برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1464 100 1

اشراف

/'aSrAf/

مترادف اشراف: اعیان، اغنیا، بزرگان، بزرگزادگان، بلندپایگان، نجبا

برابر پارسی: بزرگان، بزرگواران، بلند پایگان، توانگران، دیده وری، فرونگریستن

معنی اشراف در لغت نامه دهخدا

اشراف. [ اَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ شریف. مردان بزرگ قدر.(منتهی الارب ). اعیان. (دستور اللغة). ج ِ شریف. (دهار). بزرگان و بلندسران. (مؤید الفضلا). بزرگواران. وجوه. بزرگان. شریفان. ج ِ شریف ، بمعنی صاحب شرف. (اقرب الموارد). اشخاص بزرگ قدر و صاحبان حسب و نسب نیک... ج ِ شریف. (فرهنگ نظام ) : قضات بلخ و اشراف و علما... همه آنجا [طارم ] حاضر بودند بنشستند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 180). چون روز هفتم بود، مثال داد علما و اشراف حضرت را حاضر آمدند. (کلیله و دمنه ). و مجلسهای علما و اشراف و محفل های سوقه و اوساط مردمان و موضعها می گشت. (کلیله و دمنه ). دلخواه تر ثناها آن است که بر زبان گزیدگان و اشراف رود. (کلیله و دمنه ). و اجتهاد تو در کارها و رأی آنچه در امکان آید علما و اشراف مملکت را نیز معلوم گردد. (کلیله و دمنه ). هر سال حملی به کعبه ٔ معظم و مدینه ٔ مکرم ایداﷲ جلالهما فرستادی تا بر اشراف حرین (؟) و مستحقان صرف کردی. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 31). || اشراف انسان ؛ هر دو گوش و بینی او. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || جاهای بلند. ج ِ شَرَف. (اقرب الموارد). بلندیها. || ج ِ شرف ، بمعنی کوهان شتر. گویند: ابل عظام الاشراف. (اقرب الموارد).

اشراف. [ اِ ] (ع مص ) بلند شدن. (منتهی الارب ) (غیاث ). بر جای خاستن و بلند شدن. (مؤید الفضلاء). اشرف الشی ُٔ؛ علا و ارتفع و انتصب. (اقرب الموارد). بر بالای بلندی شدن. (غیاث ). برآمدن. بالا برآمدن. || اشرف المرباءَ؛ بالا برآمد جای دیده بان را. (منتهی الارب ). || اشرف علیه ؛ اطلع علیه من فوق. (اقرب الموارد). بر زبر چیزی شدن. (زوزنی ). || اطلاع یافتن بر چیزی. (مؤید الفضلاء) (منتهی الارب ). || نزدیک شدن. || از بالا به زیر نگریستن. (منتهی الارب ). || به مرگ رسیدن بیمار. یقال : اشرف المریض علی الموت ؛ ای اشفی. (منتهی الارب ). اشرف المریض علی الموت ؛ اشفی. (اقرب الموارد). || ترسیدن بر کسی . یا مهربانی کردن. یقال : اشرف علیه ؛ اذا اشفق. (منتهی الارب ). اشرف فلان علی فلان ؛ اَشْفَق َ. اشرف علینا؛ ای اشفق. (اقرب الموارد). || اشرف لک الشی ٔ؛ امکنک : مایشرف له شی ٔ الا اخذه. || اشرفت نفسه علی الشی ٔ؛ حرصت علیه و تهالکت. || اشرفت الخیل ؛اسرعت العدو. (اقرب الموارد). || خطةالاشر ...

معنی اشراف به فارسی

اشراف
۱ - ( مصدر ) دیده ور شدن فرو نگریستن از بالا بزیر نگریستن . ۲ - آگهی یافتن اطلاع یافتن واقف شدن بر امری . ۳ - بلند شدن بالا بر آمدن . ۴ - ( اسم ) دیده وری .
[orientation] [روان شناسی] آگاهی بر خویشتن و واقعیت بیرونی
[person orientation] [روان شناسی] توانایی تشخیص خود و آگاهی از افراد مخاطب
[time orientation] [روان شناسی] توانایی تشخیص خود و آگاه بودن از زمان
[place orientation] [روان شناسی] توانایی تشخیص خود و آگاه بودن از مکان

معنی اشراف در فرهنگ معین

اشراف
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) از بالا به زیر نگریستن . ۲ - نزدیک شدن . ۳ - (اِمص .) وقوف بر امری .

معنی اشراف در فرهنگ فارسی عمید

اشراف
= شریف
۱. بالای بلندی ایستادن و از بالا به زیر نگریستن، مسلط شدن بر چیزی از بالا.
۲. دیده ور شدن، واقف شدن بر امری، دیده وری.
۳. (اسم) [قدیمی] رتبه یا منصبی بوده از دورۀ غزنویان تا عهد مغول.
۴. (تصوف) اطلاع بر سِر یا ضمیر کسی، فکر و اندیشۀ کسی را دریافتن.

اشراف در دانشنامه اسلامی

اشراف در دو معنای کلی به کار رفته است: • اشراف (بلندپایگان اجتماعی)، اشخاص دارای جایگاه اجتماعی برجسته به لحاظ ریاست، ثروت یا نسب• اشراف (ارتفاع و احاطه)، اشراف در معانی ارتفاع داشتن، اطّلاع بر چیزی از بلندی، نزدیک شدن وقوع امری، نظارت و مراقبت
...
اشراف در معانی ارتفاع داشتن، اطّلاع بر چیزی از بلندی، نزدیک شدن وقوع امری، نظارت و مراقبت آمده است.اشراف به مفهوم نخست در باب های حج، جهاد، و صلح به کار رفته است و در مفهوم دوم در باب های حج، صلح و حدود و از اشراف به مفهوم سوم در باب های طهارت، وصیّت، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، حدود و قصاص سخن گفته شده است.
جایز است ساختمانی بر ساختمانی دیگر اشراف داشته باشد.
اشراف ساختمان ذمی بر ساختمان مسلمان
اشراف ساختمانی که کافر ذمّی می سازد یا تجدید بنا می کند، بر منزل مسلمان جایز نیست.
اشراف ساختمان بر کعبه
به قول مشهور، اشراف ساختمان بر کعبه مکروه است.
اشراف بر خانه دیگری
...
اشخاص دارای جایگاه اجتماعی برجسته به لحاظ ریاست، ثروت یا نسب را اشراف گویند. اشراف گاه بر اشخاص دارای منزلت معنوی نیز اطلاق می گردد. از آن به مناسبت در باب های زکات، وکالت، نکاح و قضاء سخن رفته است.
از سهم زکات مؤلفة القلوب به دو نوع از اشراف داده می شود؛ نخست، رؤسای قبائلی که در اسلام استوارند و پرداخت زکات به آنان، موجب ترغیب رؤسای مشرک قبائل، به اسلام می شود و دوم، رؤسای قبائلی که در اسلام ثابت قدم و استوار نیستند و با پرداخت زکات، می توان به ثبات و استواری آنان امیدوار بود.

توکیل اشراف در منازعات
مستحب است اشراف در منازعات برای خود وکیل بگیرند.

ازدواج اشراف با اشخاص پایین تر
اشراف می توانند با اشخاص پایین تر از خود ازدواج کنند و هم سانی در زوجین از لحاظ دینی م ...


اشراف در دانشنامه ویکی پدیا

اشراف
اشراف مردم اصیل و به خوبی پرورش یافتهٔ طبقهٔ اجتماعیِ بالا به ویژه در گذشته هستند.
عکس اشراف
اشراف (انگلیسی: The Aristocrats) فیلمی در ژانر مستند به کارگردانی پن ژیلت است که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد.
Emery Emery
Paul Provenza
اشراف انگلستان (انگلیسی: Peerage of England) شامل تمامی اشرافی می گردد که در پادشاهی انگلستان و تا قبل از قانونی سازی های پیمان پیوند بریتانیا و اسکاتلند ۱۷۰۷ به این عناوین دست یافتند. اشرافیت انگلستان و اسکاتلند با یک مقام شریف بریتانیا جایگزین گردید.
تا قبل از تصویب قانون مصوب سال ۱۹۹۹ مجلس اعیان، تمامی همسالان انگلستان می توانند در مجلس اعیان حضور بهم رسانند (اعطای کرسی به همسالان زن انگلستان تنها با مصوب قانونی اشراف سال ۱۹۶۳ امکان پذیر شد)
اشراف نیشابور (به انگلیسی: The Patricians of Nishapur) نوشته ریچارد بولیت کتابی ارزشمند و مرجع به زبان انگلیسی است در بررسی موقعیت خاندان های علمی و اشرافی حاکم بر نیشابور در قرون میانه، روابط خویشاوندی آنان و مقامات و منصب هایی که داشتند. این کتاب را می توان تحلیلی ازتاریخ نیشابور نوشته الحاکم دانست. موضوع این کتاب مربوط به تاریخ اجتماعی تمدن اسلامی در قرون میانه است.
الحاکم نیشابوری
تاریخ الحاکم
تاریخ نیشابور
تمدن اسلامی
این کتاب در دو بخش کلی و یک ذیل-دنباله، پس گفتار-نوشته شده است. بخش نخست که عنوانش شهر اشرفی(به انگلیسی: The Patrician city)است؛ نیشابور و اشراف و مسئله شافعی ها و حنفی ها در نیشابور، مسئله تعلیم و تربیت اشراف و روابط ایشان با دولت و پایان عصر اشراف بررسی می شود. در بخش دوم به معرفی خاندان های اشرافی پرداخته است؛ خاندان های مَحمِی، قُشَیری، ح ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اشراف در دانشنامه آزاد پارسی

اَشراف (nobility)
طبقه ای اجتماعی که در ابتدا واجد امتیازات موروثی خاصی بودند و ثروتشان عمدتاً بر پایۀ زمین بود. در بسیاری جوامع تا قرن ۲۰ از صاحب منصبان کشوری و لشکری بودند. اصطلاح «اشراف» به دو معنا به کار می رود. معنای کلّی آن در اروپا شهسواران، بارونت ها و فرزندان کوچک اعیان را نیز دربر می گیرد. اما در انگلیس معنای آن محدودتر است و تنها شامل اعیان و همسرانشان، و گاه فرزندان آنان، می شود. در سرتاسر اروپا، گواه اشرافیت، که به «نجابت» نیز معروف است، تملّک قانونیِ نشان خانوادگی یا داشتن تبارِ پدری از طرف نیایی است که پادشاه یا او را به رتبۀ اشرافیت رسانده و یا اشرافیتش را به رسمیت شناخته است. اشرافیت را نشانۀ برتریِ زیست شناختی یا حتی نژادی، وسیلۀ نفوذ سیاسی یا پاداش خدمات انجام شده دانسته اند. اشراف اولیۀ روم کسانی بودند که از اعقاب رومولوس، بنیانگذار افسانه ای روم، انگاشته می شدند. بعدها اشراف از امتیازات سیاسی خود محروم شدند، ولی اهمیت معنوی و مذهبی شان را حفظ کردند؛ مثلاً حق شرکت در مناسک مقدس هر قبیله یا گنس خاص تنها از آنِ اعضای آن گنس بود و نیز از دیرباز احراز پاره ای مناصب در روم، مثلاً منصب کهانت، فقط حق اشراف آن زمان موسوم به پاتریسینها بود. اشراف موروثی جمهوری ونیز برخاسته از نوعی توانگرسالاری بازرگانی بودند که تدریجاً قدرت سیاسی جمهوری ونیز را قبضه کردند. اشرافیت در انگلستان در زمان فتوحات نورمان ها و قرون وسطا اساساً جنبۀ فئودالی و نظامی داشت و بر پایۀ مالکیت زمین استوار بود. سرمنشأ اشرافیت انگلیسی مانند اشرافیت فئودالی نورمان ها و ژرمن ها رابطۀ شخصی خاوند و باج گزار و نظام توصیه محوری بود که بر اساس آن خاوند در ازای ادای سوگند وفاداری و خدمات شخصی (و معمولا نظامیِ) باج گزار خود به او زمین می بخشید و متقابلا محافظت از او را تضمین می کرد. اشرافیتِ بارون محورِ انگلستان تفاوت های مهمی با اشرافیت سایر نقاط اروپا داشت. در اشرافیت انگلیسی تنها یک عضو (پسر ارشد یا وارث بلافصل) هر خانواده جزو اشراف بود و سرپرست موروثی خانواده به شمار می رفت، اما در سایر قسمت های اروپا همۀ اعضای خانواده هایی که تبار اشرافی داشتند از امتیازات سیاسی خاص بهره مند و درنتیجه جزو اشراف محسوب می شدند. ← آریستوکراسی

ارتباط محتوایی با اشراف

اشراف در جدول کلمات

دارای اشراف و دید
مشرف
لقب اشراف اروپایی
مارکی
لقب اشراف انگلیسی
لرد
از القاب اشراف اروپایی
بارون

معنی اشراف به انگلیسی

noblesse (اسم)
نجبا ، اشراف ، اشرافیت

معنی کلمه اشراف به عربی

ارستقراطية
ارستوقراطي
ارستوقراطي

اشراف را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی مقیسه
تسلط بر امری، چیرگی بر کار یا امری، از فراز نگریستن بر چیزی
اشکان
در پهلوی واسپوهران
یعنی خاندان ممتاز
Atousa
اشراف اطلاعاتی
Intelligence dominance

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اشراف   • اندیشکده های ایران   • اشراف در جدول   • اندیشکده برهان   • اشراف اطلاعاتی   • اندیشکده بروکینگز   • اشراف داشتن   • اندیشکده مطالعات جهان اسلام   • مفهوم اشراف   • تعریف اشراف   • معرفی اشراف   • اشراف چیست   • اشراف یعنی چی   • اشراف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشراف
کلمه : اشراف
اشتباه تایپی : havht
آوا : 'aSrAf
نقش : اسم
عکس اشراف : در گوگل

آیا معنی اشراف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران