برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1407 100 1

Vivid

/ˈvɪvəd/ /ˈvɪvɪd/

معنی: روشن، زنده، سرزنده، سرحال، خرم، سر سخت، واضح
معانی دیگر: پرشور و نشاط، پرتکاپو، فعال، پویا، (رنگ و نور و غیره) درخشان، خوش رنگ، (تخیل و تصور و غیره) قوی، صریح، جانمند، جان آفرین، (حافظه و غیره) واضح

بررسی کلمه Vivid

صفت ( adjective )
مشتقات: vividly (adv.), vividness (n.)
(1) تعریف: bright; brilliant; intense.
مترادف: bright, brilliant, radiant, rich
متضاد: dull
مشابه: colorful, dazzling, effulgent, forceful, garish, gay, intense, powerful, resplendent, shiny, showy, striking, strong

- These tropical birds have vivid coloring.
[ترجمه رضا خلیلی ] این پرندگان نواحی گرمسیری دارای رنگ بندی سرزنده ودرخشانی هستند
|
[ترجمه ترگمان] این پرندگان استوایی سرخ رنگی دارند
[ترجمه گوگل] این پرندگان گرمسیری رنگارنگ هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: full of life and freshness.
مترادف: colorful, lively, stirring
مشابه: bright, brisk, dynamic, graphic, living, vivacious

- Her vivid personality made her a good choice to host the show.
[ترجمه ترگمان] شخصیت vivid او را به انتخاب خوبی برای میزبانی این برنامه تبدیل کرد
[ترجمه گوگل] شخصیت زنده او، انتخاب خوبی برای میزبانی این نمایشگاه بود ...

واژه Vivid در جمله های نمونه

1. vivid red hair
گیسوی سرخ و درخشان

2. a vivid description of the battle
شرح زنده‌ی آن نبرد

3. a vivid kashan rug
یک قالیچه‌ی خوش‌رنگ کاشی

4. a vivid personality
یک شخصیت فعال

5. his vivid imagination
قوه‌ی تخیل جان‌آفرین او

6. his death scene is still vivid in my memory
صحنه‌ی مرگ او هنوز در خاطره‌ام زنده است.

7. his style is at once vivid and sober
سبک او سرزنده و درعین حال عاری از افراط است.

8. Overcooked greens are my most vivid recollection of school dinners.
[ترجمه ترگمان]greens به خاطره غذاهای مدرسه به یاد دارند
[ترجمه گوگل]سبزی های سرشار از نوشیدنی ترین خاطره ترین شامۀ مدرسه من هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The scientist used vivid examples in illustration of his theory.
[ترجمه ترگمان]دانشمند از نمونه‌های زنده در تصویر نظریه خود استفاده کرد
[ترجمه گوگل]دانشمند نمونه های زنده ای را در تصویر تئوری خود به کار برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ...

مترادف Vivid

روشن (صفت)
alight , light , bright , on , alive , clean , definite , explicit , express , unequivocal , shrill , vivid , set , transparent , intelligible , sunny , limpid , lucid , clean-cut , distinct , pellucid , clear-cut , cloudless , serene , diaphanous , eidetic , elucidated , fogless , luculent , legible , lightsome , nitid , perspicuous , transpicuous
زنده (صفت)
alive , living , live , quick , fresh , vivid , lively
سرزنده (صفت)
alive , fast , animate , live , quick , brisk , brave , bold , snappy , vivid , lively , spirited , animated , vivacious , daring , heartsome , sprightly , buxom , canty , sprightful
سرحال (صفت)
game , peppy , slashing , vivid , merry , gay , trig , blithesome , pert , healthy , cheery , wholesome , sprightly , well-disposed , sprightful , wide-awake
خرم (صفت)
blooming , fresh , vivid , merry , gay , green
سر سخت (صفت)
headstrong , dogged , obstinate , tough , tenacious , vivid , vivacious , stubborn , recalcitrant , hardy , enduring , bull-headed , pigheaded , froward , die-hard , refractory , hard-bitten , hard-fought , incompliant , nine-lived , renitent , self-opinionated , stiff-necked , subsistent
واضح (صفت)
clear , explicit , plain , vivid , open-and-shut , obvious , well-known , lucid , clean-cut , distinct , crystalline , kenspeckle , graphic , luculent , overt , palpable , perspicuous , self-explaining , self-explanatory , transpicuous

معنی Vivid در دیکشنری تخصصی

[نساجی] رنگ روشن

معنی کلمه Vivid به انگلیسی

vivid
• lively, lifelike; bright, dazzling; clear, distinct; graphic
• something that is vivid is very bright in colour.
• vivid memories or descriptions are very clear and detailed.
vivid colors
• lively colors, colors which give life
vivid description
• lifelike description, lifelike depiction

Vivid را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
1. واضح، روشن
2. درخشان
Naji
-Remember her? یادت میاد او رو
Vividly : واضح

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vivid
کلمه : vivid
املای فارسی : ویوید
اشتباه تایپی : رهرهی
عکس vivid : در گوگل

آیا معنی Vivid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )