصرخسرو.
جانور گردد همی از راستی
چون درآمیزد طبایع به اعتدال.
ناصرخسرو.
نیستم فرزند او زیرا که من زو بهترم
جانور فرزند ناید هرگز از بیج ...

معنی جانور به فارسی

جانور
جاندار، ذیروح، موجودزنده که قادربرحرکت ارادی، باشد، بیشتردرباره حیوان اطلاق میشود
( صفت اسم ) ۱- جان دار ذوحیات . ۲- حیوان . جمع جانوران .
[ گویش مازنی ] /jaanever/ جانور – جانوران گوشت خوار و گربه سانان چون شیر و پلنگ - درنده
دارنده جانور
شغل جانوردار
[political animal] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] کسی که سیاست در خون اوست
حیوان ناطق
کشنده جانور
حشره
[ گویش مازنی ] /Khele jaanever/ انسان یا حیوان وحشی

معنی جانور در فرهنگ معین

جانور
(نِ وَ) (اِص .) ۱ - زنده ، جاندار. ۲ - حیوان . ، جک و ~ جانوران گوناگون به ویژه حشرات موذی .

معنی جانور در فرهنگ فارسی عمید

جانور
۱. موجود زنده که قادر بر حرکت ارادی باشد، جاندار، ذی روح: جانور از نطفه می کند، شکر از نِی / برگِ تر از چوبِ خشک و چشمه ز خارا (سعدی۲: ۳۰۳).
۲. کِرم روده.
۳. حشره، به ویژه حشرۀ موذی و گزنده.
۴. حیوان: نمانَد جانور از وحش و طیر و ماهی و مور / که بر فلک نشد از بی مرادی افغانش (سعدی: ۱۱۳).
۵. [مجاز] شخص ستمگر، بی ادب، موذی، یا بدجنس.
۶. [قدیمی، مجاز] انسان: گفتم که جانور ز جهان خود نهایت است / گفتا پیمبر است نهایت ز جانور (ناصرخسرو۱: ۲۷۲).
* جانور گویا: [مجاز] حیوان ناطق، انسان، آدمی.
* جانور دوپا: [مجاز] حیوان ناطق، انسان، آدمی.

جانور در دانشنامه آزاد پارسی

جانور (animal)
هر عضو از سلسله جانوران و یکی از گروه های اصلی موجودات زنده. به علم مطالعه و بررسی آن جانورشناسی می گویند. جانوران همه پریاخته ای۱ و دگرخوار یا هتروتروف۲ اند. انرژی خود را از موادی آلی به دست می آورند که سایر موجودات تولید کرده اند. یاخته های یوکاریوت۳ دارند و بر خلاف گیاهان که دیوارۀ یاخته ای ضخیم دارند، یاخته با یک غشای یاخته ای نازک احاطه شده است. اغلب جانوران حداقل در قسمتی از چرخۀ زندگی شان قادر به حرکت اند. در گذشته، متداول بود که پیش زیان۴ تک یاخته۵ را جزو جانوران قرار می دادند، اما امروزه آن ها را به همراه گیاهان تک یاخته ای جزو آغازیان۶ طبقه بندی می کنند. بنابراین، همۀ جانوران پریاخته اند. سن قدیمی ترین جانوران خشکی شناسایی شده به ۴۴۰ میلیون سال قبل برمی گردد. بقایای قدیمی ترین جانوران در ماسه سنگی نزدیک لادلو۷، واقع در شراپشر۸ بریتانیا، یافت شد (۱۹۹۰) و شامل قطعات دو صدپا۹ به طول چند سانتی متر و یک عنکبوت ابتدایی با طولی حدود یک میلی متر بود.تغذیه. جانوران را می توان ازنظر تغذیه۱۰ به سه نوع تقسیم کرد. گیاه خواران۱۱ که گیاه و محصولات گیاهی می خورند، گوشت خواران۱۲ که جانوران دیگر را می خورند، و همه چیز خواران۱۳ که هر دو نوع را می خورند. از آن جایی که تعداد کمی از جانوران قادر به هضم سلولزند، در لولۀ گوارش جانوران گیاه خوار باکتری و پیش زیان هم زیستی برای هضم سلولز وجود دارد و جانور دارای مکانیسم خُردکردن، نظیر دندان های پهن و بزرگی است که پروتوپلاسم گیاه را از یاخته های دارای دیواره سلولزی جدا می کند. گوشت خواران با اندام های حسی پیشرفته، عکس العمل های سریع، و سلاح هایی نظیر دندان های نیش تیز، و چنگال برای شکار و گوشت خواری سازگاری یافته اند. همه چیزخواران هرچه بیابند، و اغلب باقی ماندۀ شکار گوشت خواران، را می خورند. به سبب تنوع غذایی، تنوع دندان و لولۀ گوارش این نوع بیشتر از گیاه خواران و گوشت خواران است. بسیاری از جانوران برای زندگی انگلی سازش یافته اند، روی جانوران یا گیاهان دیگر زندگی می کنند، و صرفاً با جذب مایعات از میزبانشان زندگی می کنند. برخی از جانوران غذا را مستقیماً با یاخته های بدنشان جذب می کنند و بعضی دیگر دستگاه گوارشی دارند که غذا را در بافت های بدن آمادۀ جذب می کند.
حرکت. مکانیسم هایی که موجودات زنده ب ...

ارتباط محتوایی با جانور

جانور در جدول کلمات

جانور
حیوان
جانور استرالیایی
راکون
جانور بد بو
خز
جانور بی مهره آبزی از تیره مرجان ها با تنه استوانه ای و شاخک های گزنده
شقایق دریایی
جانور پستاندار از تیره گاوان با شاخ های هلالی روی شانه و موهای دراز و تابدار
بوفالو
جانور پنیر دوست
موش
جانور پیشانی سفید
مردار
جانور ت کسلولی
امیب
جانور تک سلولی ذره بینی
امیب
جانور تک یاخته ای
امیب

معنی جانور به انگلیسی

beast (اسم)
چهارپا ، حیوان ، جانور ، عنتر
animal (اسم)
حیوان ، جانوری ، جانور
brute (اسم)
حیوان ، جانور ، مخلوق ، ادم بی شعور و کودن یا شهوانی
creature (اسم)
جانور ، موجود ، افریده ، مخلوق ، سرشت

معنی کلمه جانور به عربی

جانور
حيوان , عنيف , مخلوق , وحش
آفات
حيوان غليظ جلد
دودة بزاقة
اميبا
حارس الغابة
بهيمي , وحشي
وحشية
هجين
عالم الحيوان
علم الحيوان
لعبة
انثي , حي
مهاجر
حيوانات
هو
دودة بزاقة
جرابي
مائي
هو

جانور را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معمارزاده
حيوان
علی باقری
جانور: هر یک از افراد گروهی از موجودات زنده که برخلاف رستنی ها قادر به حرکت خود به خود هستند و در مقابل محرک های داخلی یا خارجی واکنش از خود نشان می دهند
حمیدرضا دادگر_فریمان
جاندار، حیوان، دابه، دد، سبع، وحش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فیلم جانور   • انواع جانوران   • تقسیم بندی جانوران   • نام جانوران   • جانور باتلاق در جدول   • اسامی حیوانات به ترتیب حروف الفبا   • جانوران وحشی   • نام جانور باتلاق   • معنی جانور   • مفهوم جانور   • تعریف جانور   • معرفی جانور   • جانور چیست   • جانور یعنی چی   • جانور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جانور
کلمه : جانور
اشتباه تایپی : [hk,v
آوا : jAnevar
نقش : اسم
عکس جانور : در گوگل

آیا معنی جانور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران