view

/ˈvjuː//vjuː/

معنی: قضاوت، نظر، نما، عقیده، دید، چشم انداز، منظره، نظریه، از نظر گذراندن، دیدن
معانی دیگر: دورنما، نگاه گیر، دیدرس، مدنظر، برداشت، دیدگاه، رای، درک، فهم، ادراک، دریافت، دیدار، بررسی، نگرش، ورانداز، تصویر، فرتور، نگاره، هدف، منظور، قصد، بررسی کردن، رسیدگی کردن، بازرسی کردن، بازبینی کردن، ملاحظه کردن، نظر افکندن، نگاه کردن، نظر کردن، (حقوق) بازدید هیئت منصفه (از محل وقوع جرم و غیره)، تماشا کردن، نگریستن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
عبارات: in view of, on view
(1) تعریف: the act of looking at or observing; visual inspection; survey.
مترادف: inspection, survey
مشابه: observation, overview, review, sight

(2) تعریف: one's range of sight.
مترادف: eyeshot, eyesight, ken, sight
مشابه: range, vision

- He walked inside and disappeared from view.
[ترجمه ترگمان] او داخل شد و از دید ناپدید شد
[ترجمه گوگل] او داخل شد و از دیدگاه ناپدید شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: area visible from a particular point, esp. a scenic expanse or landscape; scene; vista.
مترادف: landscape, scene, scenery, vista
مشابه: cityscape, outlook, panorama, prospect, seascape, spectacle, tableau

- We have a beautiful view from our house.
[ترجمه ترگمان] ما یه منظره زیبا از خونه - مون داریم
[ترجمه گوگل] ما یک نمایش زیبا از خانه ما داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: (often pl.) attitude, perception, or opinion.
مترادف: attitude, idea, judgment, notion, opinion, perception
مشابه: appraisal, conception, conviction, eye, feeling, outlook, theory, thought, viewpoint

- The senator's views on immigration have made her popular in some parts of the country.
[ترجمه ترگمان] دیدگاه سناتور در مورد مهاجرت او را در برخی مناطق کشور محبوب کرده است
[ترجمه گوگل] دیدگاه سناتور مهاجرت در برخی نقاط کشور محبوبیت خود را به اوج خود رسانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- In his view, all people are corrupt or corruptible.
[ترجمه ترگمان] به عقیده او، همه مردم فاسد یا corruptible
[ترجمه گوگل] به نظر وی، همه مردم فاسد و فساد هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He and I have very different views on the subject of religion.
[ترجمه ترگمان] او و من دیدگاه های متفاوتی در مورد موضوع مذهب داریم
[ترجمه گوگل] او و من دیدگاه های مختلفی در مورد موضوع مذهب دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: views, viewing, viewed
مشتقات: viewable (adj.)
(1) تعریف: to see; perceive visually.
مترادف: behold, look at, observe, regard, see, watch
مشابه: examine, eye, inspect, perceive, scan, scrutinize, survey, witness

(2) تعریف: to look at; inspect; survey.
مترادف: examine, inspect, look at, scrutinize, survey
مشابه: behold, eye, observe, regard, watch

(3) تعریف: to contemplate or consider.
مترادف: consider, contemplate, regard
مشابه: examine, judge, mull, perceive, ponder, see, weigh

جمله های نمونه

1. a view of a local church
تصویری از یک کلیسای محلی

2. a view of german literature
بررسی ادبیات آلمان

3. front view
نمای جلو

4. in view of your protests . . .
به خاطر اعتراضات شما . . .

5. the view of the city from my window
منظره ی شهر از پنجره ی من

6. the view was terrific
آن منظره عالی بود.

7. to view a problem in its entirety
مسئله ای را به طور کلی و کامل مورد بررسی قرار دادن

8. to view applications for membership
به درخواستنامه های عضویت رسیدگی کردن

9. to view the future with fear
با واهمه به آینده نگاه کردن

10. to view the records
سوابق امر را رسیدگی کردن

11. general view
نمای کلی

12. in view
1- در مد نظر،مورد بررسی،تحت مطالعه 2- جلو چشم،در معرض دید 3- هدف

13. in view of
به خاطر،به دلیل،با در نظر گرفتن

14. in view of the fact that
نظر به اینکه

15. on view
در معرض تماشا،مورد بازدید،مورد نمایش

16. within view
در دیدرس،قابل رویت

17. world view
جهان بینی

18. a bird's-eye view of recent events
شرح اجمالی رویدادهای اخیر

19. a close view of all the details
بررسی دقیق کلیه ی جزئیات

20. a cutaway view
نمای مقطع،نمای برین،نمای عرضی

21. a detached view of the problem
نگاهی بی طرفانه به مسئله

22. a distorted view of history
برداشت تحریف شده ای از تاریخ

23. a hazy view of the mountains
منظره ی مه آلود کوه ها

24. a jaundiced view of life
نگرش بد بینانه نسبت به زندگی

25. a lateral view
منظره ی جانبی

26. a long view of this matter
دید دراز مدت د رباره ی این مطلب

27. a night view of the city
منظره ی شهر در شب

28. a noble view
منظره ی پر شکوه

29. a panoramic view
منظره ی گسترده،منظره ی تمام نما

30. a parochial view of the world
بینش کوته فکرانه ای درباره ی جهان

31. a picturesque view of the city
منظره ی تصویر گونه ای از شهر

32. a posterior view of the skull
نمای پشتی جمجمه

33. a retrospective view of the river
منظره ی وارون سوی رودخانه

34. a slanted view of the political situation
دید یک بعدی از اوضاع سیاسی

35. a telescopic view of the moon
منظره ی تلسکوپی ماه

36. an imperfect view of parliamentary procedures
دریافت ناقصی از شیوه های پارلمانی

37. in plain view
کاملا در معرض دید

38. my government's view of this crisis
برداشت دولت اینجانب از این بحران

39. the preponderant view amongst the people
عقیده ی غالب بین مردم

40. a blinkered view (or attitude, approach, etc. )
نظرکوته فکرانه (بدون توجه به عقاید دیگران یا جنبه های دیگر موضوع)،نسنجیده

41. burst into view
(غفلتا) ظاهر شدن

42. come to view
به نظر رسیدن،هویدا شدن،پدیدار شدن

43. in full view of
کاملا در معرض دید

44. in my view
به عقیده ی من،از نظر من

45. with a view to
1- به این قصد که،به این منظور که 2- به این امید که

46. different points of view
دیدگاه های متفاوت

47. he holds the view that most politicians are corrupt
او معتقد است که اغلب سیاست چیان فاسدند.

48. in the public view
در ملا عام

49. to have a view to bettering one's condition
بهتر کردن وضع خود را در نظر قرار دادن

50. variant points of view
دیدگاه های متفاوت

51. we admired the view before the night swallowed it
ما آن منظره را پیش از آنکه شب آن را در کام خود فرو برد تحسین کردیم.

52. a bird's eye view
نظر کلی،دید اجمالی

53. pass out of view
از نظر ناپدید شدن،غیب شدن

54. take a dim view of
بابدبینی نگاه کردن به

55. take the long view (of something)
(چیزی را) از نظر درازمدت مورد ملاحظه قرار دادن

56. a tree cought may view
درختی نظر مرا جلب کرد.

57. churchill and his anglo-saxon view of things
چرچیل و دیدگاه انگلوساکسونی او

58. from the point of view of apprehension, man surpasses all animals
از نظر ادراک،انسان از همه ی حیوانات جلوتر است.

59. from the point of view of politics
از دیدگاه سیاسی

60. he presented a connected view of the problem
نظریه ی هماهنگ و مستدلی درباره ی آن مسئله ارائه داد.

61. i enjoyed that delicious view
از آن منظره ی دلپذیر لذت بردم.

62. i take a dim view of those who want to impose thier views on others
من به کسانی که می خواهند عقاید خود را به دیگران تحمیل کنند با بدبینی می نگرم.

63. the now point of view
دیدگاه متداول

64. the window afforded a view of the garden
پنجره منظره ای از باغ را نشان می داد.

65. these trees interrupt our view of the sea
این درخت ها جلو منظره ی دریا را می گیرند.

66. trees had obstructed the view of the beach
درختان منظره ی ساحل را کور کرده بودند.

67. a house with a respectable view
خانه ای با منظره ی نسبتا خوب

68. the balcony permits a better view of damavand
این بالکن منظره بهتری از دماوند را میسر می کند.

69. there were no ships in view
هیچ کشتی دیده نمی شد.

70. this new building blocks our view of the sea
این ساختمان جدید جلو دید ما را به دریا می گیرد.

مترادف ها

قضاوت (اسم)
witting, sentence, adjudication, verdict, judgeship, view

نظر (اسم)
sight, verdict, view, advice, regard, opinion, look, viewpoint, thought, slant, discretion, observation, gander, esteem, ken, waff

نما (اسم)
face, view, facing, index, air, front, exponent, visage, surface, hue, diagram, superficies

عقیده (اسم)
impression, say, view, judgment, opinion, viewpoint, faith, belief, thought, notion, conception, estimation, review, credo, conviction, tenet, creed

دید (اسم)
vision, sight, eyesight, view, viewpoint, perspective, point of view, seeing, visibility, look-out

چشم انداز (اسم)
view, prospect, perspective, scene, overlook, outlook, look-out, scenery, landscape, panorama, vista

منظره (اسم)
object, vision, sight, view, prospect, perspective, picture, scene, outlook, scenery, landscape, spectacle

نظریه (اسم)
view, opinion, viewpoint, notion, point of view, recommendation, outlook, look-out, theory

از نظر گذراندن (فعل)
view

دیدن (فعل)
sense, vision, sight, eye, view, notice, look, witness, perceive, observe, see, behold, distinguish, descry, twig, catch sight, contemplate

تخصصی

[عمران و معماری] منظره - نما - دید
[کامپیوتر] نمایش ؛ دیدن ؛ منظره ؛ نما
[برق و الکترونیک] توجه کردن، دید
[ریاضیات] دید، نظریه، نظر، عقیده، قضاوت، بازنگری

به انگلیسی

• vista, scenery, sight; opinion, outlook; gaze, look; field of vision; in computers display of a certain point of view of a three-dimensional image in cad/cam programs (computers)
see; observe; regard
your view on a particular subject is what you think about it.
your view of a situation is the way you understand and interpret it.
if you view something in a particular way, you think of it in that way.
the view from a particular place is everything you can see from it.
if you have a view of something, you can see it.
if you view something, you look at it; a formal use.
if you view a television programme, video, or film, you watch it; a formal use.
see also point of view.
you use in my view to emphasize that you are stating your opinion.
if you take the view that something is true, your opinion is that it is true.
you use in view of to specify the main fact or event that causes you to do, say, or think something.
if you do something with a view to a particular result, you do it to achieve that result.
if something is in view, you can see it from where you are.
if something is on view, it is being exhibited in public.

پیشنهاد کاربران

دید، منظره، چشم انداز
درنظر گرفتن
منظر
نگاه کردن به چیزی
همانطور که هنگام خرید خانه از کلمه ی ویو یا چشم انداز استفاده میکنیم
منظره، نما
to think of ( something ) in a particular way
regard
to look at, examine, or inspect
نظر، عقیده
دیدن، چشم انداز، نگاه کردن،
نمایش داده شدن
قلمداد کردن
عقیده
لحاظ کردن، تلقی کردن
دیدگاه
قضاوت. نما
ویو. چشم انداز
در عربی به معنی �منظره� و منظره و نظر ( رأی ) در پارسی به معنیه�دیدگاه ) است. جایی ک دیده میشود
منظره_دیده چشم
( نظر هم معنی میدهد )
در نظر گرفتن، در نظر داشتن، در ذهن داشتن، زیر نظر داشتن

به چشم/دید . . . به کسی یا چیزی نگاه کردن

مثال: سرباز دشمن به چشم طعمه به دخترک نگاه می کرد.
( formal ) to look at something, especially because it is beautiful or you are interested in it
نگریستن
Outlook
view ( عمومی )
واژه مصوب: دید 2
تعریف: جلوۀ بصری یک مکان یا گستره|||متـ . چشم انداز 2، منظره
با Landscape فرق میکنه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما