xcopy

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] فرمان XCOPY - فرمانی در ( MS-DOS(PC -DOS و OS/2 برای کپی کردن دسته ای از فایلها . این فرمان مانند فرمان copy کار می کند، با این تفاوت که در حد ممکن فایلها را قبل از نوشته شدن روی دیسک، به درون حافظه می آورد. این فرمان از فرمان copy سریعتر است ،و اگر با گزینه ی s/ اجرا شود، تمام دایرکتوری فرعی یک دایرکتوری رانیز کپی می کند.

معنی یا پیشنهاد شما