بذر

/bazr/

مترادف بذر: برز، تخم، دانه، هسته

متضاد بذر: بر، ثمر، میوه

برابر پارسی: تخم، دانه

معنی انگلیسی:
seed

لغت نامه دهخدا

بذر. [ ب َ ] ( ع مص ) کاشتن زمین را. ( از منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( از ناظم الاطباء ). تخم در زمین انداختن. ( از اقرب الموارد ). تخم اندر زمین افکندن. ( تاج المصادر بیهقی ) ( المصادر زوزنی ). تخم کاشتن. ( یادداشت مؤلف ). || برآمدن گیاه زمین : بذرت الارض ؛ برآمد گیاه آن زمین ( لازم و متعدی ). ( از منتهی الارب ) ( از ناظم الاطباء ) ( از آنندراج ). || فاش کردن راز را. ( از منتهی الارب ) ( از ناظم الاطباء ) ( از آنندراج ) ( از معجم متن اللغة ). بذرالسر. ( منتهی الارب ). || پریشان کردن مال را به اسراف : بذر المال. ( از منتهی الارب ) ( از ناظم الاطباء ) ( از آنندراج ) ( از اقرب الموارد ).

بذر. [ ب َ ] ( ع اِ ) دانه ای که برای تخم ریزی نگاه دارند. ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( از آنندراج ). هر تخمی که از نخود کوچکترباشد. ( غیاث اللغات ). هر دانه ای که در زمین کاشته شود. ( از ذیل اقرب الموارد ). تخم. ( یادداشت مؤلف ).
- بذر آخرت و عقبی ؛ کنایه از عمل نیک است. ( یادداشت مؤلف ).
- بذرافشان ؛ آن که بذر افشاند. ( یادداشت مؤلف ).
- || ماشینی که بدان در مزرعه بذر افشانند . ( یادداشت مؤلف ).
- || مقدار بذر که در زمینی افکنند:بذرافشان این ده پنج خروار است. ( یادداشت مؤلف ).
- بذرافشانی ؛ تخم افشانی. پاشیدن بذر. ( فرهنگ فارسی معین ).
- بذرپاش ؛ پاشنده بذر: ماشین بذرپاش. ( از یادداشت مؤلف ).
- بذرقطونا ؛ اسپرزه. اسپغول. اسفرزه. شکم پاره. قارنی یارق. قطونا. ( یادداشت مؤلف ). در تحفه حکیم مؤمن بصورت بزر قطونا و مترادف اسپرزه آمده :
تو بذر قطونا شدی ای شهره شهر
بیرون همه تریاک و درون سو همه زهر.
خاقانی ( دیوان چ سجادی ص 720 ).
و رجوع به تحفه حکیم مؤمن ذیل بزر قطونا شود.
- بذرگیری ؛ گرفتن بذر از نباتات برای کشت دیگر. ( یادداشت مؤلف ).
ترکیبهای دیگر:
- بذر الارجوان . بذر الاصفر. بذر الابخره. بذر البصل. بذر البطیخ. بذر البنج الهندی. بذر الجرجیر. بذر الجزر. بذر الجوزالبری. بذر الحجری. بذر الخباری. بذر الخطمی. بذر الخمم. بذر الدندالاسود. بذرالرمان البری. بذر الریحان. بذر السپندان. بذر الشبت. بذر العصفر. بذر الفجل. بذر الفرفخ. بذر الفنجنکشت. بذر القمر. بذر القنا. بذر القنب. بذر القند. بذرالکثوث. بذر الکراث. بذر الکرفس الجبلی. بذر المرو.بذر الورد. بذر الورداء. بذر الهلیون. بذر الهندباء. بذر الهوة ( بذر الهوت ). بذر بلاسقیس. بذر رازیانج رومی. رجوع به بزر و ترکیبات آن و تحفه حکیم مؤمن ومخزن الادویه شود.بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

تخم، دانه، تخمی که برای کاشتن است
( اسم ) تخم دانه: بذر خیرات . جمع : بذور .
بذیر بذور .

فرهنگ معین

(بَ ) [ ع . ] ( اِ. ) تخم ، دانه . ج . بذور.

فرهنگ عمید

بعضی از اندام های گیاهی مانندِ تخم، غده، یا پیاز که گیاه جدیدی از آن می روید، تخم، دانه.

واژه نامه بختیاریکا

دُو

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] بذر به تخم گیاه فراهم آمده برای کشت، گفته می شود. از آن در باب های زکات، مزارعه و غصب به مناسبت، سخن رفته است.
در اینکه نصاب، در غلات پیش از اخراج هزینه های انجام گرفته برای کشت و برداشت، در نظر گرفته می شود یا قبل از آن، اختلاف است.قول اوّل(پیش از اخراج هزینه های انجام گرفته برای کشت و برداشت، در نظر گرفته می شود)، قول مشهور است. بنابر قول اوّل؛الف) اگر بذر خریداری نشده باشد و زکات آن- چنانچه متعلّق زکات بوده- داده شده باشد از مئونه به شمار می رود و مقدار عین یا قیمت زمان تلف (زمان کاشت) آن- بنابر اختلاف در مسئله- از محصول، کسر می شود، چنانچه باقی مانده به حد نصاب برسد، زکات آن پرداخت می گردد.ب) اگر بذر، خریداری شده باشد در اینکه عین بذر و مقدار آن به عنوان مئونه کسر می شود یا کشاورز، بین کسر عین و قیمت زمان خرید آن، مخیّر است و یا بالاترین قیمت بهای پرداختی و قیمت فعلی عین، محاسبه و کسر می شود، اختلاف است.
مالکیّت زراعت، در بطلان عقد مزارعه
با کشف بطلان عقد مزارعه، زراعت از آن صاحب بذر خواهد بود و به دیگری- خواه مالک زمین باشد یا زارع- اجرة المثل اجاره ی زمین، ادوات کشاورزی و یا کار انجام شده تعلّق می گیرد.
اختلاف زارع و مالک در مقدار سهم
در صورت بروز اختلاف بین زارع و مالک در مقدار سهم هریک از محصول، قول صاحب بذر پس از قسم- به شرط بینه نداشتن طرف دیگر- مقدّم است.
بذر غصبی و مالکیّت گیاه ان
...

[ویکی الکتاب] معنی تَبْذِیراً: پاشیدن با اسراف (در واقع از بذر افشانی گرفته شده است) - بریز وبپاش - اسراف
معنی مُبَذِّرِینَ: اسراف کاران (تبذیر به معنای پاشیدن با اسراف است ، و در واقع از بذر افشانی گرفته شده است ، منتهی فرقی که با آن دارد این است که افشاندن در آنجا به منظور استفاده است و در اسراف به منظور افساد ، و به همین جهت در هر جا که به منظوراصلاح باشد تبذیر گفته نمی...
تکرار در قرآن: ۳(بار)
پاشیدن تخم و باسراف کار از آن مُبَذِّر می‏گویند که مال را می‏پاشد و متفرّق می‏کند. راغب گوید: تبذیر به معنی تفریق و اصل آن بذر پاشیدن است بعداً بطور استعاره با آن که مال خویش را ضایع می‏کند مِبَذِّر گفتند ، اسرافکاران برادران شیاطین‏اند ، در قاموس گوید: بذر: تخم و پاشیدن آن است.

[ویکی فقه] بذر (قرآن). بذر به تخم گیاه فراهم آمده برای کشت، گفته می شود.
بذر، به معنای جوانه گیاه و دانه ای که برای زراعت کنار گذاشته می شود و نیز به معنای هر دانه ای است که پاشیده می شود. بذر به بخشی از گیاهان مورد توجه در کشاورزی و باغبانی گفته می شود که می تواند به تکثیر و تولید مثل آن گیاه منجر شود. در کشاورزی به هر بخش از گیاه که بتواند نسل دیگری از همان گیاه را تولید کند بذر می گویند.
کاربرد بذر
بذر یکی از نهاده هاست و مصارف گوناگون دارد. یکی از مهمترین کاربردهای بذر استفاده از آن برای تکثیر است.
محاسن بذر
با انتخاب بذر مناسب و خوب کشاورز بدون پرداخت هزینه های کافی به حداکثر عملکرد خواهد رسید.درصورت انتخاب بذر نامناسب حتی با صرف انرژی و نهاده های دیگر به مقدار زیاد باز هم نتیجه مطلوب از زراعت گرفته نمی شود.

دانشنامه عمومی

بذر ( به انگلیسی: Seed ) یک گیاه، رویانی است که در یک پوشش خارجی محافظ، محصور شده است. تشکیل بذر بخشی از روند تولیدمثل در گیاهان دانه دار می باشد، پیدازادان شامل بازدانگان و گیاهان گلدار است.
بذرها محصول تخمک رسیده هستند، پس از لقاح توسط گرده و مقداری رشد در گیاه مادر. رویان از روی یاخته تخم و پوسته بذر از پوش های تخمک توسعه می یابند.
بذرها یک پیشرفت مهم در تولیدمثل و موفقیت گیاهان بازدانگان و گیاهان گلدار می باشد، نسبت به گیاهان ابتدایی تر مانند سرخس ها، خزه ها و جگرواشان، که بذر ندارند و از روش های وابسته به آب برای تکثیر خود استفاده می کنند. گیاهان بذری اکنون از تسلط زیستی کنام بر روی زمین برخوردارند، از جنگل ها گرفته تا علفزارها و در اقلیم گرم یا سرد.
اصطلاح «بذر» همچنین یک معنی کلی دارد که قبل از موارد فوق، به هر چیزی که می تواند کاشته شود، مثلاً «بذر» سیب زمینی، «بذرهای» ذرت یا بذرهای آفتابگردان گفته می شود. در مورد بذرهای آفتابگردان و ذرت، آنچه کاشته می شود بذر محصور در پوسته یا پوستک است، در حالی که سیب زمینی تجه ای است.
بسیاری از ساختارهایی که معمولاً «بذر» نامیده می شوند در واقع میوه های خشک هستند. به گیاهان تولیدکننده توت، باکات می گویند. بذرهای آفتابگردان گاهی در حالی که هنوز در دیواره سخت میوه قرار دارند به صورت تجاری فروخته می شوند که باید شکافته شوند تا به بذر برسند. گروه های مختلف گیاهان اصلاحات دیگری نیز دارند، به اصطلاح میوه های شفت ( مانند هلو ) دارای یک لایه میوه سخت شده ( اندوکارپ ) هستند که به بذر واقعی چسبیده و اطراف آن را احاطه کرده است. آجیل میوه ای است تک بذر با پوسته سخت، که در برخی گیاهان با بذر شکوفا مانند بلوط یا فندق ایجاد می شود.
اولین گیاهان خشکی حدود ۴۶۸ میلیون سال پیش تکامل یافتند و با استفاده از هاگ تکثیر شدند. قدیمی ترین گیاهان دانه دار بازدانگان بودند که تخمدانی نداشتند تا دانه ها را در خود جای دهند و زمانی در اواخر دوره دونین ( ۳۵۸ میلیون تا ۴۱۶ میلیون سال پیش ) به وجود آمدند. سالها پیش ) ؛ آنها تخمک هایی داشتند که در یک کوپول قرار می گرفتند، که گروهی از شاخه های محصور بودند که احتمالاً برای محافظت از دانه در حال رشد استفاده می شدند.
بذرها در چندین گروه مرتبط با گیاهان تولید می شوند و نحوه تولید آنها در گیاهان گلدار ( بذرهای محصور ) از بازدانگان ( بذرهای برهنه ) متمایز می کند. دانه های گیاهان گلدار در یک ساختار سخت یا گوشتی به نام میوه تولید می شود که دانه ها را برای محافظت به منظور تضمین رشد سالم محصور می کند. بعضی از میوه ها دارای هر دو لایه از مواد سخت و گوشتی هستند. در بازدانگان، هیچ ساختار خاصی برای محصور کردن بذرها ایجاد نمی شود و رشد آنها به صورت برهنه بر روی برگک های مخروط آغاز می کند.
عکس بذرعکس بذرعکس بذرعکس بذرعکس بذرعکس بذر

بذر (ابهام زدایی). بذر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
• بذر
بذر بلور
• بذر ( فیلم ۱۹۳۱ )
• بذر ( فیلم ۲۰۰۷ )

بذر (فیلم ۱۹۳۱). بذر ( انگلیسی: Seed ) فیلمی درام به کارگردانی جان ام. استال است که در سال ۱۹۳۱ منتشر شد.
جان بوول
لوئیس ویلسون
جنویو توبین
بت دیویس
زیسو پیتس
• ریچارد تاکر
عکس بذر (فیلم ۱۹۳۱)

بذر (فیلم ۲۰۰۷). بذر ( انگلیسی: Seed ) فیلمی کانادایی در سبک ترسناک و اسلشر به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی اووه بول است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد.
میکیل پاری
رالف مولر
جودل فرلاند
تیا گیل
اندرو جکسون
• مایک دوپود
عکس بذر (فیلم ۲۰۰۷)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

جدول کلمات

تخم, دانه

مترادف ها

seed (اسم)
دانه، تخم، سلاله، بذر، ذریه، تخم اوری، بازیکن سابقه دار

spawn (اسم)
تخم ماهی، بذر، اشپل

spore (اسم)
بذر، هاگ، تخم میکروب، تخم قارچ

sperm (اسم)
بذر، منی، نطفه، منی دانه

فارسی به عربی

بذرة , بیضة

پیشنهاد کاربران

این واژه دگرگونه شده بج و بیج هند و اروپایی است در هندی به دانه بیج میگن و در گیلگی به برنج و بجار یعنی برنج زار ، برنج واژه ای نادرست است که دگرگون شده بج و بیج است
دانه گیاه
خواهشمندم برای واژه های هند و اروپایی برابر سازی نکنین ، این واژه هند و اروپایی است :
در گیلگی به برنج ( که واژه ای نادرست است ) بج می گویند و در هندی به دانه" بیج "می گویند واژه بذر دگرگون شده بج و بیج است .
واژه برنج نیز دگرگون شده بج است و هیچ ربطی به رنج ندارد
بذر
بذر به تخم گیاه فراهم آمده برای کشت، گفته می شود. از آن در باب های زکات، مزارعه و غصب به مناسبت، سخن رفته است.
در اینکه نصاب، در غلات پیش از اخراج هزینه های انجام گرفته برای کشت و برداشت، در نظر گرفته می شود یا قبل از آن، اختلاف است. قول اوّل ( پیش از اخراج هزینه های انجام گرفته برای کشت و برداشت، در نظر گرفته می شود ) ، قول مشهور است. بنابر قول اوّل؛الف ) اگر بذر خریداری نشده باشد و زکات آن - چنانچه متعلّق زکات بوده - داده شده باشد از مئونه به شمار می رود و مقدار عین یا قیمت زمان تلف ( زمان کاشت ) آن - بنابر اختلاف در مسئله - از محصول، کسر می شود، چنانچه باقی مانده به حد نصاب برسد، زکات آن پرداخت می گردد. ب ) اگر بذر، خریداری شده باشد در اینکه عین بذر و مقدار آن به عنوان مئونه کسر می شود یا کشاورز، بین کسر عین و قیمت زمان خرید آن، مخیّر است و یا بالاترین قیمت بهای پرداختی و قیمت فعلی عین، محاسبه و کسر می شود، اختلاف است.
...
[مشاهده متن کامل]

مالکیّت زراعت، در بطلان عقد مزارعه
با کشف بطلان عقد مزارعه، زراعت از آن صاحب بذر خواهد بود و به دیگری - خواه مالک زمین باشد یا زارع - اجرة المثل اجاره ی زمین، ادوات کشاورزی و یا کار انجام شده تعلّق می گیرد.
اختلاف زارع و مالک در مقدار سهم
در صورت بروز اختلاف بین زارع و مالک در مقدار سهم هریک از محصول، قول صاحب بذر پس از قسم - به شرط بینه نداشتن طرف دیگر - مقدّم است.
بذر غصبی و مالکیّت گیاه ان

دانه هسته
دانه . هسته
ماده ای است که در مرحله کاشت هر محصول ابتدا از آن استفاده می شودو محصولی که در نهایت رشد می کند از این ماده تشکیل شده است.
تخم
این واژه در سغدی بیزه bize بوده و گمان نمی رود اربی باشد.

بپرس