برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

جامعه شناسی

/jAme'eSenAsi/

معنی جامعه شناسی در لغت نامه دهخدا

جامعه شناسی. [ م ِ ع َ / ع ِ ش ِ ] (حامص مرکب ) شناخت جامعه. معرفت الجوامع. آشنایی به احوال جامعه. و رجوع به جامعه شود. || در اصطلاح جامعه شناسان ، علمی که اوصاف کلی و عمومی جوامع حیوانی مخصوصاً جوامع انسانی را مطالعه میکند. (فلسفه ٔ علمی شاله ترجمه ٔ دکتر مهدوی ). علم به پدیده های اجتماعات. اگوست کنت مؤسس فلسفه ٔ تحققی ، پدر جامعه شناسی است. وی معتقد به درک و فهم حوادث اجتماعی بطریق تحقیق علمی و تحققی میباشد.
تاریخ تحول جامعه شناسی ، تفکر درباره ٔ امور اجتماعی و کوشش برای درک تحولاتی که در داخل جامعه انجام میگیرد و کنجکاوی برای یافتن قوانین تبدل جامعه در تاریخ سابقه ٔ ممتدی دارد. کتاب جمهوریت تألیف افلاطون و کتاب سیاست تألیف ارسطو و «مقدمه ٔ» ابن خلدون را میتوان جزء مدارک قدیمه ٔ جامعه شناسی نام برد. بطور کلی در جامعه شناسی از لحاظ درک قوانین عمومی اجتماع و از نظر تغییر آثار و وقایع اجتماعی مانند همه ٔ علوم و معارف دیگر بشری ، تحولاتی روی داده است. و این تحولات از مبداء استنباط تخیلی آغاز و تا امروز به منتهای استنباط علمی و عینی ختم گردیده است. تحت تأثیر تعلیمات مذهبی و معتقدات کتب مقدس نظریه ٔ رائج ،نظریه ٔ جامدی بود که میتوان آن را نظریه ٔ تقدیر و مشیت یا نظریه ٔ اپولوژتیک نامید که بر طبق آن نظامات اجتماعی و تحولات آن مربوطبه مشیت الهی است و همچنانکه سرنوشت افراد بشری در لوح محفوظ ثبت است تقدیر اجتماعات انسانی نیز از پیش در عالم ذر معین شده و خداوند بحکمت بالغه ٔ خویش ترقی و تنزل اجتماعی را موجب میشود و به کسی نرسد که در دستگاه تقدیر خدائی چون و چرائی روا دارد و از سر «تبعیض » و موجبات عروج و نزول ملل و نحل چیزی بپرسد.هرودت مورخ مشهور یونانی در ذکر حوادث تاریخ همه جا آنها را نتیجه ٔ رشک و کین خدایان می پنداشت. از مدارک مذهبی میتوان الواح دهگانه موسی را نام برد، که مقررات ازلی نظام اجتماع را برحسب مشیت معین میکند. بطور کلی قوانین زمان باستان بصورت قواعد و ضوابط فنا ناپذیر و دائم الاعتبار تلقی میشد و با وجود عدم تطابق آن با شرائط تازه ٔ محیط، با هزاران قساوت میکوشیدند تا همچنان آن نصوص فرتوت و عتیق را مجری دارند. بتدریج مفهوم جامد فوق جای خود را به مفهوم دیگری دادکه علمی تر و عینی تر است. مثلا ابن خلدون در مقدمه ...

معنی جامعه شناسی به فارسی

جامعه شناسی
شناخت جامعه
[sociology] [باستان شناسی، جامعه شناسی] مطالعۀ علمی رفتارها و کنش های اجتماعی یا گروهی انسان
[clinical sociology] [باستان شناسی، جامعه شناسی] یاری جُستن از دانش جامعه شناسی در تشخیص و درمان و تدریس و پژوهش با روش هایی مشابه با روان شناسی بالینی
[phenomenological sociology] [باستان شناسی، جامعه شناسی] شاخه ای از جامعه شناسی بر پایۀ فلسفۀ پدیدارشناسی که هدف اصلی آن توصیف و تحلیل رفتارها و کنش های اجتماعی انسان در چارچوب فلسفه است
[medical sociology, sociology of medecine] [جامعه شناسی] شاخه ای از جامعه شناسی که پزشکی را به صورت مجموعه ای از پندارها و رفتارها در مرکز مطالعه قرار می دهد
[sociology of the family, family sociology] [جامعه شناسی] شاخه ای از جامعه شناسی که موضوع آن مطالعۀ خانواده در تمام ابعاد اجتماعی است
[sociology of mass media, media sociology] [جامعه شناسی] شاخه ای از جامعه شناسی که موضوع آن بررسی هر دو بخش تولید و مصرف در حوزۀ رسانه های جمعی و سازوکارهای حاکم بر این رسانه هاست
[rural sociology] [باستان شناسی، جامعه شناسی] شاخه ای از جامعه شناسی که موضوع آن مطالعۀ جوامع روستایی است و برخلاف ساده انگاری عبارت های قالبی دربارۀ زندگی روستایی، بر مطالعۀ عمیق شیوه های زندگی روستایی و سیر تحول آنها تأکید دارد
[sociology of language] [زبان شناسی] م ...

معنی جامعه شناسی در فرهنگ معین

جامعه شناسی
( ~. شِ) (حامص . اِمر.) دانشی که بررسی و تحقیق دربارة مظاهر مختلف حیات اجتماعی انسان را از طریق علمی مورد مطالعه قرار می دهد.

معنی جامعه شناسی در فرهنگ فارسی عمید

جامعه شناسی
علمی که دربارۀ گروه های مختلف بشری و عادات، اخلاق، آداب، و رسوم آن ها و روابط بین افراد، گروه ها، و طبقات اجتماعی بحث می کند، علم الاجتماع.

جامعه شناسی در دانشنامه اسلامی

جامعه شناسی
جامعه شناسی مطالعه قوانین و فرایندهای اجتماعی است که مردم را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان اعضاء انجمن ها ،گروه ها و نهادهای اجتماعی شناسانده و مورد بررسی قرار می دهد.
برخی از جامعه شناسان، از ارائه یا گزینش یک تعریف معین برای جامعه شناسی عمداً دوری کرده اند و چنین تعریفی را با ویژگی های این علم سازگار نمی دانند یا به طور کلی ذکر تعریف معین در آغاز هر علمی را ناصواب می شمارند.روبرت هیجدورن و سانفورد لبوویتس با بیان این نکته که جامعه شناسان برای انجام رسالت خویش و نیل به اهدافشان، نیاز به ذکر تعریف واحدی از جامعه شناسی ندارند و در این مرحله از رشد جامعه شناسی بهتر است توقع یک تعریف پذیرفته شده را نداشته باشیم، می گویند: جامعه شناسی، همان چیزی است که جامعه شناسان فکر می کنند؛ شاید، همان کاری است که جامعه شناسان می کنند؛ یا کاری است که جامعه شناسان باید انجام دهند؛ یا جامعه شناسی مطالعه گروه ها یا مطالعه افراد در گروه هاست؛ یا جامعه شناسی مطالعه رفتار بشر به طور کلی است؛ شاید مطالعه کنش متقابل بین اشخاص است و ممکن است گفته شود جامعه شناسی مشتمل بر مطالعه قوانین و مقرراتی است که در جامعه به کنش متقابل، شکل و ساختار می دهد؛ یا عبارت است از مطالعه اعمال افراد که شامل مطالعه انگیزه بشری نیز می شود. فی الواقع همه این عبارات در تعریف (به عنوان تعریف) جامعه شناسی بیان شده است.
Hagedorn،R. and Labovitz،S.، An Introduction to Sociological Orientation، ص۲-۳
در مبحث قلمرو «جامعه شناسی و رابطه آن با سایر علوم» خواهیم گفت که مهم ترین وجه تمایز یک علم از دیگر علم دیگر موضوع آن است. به همین دلیل معمولاً در تعاریف علوم بر موضوع آنها تاکید می شود؛ بنابراین، با توجه به تعریفی که برای جامعه شناسی ارائه شد می توان گفت که: موضوع جامعه شناسی جوامع انسانی به عنوان مجموعه هایی است که به گونه ای به وحدت رسیده اند و ارتباط آنها با یکدیگر و نیز پدیده های اجتماعی به عنوان اجزا یا ابعادی از جامعه و ارتباط آنها با یکدیگر است.
هدف جامعه شناسی
رشته های مختلف علوم اجتماعی، معمولاً در پس احساس نیاز به تبیین یک مساله نظری یا حل یک مشکل اجتماعی پدید آمده اند، و بر همین اساس جامعه شناسی به جامعه شناسی محض (pure sociolog ...

جامعه شناسی در دانشنامه ویکی پدیا

جامعه شناسی
جامعه شناسی بخشی از علوم اجتماعی و دانش بررسی جامعه (پدیده اجتماعی) است. این رشتهٔ علمی به بررسی جوامع بشری، برهم کنش های آن ها، و فرایندهایی که جوامع را در وضعیت جاری شان نگاه داشته یا تغییر می دهد می پردازد. هدف این حوزهٔ علمی پرداختن به تجزیهٔ جامعه به بخش های تشکیل دهنده اش مانند انجمن ها، نهادها، گروه های هم جنس، هم نژاد، یا هم سن، و بررسی نحوهٔ برهم کنش فعال این اجزاء با همدیگر است. علاوه بر این ها، این علم موضوعاتی مانند طبقه اجتماعی، قشربندی، جنبش اجتماعی، تغییرات اجتماعی و بی نظمی هایی مانند جرم، انحراف و انقلاب را مورد تحقیق قرار می دهد.
استفاده از اوراق بایگانی: از مکتوبات تاریخی مانند زندگی نامه ها، دفترچهٔ خاطرات و روزنامه های قدیمی بهره می جوید.
تحلیل محتوا: از مصاحبه ها، پرسشنامه هایی که به شکل علمی طراحی شده اند استفاده می جوید. کتب و وسایل ارتباط جمعی جهت بررسی نحوهٔ ارتباطات بین مردم و پیام هایی که به هم می فرستند می تواند مفید باشد.
از آن جا که، در مقایسه با بقیهٔ حیوانات، انسان کمتر تحت تأثیر و کنترل غرایز است، بخش زیادی از رفتارهای او به واسطهٔ ساختارهای اجتماعی کنترل می شود. این موضوع ضرورت وجود ارگان های اجتماعی (از قبیل ارگان های اقتصادی، مذهبی، آموزشی، سیاسی، ...) برای مشخص کردن رفتارها و تصمیمات انسان ها را نشان می دهد. دانش جامعه شناسی به بررسی نحوه های تأثیر ارگان های اجتماعی بر رفتار انسان ها، برهم کنش ارگان های اجتماعی مختلف با یک دیگر، تشکیل، فرسودگی و نابودی آن ها می پردازد. از آن جایی که جامعه شناسی به رفتار ما به عنوان موجوداتی اجتماعی توجه دارد، زمینهٔ پژوهش آن از واکاوی (تحلیل) تماس های کوتاه میان افراد ناشناس در خیابان گرفته تا بررسی روندهای اجتماعی جهانی، همه را دربر می گیرد. جامعه شناسی، علم شناخت جامعه و همچنین ساختارها، روابط درون آن، نهادهای آن و واقعیت های اجتماعی است.
ابن خلدون مؤسس «علمی از تشکیلات اجتماعی» بوده که به آنچه امروزه جامعه شناسی خوانده می شود شباهت دارد؛ چنانچه برخی از محققین ابن خلدون را پدر جامعه شناسی می شناسند. به گفتهٔ دانشنامه بریتانیکا جامعه شناسی در اواخر قرن ۱۹ میلادی بواسطهٔ کارهای امیل دورکیم در فرانسه، ماکس وبر و گئورگ زیمل در آلمان ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

جامعه شناسی در دانشنامه آزاد پارسی

جامعه شناسی (sociology)
مطالعۀ نظام مند منشأ و اساسِ جنبه های گوناگون جامعۀ انسانی، به ویژه نظم اجتماعی۱، تغییر اجتماعی۲، تضاد اجتماعی۳ و مسائل اجتماعی۴. در جامعه شناسی نهادهایی نظیر خانواده، قانون و دین و نیز مفاهیمی نظیر هنجار۵، نقش۶ و فرهنگ بررسی می شوند. جامعه شناسی می کوشد افراد را در محیط اجتماعی بر مبنای اصول اساسی حاکم بر رفتارهای معیّن اخلاقی و فلسفی و سیاسی آنان مطالعه کند. جامعه شناسی، که در قرن ۱۹ شکل گرفت، درپی فهم تغییرات گسترده ای بود که براثر صنعتی شدن۷، شهرنشینی۸ و شکل گیری نظام سیاسی جدید در جوامع رخ می دهد. اگرچه بیشتر به جوامع معاصر می پردازد، آن ها را با جوامع پیشاصنعتی نیز مقایسه می کند و از علوم مرتبط نظیر تاریخ، سیاست، اقتصاد، روان شناسی، فلسفه و انسان شناسی نیز کمک می گیرد. جامعه شناسی، به منزلۀ یکی از علوم اجتماعی، رفتار انسان را در وضعیت اجتماعی آن بررسی می کند؛ به ویژه در زمینۀ نحوۀ باز تولید، توسعه و تغییر جوامع مطالعه می کند و به ماهیت، علل و تأثیرات روابط و کنش متقابل۹ بین افراد و گروه ها می پردازد. جامعه شناسی قواعد و الگوهای رفتار انسانی را بررسی می کند. برخی دیگر از پدیده های موردِ توجه جامعه شناسی عبارت اند از خانواده، قانون، دین، طبقه۱۰، قومیت۱۱، نژاد۱۲، جنسیت۱۳، فقر۱۴، آرای سیاسی۱۵، پرخاشگری۱۶، ازدواج، تحصیلات، ارتباطات، کار، تغییرات اجتماعی، شهرنشینی، سلامت و تحرک اجتماعی۱۷. برخی مفاهیمی که جامعه شناسی از آن ها بهره می گیرد عبارت اند از سازمان اجتماعی۱۸، فرهنگ، هنجار، نقش، ارزش۱۹، نماد۲۰، و مناسک۲۱. در جامعه شناسی جدید از روش های متنوعی استفاده می شود؛ ازجمله آزمایشِ تحت کنترل، مشاهدۀ همراه با مشارکت و تحلیل های آماری. سنت های فکری و چشم اندازهای نظری گوناگونی نیز در آن مطرح شده اند؛ ازجمله کارکردگرایی۲۲، ساختارگرایی۲۳، کنش متقابل نمادین۲۴، مارکسیسم۲۵، نظریۀ کنش۲۶ و نظریۀ انتقادی۲۷. امروزه جامعه شناسی درپیِ دستیابی به روش هایی دقیق تر و اثبات پذیرتر است؛ همچنین به نحوۀ ارتباط افراد با ساختارهای اجتماعی و نیز به مقولاتی نظیر محیط زیست، انترناسیونالیسم۲۸ و پست مدرنیسم۲۹ می پردازد. از دهۀ ۱۹۷۰، جامعه شناسی در ارزیابی سیاست های دولت در حوزه هایی نظیر بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعی۳۰ نقشی فزاینده یافته است.
soci ...

معنی جامعه شناسی به انگلیسی

sociology (اسم)
جامعه شناسی ، انسگان شناسی

جامعه شناسی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهریار آریابد
در پارسی " هازه شناسی ، چپیره شناسی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
هازه ، هازمان = جامعه
طناز( مریم) عسکری
همزیستگاه شناسی، توده شناسی ، هازه شناسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کتاب های جامعه شناسی   • نام دیگر علم جامعه شناسی   • جامعه شناسی چیست   • مقاله جامعه شناسی   • علم جامعه شناسی در جدول   • تعریف جامعه شناسی   • جامعه شناسی+pdf   • جامعه شناسی ایران   • معنی جامعه شناسی   • مفهوم جامعه شناسی   • معرفی جامعه شناسی   • جامعه شناسی یعنی چی   • جامعه شناسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی جامعه شناسی

کلمه : جامعه شناسی
اشتباه تایپی : [hlui akhsd
آوا : jAme'eSenAsi
نقش : اسم
عکس جامعه شناسی : در گوگل

آیا معنی جامعه شناسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )