الهام

/~elhAm/

مترادف الهام: مکاشفه، وحی، القا

برابر پارسی: در دل افکندن، فرتابی، یان

فارسی به انگلیسی

afflatus, inspiration, light

مترادف ها

inspiration (اسم)
تشویق، الهام، استنشاق، شهیق، گرایش، القاء، وحی، نفس عمیق

enthusiasm (اسم)
جدیت، حیرت، الهام، اشتیاق، غیرت، شور و ذوق، هواخواهی با حرارت، وجد و سرور

vision (اسم)
بینایی، الهام، خیال، بصیرت، تصور، دید، وحی، منظره، رویا

afflatus (اسم)
الهام، وزش، وحی الهی

revelation (اسم)
الهام، اشکار سازی، افشاء، فاش سازی، وحی

apocalypse (اسم)
الهام

ecstasy (اسم)
الهام، خلسه، وجد، حظ یا خوشی زیاد

suggestion (اسم)
اشاره، الهام، پیشنهاد، تلقین، القاء، اظهار عقیده

rage (اسم)
الهام، دیوانگی، خشم، غضب، غیظ، تغیر، میل مفرط

prescience (اسم)
الهام، علم غیب، اگاهی از پیش، پیش دانی

فرهنگ اسم ها

اسم: الهام (دختر) (عربی) (تلفظ: elhām) (فارسی: الهام) (انگلیسی: elham)
معنی: در دل افکندن، در دل افتادن، وحی، به دل افکندن، در دل انداختن، القاء معنی خاص در قلب به طریق فیض، رسیدن فکر به ذهن و در معارف اسلامی القای امری از سوی خداوند به دل کسی، ( در قدیم ) دریافت و شعور غریزی، فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود
برچسب ها: اسم، اسم با ا، اسم دختر، اسم عربی

لغت نامه دهخدا

الهام. [ اِ ] ( ع مص ) در دل افکندن. ( تاج المصادر بیهقی ) ( مؤید الفضلاء ) ( مجمل اللغة ). اندر دل افکندن. ( ترجمان علامه ، تهذیب عادل ). در دل انداختن. ( مقدمه لغت میرسید شریف جرجانی ). در دل افکندن نیکی و آموزانیدن. ( منتهی الارب ). افکندن خدا در دل کسی امری را که وی را به فعل یا ترک چیزی وادارد. ( از اقرب الموارد ). وحی. ( دهار ). در دل افکندن خدای تعالی چیزی را. ایحاء. || فروخورانیدن چیزی را بکسی : الهمه الشی ٔ؛ ابلعه ایاه. ( اقرب الموارد ) ( المنجد ) ( قطر المحیط ). || چیزی فرا دل آمدن. ( مصادر زوزنی ). در دل افتادن. رجوع به الهام شدن شود. || ( اِ ) آنچه در دل افکند خدای تعالی. ( منتهی الارب ). آنچه خدا در دل کسی اندازد از واقع خیر و شر. ( از غیاث اللغات ) ( از آنندراج ). || ( اِمص ) در اصطلاح ، القاء معنی در دل بطریق فیض. القاءخدای تعالی در نفس ، امری را که برانگیزد او را بفعلی یا ترکی ، و آن نوعی از وحی است. آگهی که از غیب در دل افتد، و این اعم از وحی است ، چه در حیوان و مردم هر دو تواند بود. جرجانی گوید: الهام چیزی است که دردل القاء شود بطریق فیض ، و گفته اند آنچه از علم در دل افتد و آدمی را به عمل فراخواند بی آنکه به آیه ای استدلال کند و بدلیلی نظر نماید، و این الهام نزد علما حجت نیست مگر نزد صوفیه و فرق میان الهام و اعلام این است که اولی اخص است زیرا اعلام گاهی از راه کسب وگاهی از راه تنبیه حاصل میشود. ( از تعریفات جرجانی ). تهانوی آرد: الهام در لغت اعلام مطلق است و در شرع القاء معنایی در دل از طریق فیض است یعنی بی اکتساب یا فکر یا استفاضه ، بلکه آن وارد غیبی است. بعضی در تعریف الهام قید «من الخیر» را افزوده اند تا شامل وسوسه نباشد و از اینروست که بعضی چنین تفسیر کرده اند:بالقاء الخیر فی قلب الغیر بلا استفاضة فکریة منه. وممکن است گفته شود که این قید لزوم ندارد زیرا القاء از جانب خدای تعالی است و اوست که در هر چیز مؤثر است بنابراین لفظ «بطریق الفیض » وسوسه را بیرون میکند زیرا آن از طریق فیض نیست بلکه بمباشرت سببی است که از شیطان سر میزند و الهام از اعلام اخص است زیرا اعلام گاهی بطریق استعلام میشود ولی الهام سبب حصول علم برای عامه مردم نیست و برای الزام غیرصالح است لیکن علمی که از الهام حاصل شود خاص مُلهَم است نه دیگری. ( از کشاف اصطلاحات الفنون ذیل الهام ). الهام مقام مبتدیان و برتر از فراست است که گاه بطور وحی و مقرون بسماع است و گاه بواسطه رؤیا و گاه بمشاهده حاصل میشود. الهام عبارت از کشف معنوی و فیضان حقایق است از عالم مفارقات بر نفوس شریف و فیضان صور علمی از مبادی عالی بواسطه عقل فعال بر قلوب اخیار است. قیصری گوید: الهام از خواص ولایت است و وحی اعم از الهام است زیرا وحی از راه شهود ملک و شنیدن سخن او میشودکه از باب کشف شهودی است و متضمن کشف معنوی است و هم از راه کشف معنوی بدون شهود فرشته و وساطت ملک حاصل میشود و از خواص نبوت است. ( از فرهنگ مصطلحات عرفاو فرهنگ علوم عقلی تألیف دکتر سجادی ) : بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

دردل افکندن، تلقین کردن، دردل افکندن امری یامطلبی، القائ امری ازجانب خداونددردل انسان
۱ - ( مصدر ) بدل افکندن در دل انداختن. ۲ - ( مصدر ) در دل افتادن . ۳ - ( اسم ) در دل افکندگی خدای کاری نیک یا مطلبی را. جمع : الهامات .

فرهنگ معین

( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص م . ) در دل افکندن . ۲ - (مص ل . ) در دل افتادن . ج . الهامات .

فرهنگ عمید

۱. در دل افکندن، تلقین کردن.
۲. (اسم ) اندیشه ای که به صورت ناگهانی در ذهن بیاید.
۳. القای امری از جانب خداوند در دل انسان.

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] إلهام. اِلْهام ، اصطلاحی عرفانی است.
در لغت مأخوذ از «لهم »، به معنای در دل افکندن ، فرا دل دادن ، فرو خوردن و در اصطلاح عارفان واردی است غیبی ، یا القای معنی و معرفتی که به طریق فیض ، بدون اکتساب ، فکر و استفاضه به دل می رسد، و البته هیچ نشانه ، دلیل و حجتی با آن همراه نیست ، جز آنکه بر اثر آن ، انسان به عملی برانگیخته می شود، یا ترک چیزی می کند. گفته اند که انسان بر اثر اینگونه القا بر «خیر» می افزاید؛ از این رو، عده ای الهام را به «القای خیر» تعبیر کرده اند. چون الهام فرا دل داده می شود و یا در جان و روح دمیده می گردد، از آن به صورتهای وحی ِ قلب ، القای روعی و نفث روحی هم تعبیر نموده اند، تا جایی که به استناد حدیث «اہن َّ رُوح َ القُدُس ِ نَفَث فی روعی »، «مُرَوَّع » را مترادف معنای «مُلهَم » (= کسی که الهام به دل او رسیده است ) دانسته اند. علاوه بر آن ، صوفیه گاه از الهام به «لَمَّة مَلَک » تعبیر کرده ، و به حدیث «اہن َّ لِلْمَلَک ِ فی الانسان لَمَّةً وَلِلشیطان ِ لَمَّةً» استناد جسته اند هرچند برخی از آنان میان الهام و لَمَّه تفاوت نهاده اند؛ چنانکه لمه را القای ملک ، و الهام را القای حق دانسته ، اولی را به سبب موافقت علم ، و دومی را برای موافقت خداوند معتبر شمرده اند.

[ویکی فقه] اِلْهام ، اصطلاحی عرفانی است.
در لغت مأخوذ از «لهم »، به معنای در دل افکندن ، فرا دل دادن ، فرو خوردن
حسین راغب اصفهانی ، معجم مفردات الفاظ القرآن ، ذیل لهم ، بیروت ، ۱۹۳۲م .
منشأ این اصطلاح البته قرآن کریم است : «فَأَلْهَمَها فُجورَهَا وَ تَقْواهَا».
شمس /سوره۹۱، آیه۸.
برخی برآنند که میان الهام و وحی تفاوتی فاحش وجود دارد،
علی ابن حزم ، الفصل ، ج۵، ص۱۷، بیروت ، دارالمعرفه .
...

[ویکی شیعه] اِلْهام در عرفان و فلسفه اسلامی، به معنای رسیدن حقیقت یا حقایقی از غیب به دل مومن است که غالبا او را به امور خیر مشتاق می کند.
ارتباط الهام و وحی و راه های حصول الهام یکی از مسائل مورد اختلاف نزد عالمان مسلمان است. الهام نزد عرفا و فلاسفه مکتب حکمت صدرایی برخلاف مشائیان، به عنوان یک منبع برای شناخت و معرفت حجیت دارد. این امر غیبی می تواند مستقیما از جانب خداوند یا به واسطه فرشتگان باشد.
← معنای لغوی: واژه الهام کلمه ای عربی از باب افعال و از ماده "ل ـ ه ـ م" و به معنای در دل افکندن و فرو خوردن آمده است.

[ویکی فقه] الهام (قرآن). الهام نوعی احساس و ادراک درونی و خلجانان روحی است که گاه به آدمی دست می دهد، نمونه آن الهامات شاعرانه و عارفانه است که درک می شود اما منبع و منشأش روشن نیست.
الهام، افکندن چیزی در دل از سوی خداوند ، برای واداشتن به انجام دادن یا ترک کاری و آن نوعی از اقسام وحی است.
مقصود
مقصود از الهام در این جا اعم از الهام به انسان و غیر انسان است.
مشتقات
در این مدخل از مشتقات «الهم»، «وحی»، « علم » و... استفاده شده است.

[ویکی فقه] الهام (وحی). الهام (وحی)، القای معنا در قلب ؛ از انواع وحی مباشری را می گویند.
«الهام» در لغت به معنای بلعیدن، نوشیدن، اعلام و در دل افکندن چیزی است.راغب می گوید: الهام، القای چیزی از جانب خداوند در قلب است؛ مانند سخن حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلّم : «ان الروح الامین نفث فی روعی».الهام در اصطلاح، القای معنا در دل از طریق فیض و بدون اکتساب، و از گونه های وحی مباشری است.
در قرآن
و در آیاتی از قرآن کریم از آن یاد شده است؛ مانند:۱. (واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه...) که به الهام خودآگاه اشاره دارد؛۲. (واوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا...) که به الهام غریزی و ناخودآگاه اشاره می کند.گفتنی است که الهام گاهی به معنای وحی و گاهی درباره مفهومی مقابل وحی که ممیزاتی ندارد به کار برده می شود.

دانشنامه عمومی

الهام، عبارت است از حالتی که مفهومی در قوای ادراکی انسان وارد می شود. در لغت به معنای در دل افکندن و فروخوردن است. و در اصطلاح به معنای القا و افکندن معنا و معرفتی از راه فیض الهی است.
الهام علی اف، رئیس جمهور کنونی جمهوری آذربایجان
الهام قنبراف، بازیکن فوتبال
الهام یدالله اف، بازیکن فوتبال اهل جمهوری آذربایجان
الهام عبدالله یف، آهنگساز آذربایجانی
الهام حمیدی، بازیگر ایرانی
الهام پاوه نژاد، بازیگر ایرانی
الهام غفوری، تهیه کننده ایرانی و همسر سیروس مقدم
الهام کردا، بازیگر ایرانی
الهام چرخنده، بازیگر ایرانی
الهام صفوی زاده، مجری رادیو و تلویزیون
الهام امین زاده، حقوقدان و سیاستمدار زن ایرانی و معاون حقوقی رئیس جمهور ایران
الهام السادات اصغری، شناگر ایرانی
ابوالقاسم لاهوتی (میرزا احمد الهام)، شاعر ایرانی
همچنین الهام نامی برای دختران و نیز یک نام خانوادگی ست. به معنای در دل افکندن، وحی و سروش است. افراد شاخص با این نام از این قرارند:

الهام (آلبوم). الهام (به ایتالیایی: Inspirato) یک آلبوم استودیویی از یانی است که در سال ۲۰۱۴ میلادی منتشر شده است. این آلبوم شامل آهنگ هایی با صدای خوانندگان مختلف است که در آلبوم های قبلی وی منتشر شده است.پلاسیدو دومینگو   رنه فلمینگ   رولاندو ویلازون   کاترین جنکینز Vittorio grigolo 026a.jpg ویتوریو گریگولو   راسل واتسون   Micaëla Oeste   ناتان پاچکو   لاورن یلنکوویچ   Plácido Domingo jr   پریتی ینده
خوانندگان آلبوم
پلاسیدو دومینگو
رنه فلمینگعکس الهام (آلبوم)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

دانشنامه آزاد فارسی

اِلهام
(در لغت به معنی در دل افکندن، فرادل آمدن) حس و حالی که باعث می شود شخص به گونه ای که فراتر از توانایی های عادی انسان است بیندیشد، سخن گوید و عمل کند.آن چنان کهمفاهیمی از جهان غیب بر دل کسی وارد شود، بی آن که فرد تلاشی برای به دست آوردن آن مفهوم کرده باشد. واردشدن این مفاهیم به دل بنده، نیاز به حجت و استدلال ندارد و درنتیجۀ حصول آن، از سوی خداوند به انجام کاری یا ترک عملی وادار می شود. مبنای این اصطلاح آیۀ ۸ سورۀ شمس قرآن کریم است. برخی الهام را القای ضمیر نامیده اند، زیرا الهام موجب افزون خیر در عمل بنده می شود. برخی از عرفا آن را «خاطر حقانی» و «خاطر اول» و نیز «اخبار الهیه» و «خطاب الهی» می خوانند و برخی دیگر «خاطر مَلَکی» می دانند و آن را با خاطر شیطانی یا وسواس در تقابل می بینند. میان الهام و وحی تفاوت زیادی وجود دارد، وحی گونه ای خاص از الهام است. وضوح و روشنایی وحی بیش از الهام است. الهام بدون واسطۀ فرشته بر بنده وارد می شود و وحی با واسطۀ فرشته؛ از همین روست که آنان احادیث قدسی را، اگرچه کلام خداوند است، وحی نمی دانند. اساساً وحی خاص نبوّت است و الهام خاص ولایت و از سوی دیگر وحی برای شناساندن خود با تبلیغ همراه است حال آن که، الهام از این گونه نیست. در حقیقت الهام نوعی استمرار وحی است که پس از پیامبر، در ولایت جریان می یابد. گرچه الهام آموختنی نیست، اما بنده با توجه به تعلیمات شرعی می تواند به مقامی برسد که به او الهام شود. برخی رؤیای صادقه را نیز نوعی الهام شمرده اند. خداوند بر همۀ موجودات اعم از جماد و نبات و حیوان و انسان و حتی شیطان الهام می کند و این الهام غریزی و فطری است، اما الهام غیرفطری که فقط مخصوص انسان است، بر دو گونه است: یکی الهام خاص که مخصوص اولیا و اوصیاست و نوع دیگر الهام عام است که هم مخصوص مؤمن و مسلمان است و هم به غیر مسلمان تعلق می گیرد. برخی الهام را یکی از راه های مناسب برای رسیدن به علم فراست می دانند، اما برخی از عرفا معتقدند الهام در دل مؤمن، همان فراست است. در مثنوی معنوی نیز الهام خاصِّ مردان کامل و اولیاءالله دانسته شده است. الهام همچنین به طیف وسیعی از تجربه های دینی، شامل تجربۀ حضور یک نفخه یا دم الهام بخش اطلاق می شود. نیز ← وحی

فارسی به عربی

اقتراح , الهام , ایحاء , حماس , دمار کامل , رویة , صب

پیشنهاد کاربران

قرار گرفتن غیر ارادی موضوعی به طور ناگهانی در ذهن.
وحی، پیام از غیب
وحی الهی
به دل افکندن، خاص در قلب، دریافت و شعور غریزی
عشق و کلام الهی به انسان عادی
در دل افکندن

آرام بخش

راهنمایی خدا
پیامی از غیب
وحی الهی

چیزی که به طور ناگهانی در دل می افتد، وحی شدن
یعنی وحی الهی در دل افتادن عشق الهی. از بهترین و زیباترین نام هاست 😍 الهام و الینا
اسم من الهامه ومن اسم الهام رو خیلی دوست دارم****
ارامش بخش
اسم الهام یعنی زیباترین اسم جهان
یعنی آرام بخش و وحی دهنده
من عاشق اسم خودمم Elham
آرامش دهنده
الهام به مفهوم واقع ارتباطی حقیقی وپاک است ازجانب خدای متعال دردل ونهادیاضمیرانسانهاتاانسان بتواندازحقایقی آگاه گرددوبارقه ای الهیست دردل ایمانداران به خداوند. وبنظرمن یک اسم جامع وکامل وپرمعناومحتوابرای جنس مونث است.
وحی شده دردل افتاده😍
آرامش بخش
ارامش دهنده
فرستاده شده . وحی شده
الهام یعنی قرار گرفتن چیزی در دل و ذهن انسان به طور غیر ارادی الهام یعنی وحی ولی من وقتی الهام و میبینم میتونم اینجوری بگم که تو دنیا هر چی ارامش و اسایش و فراموشی از مشکلات و وقتی با اون نگاه الهام میبینم اون لبخندی رو که به سمت من میفرسته یعنی همه چی معنی و مفهوم یعنی که ؟
زیباترین نام هاست الهام واقعا ارامش میده . خودم الهامم خواهرم الینا
الهام یعنی آرامش دهنده نام مامان من هم الهامه😍😍😍
دختری بسیار زیبا وحی راهنمای خداوند ارام بخش دل ها در دل جای گرفتن اسمی بسیار زیبا اسم الهام چشم مشکی مشهره
عاشقشم .
الان تازه خودم و شناختم اولین دختری بودم ازاسم خودم خوشم نمیومد. الان متوجه شدم ( الهام )
واقعا الهام بخشه روحه ارامش وتونام الهام میشه دید تاره فهمیدم چرااینقدرادم متفاوتی ام هم اخلاقم هم روحیاتم وهم حس ارامش داشتن ومهربون بودنم ، پس به خواطرهمینه اکثرین خیلی دوسم دارن .
مطمعا خیلی هاازداشتن دختری بنام الهام خوششون میاد
دم خانوادم گرم . .

به معنی رسیدن به حقیقت، عشق
اسمی زیباست و آرامش بخش خیلیم اسم قشنگیه
گاهی اوقات به معنای تلقین نیز می باشد که البته بستگی به مفهوم کلی متن دارد
من در جواب بهار خانم بگم که اسم الهام بسیار زیباست. درست مثل مادر خودم و اینکه کسانی که گفتند الهام قدیمی ست بگو که کسانی را که ۸۰ سال سن دارند و اسمشون الهام است رو نام ببرند.
الهام ، یعنی در دل نهادن ، یعنی آرامشی که در قلبم قرار میگیره ، یعنی در دل افکند، یعنی قرار دادن عشق در قلب، یعنی آرامش و آسایش و خوشحالی و امید من در زندگی
دردل افتاده از سوی خدا، آرامش دل
الهام یعنی شعور غریزی
مهربان و آرامش دهنده
آرامش بخش زندگی من درحالی که پسرم ولی اسم الهام رو دوست دارم و عاشق این اسمم سلام به همه کسانی که اسمشون الهام هست
در دل افکندن امری از جانب خداوند. وحی، سروش خداوندی، آرام بخش.
الهام اسم خیلی خوبیست و معنی خوبی هم داره ارامش بخش . وحی شده . اسم به روزی هم هس
ارامش بخش
زیبا
همانند
حضرت فاطمه

به معنای وحی الهی هست
من اول اسممو دوس نداشتم ولی الان تازه فهمیدم چه اسم قشنگی دارم و چقدر خوبه که بیست و شیش سال پیش اسم الهامو واسم انتخاب کردن من خیلی اسممو دوس دارم واقعا هم از اسمم ارامش گرفتم و اینکه همیشه ی انرژی مثبت بودم واسه بقیه و همه دوسم داشتن
ارامش واقعی
فقط همین
الهام یه اسم کامل و پرمحتوا زیبا و آرامش بخش
اسمی که هرکسی لیاقتش را ندارد.
بسیاردوست داشتنی وتودل برو.
بسیارپاک ونجیم .
خیلی شکننده .
همین. . . . . .
گاهی نمیدونی مشغول انجام چه کاری هستی ولی انچه انجام میدهی بهترین کاره به این میگن "الهام"
فرآمد
فرا آمد = فرآمد
الهام به چم رسیدن و آمدن چیزی به ذهن انسان بگونه ی ناگهانی و ناتلاشمند است؛ و همواره آنچه الهام می شود؛ چیز خوب و بهتری است! و این معنی در واژه ی فرآمد ( فرا آمد ) نهفته است. بنابراین پیشنهاد اینست که واژه ی "فرآمد" را به جای الهام بکار ببریم. / سپاس
الهام . واقعا فرستاده ای از خداست . عشق محض، که از جانب خدا در دل القا میشود . پاک . خدایی . رمز آلود . وحی گونه وزیبا . به زیبایی رؤیا.
اسم من الهام از این ک اسمم الهام بود خوشم نمیومد ولی تازه فهمیدم ک معنی اسم من چیه و خیــــــــــــــــــــــــلی از اسم خودم خوشم میاد و همین طور من مامان بابام ممنونم ک اسم منو الهام گذاشتم عاشقتونم مامان بابا
اسم الهام خیلی زیباست یعنی الهی خوبی ها هرکی اسمش الهام یعنی آرامش بخش
اسم الهام واقعا زیباست و هیچ وقت هم قدیمی نمیشی اسم الهام آرامبخشو خاص هرکسی لیاقت این اسمو نداره
ندای قلب❤
تا امروز اصلن از اسمی که مادر وپدرم واسم انتخاب کرده بودن راضی نبودم. وهمش میگفتم این همه اسم چرا فقط الهام. . . مامانم خیلی ناراحت میشد. ولی الان که معنی اسم خودم رو خوندم عاشق اسمم شدم. .
من اسمم رو دوس دارم
منم أصلا إسممو دوست نداشتم، اما الان میفهمم که خیلیم اسم قشنگیه و اسم خاصیه. مثلاً گاهی وقتا اینطور شده که من احساس کردم، یه اتفاق بدی میوفته یا اتفاق خوبی قرار بیوفته. . . یعنی در دل افکندن یا وحی ( الهام )
یعنی قرص ارامبخش یعنی عشق
یعنی ندای از طرف خدا در دل افتادن و این اسم تنها صدا زدنش هم باعث ایجاد این معنی زیبا توی وجودت میشه
اسم زیبایی است به معنای واقعی یعنی پاکی و نجابت و سادگی و آرامبخش، الهام یعنی بزرگی و آرامش، عشق، پاکی، شادی، روح بزرگ داشتن، اسم الهام رو فقط خود خدا میتونه قسمت بنده های خاص اش بکنه و لیاقت میخواد ، اسم الهام تمام و کمال یعنی نشاندهنده روح واقعی یه مهربان و بخشنده و صبور
آرامش بخش، وحی الهی ، خطور امرخیر به ذهن
نامی که همیشه جذابه و هیچوقت قدیمی نمیشه. اسمی به روز و زیبا
عاشق اسمم هستم❤🌺
درزبان عبری به معنای دختری که نویدبخش وآرامش دهنده اطرافیان است
در دل افکندن وحی شده🧡
آرامش بخش💕
خطور به ذهن⚘
اسم من بسیار اسم زیبایی هستش 🦋
هر کسی لیاقت اینو که اسمش الهام باشه رو نداره
و من بسیار خوش شانس بودم و خیلی خوش حالم که اسمم الهامه و از پدرو مادرم متشکرم که اسم با معنی و مفهوم الهام رو برای من انتخاب کردند🍁
تلاش کننده وکسی که هیچ موقعه بااینکه شکست بخوره ولی دست ازتلاش دوباره برنمیداره وبرای رسیدن به تلاشدست بردارنیست وسلیقه ایی بی نظیرداره
فریابی به چم ( معنای ) فر ( شکوه ) یابی ( یابش، دریافت ) به چم دریافت شکوهمند
اندریافت ( دریافت دلی، دریافت درونی )
واژه فرتابی که شما برابر الهام نوشتید نادرست هست درست فریابی هست
الهام یعنی وحی
الهام یعنی نورخدا حضور خدا دردل
الهام افشاری

الهام یعنی ایمان قلبی❤
یعنی در دل افکندن، وحی شدن، به دل کسی افتادن. اسم منم الهامه. من اسمم رو خیلی دست دارم
دل آگه یا دلآگه؛ از پیوستگیِ دل و آگه یا آگهی. به چمِ ( معنیِ ) آگاه شدنِ دل، یا در دل افتادنِ آگاهی.

ویرآگه یا هوشآگه؛ از پیوستن ویر ( خرد ) و آگه یا آگهی، یا هوش و آگه یا آگهی. به چمِ آگاه شدنِ خرد، یا رسیدنِ آگاهی به هوش.

برای نمونه: به من الهام شد. ( دل آگه شدم یا ویرآگه شدم یا هوشآگه شدم. به من دلآگهی داده شد. برای من دلآگه شد. برای من ویرآگه شد یا برای من هوشآگه شد. )

برای نمونه: به او الهام شد. ( ویرآگه شد یا دلاگه شد یا هوشاگه شد. به پیامبر ویرآگهی داده شد. برای پیامبر دلاگه شد. به پیامبر هوشاگهی داده شد. )
درود و سپاس به مادر و پدری که این نام زیبا را چهل سال پیش برای من انتخاب کردند همیشه اسمم رو دوست داشتم وحسی خوبی نسبت به این نام داشتم ودارم
الهام = چیزی ک به طور غیر ارادی از آن یا خبر میشود
یا به طور ساده تر وحی الهی
اسم مادر من الهام هستش
اسم قشنگیه

ندای قلبی
الهام اسم پسرانه عربی هست به معنی وحی الهامه اسم دخترانش هست
فرهش
لزوماً تمام نام های دخترانه ی عربی دارای تاء تأنیث ( ة ) نیستند، مثل "مریم"، " زینب"، " نرگس" و. . . که به این نوع کلمات در قواعد صرف زبان عربی "مؤنث معنوی" گفته میشه ( در مقابل مؤنث لفظی که دارای ة هست )
در مورد نام" الهام" هم به همین صورت هست و از ابتدا به همین شکل به عنوان نام دخترانه استفاده شده.
بر بنیاد پیشنهاد شایان درنگ ایرزاد درباره ی واژه ی �وَحی� در همین واژه نامه که �الهام� نیز چیزی در همان مایه است، می توان واژه ای پارسی درخور �الهام� از ریشه ی �وای� یا �وایو� ساخت و بکار برد.

ایرزاد
این واژه ای پارسی است و از واژه ی کهن وای و وایو که به پارسی امروز : باد شده است گرفته شده و این نام فرشته ای بوده که مانند باد پیام یا رَسُل را می رسانده است ، میتوان آن را به چهر : وَهی نوشت


الهام یعنی در دل نهادن
آیت الله مصباح: حرام است
الهام یعنی وحی الهی امری که از طرف خداوند است
اسمم را نیز دوست میدارم.
نامی زیبا و آرامش بخش و عالی
عاشق اسمم هستم و از پدر و مادرم تشکر میکنم که اسم من رو الهام گذاشتن.
الهام. الهامه. . . . فرید. فریده. . . . منصور. منصوره. . . . معصوم. معصومه. . . . . اکرم. اکرمه. . . . اعظم. اعظمه. . . . . . . اشرف. اشرفه. . . . . . . راضی. راضیه. . . مرضی. مرضیه. . . . . . . . غفور. غفوره. . . . . از اسمهای عربی به جا استفاده کنیم. واسم پسرانه برای مذکرها. و اسم مونث برای دخترها خوب است.
تنها چیزی که فقط تو زندگیم دوستش دارم وعاشقانه اسمم هست
با این منطق نادرست پس برای مثال باید بگیم مریم، مریمه! زینب، زینبه! و. . .
همه ی اسم های علم مؤنث عربی حتما نباید به تاء گرد ختم بشن. روش استدلال و نتیجه گیری کاملا غلط!
اندریافتگی =الهام
من عاشق اسم هستم الهام
بانو الهام
الهام خانوم
بر بنیادِ . . . /بنیاد گرفته از . . .

در بسیاری باره ها می توان بجایِ �با الهام از . . . � با اندک چشم پوشی از یکی از این دو سود جست:
بر بنیادِ . . .
بنیاد گرفته از . . .

نمونه ها:
بر بنیاد ( با الهام از ) گفته ی شما . . .
بنیاد گرفته از ( با الهام از ) کتاب . . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما