برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

whatever

/ˌwəˈtevər/ /wɒtˈevə/

معنی: هر چه، هر چه، انچه، هر انچه، ابدا، هر قدر
معانی دیگر: هر چه که، آنچه که، هر چیز که، هرآنچه که، (برای تاکید - از what قوی تر است) پس چی، آخر چه، هر گونه، هر نوع، هر کس، هر که، آن کس که، هیچگونه، اصلا، (شعر قدیم: whate'er می نوشتند)، (شعر قدیم: whateer می نوشتند)

بررسی کلمه whatever

ضمیر ( pronoun )
(1) تعریف: anything or everything that.

- Take whatever you like.
[ترجمه A.A] هر چی دوست داری بردار
|
[ترجمه ترگمان] هر چی دوست داری بردار
[ترجمه گوگل] نگاهی به هر چیزی که دوست داری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: no matter what.

- Whatever happens, you can count on me.
[ترجمه مم] هر چه اتفاق می افتد، می توانیدروی من حساب کنید.
|
[ترجمه ترگمان] هر اتفاقی که بیفته میتونی روی من حساب کنی
[ترجمه گوگل] هر چه اتفاق می افتد، می توانید بر من حساب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه whatever در جمله های نمونه

1. whatever action the government takes will affect me individually
هر اقدامی که دولت انجام بدهد شخصا مرا تحت تاءثیر قرار خواهد داد.

2. whatever did she mean by that?
آخر منظورش از آن (عمل یا حرف) چه بود؟

3. whatever god wills no man can change
آنچه را که خداوند مقدر کرده است هیچ بشری نمی‌تواند عوض کند.

4. whatever is willed strongly will be achieved
آنچه که سخت اراده شود انجام خواهد یافت.

5. whatever man told you that, it is not true
راوی هر کس که می‌خواهد باشد،این حرف صحت ندارد.

6. whatever position you assume, she will take the converse position
هر موضعی که اتخاذ کنی او موضع عکس آن را انتخاب می‌کند.

7. whatever works best
هرچه بهتر (بیشتر) به درد بخورد (به کار آید).

8. whatever you do, you'll be caught in the middle
هر کاری بکنی در مخمصه خواهی بود.

9. take whatever you want!
هر چی دلت می‌خواد ور دار!

10. (or) whatever
(عامیانه) و غیره،(یا) هر چیز دیگر

11. he botches whatever he puts his hand to
به هرچه دست می‌زند بد از آب در می‌آید.

12. ...

مترادف whatever

هر چه (صفت)
whatever
هر چه (ضمير)
whatsoever , what , whatever
انچه (ضمير)
what , whatever
هر انچه (ضمير)
whatever
ابدا (قید)
nowhere near , nohow , aught , never , nowise , anywise , no , not at all , eternally , whatever
هر قدر (حرف ربط)
howsoever , whatsoever , whatever

معنی whatever در دیکشنری تخصصی

whatever
[ریاضیات] بدون توجه به، اگر، هر چه باشد، هر چه، هر آنچه، اصلا، هر، دلخواه، هر قدر
[ریاضیات] هر پردازشی

معنی کلمه whatever به انگلیسی

whatever
• (slang) disregard or ignore, neglect (e.g.:"susan really whatevers me")
• whichever; any; anything; any amount; so be it
• whichever; any one; any; anything; what
• you use whatever to refer to anything or everything of a particular type.
• you also use whatever to refer to things of a particular type when you cannot be specific about their precise nature.
• you say or whatever to refer generally to something of the same kind as the thing you have just mentioned; an informal use.
• you also use whatever to say that something is the case in all circumstances.
• you also use whatever after a noun group to emphasize a negative statement.
• whatever can be used as an emphatic form of `what', usually when you are surprised about something.
whatever betide
• whatever will happen
whatever for?
• what for?, why?, for what purpose?
whatever happens
• no matter what occurs
whatever he likes
• anything that he desires, anything that he wishes
whatever the reason
• for what reason whatsoever, whatever the cause

whatever را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

g
هرچی
na
همه چیز
2bahari
هر چیزی
میلاد علی پور
علی رغم
عليرضا كريمي وند
هر چي
whatsoever he says
هر آنچه او بگويد
you say
هر چي تو بگي
امیر
پزپیی
Hossein
به درک
امیررضا احمدی
هرچه
Example:You can do whatever you want today
abolfaz
هر چند
کوثر
خوب که چی
حالا هرچی
محمد جواد
used to say that something is not important or makes no difference

"Can I dress casually or do I have to dress up?"
"Whatever."
" معنی تقریبا : فرقی نمی کنه "
میلاد علی پور
جدای از اینکه، فارغ از اینکه
سجاد
حالا (به حالت تمسخر گفتن)
samir_8203
ولش كن!
مصطفیMostafa110ali@gmail.com
صرف نظر از اینکه
Jasor
هر قدر
pegah
مهم نیست!
😍😍 N😍😍
هرچی که
تینا
علی رغم هرچه
Dark Light
Friends are whatever , Family members are forever
در اینجا معنی نه چندان مهم را میده(که بود و نبودش فدقی نداره)
صادق جباری
علیرغم اینکه
صرفنظر از
نسرین رنجبر

no matter what happens
هر اتفاقی هم که بیافته، تحت هر شرایطی

"we told him we'd back him whatever"
به او گفتیم تحت هر شرایطی ازش حمایت میکنیم/هواشو داریم
Mzl
هرچه- هرچیز
معمولا ضمیر هستش
Whatever is the matter, Reza
رضا هرچه هست مهمه.(یعنی یکچیزی اتفاق افتاده)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی whatever

کلمه : whatever
املای فارسی : وهتور
اشتباه تایپی : صاشفثرثق
عکس whatever : در گوگل

آیا معنی whatever مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )