برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1544 100 1
شبکه مترجمین ایران

very

/ˈveri/ /ˈveri/

معنی: واقعی، حتمی، همان، چندان، زیاد، بسی، خیلی، بسیار
معانی دیگر: کاملا، درست، عینا، درست همان، عینا همان، خود، (برای تاکید یا تشدید به کار می رود) هم، حتی، صرف، حتی ... هم، - ترین، فراوان، فعلی، خودان

بررسی کلمه very

قید ( adverb )
(1) تعریف: to a great extent; in a high degree; extremely.
مترادف: awfully, darn, especially, exceedingly, extremely, quite, so, terribly, uncommonly
متضاد: slightly
مشابه: awful, damn, damned, doggone, downright, most, plenty, precious, pretty, real

- very sad
[ترجمه ترگمان] خیلی ناراحت بود
[ترجمه گوگل] خیلی غمگین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: used to intensify a superlative or to stress an adjective or identifier.

- the very best student in the class
[ترجمه ترگمان] بهترین دانش‌آموز کلاس
[ترجمه گوگل] بهترین دانشجو در کلاس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- his very own car
[ترجمه ترگمان] اتومبیل خودش
[ترجمه گوگل] ماشین بسیار خود را
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- the very same one
[ترجمه ...

واژه very در جمله های نمونه

1. very aggravating remarks
حرف‌های بسیار ناراحت کننده

2. very cold
بسیار سرد

3. very cold water turns into ice
آب خیلی سرد تبدیل به یخ می‌شود.

4. very fine flour
آرد بسیار نرم

5. very hot metals become fluid
فلزات بسیار داغ شاره (سیال) می‌شوند.

6. very large
خیلی گنده

7. very soon his poetry reached the germinal stage
شعر او خیلی زود به مرحله‌ی خلاقه رسید.

8. very sophisticated machinery
ماشین‌آلات بسیار پیشرفته

9. a very artistic design
یک طرح بسیار هنرمندانه

10. a very complex mathematical problem
مسئله‌ی ریاضی بسیار بغرنج

11. a very distinct image
نقشی بسیار هویدا

12. a very eventful conversation
مکالمه‌ای بسیار پراهمیت

13. a very excellent theatrical representation
یک نمایش تئاتری بسیار عالی

14. a very graceful woman
زنی بسیار رعنا

...

مترادف very

واقعی (صفت)
very , right , true , genuine , essential , actual , real , factual , concrete , virtual , veracious , down-to-earth , sterling , literal , lifelike , true-life , unfeigned , veritable
حتمی (صفت)
very , all right , imminent , imperative , indispensable , obligatory , categorical , cocksure , categoric
همان (صفت)
very , identical , identic , same , idem , selfsame
چندان (قید)
very , so , so much , so many
زیاد (قید)
very , many , much , far , very much , too , overmuch
بسی (قید)
very , much , adequately , lot , often
خیلی (قید)
a great deal , very , many , much , extremely , far , extra , lot , crazy , ghastly , appreciably , jolly , considerably , damnably , highly , much more
بسیار (قید)
very , many , much , far , lots , plenty , sorely , lot , precious , so much , galore

معنی عبارات مرتبط با very به فارسی

بسیارخوب، خیلی خوب
(موج رادیویی با تواتر 30 تا 300 کیلوهرتس) بسیار پربسامد
بسیار کم، خیلی کم یا کوچک
(موج رادیویی با تواتر 10 تا 30 کیلوهرتس) بسیار کم بسامد
کتابهای خیلی زیاد
بیشتر اوقات، غالبا
جناب قا ی رئیس نمازخانه
(ارتش و غیره) پرتابه ی منور که با تپانچه ی ویژه (very pistol) پرتاب می کنند، شبتاب رنگین، مشعل وری

معنی کلمه very به انگلیسی

very
• particular, specific; absolute, complete; simple, mere; genuine; actual
• extremely, in an emphasized manner
• you use very in front of adverbs or adjectives in order to emphasize them.
• you use very with nouns to emphasize a point in space or time, for example the top, bottom, or beginning of something.
• you also use very with nouns to emphasize that something is exactly right or exactly the same as something else.
• you say very much so in answer to a question as an emphatic way of saying `yes'.
• you can say very well when you agree to do something; a formal expression.
• you use not very to say that something is the case only to a small degree.
• something that is of your very own belongs only to you, and you do not have to share it with anyone.
• if you say that you cannot very well do something, you mean that it would not be the right thing to do.
• if something could very well be the case, it is almost certainly the case or is almost certain to happen.
very bad
• very awful, extremely bad
very big grin
• very large smile
very briefly
• told in a sharp summary
very busy
• extremely busy, quite occupied, has a lot of work
very cautious
• very careful
very close
• extremely near physically or emotionally
very curious
• very strange, very unusual; eager to know
very dry
• arid, very hot
very easily
• with little difficulty, with ease
very fast
• very quick, extremely rapid
very fat
...

very را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hamid
فراوان
محدثه فرومدی
پیشوند پُر-
very important پراهمیت
very successful = پرموفقیت
very obvious = پرواضح

درست
as a trade theory, this is the very opposite of economists’ comparative advantage model
این به عنوان یکی از نظریه‌های تجارت، درست خلاف مدل مزیت نسبی اقتصاددانان است
Nshirmohammadiyan
Very=خود
very existence=خود وجود
اسما
خودِ، نفسِ، همان،
abolfazl
Very به معنی زیاد خیلی بسیار
English User
خودِ، همان، همین
The letter was sent on Monday from Berlin and arrived in Hamburg the very same day خود همون روز

The very idea/thought of having her friends to stay fills me with dread همون/خود فکرش منو می ترسونه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی very

کلمه : very
املای فارسی : وری
اشتباه تایپی : رثقغ
عکس very : در گوگل

آیا معنی very مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )