برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

احکام

/'ahkAm/

برابر پارسی: دستورها، فرمان ها

معنی احکام در لغت نامه دهخدا

احکام. [ اِ ] (ع مص ) محکم کردن. استوار کردن. (تاج المصادر). استوار گردانیدن. (منتهی الارب ) : و ساختن وجوه عذر و عتاب و احکام وثائق... تا بر وجه اولی و احری ادا کرده آید. (چهارمقاله ٔ عروضی ). شرائط تأکید و اِحکام اندر آن [ وثیقت ] بجای آورد. (کلیله و دمنه ).در احکام قواعد عدل و تمهید بساط انصاف افزود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). تأثیرات و تأثرات ارضی و سماوی در تکمیل اسباب اِحکام آن دست در هم داده اند. (جهانگشای جوینی ). || استواری. || بازداشتن از فساد و برگردانیدن. منع کردن.(منتهی الارب ). واداشتن از کاری. (زوزنی ). بازداشتن از کاری. (تاج المصادر). || کام ساختن برای لگام. (منتهی الارب ). حکمه بر سر اسب زدن. (زوزنی ).

احکام. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ حُکم. فرمانهای شاهی. رأی ها. دستورها : و وی [ بوطاهر ] آنچه واجب است از احکام و ارکان بجای آورد. (تاریخ بیهقی ). اقوال پسندیده مدروس گشته... و ضایع گردانیدن احکام خرد طریقتی مشروع. (کلیله و دمنه ). در احکام مروت ، غدر به چه تأویل جایز توان داشت. (کلیله و دمنه ).|| آراء. فتاوی قضائی و شرعی : در کارها رجوع با وی کنندو قضا و احکام به وی است. (تاریخ بیهقی ). یکی از ایشان قاضی که در امضای احکام شرع از طریق دیانت و قضیت امانت نگذرد. (کلیله و دمنه ). از احکام شریعت و قضایای طریقت اعراض مینمایند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). || آداب. رسوم : از فرایض احکام جهانداری آن است که بتلافی خللها پیش از تمکن خصم... مبادرت نموده شود. (کلیله و دمنه ). || علم احکام یا علم احکام نجوم. رجوع به احکام نجوم شود.

معنی احکام به فارسی

احکام
محکم کردن، استوارکردن، استوارکردن کاری یاچیزی، فرمانها، جمع حکم
۱ - ( مصدر ) محکم کردن استوار کردن استوار گردانیدن . ۲ - بازداشتن از فساد و برگردانیدن منع کردن وا داشتن از کار بازداشتن از کاری . ۳ - ( اسم ) استواری .
کتاب در ذکر احکام که در قر آن آمده است
دستورهای شرع
دانش زایجه معرفه الطالع
علم پیش گوئی حوادث آینده از اوضاع کواکب
( اسم صفت ) نویسند. حکمها و ابغهای دولتی .

معنی احکام در فرهنگ معین

احکام
( ا َ ) [ ع . ] (اِ.)جِ حکم .۱ - رأی ها، دستور - ها. ۲ - مجموعة دستورالعمل های شرعی . ۳ - آداب ، رسم ها. ۴ - مجموعة قوانین و مقرراتی که به ارادة محکوم علیه قابل تغییر است .
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) محکم کردن ، استوار کردن . ۲ - (اِمص .) استواری .

معنی احکام در فرهنگ فارسی عمید

احکام
۱. آداب و رسوم.
۲. قوانین، مقررات: ای دل برو مقلد احکام شرع باش / کز یمن آن به عالَم تحقیق وارسی (ابن یمین: ۵۲۰).
۳. = حُکم
* احکام نجوم: طریقه ای از غیب گویی یا پیش بینی حوادث از روی اوضاع کواکب که آن ها را در کارها و زندگانی مردم مؤثر می دانستند.
۱. محکم کردن، استوار کردن.
۲. محکم بودن.

احکام در دانشنامه اسلامی

احکام
احکام به مجموعه دستورالعمل هایی گفته می شود که یک دین برای پیروان خود وضع می کند. قوانین و مقررات شارع برای مکلفان را اَحکام گویند.
اَحکام، جمع حکم، و در لغت به معنای منع است، و منظور از آن، اثبات امری برای امر دیگر و یا نفی امری از امر دیگر است؛ بنابراین، به قوانین و مقرراتی که شارع برای مکلفان به رسمیت شناخته است، احکام می گویند، چه به طور مستقیم از جانب شارع صادر شده باشد چه به واسطه عقل و یا عرف دریافت شده باشد، و چه ناظر به مسائل اعتقادی یا اخلاقی باشد، و چه مربوط به افعال مکلفان.
احکام اسلام
به قوانین اسلامی شریعت گفته می شود و فلسفه حقوقی اسلام را فقه می گویند و منابع فقهی را قرآن، سنت، اجماع و عقل تشکیل می دهد، اما اهل تسنن منابع فقهی را قرآن، سنت، حدیث، صحابه و تابعین می دانند.
احکام
احکام، دستورهای عملی اسلام در زمینه های عبادی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن است و بر غیر مجتهد که نمی تواند احتیاط کند، واجب است در همه این مسائل از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند.
به همین جهت احکام دین از اهمیت خاصی برخور دارند و در اسلام نسبت به فراگیری آن ها سفارش شده است. مسلمانان باید بر اساس تعالیم اسلامی فرصت مناسبی برای فراگرفتن مسائل دینی خود قرار داده، برنامه های زندگی خود را طبق آموخته های دینی در زمینه های مختلف تنظیم کنند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: وای بر هر مسلمانی که در هر هفته، یک روز را برای شناخت امر دین خود و پرسش از آن قرار ندهد.
انچه مسلم است اینست که تعداد مباحات محدود نیست و محدودیت ناظر بر سایر احکامست . از نظر تعداد مستحباب و مکروهات بیشتر از واجبات و حرامهاست و علی القاعده و اجبات و حرامها با یکدیگر مساویند کما اینکه مستحبات و مکروهات نیز برابرند چه هر چه واجبست ترکش حرام و هر چه حرامست ترکش واجب و همینطور در مورد مستحبات و مکروهات. در زیر صورت واجبات و حرامها با استخراج از رساله حضرت ایت الله مکارم شیرازی امده است
ا-تحقیق در اصول دین، 2- اجتهاد تحقیق یا احتیاط در فروع، 3-طهارت بدن لباس و مکان سجده در نماز، 4-طهارت مسجدو قرآن متنجس، 5-طهارت نام خدا و معصومین تربت از نج ...


احکام در دانشنامه ویکی پدیا

احکام
احکام جمع حُکم و به معنای حکم کردن واستوارنمودن درموارد زیر بکار می رود
در دادگستری آراء صادره ازسوی دادگاه ها است که به دوبخش مدنی وکیفری تقسیم می شود
در حکومت ها فرمان هاودستورهائی است که مراجع بالاتر برای زیر مجموعه خود صادر می کنند
درادیان مقرراتی است که ازسوی شارع دین برای پیروان خودوضع نموده است به این مقررات فروع دین می گویند و و
احکام فردی، خانوادگی و اجتماعی
احکام تکلیفی:۱ -واجب۲ -حرام۳- مستحب۴- مکروه۵- مباح
احکام عبادی (عبادات) معاملات (عقودوایقاعات)وسیاسات و
احکام اسلام به مجموعه فرامین عملی و عبادی اسلامی گفته می شود. این احکام شامل آداب و مناسک اسلامی و همچنین عبادات هستند. احکام اسلام در علم فقه شرح و بسط می یابند و شامل دو گروه حکم تأسیسی و حکم امضایی هستند.
حکم تأسیسی حکم و قانونی است که قبلاً وجود نداشته و جدیداً تأسیس و وضع شده باشد. حکم امضایی حکم و قانونی است که در قوانین قدیم (و یا در عرف و عادت) وجود داشته؛ لیکن مقنّن آن حکم را اکنون در قوانین جدیدی که وضع می کند به کار می برد؛ که این عمل، به معنای تأیید و امضای قانون قدیم است؛ به همین دلیل به این حکم، حکم امضایی می گوییم.
مسلمانان در جوامع اسلامی رعایت احکام اسلامی را به صورت سنتی یک ضرورت می دانند. به قوانین اسلامی شریعت گفته می شود و فلسفه حقوقی اسلام را فقه می گویند و بیشتر شیعیان منابع فقهی را به قرآن، پیامبران، امامان و عقل تقسیم می کنند اما اهل تسنن معمولاً منابع فقهی را به قرآن، سنت، اجماع، قیاس، قول صحابی، استحسان و… طبقه بندی می کنند.
آئین بیانی یا آیین بابی به جنبش مذهبی ای گفته می شود که از سال ۱۲۵۹ قمری تا ۱۲۶۸ قمری به رهبری علی محمد باب در ایران رونق گرفت. این جنبش در ادامه به کشور عثمانی (ترکیه کنونی) تبعید شد. در آنجا برخی درآیین بیانی باقی ماندند و برخی دیگر به دنبال دعوی بها به آیین بها گرویدند. بخشی از بیانی ها که به آئین بهایی نگرویدند، جانشینی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

احکام در جدول کلمات

دستورها و احکام دولت و مجلس
زاینده رود
علم به احکام شرع
فقه
از احکام خمسه در اسلام
مکروه, حرام

معنی کلمه احکام به عربی

إِجراءات

احکام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان
Decrees, Sentences
شهریار آریابد
دستورها ، فرمان ها ،
دستورهای مزدی = احکام حقوق
انجام دستورها = اجرای احکام
صفا
precepts
احکام دینی religious precepts

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• احکام دینی   • کتاب احکام   • احکام شرعی نماز   • احکام شرعی زناشویی   • احکام شرعی بانوان   • احکام چیست   • احکام شرعی لیسیدن   • احکام pdf   • معنی احکام   • مفهوم احکام   • تعریف احکام   • معرفی احکام   • احکام یعنی چی   • احکام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی احکام

کلمه : احکام
اشتباه تایپی : hp;hl
آوا : 'ahkAm
نقش : اسم
عکس احکام : در گوگل

آیا معنی احکام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )