تهوع اور

/tahavvo~Avar/

مترادف تهوع اور: ( تهوع آور ) تهوع آمیز، قی زا، قی آور، مهوع، مشمئزکننده، چندش زا

معنی انگلیسی:
brackish, distasteful, queasy, vomitous, nasty, nauseous, sickening, yucky

فرهنگستان زبان و ادب

تهوع آور
{nauseant} [علوم دارویی] عاملی که موجب تهوع می شود

واژه نامه بختیاریکا

( تهوع آور ) دل درار

دانشنامه آزاد فارسی

تهوع آور. تَهوّع آور (emetic)
هر ماده ای که باعث استفراغ شود. در صورت مصرف بیش از حد داروها، عمدی یا غیرعمدی، از داروهای تهوع آور برای تخلیۀ معده استفاده می کنند. ایپکا۱ پرمصرف ترین این گونه داروهاست.
ipecacuanha

مترادف ها

fulsome (صفت)
زشت، فراوان، زننده، مفصل، شهوانی، زیاد، پلید، اغراق امیز، تهوع اور

nauseous (صفت)
تهوع اور

nauseating (صفت)
تهوع اور

sickening (صفت)
تهوع اور، بیزار کننده، بیمار کننده

queasy (صفت)
تهوع اور، وسواسی، لطیف مزاج، زیاد دقیق

فارسی به عربی

مقیة , مقیی

پیشنهاد کاربران

بررسی واژه یِ " گَست:gast" در زبانِ پارسیِ کُنونی به چمِ " بَد، زشت، ناجور" وَ " گَستَ:gasta" در زبانِ پارسیِ باستان به چمِ " بَد، زشت، تهوع آور، تنفر آور، زننده، حال بهم زن، ناجور" و پیوندِ آنها با واژگانِ " گَند، گندیدن":
...
[مشاهده متن کامل]

در زبانِ پارسیِ باستان ما واژه ای بنامِ " گَستَ:gasta" داشته ایم که این واژه با اَندرگذری از زبانِ پارسیِ میانه - پهلوی، " َ : a" پایانیِ آن اُفتاده است، به ریختِ " گَست:gast" به ما رسیده است. از آنجایی که " گَستَ:gasta" صفتِ مفعولی در زبانِ پارسیِ باستان بوده است، پس می توان کارواژه یِ " گَستَن: gastan" و صفتِ مفعولیِ " گَسته: gasteh" را در زبانِ پارسیِ کُنونی بکارگیری کنیم.
ولی پرسشِ بسیار درخورنگرش این است که بُنِ کُنونیِ کارواژه یِ " گَستَن" چه بوده است؟
از آنجایی که کریستین بارتولومه واژگانِ " گَست، گستَ" را با واژه یِ " گَندَگ" پیوندِ معنایی داده است، من با کمی بررسی دریافتم که میبایست بُنِ کُنونیِ " گَستَن: gastan" ، " گَند: gand" باشد؛ چنانکه در کارواژه یِ " بَستَن" با بُن کُنونیِ " بَند" نیز این ترادیسی به زیبایی نمایان است.
پس داریم:
" گَستَن یا گَندیدن" با بُنِ کُنونیِ " گَند"
" گنداندن" با بُنِ کُنونیِ " گَندان". . . . . ( سببیِ ( Kausativ ) کارواژه یِ گَستن یا گَندیدن )
( نیاز به یادآوری است که " گَندَگ" همان " گَنده" است. )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ما می توانیم واژه یِ " گَست، گسته" را به جایِ واژگانِ " زشت، بد، ناجور، مستهجن، زننده، تهوع آور، تنفرآور و . . . " بکار گیری کنیم.
این واژگان با واژه هایِ "yucky ، icky، nasty و . . . " در زبانِ عَن گلیسی همچم هستند.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
پَسگَشت:
ستونِ 517 از نبیگِ " فرهنگنامه زبانِ ایرانیِ کهن" ( کریستین بارتولومه )

تهوع اور
زیر دل زدن : [عامیانه، کنایه ] تهوع آوردن.
( عامیانه ) حال به هم زن
هراش آور

بپرس