برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1404 100 1

why

/ˈwaɪ/ /waɪ/

معنی: چرا، برای چه، بچه جهت
معانی دیگر: به چه دلیل، از چه رو، به چه علت، که چرا، سبب، علت، دلیل (اینکه)، اینکه چرا، (ندا حاکی از بی صبری یا شگفتی) به !، ای بابا!، وای

بررسی کلمه why

قید ( adverb )
• : تعریف: for what reason, purpose, or cause.

- Why are you in such a hurry?
[ترجمه علی] چرا این قدر عجله داری
|
[ترجمه ترگمان] چرا عجله داری؟
[ترجمه گوگل] چرا انقدر عجله داری؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
حرف ربط ( conjunction )
(1) تعریف: for what reason, purpose, or cause.

- I don't know why you didn't call.
[ترجمه ترگمان] نمی‌دونم چرا زنگ نزدی
[ترجمه گوگل] نمی دانم چرا شما تماس نگرفتید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: on account of which; for which.

- the reason why you said that
[ترجمه ترگمان] دلیل اینکه شما این را گفتید
[ترجمه گوگل] دلیل این که گفتید
...

واژه why در جمله های نمونه

1. why are you limping?
چرا می‌شلی‌؟

2. why are you so late, if i may presume?
اگر جسارت نباشد چرا این قدر دیر کرده‌اید؟

3. why are you so late?
چرا این‌قدر دیر کردی‌؟

4. why are you so late?
چرا این قدر دیر کردی‌؟

5. why are you so moody today?
چرا امروز اینقدر گرفته هستی‌؟

6. why did hossein go?
حسین چرا رفت‌؟

7. why do you drag politics into everything?
چرا همه چیز را به سیاست می‌کشانی‌؟

8. why do you represent the matter in this way?
چرا قضیه را اینگونه وصف می‌کنی‌؟

9. why do you shout, do you think i am deaf!
چرا جار می‌زنی،خیال می‌کنی کرم‌!

10. why do you suppose she came?
حدس می‌زنی به چه منظوری آمد؟

11. why does one literary work endure while others do not?
چرا یک اثر ادبی پایدار می ماند و آثار دیگر نمی ماند؟

12. why don't you come then?
پس چرا نمی‌آیی‌؟

13. why ever didn't you tell me before?
پس چرا قبلا به من نگفتی‌؟

...

مترادف why

چرا (قید)
wherefore , why
برای چه (قید)
wherefore , why
بچه جهت (قید)
why

معنی عبارات مرتبط با why به فارسی

چرا زدی تو ذوقش
چه شدکه ان یکی رابخصوصذکرکردید
مگه من شدم مسخره شما، چرا منو مسخره میکنی
چرازیربارنمی رود، چراتصدیق نمی کند
(انگلیس - عامیانه) آخه چرا، پس به چه علت
هنگام کشف مطلبی دلالت برتعجب می کند
چرا باید این سخن را بگوید
1- چرا نه، به چه علت نه 2- (به منظور دادن پیشنهاد) آیا بهتر نیست که
اصلا چرا
درسرجواب یاجزای شرط درامده تقریبامعنی میدهد پس

معنی کلمه why به انگلیسی

why
• reason; for what reason?; for what purpose?
• for what reason?; for what purpose?
• for what reason; because of which
• oh! (cry of surprise)
• you use why when asking questions about the reason for something.
• you also use why at the beginning of a clause in which you talk about the reason for something.
• you use why with `not' to introduce a suggestion in the form of a question.
why all the shooting ?
• what are you so excited about?
why don't you find a job
• what is the reason that you are not seeking employment; (figurative) why don't you stop acting so lazy
why ever
• why at all
why me?
• why does it have to be me and not someone else? (expresses the speaker's surprise or confusion at having been chosen)
why not?
• what's the reason not; how come?
why on earth
• for what possible reason, why in the world
why on earth?
• for what reason? in the name of god
why should i?
• why me and not someone else?, what do i get out of it?
why so?
• for what reason?, why is it that way?
i wonder why
• i am interested to know why, i am curious

why را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

parsa
چرا
برای چه
به چه دلیل
Davi
{Why }

به معنای چرا؟یا برای چه؟ و...
برای مثال =?why is that cat sleeping
که برای جواب از because استفاده می شود که آن هم به معنای چون، زیرا یا به این
F
چرا برای چه
Mahtab
چطور مگه؟
چطور
sportwoman
چرا
به چه دلیل
Dana Ghaffari
وای
عجبا
شگفتا
💜 Amirmaghare_lover 💜
چرا ، برای چی ، به چه دلیل ❓❔

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی why
کلمه : why
املای فارسی : وای
اشتباه تایپی : صاغ
عکس why : در گوگل

آیا معنی why مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )