برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1467 100 1

Vice

/ˈvaɪs/ /vaɪs/

معنی: گناه، عیب، فساد، بدی، فسق، منگنه، فسق و فجور، خلفه، خبث
معانی دیگر: پیشوند: معاون، نایب، یاور، قائم مقام، دستیار، فریار [viceregal]، پلیدی، هرزی، سیاه دلی، نابکاری، بدسرشتی، بدجنسی، عمل بد، خباثت، صفت بد، کار زشت، عادت بد، (به ویژه در آثار هنری) عیب، نقص، خدشه، گناه کوچک، عیب بدنی، نقص جسمی، به جای، به نیابت، (انگلیس) رجوع شود به: vise، عادت یا خوی همیشگی، نفص، خبک

بررسی کلمه Vice

پیشوند ( prefix )
• : تعریف: acting in place of; deputy.

- vice-chairman
[ترجمه ترگمان] نایب‌رئیس
[ترجمه گوگل] نایب رئیس
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- viceroy
[ترجمه ترگمان] viceroy
[ترجمه گوگل] وکیل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: viceless (adj.)
(1) تعریف: an immoral or evil act; wickedness.
مترادف: evil, immorality, iniquity, wickedness
متضاد: virtue
مشابه: crime, felony, misdeed, misdemeanor, offense, sin, transgression, trespass, violation

- The pirates were known for kidnapping, thieving, and other dreadful vices.
[ترجمه ترگمان] دزدان دریایی به خاطر آدم‌ربایی، دزدی و دیگر گناهان وحشتناک شناخته می‌شدند
[ترجمه گوگل] دزدان دریایی برای آدم ربایی، دزدی و سایر بدبختی ها مشهور بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه Vice در جمله های نمونه

1. vice admiral
دریابان

2. the vice of overeating
عادت بد پرخوری

3. the vice president is usually in the background
معاون رئیس جمهور معمولا در پس پرده است.

4. france requires visas from iranians and vice versa
فرانسه از ایرانی‌ها ویزا می‌خواهد و بالعکس.

5. I will be thy friend, but not thy vice’s friend.
[ترجمه ترگمان]من دوست تو خواهم بود، اما دوست معاون تو نیستم
[ترجمه گوگل]من دوستت خواهم بود، اما دوستت نیک تو نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Ambition, in a private man a vice, is in a prince, a virtue.
[ترجمه ترگمان]جاه‌طلبی، در یک مرد خصوصی، یک گناه، در یک شاهزاده است
[ترجمه گوگل]تعجب، در یک مرد خصوصی یک معیار، در شاهزاده، فضیلت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. To flee vice is the begnning of virtue, and to have got rid of folly is the beginning of wisdom.
[ترجمه ترگمان]فرار از فساد فضیلت فضیلت است و از شر حماقت آغاز حکمت است
[ترجمه گوگل]برای فرار از معصوم، نجب بودن فضیلت است، و ا ...

مترادف Vice

گناه (اسم)
offense , blame , transgression , fault , sin , guilt , crime , vice , misdeed , delict , misdemeanor
عیب (اسم)
defect , deformation , deficiency , weakness , blemish , wickedness , fault , taint , gall , sin , flaw , vice , imperfection
فساد (اسم)
mortification , decline , decay , decadence , dissolution , spoil , turpitude , fornication , depravity , vice , depravation , degeneration , degeneracy , corruption , immorality , necrosis , putrefaction , putrescence , invalidity , harlotry , vitiation
بدی (اسم)
evil , illness , vice , disservice , ill-being
فسق (اسم)
debauchery , sin , vice , immorality
منگنه (اسم)
vice , punch , roller , press
فسق و فجور (اسم)
vice
خلفه (اسم)
vice
خبث (اسم)
vice

معنی عبارات مرتبط با Vice به فارسی

(نیروی دریایی) دریابان، دریابان
معاون رییس، یارسالار، دستیار فرنشین، فرنشین یار، نایب رئیس
معاون صدر اعظم، نایب رئیس، قائم مقام، معاون رئیس دانشگاه
معاون قنسول، نایب کنسول، یار کارگزار، کنسول یار، نایب قنسول
معاون فرمانداری
نایب السلطنه، فرمانفرما
مقام یا محل اقامت معاون رئیس جمهور
معاون رییس جمهور، مردم سالاریار، (v و p بزرگ) معاون رییس جمهور امریکا، نایب رئیس جمهور، نیابت ریاست
نایب السلطنه، وابسته به نیابت سلطنت
(شهربانی) بخش مبارزه با منکرات (ویژه ی قمار و فحشا)، جوخه پلیس، مامور کشف و دستگیری تبهکاران
برعکس، بالعکس، باژگونه، وارون وار، در جهت مخالف، بطور عکس، معکوسا
برای این موقع
شهوت رانی زنان نسبت به یکدیگر
...

معنی Vice در دیکشنری تخصصی

vice
[حقوق] قایم مقام، نایب، معاون
[ریاضیات] دستگاه گیره، قید، گیره
[برق و الکترونیک] برعکس
[ریاضیات] برعکس
[حقوق] برای این مورد خاص، برای این دفعه
[برق و الکترونیک] صدای ایمن مخابرات صوتی که در هم گذاری یا رمز شده است.

معنی کلمه Vice به انگلیسی

vice
• character of a buffoon in a morality play
• act of moral corruption; depravity; fault in one's personal character; physical blemish, deformity; sexual immorality (particularly prostitution); bad habit displayed by a domestic animal
• instead of, in place of
• in place of, deputy
• a vice is a moral fault in someone's character or behaviour.
• vice refers to criminal activities, especially those connected with pornography or prostitution.
• a vice is also a tool that you use to hold an object tightly while you work on it.
• vice- is used before a rank or title to indicate that the person who holds that rank or title is next in importance to the person who holds the full rank or title.
vice chairman
• deputy chairman, subsidiary to the chairman, takes over in the chairman's absence
vice chancellor
• the vice-chancellor is the head of academic and administrative matters in a british university.
vice commander
• deputy commander, commander's aid on every level who can act in his name and in his stead
vice consul
• deputy consul, assistant to the consul
vice consulship
• position of one who is ranked just lower than a consul
vice president
• second in command to the president
vice presidential
• of the vice president
vice principal
• second in charge after the headmaster of an educational institution
vice squad
• police force division that deals with moral issues
• the vice squad is the section of a police force that deals with crime relating to pornography, prostitution, and ...

Vice را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین خداکرمی
دستگاه گیره
susan
گیره فکی
Nasim
در ترکیب با president...ینیvice presiden
به معنی معاون بکار میره...یعنی میشه معاون رئیس جمهور
علی
گناه
در انگلیسی امریکایی به معنی گیره
آرمین گلاره
معاون
کسی که در سلسله مراتب زیر کسی قرار میگیرد که صاحب اختیار است و می‌تواند به جای کاری را انجام دهد. مثل حق امضا یا نظایر آن.
the person next in rank below someone in authority, who can represent them or act instead
of them
Vice president = معاون رییس‌جمهور
Sυρҽɾɳσʋα
گناه-عادت بد-فسق و فجور
این اسم در بازی نام آشنای GTA Vice City بکار رفته است و در اینجا به معنای شهرِ فاسد یا شهری که پر از فسق و فجور است
*معنی دیگش عادت بد
*معنی دیگش اگه با کلمه president بیادش میشه معاون رئیس جمهور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی vice
کلمه : vice
املای فارسی : ویک
اشتباه تایپی : رهزث
عکس vice : در گوگل

آیا معنی Vice مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران