برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

wreck

/ˈrek/ /rek/

معنی: خرابی، کشتی شکستگی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، سربه سر کردن، خراب کردن
معانی دیگر: (کالا و بخش های شکسته ی کشتی که به ساحل آورده می شود) آب آورده، موج آورده، لاشه، تکه پاره، (کشتی) شکستگی، غرق (کشتی)، توفان زدگی، نحیف، علیل، بیمارمزاج، کم بنیه، دارای اعصاب خراب، ویرانی، درهم کوبی، خردشدگی، اسقاط، ویرانه، (شدیدا) ویران کردن، فرو کوبیدن، آسیب رساندن، له و لورده شدن یا کردن، شکست دادن، نابود کردن، تباه کردن، (سلامتی یا عقل) مختل کردن، خسارت وارد اوردن، خرد و متلاشی شدن

بررسی کلمه wreck

اسم ( noun )
(1) تعریف: an action or event, such as a collision, that results in great or total destruction.
مترادف: smash, smash-up
مشابه: accident, collision, crack-up, crash, pileup

(2) تعریف: the remains of something that has been destroyed or ruined, as of a ship or automobile.
مترادف: ruins, wrack, wreckage
مشابه: debris, flotsam, remains, shipwreck

(3) تعریف: the destruction of a ship while it is sailing, as by a storm; shipwreck.
مترادف: shipwreck
مشابه: smash-up

(4) تعریف: the destruction or annihilation of something such as hopes or ambitions.
مترادف: annihilation, destruction, devastation, ruin, ruination
مشابه: demolition, desolation

(5) تعریف: a person or thing in a rundown or ruined condition.
مترادف: ruin
مشابه: mess, wretch

- I'm a nervous wreck!
[ترجمه ترگمان] من یه خرابه عصبی هستم!
[ترجمه گوگل] من یک خراب عصبی هستم!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: wrecks, wrecking, wrecked
(1) تعریف: to cause the ruin o ...

واژه wreck در جمله های نمونه

1. the wreck of the battleship was accidental
غرق شدن آن رزم‌ناو تصادفی بود.

2. a car wreck
خرد و خاک شیر شدن اتومبیل

3. the stroke left him a helpless wreck
سکته او را علیل و بیچاره کرد.

4. worry turned her into a nervous wreck
نگرانی اعصاب او را خراب کرد.

5. The smouldering wreck fumed for days.
[ترجمه ترگمان]در این روزها به شدت می‌سوخت و شعله‌های آتش زبانه می‌کشید
[ترجمه گوگل]خراب شدن گرما برای روزها بوجود آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Six bodies were recovered from the wreck.
[ترجمه ترگمان]شش جسد از لاشه هواپیما پیدا شدن
[ترجمه گوگل]شش بدن از خراب بازیابی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Injury threatened to wreck his sporting career.
[ترجمه ترگمان]Injury تهدید کرد که حرفه ورزشی او را ویران خواهد کرد
[ترجمه گوگل]آسیب تهدید کرد که کار ورزشی خود را خراب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف wreck

خرابی (اسم)
decay , ruin , failure , damage , desolation , wreck , destruction , devastation , havoc , demolition , ruination , dilapidation , disrepair , eversion , wrack
کشتی شکستگی (اسم)
wreck , shipwreck , wrack
لاشه کشتی و هواپیما و غیره (اسم)
wreck
سربه سر کردن (فعل)
ruin , assassinate , annihilate , bane , wreck , consume , obliterate , wither
خراب کردن (فعل)
ruin , destroy , undo , corrupt , spoil , debauch , deteriorate , wreck , pull down , batter , take down , botch , disfigure , muck , vitiate , impair , demolish , devastate , dilapidate , muddle , ruinate , wrack , immoralize , unmake

معنی کلمه wreck به انگلیسی

wreck
• destruction; ruins, debris, remains; junk; nervous person; sunken ship; debris washed ashore
• ruin, destroy; devastate; shatter (e.g. one's hopes); be destroyed; be sunken (e.g. of a ship)
• if someone wrecks something, they break it or spoil it in some way.
• if a ship is wrecked, it is damaged so much that it sinks.
• a wreck is a plane, car, or ship which has been destroyed in an accident.
• if someone is a wreck, they are very unhealthy or exhausted; an informal use.
car wreck
• destroyed car, auto which is heavily damaged
nervous wreck
• emotionally tense, restless, fearful
• if someone is a nervous wreck, they are extremely nervous or worried; an informal expression.

wreck را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدحسین کوزه گران
لاشه کشتی و هواپیما
فاطمه امیری فرح
خراب کردن
Mansoor67n
ابوتیاره = درب و داغون
Amir
(They slways wreck things ( dogs
اونا همیشه چیزارو خراب میکنن
محمد رومزی
{ماشین} : لگن ، قراضه
سعید ترابی
داغون(از نظر روحی)
Dark Light
1 : to damage (something) so badly that it cannot be repaired
2 : (to ruin or destroy (something
3 : to destroy (a ship) by crashing it into something — usually used as (be) wrecked

◀️Are you gonna come upstairs and wreck your sister's bedroom door ? She doesn't respond
Farhood
👌👈داغون(از نظر روحی)

A: What's the matter
B: I'm a wreck
I feel sick
?A: What is it
B: I'm still shaking. I've been shaking like this for days

Crimes and Misdemeanors 1989🎥

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی wreck

کلمه : wreck
املای فارسی : ورکک
اشتباه تایپی : صقثزن
عکس wreck : در گوگل

آیا معنی wreck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )