برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

Worthwhile

/ˈwɜːrˈθwaɪl/ /ˈwɜːθwaɪl/

معنی: ارزنده، ارزش دار، قابل صرف وقت
معانی دیگر: ارزشمند، سودمند، به صرفه، مفید

بررسی کلمه Worthwhile

صفت ( adjective )
• : تعریف: valuable or rewarding enough to be worth the expenditure of time and energy.
متضاد: good-for-nothing, hollow, meaningless

- Traveling abroad was a worthwhile experience for him, despite the difficulties he encountered.
[ترجمه ترگمان] مسافرت خارج از کشور، علی‌رغم مشکلاتی که با آن مواجه شد، تجربه ارزشمندی برای او بود
[ترجمه گوگل] علیرغم مشکلی که او با آن مواجه بود، سفر به خارج از کشور یک تجربه ارزشمند بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The book is challenging to read, but I think you'll find the effort worthwhile.
[ترجمه ترگمان] خواندن کتاب چالش برانگیز است، اما فکر می‌کنم این تلاش را ارزشمند خواهید یافت
[ترجمه گوگل] این کتاب برای خواندن چالش دارد، اما من فکر می کنم شما این تلاش را ارزشمند پیدا خواهید کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Worthwhile در جمله های نمونه

1. a worthwhile activity
فعالیت ارزنده

2. a worthwhile junior novel
رمان به درد خوری برای جوانان

3. She considers teaching a worthwhile career.
[ترجمه مجید] او آموزش دادن را یک شغل یا حرفه ارزشمند میداند
|
[ترجمه ترگمان]او تدریس یک شغل ارزشمند را در نظر می‌گیرد
[ترجمه گوگل]او در نظر آموزش حرفه ای ارزشمند را در نظر می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You need to redirect your energies into more worthwhile activities.
[ترجمه ترگمان]شما باید انرژی‌های خود را به فعالیت‌های ارزشمندتر هدایت کنید
[ترجمه گوگل]شما نیاز به هدایت انرژی خود را به فعالیت های ارزشمند تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It is worthwhile to do this.
[ترجمه ترگمان]انجام این کار ارزشمند است
[ترجمه گوگل]این ارزشمند است که این کار را انجام دهیم
[ ...

مترادف Worthwhile

ارزنده (صفت)
worthwhile
ارزش دار (صفت)
worthwhile
قابل صرف وقت (صفت)
worthwhile

معنی کلمه Worthwhile به انگلیسی

worthwhile
• rewarding, beneficial, profitable
• if something is worthwhile, it is enjoyable or useful, and worth the time, money, or effort spent on it.
it is worthwhile
• it is worth the effort, it will be valuable

Worthwhile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sara abd
ارزشمند
Ali
Useful /ارزنده😇
محمدرضا خانی
ارزشمند
سعید جمالی کیا
مقرون به صرفه
Sunflower
worth the time, money, or effort spent
of value or importance
(برای توصیف چیزی که) ارزش و اهمیت دارد

worthy
valuable

significant
important

purposeful

meaningful

helpful
Of help
محمد حاتمی نژاد
ارزنده
باارزش
شادی شریفیان مهد
ارزشمند
چیزی که ارزش صرف وقت رو داره
🧡🍂

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی worthwhile

کلمه : worthwhile
املای فارسی : ورتهوهیل
اشتباه تایپی : صخقفاصاهمث
عکس worthwhile : در گوگل

آیا معنی Worthwhile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )