vowel

/ˈvaʊəl//ˈvaʊəl/

معنی: واکه، مصوته، صوتی، صدا دار، واکهدار کردن
معانی دیگر: مصوت، حرف صدادار (در انگلیسی: a و e و i و o و u و گاهی y)

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a sound in a language produced without constricting or diverting the flow of air through the mouth.

- The letter "a" represents two different vowels in the word "alligator."
[ترجمه فرزاد زارع] حرف "a" نشان دهنده دو حرف صدادار متفاوت در کلمه "تمساح"است
|
[ترجمه گوگل] حرف "a" نشان دهنده دو مصوت مختلف در کلمه "تمساح" است
[ترجمه ترگمان] نامه \"a\" نشان دهنده دو مصوت مختلف در کلمه \"تمساح\" می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in the English alphabet, any of the letters "a," "e," "i," "o," "u," and sometimes "y".
صفت ( adjective )
• : تعریف: of or concerning a vowel or vowels.

جمله های نمونه

1. vowel sounds
آوای واکه ها

2. a round vowel
واکه ی گرد

3. a simple vowel
واکه ی بسیط،تک آوا

4. the great vowel shift in english
دگر آوایی بزرگ واکه ها در انگلیسی

5. "e" is a pure vowel
"e" یک واکه ی ساده است.

6. A short vowel is a short sound as in the word 'cup'.
[ترجمه گوگل]مصوت کوتاه صدای کوتاهی است که در کلمه "کاپ" وجود دارد
[ترجمه ترگمان]مصوت کوتاه، صدای کوتاه در کلمه فنجان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. A long vowel is a long sound as in the word'shoe ".
[ترجمه گوگل]مصوت بلند صدای بلندی است مانند کلمه کفش
[ترجمه ترگمان]مصوت بلند، صدای بلند بلند در کلمه \"کفش\" است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. A diphthong is a vowel made up of two sounds.
[ترجمه گوگل]دیفتونگ مصوتی است که از دو صدا تشکیل شده است
[ترجمه ترگمان]A یک vowel است که از دو صدا تشکیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. an FM radio. U is a vowel but begins with / j / and so you say:a UN declaration.
[ترجمه گوگل]یک رادیو FM U یک مصوت است اما با / j / شروع می شود و بنابراین می گویید: یک اعلامیه سازمان ملل
[ترجمه ترگمان]رادیو اف ام U یک مصوت است، اما با \/ j شروع می شود و بنابراین شما می گویید: بیانیه سازمان ملل متحد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Compare the short vowel in 'full' and the long vowel in 'fool'.
[ترجمه گوگل]مصوت کوتاه را در «کامل» و مصوت بلند را در «احمق» مقایسه کنید
[ترجمه ترگمان]مصوت کوتاه را با حروف کامل و دارای مصوت بلند مقایسه کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The vowel in words like "my" and "thigh" is not very difficult.
[ترجمه گوگل]مصوت در کلماتی مانند "من" و "ران" چندان دشوار نیست
[ترجمه ترگمان]مصوت در کلمات مانند \" \" \"و\" ران \" خیلی مشکل نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The vowel sound in 'caught' is long; in 'cot' it is short.
[ترجمه گوگل]صدای مصوت در "گرفته" طولانی است در «تخت» کوتاه است
[ترجمه ترگمان]صدای مصوت کوتاه شده، بلند است؛ در گهواره کوتاه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. This neutral vowel is known as "schwa".
[ترجمه گوگل]این مصوت خنثی به عنوان "schwa" شناخته می شود
[ترجمه ترگمان]این مصوت خنثی به عنوان \"schwa\" شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Figure 5 Percentage low vowel in variable monosyllables and prefixed and inflected disyllables.
[ترجمه گوگل]شکل 5 درصد کم صدادار در تک هجاهای متغیر و بی هجاهای پیشوند و تار
[ترجمه ترگمان]شکل ۵ درصد مصوت پایین با کلمات کوتاه و prefixed و prefixed disyllables
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. These often involve vowel sounds having their Creole rather than their expected London pronunciations.
[ترجمه گوگل]اینها اغلب شامل صداهای صدادار هستند که کریول خود را دارند تا تلفظ لندنی مورد انتظارشان
[ترجمه ترگمان]این صداها اغلب شامل صداهای مصوت با کریول در مقایسه با pronunciations expected لندن می باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. Hebrew is written in consonants without vowel indications.
[ترجمه گوگل]عبری در حروف بی صدا و بدون نشانه های مصوت نوشته می شود
[ترجمه ترگمان]عبری در صامت نوشته می شود بدون حروف صدادار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

واکه (اسم)
vowel

مصوته (صفت)
vowel

صوتی (صفت)
acoustic, vocal, sonic, phonic, tonic, vowel, sonant, vocalic

صدا دار (صفت)
phonic, vowel, sonorous, sonant, phonetic, vocalic

واکهدار کردن (فعل)
vowel

انگلیسی به انگلیسی

• vocal sound that has no obstructions (linguistics)
a vowel is a sound such as the ones represented by the letters `a' or `o', which you pronounce with your mouth open. most words are pronounced with a combination of consonants and vowels.

پیشنهاد کاربران

صوت
مثال: A, E, I, O, and U are vowels.
A، E، I، O و U صوت ها هستند.
*آموزش زبانهای انگلیسی، ترکی استانبولی و اسپانیایی
همخوان
حروف صدا دار
e_a_u_i_o
vowel ( زبان‏شناسی )
واژه مصوب: واکه
تعریف: آوایی که همواره با لرزش تارآواها همراه باشد و در تولید آن مانعی در مسیر جریان هوا ایجاد نشود|||متـ . مصوت
مصوت
صدادار
E. g. Use ‘an’ before words beginning with a vowel
حروف صدا دار
Vowel : حروف صدادار : aeiou
Consonant : حروف بیصدا : bcdfghjklmnpqrstvwxz
Y هم آقا زادَست و خرپوله. هم اقامت vowel ها رو داره هم اقامت و هم گرین کارتِ Consonant رو. مثل ما نیست که کل زندگیمون از ابتدا تا الان فقط توی Vowel گذشته.
تازه اسم جعلی هم داره. با اسم قاچاقی " ایگرِگ" توی سرزمین ریاضیات شناخته میشه. کلا این حرف y خیلی موذیه
اسم ایگرگ اومد. اگه میخواید بدونید از کجا اومده و چرا توی ریاضیات نمیگیم وای و بجاش میگیم ایگرگ متن زیرو بخونید :
در فرهنگ معین آمده: " ایگرگ. شرح: ۱ - نام حرف بیست و پنجم الفبای فرانسه ۲ - حرفی که در معادلات ریاضی نشان دهنده مجهول است ۳ - مجهولی دیگر".
اما چرا ما ایگرگ را به فرانسه تلفظ می کنیم؟
در قسمتی از مقاله "مروری بر کتابها و برنامه ریزی ریاضی کشور در گذشته دور و نزدیک " آمده:". . . از سال ۱۳۱۵ به بعد یک سری کتب دبیرستانی موسوم به " کتابهای وزارتی " که از طرف وزارت آموزش و پرورش چاپ شده بود. وارد مدارس شد.
کتب ریاضی و علوم در این برهه از زمان شدیدا متاثر از فرهنگ علمی فرانسه بود. دلیل آن نیز:
- جزوات فرانسوی باقیمانده از دارالفنون
- جزوات فرانسوی دبیرستانهای رازی و سن لویی
- آشنایی بیشتر تحصیل کرده های ایران با زبان فرانسه بود. . .
در مهرماه ۱۳۲۶ کتابهای ریاضی تالیف آقایان قربانی و صفاری برای اولین بار وارد دبیرستانهای کشور شد. این کتابها نسبت به سلف خود ساده تر می نمود و با الهام از منابع دبیرستانی فرانسه تنظیم شده بود. . . "
به نظر می رسد زمان آن رسیده که وای تلفظ کنیم.
به چند دلیل:
- زبان انگلیسی ، زبان بین المللی ذیرفته شده است . همچنین در دانشگاههای کشور ، زبان تخصصی که ارائه می شود به جز رشته های خاص انگلیسی است و به کار بردن حرف فرانسوی حین خواندن انگلیسی ، جالب نیست.
- حروف زبان فرانسه از نظر تعداد و نوشتار با زبان انگلیسی یکسان و از نظر تلفظ در برخی موارد متفاوت است.
اگر ما می خواهیم مجهولهای ریاضی را به فرانسه تلفظ کنیم ، پس باید وقتی دابلیو را به عنوان مجهول استفاده می کنیم ، آن را "دوبل و " بخوانیم یا اچ را "اش " .
صدا دار
تدکن

بپرس